Skip to main content

Full text of "Collectio indulgentiarum theologice, canonice, ac historice digesta : opus"

See other formats


5^ 


/-7 *^ 


•KK LIKIUK* 


-sc 


\^^ 


v9. 


LIS.^.ARY  '' 


/, 


^''onxo, Onlar^o 


COLLECTIO 

INDULGENTIARUM 


/ijTn^- 


■U.. 


COLLECTIO 


INDULGENTIARUM 

THEOLOGICE, CANONICE AC HISTORICE 

DIGESTA 

OPUS A P. PBTRO MOCGHEGIANI A MONSANO 

EX-DEFINITORE GENERALI ORD. MINORUM 
ET SACRAE CONGR. INDULGENTIARUM CONSULTORE 

DISPOSITUM 
NUTU ET AUGTORITATE 

RMI P. ALOYSII A PARMA 

TOTIUS ORD. MINORUM MINISTRl GLIS 
IN LUCEM EDITUM 


AD CLARAS AQUAS (QUARACCHI) 

l'I\OPE  FLORENTIAM 
KX  TYPOGRAPHIA  COLLEGII  S.  BONAVENTURAE 

1897. 


UBRARY OF 

DUNS SCOTUS COLLEOE 
iiiPTpniT Mirwir^AN 


JJ I 

Me5 


Proprietas litteraria. 


OCT 2 7 iq.QQ 


/ o ^ 


TIBI 

YIRGO IMMAGULATA MARIA 

SERAPHICI  ORDINIS  PATROKA  POTENTISSIMA 

MATER  EJUS 

QUI  INFINITIS  SUIS  MERITIS 

QUIBUS  ET  TUAE  OPULENTISSIMAE  AC  SANCTORUM  OMNIUM 

SUPERABUNDANTES  ACCESSERUNT  SATISFACTIONES 

ECCLESIAE  A  SE  FUNDATAE  THESAURUM  ACQUISIVIT 

OBTULITQUE  PRETIOSISSIMUM 

LIBRUM  HUNC  DE  EODEM  THESAURO DISSERENTEM 

INSCRIBIMUS,  OFFERIMUS,  DICAMUS 

EIQUE  TU  MATER  NOSTRA  AMANTISSIMA 

UT  VIYIS  AC  DEFUNCTIS  UBEREM  FRUCTUM  AFFERAT 

LABORI  NOSTRO  UT  FILIO  TUO  PLACEAT 

BENEDICTIONEM  TUAM  CLEMENTER  LARGIRE. 


DECRETUM APPROBATIONIS 


Cuni S. Congregalio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita 
Opus quod inscribitur « Collectio Indulgentiaj^um theologice, ca- 
nonice ac historice digesta, auctore P, Petro Mocchegiani a Mon- 
sano, Ordinis Minorum Obs. S. Francisci » , uni ex suis Consul- 
toribus examinandum commiserit, isque ejusdem Operis diligenti 
peracto examine testimonium ediderit nihil in eo reperisse quod 
minus conforme habeatur sive Constitutionibus RR. PP. sive De- 
cretis, etiaui recentissimis, nec non Rescriptis hujus S. C, prae- 
fato altento examine, praedictum Opus typis imprimi ac publicari 
benigne permisit. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 
17 Februarii 1897. 

f Archiepiscopus Nicopolitanus, 

Secretarius. 


Opus cui titulus « CoUectio Indulgentiarum Iheologice, ca- 
nonice ac historice digesta » ab Adm. Rdo P. Petro a Monsano, 
Ex-Definitore Generali ac S. Indulgentiarum Congr. Consultore, con- 
posilum approbamus et commendamus, et ex parte Ordinis nihil 
obstat quominus, servatis de jure servandis, typis mandari possit. 

Dat. Romae ad S. Antonii, 18 Februarii 1897. 

Fr. Aloisius a Parma, Minister Generalis, 


AD SACERDOTES 


Exhibetur Vobis, Ministri Domiiii et quotquot ad ec- 
clesiastica munia, Deo vocante, contenditis, opus quod in- 
scribitur cc Collectio Indidgentiarum theologice^ canonice 
ac historice digesta)\, cujus non modica pars jam prodiit 
per successivos articulos in franciscana Ephemeride Acta 
Ordinis Minorum. — Ex quo a supremo Moderatore Or- 
dinis nostri ad exercendum Secretarii generahs munus ad- 
vocati fuimus, plane animadvertimus quam necessarium es- 
set opus hngua latina exaratum, in quo cohecta haberentur 
Sanctae Sedis documenta, quae indulgentias quomodocumque 
respicerent. Incertitudines siquidem permultae erant, et saepe 
a pluribus quaerebatur, num in certis casibus de Pontificia 
concessione constaret. Expleto Secretarii officio et inter De- 
finitores generales adlecti, quod mente antea conceperamus, 
ad actum deducere proposuimus. Obtenta a Rmo P. Aloysio 
a Parma, Ministro Generah Ordinis Minorum, Benedictione 
seraphica, hortatore benevolentissimo Adm. R. P. Raphaele 


Vlll 

ab Auroliaco, Procuratoro Generali Ordinis, cui multum de- 
bemus ob eximium studium comparandi nobis libros ad id 
necessarios, manum ad opus, certe non facile, illico admo- 
vimus, et post aliquos annos, licet adversa valetudine jugi- 
ter afflicti, illud, auxiliante Deo, absolvere potuimus, quod 
modo Vobis omnibus, qui in sortem Domini vocati estis, 
reverenter olTertur. 

In hoc patientiae opere concinnando id nobis propo- 
suimus, ut ea omnia in libro complecteremur, quae in ma- 
teria indulgentiarum fidelibus cunctis, sed maxime Sacerdo- 
tibus scitu perutilia vel necessaria sunt. Quocirca praejactis 
et explicatis veritatibus ac legibus, quae pro indulgentiis 
partem generalcm seu fundamentalem constituunt, gradum 
fecimus ad socundam partem, ad inquirendas scilicet et 
exponendas indulgcntias in specie, quae nimirum a Summis 
Pontificibus concessae sunt in favorem omnium Christifide- 
lium, quaeque adnexae reperiuntur quibusdam precibus, piis 
exercitiis, Benedictionibus Apostohcis, devotionis objectis et 
locis sacris. Demum eas suscepimus expendendas indulgen- 
tias, quae non omnibus Christifidehbus, sed personis quo- 
rumdam coetuum concessae sunt. Et haec est hujus hbri 
textura generalis. 

Ad particularia descendentes, monemus, in hoc opere 
plures (juidem ex brevioribus precibus, quibus adnexae sunt 
indulgentiae, in Lectorum commodum nos recensuisse, minime 
vero omnes, cum hae jam cohectae habeantur in authentico 
hbro omnibus notissimo et in principahores hnguas verso, 
cui titulus (( Raccolta di orazioni e pie opere, per le 
(inali sono sfate concesse dai Sommi Pontefici le SS. In- 
dnl(jenze^). Nec item inseruimus Benedictionum formulas, 
utpote quae cuilibet praesto sunt in Rituah Romano nec non 


IX 

in tot libris vel libellis. Praedictas res ideo etiam praetcri- 
vimus, ne voluminis moles, jam satis aucta, augeretur am- 
plius non sine Lectorum fastidio. 

Inferant Lectores, in hac elucubratione eo animum 
nostrum praecipue intendisse, ut de indulgentiis doctrinam 
exponeremus ; regulas vero, praescriptiones, declarationes ac 
responsa S. Sedis vel SS. Congregationum hac illac sparsa 
et disjecta, colligeremus, disponeremus, ac opportune expli- 
caremus. Latius fusiusque, propter uberiorem materiam, egi- 
mus de quibusdam rebus vel locis aut personis, quibus con- 
cessae sunt indulgentiae, videhcet de devotionis objectis, de 
Scapularibus, ecclesiis, altaribus privilegiatis, Portiuncula, Via 
Crucis, de Regularibus, de implexa quaestione quoad com- 
municationem privilegiorum et indulgentiarum inter eosdem 
Regulares, de Institutis votorum simpUcium, de gratiis in 
pariiculari concessis Ordini Minorum, de Tertio Ordine sae- 
culari Franciscah, de Confraternitatibus ahisque piis Asso- 
ciationibus. Harum rerum tractationem pro Lectoribus cun- 
ctis, sed speciatim pro Sacerdotibus non modicae utihtatis 
esse confidimus ; siquidem quaestiones plurimae ac dubia 
non pauca relate ad indalgentias, quibus dirimendis frustra 
persaepe teritur tempus ac pervolvuntur hbri, hic simul col- 
lecta et authentice hactenus resoluta habentur. Eorumdem 
pariter Lectorum commoditati prospicientes, adjecimus ut 
plurimum, post pecuharis materiae expositionem, brevem 
conspectum rerum notabilium. Et ut cuivis detur ea quae 
requirit facihus invenire, Indicem universarum rerum ordine 
alphabetico digestum ad voluminis calcem apposuimus. 

Interim hunc hbrum lecturos rogamus, ut vehnt erga 
nos benignos ac indulgentes sese ostendere, quatenus defectus 
naevosque, quos sibi  contigerit in co reperire,  non  omnes 


X 

(Milpae Aucloris, scd diiricnllali laboris ab eo suscepti ex 
parle saltcm adscribanl. Alius quisquc majori ingenio, am- 
pliori doctrina ac eruditione praeditus, perficere poterit quod 
impcrleclum est. 

Fontes ad quos unice in redigendo opere confugimus, 
ct cuique quoad indulgentias confugiendum est, S. Sedis 
documenta sunt, quae reperiuntur coUecta sive in volu- 
mine, cui nomen cc Decreta authentica Sacrae Congrega- 
tionis Indutgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae )) ^ si\e 
iii libro « Raccolta di orazioni e pie opere » etc, quem su- 
pra iaudavimus, sive etiam in opere, quod inscribitur « Re- 
scripta authentica Sacrae Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reliquiis praepositae nec non Summaria Indul- 
gentiarum » etc. Decisiones quae post editos hujusmodi 
libros in lucem prodierunt, vel ex gravibus Auctoribus vel 
ex variis ephemeridibus cathohcis omni fide dignis desum- 
psimus aut nos ipsi ab ipsa Sacra Indulgentiarum Congre- 
gatione humiliter postulavimus et obtinuimus. Quaedam do- 
cumenta specialia, quae in laudatis Collectionibus non fue- 
runt inserta, quia ad id faciendum deerat scopus, et de 
(juorum authenticitate rationabihter dubitari nequit, ex hbro 
probatorum Auctorum excerpsimus. Ubi vero de materia 
theologica vel de quibusdam quaestionibus gravioribus in 
ordine ad indulgentias agitur, eorumdem Doctorum auctori- 
tate semper usi sumus. Consuluimus etiam plures ex re- 
centioribus Auctoribus, qui procul dubio in rebus plurimis 
singuiari adjumento nobis fuerunt. 

Lectores benevolos praemonemus, Decreta quae sine 
specificatione S. Congregationis saepe intra parenthesim ci- 
tantur, ex Sacra Congregatione Indulgentiarum prodiisse. 
Numerus arabicus, cui praeponitur httera N. intra eamdem 


XI 

parenthesim positus, numerum indicat seriei Decretorum 
respondentem, prout jacet in libro cc Decreta authentica » 
supra citato. Ubi vero decisiones et responsa aliarum Sa- 
crarum Congregationum referuntur, id specifica citatione 
adnotatur. 


PAR8 PRIMA. 


DE INDULGENTIIS IN aENERE. 


PARS PRIMA. 

In hac prima parte exponitur doctrina Ecclesiae quoad Indul- 
gentias in genere, et in duo capita partitur, in quorum primo 
agilur praecipue de iis, quae in ordine ad Indulgentias sunt retinenda 
\e\ credenda, et ideo doctrinam theologicam continet; in secundo 
Iractatur de iis, quae ex praescriptione Ecclesiae sunt facienda ad 
eas lucrandas, in quo proinde doctrina potissimum evolvitur, quae 
canonica dici potest. 


-*«c:5E0«3O»- 


CAPUT I. 
DOCTRINA THEOLOGICA DE INDULGENTIIS. 

§1. 

NOTIO  INDULGENTIAE. 

1. Ex doctrina catholica constat, peccatori poenitenti, post culpae 
remissionem et poenae aeternae condonationem, superesse ordinarie 
obligationem aliqua temporaH poena divinae justitiae satisfaciendi 
vel in praesenti, vel in altera vita; et poena temporahs, expianda 
quoque in hac vel in altera vita, debetur etiam cuilibet peccato 
veniali. 

Jam vero Dominus noster in sua infinita misericordia disposuit, 
ut fideles ab his temporahbus poenis Hberari possint vel ex toto 
vel ex parte, in praesenti vita, tum operibus satisfactoriis, quae 
ipsi compleant, tum sanctis indulgentiis, quas per modum ahso- 
lutionis Ecclesia, depositaria infiniti thesauri superabundanlium 
satisfactionnm Jesu Christi, B. Mariae Virginis et aliorum Sanctorum, 
eisdem fidelibus concedit, et ipsi lucrentur. In altera vero vita 
per applicationem earumdem indulgentiarum animabus Purgatorii 
per modum suffragii factam. Hinc patet quid sit indulgentia. 

2. Definitio indulgentiae. Indulgenlia est remissio poenae tem- 
poraHs Deo pro peccatis quoad culpam condonatis debitae, quam 


4 PAHS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

per applicalionem thesauri Ecclesiae, ex superabiindanlibus meriti& 
satisfacloriis Jesu Clirisli, B. Mariae Virginis et Sanctorum coale- 
scentis, ecdesiastica auctoritas extra Sacramenlum Poenitentiae fi- 
delibus concedit (Cf. Raccolta pag. IX-X). 

3. E\ data definilione pronum est colligere, per indulgentiam 
non remitti peccatum (reatum culpaej, sive mortale sive veniale 
sit, nec pariler poenam aeternam (reatum poenae aeternaej, quae 
semper supponit peccali mortalis reitatem. Reatus culpae gravis 
una simul cum poena aeterna non deletur, nisi per Sacramentum 
Poenitentiae rile digneque susceptum, vel per perfectum conlritionis 
actum cum voto ejusdem Sacramenti. 

Culpa autem, seu reatus peccati venialis, remittitur non so- 
lum per absolntionem sacerdotalem in praefato Poenilentiae Sa- 
cramenlo, sed etiam aliis remediis, ex. gr. per contritionis actum, 
per orationem Dominicam, per Sacramentalia etc, extra dictum 
Sacramentum expiari potest. « Venialia, ita docet S. Concilium Trid. 
sess. XIV, cap. V, quibus gratia Dei non excludimur, et in quae 
frequentius labimur, quamquam recte et utiliter... in Confessione 
dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat, taceri tamen 
citra culpam, multisque aliis remediis expiari possunt ». 

4. EfTectus ergo indulgenliarum est remittere non culpas sive 
mortales sive veniales, sed poenas temporales, quae saepe luendae 
remanent post culparum remissionem. Non est enim putandum, 
lotam peccatorum poenam semper simul cum culpa remitti. Tri- 
denlinum loco citato cap. Vlll haec habet: 

o Sancta Synodus declarat, falsuni omnino esse, et a verbo 
Dei alienum, culpam a Domino numquam remitti, quin uni- 
versa etiam poena condonetur ; perspicua enim et illustria in 
sacris Lilteris exempla reperiuntur, quibus, praeter divinam 
traditionem, hic error quam manifestissime revincitur ». Hinc 
in canone XII anathemate damnat, qui dixerit, totam poenam si- 
mul cum culpa remitti semper a Deo; et in canone XV eum 
analhematizat, qui dixerit, fictionem esse, quod, virtute Clavium 
sublata pocna aetcrna, poena temporalis plerumque exsolvenda 
remancat. De fide est igilur, quod, remissa culpa et poena aeterna, 
poena lemporalis saepe vel plerumque exsolvenda remaneat. 

5. Ilinc est quod fide catholica edocemur, praeter coelum et 
infernum, e quo nnlla est redemptio, existere statum quemdam, 
in quo animae juslorum, quae ex hac vita migrarunt non perfe- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 5 

cte purgalae, poenis mundentur antequam in coelum recipiantur. 
Hujusmodi locus, ut omnes norunt, jure Purgatorium nuncupatur. 

6. Dictum est in definilione: extra Sacramenium. Poenitentiae, 
ut discernalur indulgenlia a remissione, quam operatur absolutio 
sacramenlalis, vi cujus, una cum culpa et poena aeterna, remitti 
etiam potest partim aut inlegre, pro diversis poenitenlium dispo- 
sitionibus, poena temporalis. — Ceterae particulae, quae in allata 
definitione continentur, licet intellectu faciles, magis ex dicendis 
clarae fient. 

7. Quia indulgentiae, ut ex dictis apparet, locum obtinent satis- 
factionis poenitentialis, ideo non aliam poenam tollunt, nisi quam 
debemus in foro secreto et poenitentiali. Per indulgentias igitur 
fideles non liberantur a poenis naturalibus. Nam statutum est a 
Deo, ut isliusmodi poenae non tollantur, nisi cum natura ipsa mu- 
tabitur, id est cum per resurrectionem. mortale hoc induet immor- 
talitatem ( l. Cor. XV,o4). Nec per indulgentias toUuntur poenae, quae 
in foro externo et contentioso sive ecclesiastico sive saeculari in- 
fliguntur. Indulgentiae enim minime pertinent ad forum externum 
contentiosum, sed, ut dictum est, ad forum secretum et poeniten- 
tiale. Poenae fori externi propter bonum reipublicae infliguntur, 
ut facinorosi deterreantur a peccatis, et probi homines securitate 
fruantur (Vid. Bellarm., de Indulg. cap. VII; Passerini, de Indulg. 
quaest. 1, n. 9j. 

§11. 

VERITATES  CREDENDAE  RELATE  AD  INDULGENTIAS. 

8. Veritates de fide credendae quoad indulgentias duae sunt : 
1* Potestatem esse in Ecclesia divinitus ei traditam con- 

cedendi indulgentias; 

2* Indulgentiarum usum clmstiano populo esse maxime 
salutarem, 

Ulraque propositio expresse docetur a Concilio Trid. sess. 
XXV in decreto de Indulgenliis, in quo habetur: 

« Cuni potestas conferendi indulgentias a Christo Ecclesiae 
concessa sit, atque hujusmodi potestate, divinitus sihi tradita, 
antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit, sacrosancta Sy- 
nodus indulgentiarum usum, christiano populo  maxime  salu- 


6 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

tarem, et sacrorum Conciliorum aucloritate probatiim, in Ec- 
clesia retinendum esse docet et praecipit, eosque anathemate 
damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in 
Ecclcsia potestatem esse negant ». 

9. Prirna thesis. Quod revera Christus Ecclesiae suae contulerit 
potestateni concedendi indulgenlias, inanifesle apparet: 

a) Ex S. Scriptura. Christus (Matth. XVI, 19) ait Petro : « Tibi 
dabo claves regni coelorum : et quodcuinque ligaveris super ter- 
ram, erit ligalum et in coelis; et quodcumque solveris super 
terram, erit solutum et in coelis ». Rursum ibid. (XVIII, 18) ita 
Apostolos omnes affatur: « Quaecumque alligaveritis super terram, 
erunl ligata et in coelo; et quaecumque solveritis super terram, 
erunt soluta et in coelo ». 

Haec Chrisli verba tam generalia atque ampla sunt, ut nuila 
ratione coarctari possint ad solam potestatem remiltendi peccata 
quoad reatum culpae et poenae aelernae. Istiusmodi potestas, absque 
xdla prorsus restriclione Ecclesiae collata, ad quodcumque vin- 
culi genus, quod potest fideles impedire vel retardare a conse- 
cutione salutis, certissime et manifestissime extenditur. Ergo exten- 
ditur etiam ad remissionem poenarum temporalium, quae, culpa 
el poena aelerna deletis, luendae supersunt: seu compleciitur 
etiam facultatem concedendi indulgentias. 

b) Ex usu ejusdempotestatis ab ipso Ecclesiae exordio osten- 
ditur etiam veritas, de qua agitur. Ea siquidem usus est Paulus 
cum incestuoso Corinthio (II. Cor. X), remittens ei poenam tem- 
poralem jam anlea imposilam. Si Paulus id potuit: ergo et Papa 
potest, arguit Doctor Angelicus, qui non est minoris potestatis in 
Ecclesia, quam Paidus fuit (Supplem. quaest. 25, art. 1). Eadem 
potestate anliquitus Ecclesia usa est, cum ad preces Martyrum 
slalula poena seu satisfactio saltem in parte relaxabatur (Cf. Perrone, 
Prael. theol. vol. VII, de Indulg.). 

Cum canonum poenitentialium rigor successu temporis tempe- 
ratus fuisset, tunc indulgentiarum usus frequentior esse coepit; et 
hoc ideo, quia Ecclesiae pietas quadamtenus exigit, ut adjutricem 
porrigat manum filiis suis, quorum animos et corda dejiceret et de- 
bililaret antiquae poenitentiae rigor. Cujus rei exemplum sumitur 
ab Aposlolo, qui remissae incestuoso Corinthio satisfactionis hanc 
reddit rotionem: ne forte is abundaiUiori tristitia absorbeatur 
(U. Cor. XI, 7). 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 7 

10. Secimda thesis. Quod autem indulgentiae sint utiles, ac 
maxime salutares populo christiano, ex dictis consequitur. Nam: 

a) Nequit non esse utile ac maxime salutare populo christiano 
id, quod Christus Ecclesiae suae dispensandum commisit, et Ec- 
clesia juxta traditam sibi a Christo potestatem, quovis tempore in 
fidelium commodum dispensavit. 

b) Nequit non esse utile ac salutare id, quod valde confert 
ad excitandum in Christifidehbus verae poenitentiae spiritum, 
omniumque virtutum studium, atque ingens pro aUera vita solamen 
animo ingerit. Porro id omne praestant indulgentiae, quae juxta 
consuetas concessionum formulas non dantur nisi iis, qui vere 
poenitentes, confessi ac sacra Comnninione refecii, vel saltem 
corde contriti, certa pietatis opera adimpleverint. Quapropter in- 
dulgentiae maxime prosunt ad fidei, spei;, charitatis, omnisque 
pietatis augmentum, ut etiam experientia constat, potissimum tem- 
pore hibilaei et occasione indulgentiae de Portiuncula nuncupatae. 

11. Dum autem ex indulgentiis tot spirituaha bona fidehbus 
obveniunt, ihud ex iisdem tamquam effectus proprius provenit, 
quod debita nostra, id est poenae temporales, quae expiandae su- 
persunt, vel ex toto aut ex parte relaxentur, removendo lah modo 
impedimentum gloriae. Unde jure concluditur, indulgenlias, juxta 
calhohcam doctrinam, esse utiles ac maxime salutares populo 
christiano (Cf. Perrone, loc. cil.). 

12. Veritates proximae fidei, quas tamen nonnuHi Theologi ab- 
solute de fide dicunt, tres recensentur: 

1. Per indulgentias relaxari fidelibus poenas pro peccatis 
remissis Deo debitas. 

2. Easdem indulgentias applicari posse per modum suf 
fragii animabus in Purgatorio detentis. 

3. Dari in Ecclesia thesaurum seu collectionem satisfa- 
ctionum Christi et Sanctorum, cujus dispensatio ad eamdem Ec- 
clesiam, seu ad Romanum Pontificem, nec non ad Episcopos pro 
diversa ratione pertineat. 

13. Ex prima propositione tenendum omnino est, indulgen- 
tiis remitti poenas temporales non soliim coram Ecclesia, sed 
etiam coram Deo, ac ideo indulgentiae non sunt nudae remissio- 
nes poenarum canonicarum in foro tantum Ecclesiae, ut haeretici 
asserunt, sed ipsae valent ad remissionem poenarum temporahum 
etiam apud divinam justitiam, nempe in foro Dei. 


8 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

Thesis constat ex conlrariis propositionibus a Summis Ponti- 
ficibus censura ootatis; scilicet ex articulo 19. Lulheri a Leone X 
damnato, et propositione 40. Synodi Pistoriensis a Pio VI proscripta 
per Conslitntionem Auctorem ftdei, in qua habetur: 

c( Proposilio asserens, indulgenliam secundura suam praeci- 
sam notionem aUud non esse, quam remissionem partis ejus poe- 
nilentiae, quae per canones slatuta erat peccanti, quasi indulgentia 
praeter nudam remisssionem poenae canonicae, non etiam valeat 
ad remissionem poenae temporaUs pro peccatis actualibus debitae 
apud divinam iustitiam: falsa, temeraria, Christi meritis inju- 
riosa, dudum in articulo 19. Lutheri damnata», 

Suadelur ratione theologica. Nam indulgentiae, quae poenas 
canonicas relaxarent, poenis apud Deum non remissis, magis obes- 
senl, quam prodessent, quippe quae poenitentiae opera tollerent, 
poena remanente. Hanc rationem ita exponit S. Thomas eumdem 
errorem confulans : 

Ecclesia huiusmodi indulgentias faciens, magis damnifica- 
ret quam adjuvaret, quia remitteret ad graviores poenas, scili- 
licet Purgatorii, absolvendo a poenitentiis injunctis (SuppL q. 25, 
arl. 1). Idem aifirmat S. Bonaventura, qui scribit: Quidam distin- 
guentes forum Dei et forum Ecclesiae, dixerunt, hujusmodi re- 
laxationes non fieri nec intelligi quantum ad forum Dei, sed quan- 
tum ad forum Ecclesiae... Sed tamen ista opinio, etsi relaxationes 
videatur ponere, verius inlerimit; quia si relaxant (Rectores) ita 
quod Deus non relaxat, potius deceptio quam relaxatio vera ju- 
dicanda est, et potius crudelitas quam pietas dici potest, dum 
minuendo hic poenitentiam, in futuro ad graviora trahit suppHcia. 
Ideo aUler dicendum, quod relaxatio iUa non solum valet in foro 
Ecclesiae, verum etiam in foro Dei, quia Deus habet pro condo- 
nato quod sic condonatur (Lib. IV. SenL Dist. XX, parL 11, art. 
unico, quaesL 2). 

14. Secunda propositio, quod nempe iridulgentiae applicari 
etiam possint per modum sujfragii animabus in Purgatorio 
detentis, abunde probatur tum ex dogmale communionis Sancto- 
rum, de quo postea; tum ex universaU Ecclesiae sensu et praxi; 
tum ex aclis Summorum PonUficum, qui ex vetusto more conce- 
dere consueverunt indulgentias defuncUs appUcabiles; tum ex op- 
posilis proposilionibus, quas Romani Pontifices proscripserunt, ut 
Sixtus IV, qui  damnavit doctrinam Petri de Osma  huic veritati 


GAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGIGA  DE  INDULGENTIIS. 9 

conlrariam ; Leo X, qui confixit oppositas Lutheri propositiones n. 
2!2. et 23; Pius VI, qui Bulla Auctorem (Idei aliam similem con- 
ciliabuli Pistoriensis propositionem damnavit, tamquam falsam, 
temerariam, piarum aurium offensivam, in Romanos Pontifices, 
el in praxim et sensum universalis Ecclesiae injuriosam, indu- 
centem in errorem haereticali nota in Petro de Osma confixum, 
iterum damnatum in articulo 22. Lutheri. Tandem veritas pro- 
batur etiam ratione. Nam si quilibet fidelis potest valorem pro- 
priae satisfaclionis defunclis applicare, et pro illis Deo satisfacere, 
a fortiori Ecclesia poterit pro eisdem de thesauro suo applicare 
satisfactiones Christi et Sanctorum. 

15. Tertia propositio, quae affirmat dari in Ecclesia the- 
saurum satisfactionum Chrnsti et Sanctorum, pluribus rationibus 
demonstratur a Doctoribus catholicis, inter quos vide Bellarminum, 
de Conlroversiis, tom. 11, de Indulgentiis, hb. 1, cap. 11; Passe- 
rinum, Tractatus de Indulgentiis, quaestio 11; Mastrium, Theol. 
Moral. Disput. 23, art. 1. 

Sane haec veritas constat ex propositionibus contradictoriis 
quae a Romanis Pontificibus confixae sunt. Pius VI propositionem 
41. concihabuh Pisloriensis, utpole catholicae doctrinae contra- 
riam, damnavit tamquam falsam, temera^Ham, Chrisli et Sancto- 
rum meritis injuriosam. Pio VI praeiverat tum Leo X contra 
Lutherum, tum Gregorius XUl contra Bajum. 

Et revera superabundarunt merita Christi, utpote infinita ; 
superabundarunt satisfactiones Deiparae, quae etsi ab omni labe 
immunis, tot tamque acerba perlulit, ut ejus animam gladius do- 
loris pertransierit; superabundavit satisfactio S. Joannis Baptistae 
Christi Praecursoris, qui ab infantia in deserto degens, satisfacUo 
nes satisfactionibus cumulavit per lotam vitam, potissimum vero 
in morte cruenta. Superabundarunt satisfactiones Apostolorum, qui 
tot labores, tot carceres et contumehas in propagatione S. Evan- 
gelii sustinuerunt, qui ibant gaudentes a conspectu concihi, quo- 
niam digni habiti sunl pro nomine Jesu contumeham pati. Super- 
abundarunt satisfactiones tot Martyrum, qui saepe a baptismo 
recentes, proinde ab omni culpa et poena liberi, atrociora quaeque 
supphcia in truculentis persecutionibus passi sunt. Idem dicendum 
de quamphirimis ahis Sanctis, Confessoribus, Anachoretis, Virginibus 
et Viduis, qui et quae plus passi sunt, juxta modum quem Deus 
servat in exigendis poenis, fjuam eorum peccata expostularent. 


10 PAHS  1.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

VA qiiamvis Sancli omnes de operibus, quatenus sunt meri- 
(oria, nimulalissime remunerati fuerint in coelis, qua tamen 
sa(isfnctoria, oatlem opera exhausta non fuerunt. Quare cum hu- 
jusmodi exceilenles satisfacliones inanes ac sine congruo honore 
nianere non possint, quia Deus nullam boni operis partem absque 
praemio relinquit, sequitur eas thesaurum Ecciesiae ingredi, ut 
sic quae uni supernua sunt, alleri indigenti applicentur. 

Nec ex hoc timendum, quod injuria inferatur Christi satisfa- 
ctionibus, quae ulpole infinitae, solae sufficiunt, imo supera- 
bundant: siquidem, quamvis verum sit sufficere merita Christi, 
dignum lamen erat, ut Justos, membra corporis sui mystici, quo 
amicos honoraret, ipsorum satisfactiones ad poenae nostrae relaxa- 
lionem acceptando. Non injuria, non dedecus inferlur Christi me- 
rilis, sed honor polius et gloria : siquidem satisfactiones Sancto- 
rum non adduntnr Christi merilis, ut eorum augeant valorem, 
sed potius ut valorem acquirant ex ipsius Christi meritis, quae 
lantae virlutis oslendunlur, ut ipsis etiam hominum operibus vim 
tribuant, qua non sibi taiitum, sed et fratribus suis prodesse va- 
leanl. Quare satisfactiones Sanctorum in ratione valoris Christi 
sunl. ex cujus gratia, ut ilerum dicamus, habent virtutem et va- 
lorem merili et satisfactionis (Gf. Passerini, de Indulgentiis, quaest. 
11, n. 17; Perrone, loc. cit.). 

16. De thesauro Ecclesiae audiamus Summum Pontificem Cle- 
mentem VI, ila docenlem: « In ara crucis innocens immolatus 
(Salvator), non guttam Sanguinis modicam, quae tamen propter 
unionem acl Verbum pro redemptione totius generis humani suf- 
fecisset; sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effu- 
disse... Quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis et su- 
perflua tantae effusionis miseratio redderetur, thesaurum Eccle- 
siae acquisivit. Quem quidem tJiesaurum, non in sudario re- 
positum, non in agro absconditum, sed per B. Petrum coeli 
clavigcrum, ejusque successores, suos in terris vicarios, com- 
misit fidelilms salubriter dispensandum . 

Ad cujus quidem thesauri cumulum, B. Dei Genitricis, 
omniumque Electorum a primo justo usque ad ultimum, merita 
adminiculum praestare noscuntur ; de cujus consumptione seu 
minutione non est aliquatenus formidandum, tam propter infi- 
nita Christi merita, quam ex eo quod quanto plures ex ejus 
applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipso- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA DE  INDULGENTIIS. 11 

riim cumulus meritorum » (In Extravag. Const. UnigeniiuSy lit. de 
Poenit. et Remiss.). 


§ in. 


DISTINCTIO  INTER  MERITUM  PROPRIE  DICTUM  ET  SATISFACTIONEM. 

17. Ex dictis patet, indulgentiam seu remissionem poenae 
temporaiis fieri per applicalionem meritorum seu satisfactionum 
Cliristi et Sanctorum. Super quibus notandum est, etsi obiter id 
jam tetigerimus, quod in omni opere bono juslorum duplex inest 
valor sive prelium, meriti scilicet et satisfactionis. Meritum refer- 
tur ad consequendum praemium; satisfactio ad extinguendum de- 
bitum. Hinc opus est meritorium, quatenus cedit in laudem et 
honorem operantis ; est satisfactorium, quatenus est poenale. Opus 
bonum, qua meritorium est, non potest aliis applicari ; siquidem 
is dicitur mereri, qui hene operatur, et ex bono opere dignus 
est praemio. Non potest autem fieri, ut ex eo, quod unus bene 
operatur, alter censeatur bene operari, vel dignus praemio ha- 
beatur. 

At opus bonum, ex ea parte, qua satisfactorium est, potest 
utique aliis applicari. Nam salisfactio est compensatio poenae, vel 
solutio debiti: potest autem unus ita pro alio poenam compensare 
vel debitum solvere, ut ille satisfecisse merito dici possit. 

Jam vero jnstorum opera, qualenus sunt merHtoria, Deus su- 
perabundanti compensat praemio. Quatenus vero sunt salisfacto- 
ria, ea acceptat ad delendum debitum. Quod si debitum exce- 
dunt, ideoque superabundant, Deus non praemio illa compensat, 
cum satisfactio non referatur ad praemium, et eorum valori me- 
ritorio cumulatissime sit satisfactum, sed ea asservat ad extin- 
guendum aliorum debitum. 

Ex hoc manifeste apparet, satisfactionem non idem esse, pro- 
prie loquendo, ac meritum. Sed quia eade^n opera solenl esse me- 
ritoria simul et satisfactoria, ideo communiter nomina satisfactio- 
nis et meriti promiscue usurpantur, et dici etiam solet, indulgen- 
lias conferri per applicationem meritorum Christi et Sanctorum 
(Cf. Bellarm., de Indulg. lib. 1, cap. 11, n. 4, 5, 6 ; Hurter, Com- 
pend. Theol. Dogm. tom. III, edil. VIII, n. m\). 


l^ p\n^  I.  DE  INDUKGENTIIS  IN  GENERE. 

§ IV. 

QUAESTIONES  NONNULLAE DE THESAURO  ECCLESIAE. 

18. Si quaeralur, ubi sit hic Ecclesiae thesaurus, responde- 
tur, ipsum non esse rein materialem, ut aliquem requirat locum, 
in quo merila custodiantur, sed est, ait Suarez, res spirilualis et 
moralis, non in materiali loco, sed in divina acceptalione et prae- 
sentia existens; seu existit in mente et memoria divina, quatenus 
nempe apud Deum satisfacliones Christi et Sanctorum numquam in 
oblivionem ibunt, sed semper erunt et vivent, ut indigentibus Ec- 
clesiae membris nec non defunctis a legitima auctoritate oppor- 
tune applicentur. 

19. Quaeri eliam polest, quot modis dispensetur thesaurus 
Ecclesiae? Ante responsionem adnotare oportet, Ecclesiae thesau- 
rum dupliciter considerari posse: 1'' Ut conslans ex meritis Chri- 
sti tantum; ^*" Ut constans ex meritis Christi et Sanctorum 
simul. 

Jam vero thesaurus, ut constans ex meritis Christi tantum, 
variis modis dispensatur nobisque applicatur, nimirum per Sacra- 
menta, per Missae sacrificium, et per alia pia fidelium opera, 
nec non per ipsas indulgentias; idemque interdum dispensatur per 
ministros Christi, inlerdum vero immediate ab ipso Christo. Quo- 
ties enim culpa vel poena remiltitur, aut aliquod gratiae auxilium 
nobis confertur, semper thesaurus meritorum Christi nobis appli- 
catur et distribuitur; eo quod hujusmodi beneficia nobis non con- 
ferunlur, nisi intuitu atque virtute meritorum et passionis Christi. 
Constat autem hoc saepe fieri interius et immediate ab ipso 
Chrislo, aliquando vero inlerventu hominum per ministerium Sa- 
cramentorum. 

Thesaurus Ecclesiae, spectatus ut constans ex meritis Chri- 
sti et Sanctorum simul, per indulgentias dumtaxat dispensatur. 
Sane, Sacramenta ac Missae sacrificium habent suam dignitatem 
atque valorem ex opere operato tantummodo, nempe ex meritis et 
passione Christi, qui solus, utpote Redemplor noster, promeruit 
nobis facultalem consequendi per bona opera gratiam vitamque 
aelernam ; ac proinde per haec non applicantur nobis satisfactio- 
nes Sanctorum. Restat ergo, ut hae nobis applicentur tanlum per 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 13 

indulgenlias (Cf. Reiffenst., Tlieol. Mor. lom. 1, de Indulg. distinct. 
111, quaest. 1. n. 8 et 9). 

Praefata doctrina a Ven. Bellarmino exponitur per hanc pro- 
positionem : Praelati Ecclesiae dispensare possunt Christi pas- 
sionem tum per Sacramenta, tuni per indulgentias ; passiones 
vero Sanctorum nonnisi per indulgentias (De Indulg. lib. 1. cap. 
III; vide eliam Maslrium, loc. cit. n. 9). 

20. In Ecclesia unicus est thesaurus. Non defuerunt Theo- 
logi, qui non unicum, sed plures in Ecclesia Dei admiserint the- 
sauros. Ita Fabius Incarnatus apud Passerinum, Tract. de Indulg. 
quaest. 11, n. 21, quatuor ponit thesauros, primum ex meritis 
Christi, secundum ex meritis B. Mariae Virginis, terlium ex me- 
rilis S. Joannis Baptistae et Martyrum, et quartum ex meritis san- 
clorum Confessorum, Virginum et Electorum. Sunt etiam qui po- 
nere videntur speciales thesauros pro unaquaque dioecesi, ex me~ 
ritis Sanctorum cuiushbet dioecesis coalescentes; item particulares 
thesauros cujuscumque Ordinis rehgiosi, ex superabundantibus 
meritis Rehgiosorum efformatos. Exinde rationem reddunt , cur 
Episcopi hmitatas indulgentias concedant, et Praelati Religionum 
respectivis earumdem Benefactoribus communicent spiriluaha bona, 
quae ab ipsis Regularibus fiunt. 

Verum hujusmodi opiniones nulhim habent fundamentum, 
nec juxta communem Doctorum et ipsius Ecclesiae doctrinam 
defendi possunt. Ecclesia enim unum tantummodo tJiesaurum, 
id est iinum cumulum meritorum agnoscit, qui ex Christi et 
Sanctorum meritis resultat. Summi Pontifices in suis actibus 
de unico Ecclesiae thesauro loquuntur, cujus administratio et 
dispensalio Pontifici Summo, Christi in terris Vicario, concre- 
dita est. 

Quare, hcet propria actualia merita possit quihbet pro ahis 
apphcare ac proinde pro aiiis satisfacere; ubi tamen bona opera 
seu salisfacliones non fuerint actu apphcatae sive pro se, sive 
pro aliis, tamquam bona communia transeunt in Ecelesiam, et in 
ejus thesauro reconduntur: haec enim communicalio et reservatio 
fundalur in mystica Ecclesiae unitate. Insuper praecipuae divitiae, 
quae in hoc thesauro sunt repositae, sunt inhnita merila Christi 
Domini, quae certe non sunt propria alicujus dioecesis vel reli- 
giosi Ordinis, sed universali Ecclesiae communia. Merita vero San- 
ctorum in tantum  sunt merita, in quantum  sunt aliquid  Chrisli, 


14 PABS  F.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

quia scilicet formala per graliam, quam nobis meruit Christus 
Redemplor. Ideo Sanclorum merita sunt veluti accessoria seu ad- 
vwuculum, ut ait Summus Pontifex Clemens VI (vid. sup. n. 16), 
merilorum Christi. Krgo in eo unico thesauro reponi debent, in 
quo merita Christi continentur, eo vel magis quod etiam Sancto- 
rum merita divitiae Christi sunt, quas ille misericorditer donavit. 
Unicus igilur est spiritualis Ecclesiae thesaurus, ac proinde privali 
thes^uri sive dioecesum sive Ordinum religiosorum etc. minime 
danlur (Cf. Passerini, de hidulgentiis, quaest. 11). 

21. Quaeres, an thesaurus satisfactionum extiterit in veteri 
lege ante passionem vel adventum Christi? 

Respondetur, hunc thesaurum, ut constantem ex meritis San- 
ctorum, extitisse vel poiins incepisse 3Lnie Christi adventum:nam 
aliqui ante Christi adventum magnas et exuberantes satisfactiones 
praestiterunt, sicut non pauci Theologi testantur de Abel, de Je- 
remia in ventre matris sanclificato, el probant verbis lob de seipso 
dicentis (cap. VI) : Utinam appenderentur peccata mea, et ca- 
lamitas, quam patior, in statera, quasi arena maris haec gra- 
vior appareret. Accedit suprema auctoritas Clementis PP. VI in 
Extravag. supra cit., ubi habetur: a Ad cujus quidem thesauri 
cumulum, B. Dei Genitricis, omniumque Electorum a primo 
Justo usque ad ultimum, merita adminiculum praestare no- 
scuntur ». 

22. Quaeres insuper, an praedictus thesaurus in veteri lege 
inceptus, pro eo tempore dispensatus etiam fuerit? 

Respondent Theologi negative, tum quia in veteri lege non- 
dum erat aperta janua coeli, ita ut ob ingressum coeli necessaria 
esset applicalio thesauri; tum quia Christus nondum contulerat 
potestatem distribuendi thesaurum, sed hanc potestatem postea 
communicavit Petro et ejus successoribus per iila verba: Quod- 
cumque ligaveris...quodcumque solveris etc. Pasce agnos, pasce 
oves elc, quibus verbis conlinetur omnis aclus jurisdictionis, con- 
ducens ad claudeiidum vel ad aperiendum coelum. Unus autem 
ex aclibus quibus coelum aperitur, est indulgentiarum concessio. 
Hinc est, quod illi Theologi, qui antiquitalem indulgentiarum ma- 
xime extendunt, numquam tamen earumdem usum ante Apostolo- 
rum lempora protrahunt, sed lunc coepisse afiirmant (Cf. Suarez, 
disp. :il, sect. 11, n. 18-19; Bonacina, tract. de Sacramentis, de 
Indulg. Punctnm 1, n. G). 


CAP.  I.  DOCTBINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 15 

§ V. 

FONS  ET  FUNDAMENTUM  INDULGENTIARUM. 

23. Fons indulgenliarum, ut ex dictis facile colligiturj est 
ipse Ecclesiae thesaurus, videlicet infinitae satisfactiones Jesu 
Christi, quibns adduntur satisf^ictiones B. Mariae Virginis et ahorum 
Sanctorum. Ex isto infinito et inexhausto fonte haurit Ecclesia pre- 
tium, Deoque ofTert dum iiidulgentias concedit, ad delendas fidehum 
poenas temporales. 

24. Fundamentum indulgentiarum est dogma de Communione 
Sanctorum. Communio Sanctorum est societas fidehum, seu o- 
mnium Ecclesiae (in tota sua amphtudine sumplae) membrorum 
lum in terra mililantium, tum in purgatorio patientium, tum in 
coelo regnantium. Per Communionem Sanctorum fit, ut Ecclesia 
triumphans, purgans et mihtans non constituant tres socielates 
penitus ab invicem divulsas et separatas, sed ita conjunctae sint, ut 
inter earum membra, hcet loco et conditione diversa, multiplex 
existat nexus atque relatio. Nam Angeli et Beati in coelis, ac 
animae in Purgatorio detentae ita junguntur ejusdem charitatis vin- 
culo cum fidelibus in terra viventibus, ut unam Ecclesiam et unum 
corpus, cujus Christus est caput, efformenl. Unde est, quod fideles 
in terra degenles exhibeantur in sacris Scripturis ut Beatorum 
conservi (Apoc. XIX, 10; — XXII, 9) ; vel ut concives, cives San- 
ctornim, cohaeredes, confratres etc. (Rom. VIII, 29 ; Eph. 11, 19; 
Hebr. XII, 22). 

25. Hoc suavissimo dogmate stante evenit, ut, loquendo spe- 
ciatim de Ecclesia militanti, sacrum commercium, sacraque com- 
munio suffragiorum, meritorum, bonorumque operum exurgat inter 
omnia Ecclesiae membra, inter se devincla et Christo capiti unita 
ejusdem fidei et charitatis vinculo. Multi, ait Apostolus (Rom. 
XII, o), unum corpus sumus in ChristOj singuli autem alter 
alterius membra. Quare sicut unum membrum praebet auxilium 
alleri, ita homo justus per opera satisfactoria et suffragia opem 
conferre polest confratribus suis. Particeps ego sum, clamabat 
David, omnium timentium te et custodientium mandata tua 
(Psalm. 118); et Paulus (Rom. XV, 30): Obsecrovos, fratres, per 
Dominum nostrum Jesum Christum et per charitatem sancti Spi- 


10 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

ritus, ut (uljuvetis me in orationibus vestris pro me ad Deum ; 
et lacobus (V, 10): Orate pro invicem, ut salvemini. 

26. Qiioad animas in Purgatorio degentes in parliculari, no- 
tissimum est illud Macliab. (c. XI): Sancta ergo et saluhris est 
cogilatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur; et Sancta 
Maler Ecclesia in Missis defunctorum orat, dicens: Domine Jesu 
Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum 
de poenis inferni... Fac eas^ Domine, de morte transire ad vitam. 

Haec omnia ostendunt, per Communionem Sanctorum fieri, ut 
fideles in terra degentes possint se invicem adjuvare precibus 
operibusque satisfactoriis, simulque animabus Purgatorii suffragari. 

27. Per Communionem Sanctorum contingit etiam, ut tani vi- 
ventes quam defuncti in Domino, participes sint thesauri Ecclesiae, 
seu satisfactionum Jesu Christi, B. Mariae Virginis et aUorum San- 
ctorum. Hinc est, quod Ecclesia vi polestatis clavium, quam a Christo 
accepit, indulgenlias ex dicto thesauro, cujus administratio ei com- 
missa est, concedit tam vivis per ahsolutionem et solutionem, 
quam defunctis per modum suffragii, seu simplicis solutionis. 

28. Postremo notelur: Dum dicitur Communio Sanctorum, sub 
appellatione Sanctorum non designantur tantum ii qui in gratia 
Dei ex hac luce migrarunt, sed etiam fideles in hac vila degentes, 
quibus Apostoli in suis Epislolis nomen Sanctorum tribuunt. Pro- 
feclo nomen hoc praecipue competit fidelibus illis, qui cum Christo 
capile per gratiam sanctificantem seu per charitatem conjuncti sunt. 
Latiori tamen sensu, seu minus proprie, peccatores quoque in illa 
appellatione comprehendi possunt, ratione nempe baptismi, quo 
sanctificali fuerunt, nec non ralione Ecclesiae sanctae, ad quam 
per baplismum pertinent. His quoque peccatoribus, etsi non plene 
et directe sicut fidelibus in gratia Dei constitulis, miri effectus ex 
Communione Sanclorum provenientes, communicantur, ut ex. gr. 
gratia conversionis per preces ac bona opera Justorum per mi- 
sericordiam Dei obtenta. 

§ VI. 

SUBJECTUM  CAPAX  INDULGENTIARUM. 

29. DuMi hic quaeritur quinam sit subjectum capax lucrandi 
Tel recipiendi indulgentias, investigatio versatur circa capacitatem, 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  IXDULGENTIIS. 17 

quam cum Suarez dicimus remotam, quae recte distingui potest a 
capacitate seu disposilione proxima, nempe ab illis conditionibus 
quae in subjecto remote capaci requiruntur pro indulgentiarum acqui- 
silione. Advertendum est etiam, hic praecipue agi de subjecto, cui 
directe et immediate concedilur indulgentia, non de subjecto, cui m- 
directe et mediate, mediantibus scilicet viventibus, ut sunt animae 
in Purgatorio existentes, eadem indulgentia concedilur applicabilis. 

30. Age nunc: subjectum capax: (capacitale rcmota) lucrandi 
indulgentias est homo viator qui sit: 

1. Baptizatus, quia tanlum homines baptizati subduntur spi- 
rituah jurisdiclioni Ecclesiae: indulgentiarum autem concessio est 
actus jurisdictionis. Hinc incapaces indulgentiarum sunt infideles, 
et etiam catechumeni, saltem illarum quae conceduntur per mo- 
dum absolutionis. 

2. Usum rationis hahens, vel saltem ahquando habuerit. Nam 
poenae temporalis reatus, ad cujus remissionem ordinantur indul- 
gentiae, oritur ex culpa actuali, quam is tantum committere po- 
test, qui usum rationis habet. Quare infantes et perpetuo amentes 
indulgentiarum incapaces dicendi sunt. Quod spectat ad poenara 
peccato originali debitam, haec nonnisi per baptismum remiltitur. 

3. In statu fidei existens, per quam sit homo conjunctus 
Ecclesiae, tamquam membrum ejus. Siquidem indulgentiarum par- 
ticipatio pertinet ad Communionem Sanctorum, quam non partici- 
panl, nisi qui sunt membra Ecclesiae inter se sub Christo capite 
unita per eamdem fidem. Hinc haeretici, apostatae etc, licet ba- 
plizati sint, indulgentiarum fructum participare nequeunt. 

4. Non innodatus excommunicatione majori, quia haec 
privat communione omnium bonorum spiriluahum. 

0. Subditus concedentis, quia concessio indulgentiae est 
actus jurisdiclionis, qui solos subditos afficit. 

Haec sunt requisita quae in homine expostulantur, ut sit re- 
mote subjectum capax consequendi indulgentias. Proxime autem 
el immediate ahae requiruntur condiliones, ut sunt intentio, status 
gratiae, et adimpletio operum praescriptorum; sed de his alibi 
agemus: hic eas innuisse sufficiat. 

31. Praeter Christifideles in terra degentes, animae etiam 
Purgatorii sunt subjecta capacia recipicndi indulgentias, sed his 
modo diverso a viventibus conceduntur ab Ecclesia, prout mox 
declarabimus. 

2 


IS PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

§ VH. 

MODIS  DIVERSUS  CONCEDENDI  INDULGENTIAS. 

32. Fideles viventes rite dispositi et animae in Purgatorio de- 
lentae, sunt subjecla quibus conceduntur indulgentiae. Diverso 
auteni inodo illis et istis ab Ecclesia applicantur. Nam fidelibus 
vivis conceduntur indulgentiaeper modurn absohuionis judiciariae, 
adncxam habenlis solutionem ex Ihesauro salisfactionum Ghristi 
et Sanctorum. Quare indulgentiae largitio fidehbus viventibus facta, 
duo includit, videhcet absolutionem, juxta illud Matthaei (XVI, 19): 
Tibi dabo claves regni coelorum... et quodcumque solyeris super 
terram, eril solutum et in coelis; et solutionem ex thesauro Ec- 
clesiae. Nam Praelati Ecclesiae, ait Cardinahs Bellarminus loc. cit. 
cap. V, et ipsi etiam Summi Pontifices non sunt absoluti domini, 
ut possint pro arbitrio sine ulla compensatione condonare hominibus 
culpas vel poenas, quarum rei sunt in foro Dei; sed sunt judices 
a Deo constituti, qui possunt quidem pro potestate sibi a Deo con- 
cessa remiltere culpas et poenas nomine Dei, sic tamen, ut justi- 
tiae satisfiat. Unde AngeHcus Doctor scribit: Qui indulgentias 
suscipit, non absolvitur simpliciter loquendo a debito poenae ; 
sed datur sibi, unde debitum solvat (IV Sent. dist. 20, q. 
1. a. 3). 

Et Doctor Seraphicus: Indulgentiae collatio duo dicit, scilicet 
thesauri Ecclesiae communicationem, et cum hac quamdam ju- 
diciariam absolutionem (Lib. IV Sent. dist. 20, part. 2, a. 1. q. 5.). 

Animabus autem Purgatorii conceduntur indulgentiae per mo- 
dum suffragii, seu simplicis solutionis, Deum precando ut veiit 
praedictas salisfactiones acceptare, eisdemque animabus apphcare. 
Quocirca in concessione indulgentiarum per modum suffragii, non 
inlervenit judiciaria absolutio. 

Uatio discriminis est, quia animae defunctorum, utpote extra 
forum Ecclesiae et sub judicio Dei constitulae, non amphus sub- 
sunt, sicut fideles vivenles, jurisdictioni Ecclesiae, cum haec ne- 
queat nec eas cilare, nec earum causas dijudicare, nec eas cogere 
ad obediendum. Et revera Summus Ponlifex non habet auctoritatem, 
nisi in ovcs, quas pascendas suscepit, juxta illud Joannis (XXt, 17) : 
Pasce oves meas; nec potest hgare  vel solvere,  nisi super ter- 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DK  INDULGENTIIS. 19 

rawi, juxla supra adductum textum Matthaei (XVI, 19): Quodcum- 
que ligaveris... quodcumque solveris super terram. 

33. Quapropter Summus Pontifex ex plena poteslate clavium 
sibi a Cbristo tradita, dum largitur indulgentias fidelibus viventibus, 
eos directe absolvit ac liberat vel in parte, vel in loto, a poena 
lemporali, simul Deo exbibens solulionem seu pretium ex thesauro 
Ecclesiae. Defunctos vero, quia, ut dictum est, jurisdictioni suae 
non amplius subduntur, non absolvit Pontifex, sed ex praedicto 
Ihesauro, cujus dispensatio est ei concredita, solutionem seu pre- 
tium in compensationem Deo offert, adiunctis precibus, ut eam 
oblalionem misericorditer acceptare dignetur ad liberationem ani- 
marum (Cf. Bellarm., de Indulg. hb. 1, cap. V, et cap. XIV, n. 3; 
Laymann, Theol. Mor. tom. II, de Indulg. cap. VII). 

34. De hac re praeclare S. Bonaventura loco citato: « Quia bona 
et thesaurus Ecclesiae, inquit, est in Summi Pontificis potestate, et 
illi qui sunt in Purgatorio, ratione caritatis idonei sunt spiritualia 
beneficia recipere, Papa polest eis bona Ecclesiae communicare. 

Quantum autem ad aucloritatem judicandi, cum illi jam 
exierint forum Ecclesiae et ecclesiasticum judicium, videtur quod 
eis non possit fieri absolutio, nisi per moduni deprecationis, et 
ila proprie loquendo non fit eis relaxatio; sed si large dicatur 
relaxatio cujuscumque auxilii impensio et bonorum Ecclesiae com- 
municatio, potest eis relaxatio fieri; sed hoc non tenet modum 
judicii, sed potius suffragii ». 

35. Quamvis ex dictis manifeste appareat discrimen inter in- 
dulgentiam per modum absolutionis et per modum suffragii, ta- 
men ut clarius pateat sensus hujus posterioris formulae, nempe 
per modum suffragii, qua constanter Romani Pontifices utuntur, 
dum indulgentias largiuntur defunctis applicabiles, sequentem adji- 
cimus explicationem cl. Passerini, quaest. 114. 

« In hoc consistit essentialis differentia inter hujusmodi in- 
dulgentias, quod indulgentia vivorum, quae est per modum abso- 
lutionis, est actus jurisdictionis in personam cui conceditur, ideo 
est actus judicis, et ipsa est absolutio judicialis, per quam Ponlifex, 
ut superior et judex, oblata Deo proportionata satisfactione de the- 
sauro Ecclesiae, suum subditum a reatu poenae absolvit. Sed in- 
dulgentia per modum suffragii non est aclus jurisdictionis in 
personam cui conceditur, ideo non est absolulio judicialis, per quam 
illa liberetur a poena, sed est supplicatio, per quam Pontifex of- 


^O PAnS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

ferens de Ihesauro aequivalcntem satisfactionem, obsecrat Deitm, 
iLl illam libcret a pocna», 

36. illsi tam vivenles quam defiincti snbjecla capacia sint 
indulgentiarum, lioc tamen inter eos interponitur discrimen, quod 
respectu viventium Theologi communiter infallibilem dicunt in- 
(hilgentiarum effectum, si nihil obstet vel ex parte concedentis, 
vel cx parte rccipientis, aut ex parte caicsae; cum illae sint verae 
absoluliones juridicac ex potestate clavium provenientes. Revera 
enim cum hujnsmodi sententia absolutionis feratur ex amphssima 
poteslate facla Petro ligandi atque solvendi, et haec potestas talis 
sit, ut solvente Petro in terris, Deus solvat in coehs, recte de- 
ducitur, effectum hujus absolulionis esse infallibilem, dummodo 
conditiones requisitae sint adimpletae. 

RespectU vero defunctorum, quoniam ipsi in Ecclesiae juribus 
non amplius sunt, sed soiius Dei dominio subsunt, non ita certus 
est earumdem indulgentiarum effectus. Nam indulgentiae, quae pro 
ipsis conceduntur, solam habent rationem suffragii, oblationis, 
seu solutionis, ut ex adductis satis liquet; quam propterea Deus 
absolute respuere potest, cum non videatur teneri ex fidehtate 
eam acceptare. Ad hoc enim pro certo asserendum, ostendere opor- 
teret, exislere super re pactum vel promissionem aliquam ipsius 
Dei, quod difliculter demonstrari potest. 

37. Huic sententiae, quae negat indulgenliarum effectum quoad 
defunctos esse infallibilem, favet sequens responsum S. Congrega- 
tionis Indulgentiarum, quo explicatur sensus indulgentiae altaris 
privilegiati, et est tenoris sequentis: 

Pcr indulgentiam altari privilegiato adnexam, si spectetur 
mens conccdentis et usus Clavium potestatis, intelligendam esse 
indulgentiam plenariam, quae animam statim liberct ab omnibus 
Purgatorii poenis; si vero spectclur applicationis cffectus, intel- 
ligendam csse indulgenliam, cujus mensura divinac misericordiae 
beneplacito et acceptationi respondet (Decr. 28 Julii 1840. Decr. 
aulh. N. 283). 

Confirmatur haec sentenlia ex fidelium sensu, qui post appU- 
catam alicui animae indulgentiam plenariam, v. gr. per Missae sa- 
crificium in altari privilegiato, nihilominus pro eadem anima alia 
Sacra in praedicto altari celebrant vel celebrare faciunt, alias 
indulgentias lucrari curant, et oraliones apud Deum fundere per- 


gunt. 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 21 

38. Quamvis sententia modo exposita videatiir verior et sit 
hodie inler Theologos communis, certum tamen est contrariam opi- 
nionem habuisse in defensores gravissimos Theologos, inter quos 
Sotus, Navarrus, Valentia etc, et etiam doctissimus Suarez, tom. IV, 
disp. 53, sect. lll, n. 3 et seqq. Probant enim laudati Doctores, 
indulgentias prodesse defunctis ex justitia et ex condigno, ac 
ideo earum effectum esse pro ipsis infaUibilem non secus ac effe- 
ctum indulgenliarum pro vivis, dummodo in concedente sit potestas, 
in pia causa sufficientia seu proportio, et opus injunctum seu con- 
ditio postulata impleatur. Nam indulgentiae concessio est actus 
potestatis Clavium, quae proinde defunclis quoque datur ex Au- 
ctoritate Apostolica. 

Cardinalis Bellarminus, qui descriptam quaestionem difficilli' 
mam vocat, relatis utriusque sententiae rationibus, concludit: Ex 
his sententiis neutram reprobare audeo: videtur enim prior 
(quae tenet, indulgentias infallibiliter prodesse defunctis) admodum 
pia ; posterior vero valde rationalis (De Indulg. cap. XIV, n. 5 et 6). 

39. III ud tamen pro certo haberi debet, indulgentias in ge- 
nere et saltem ut plurimum prodesse infallibiliter defunctis; secus 
enim aliquid inutile ageret Ecclesia, eas mortuis applicando; quod 
sane absque impietate dici nequit. Huic autem vel illi animae in 
particulari, confidendum quidem est, quod indulgentia ei appli- 
cata prosit; certitudo lamen absoluta haberi nequit, tum quia Ec- 
clesia indulgentiam offert cum conditione « si Deo placuerit»; tum 
quia Deus in sua infinita sapienlia, justitia et misericordia, san- 
clissima habere potest motiva applicandi indulgentiam potius uni 
quam alii defuncto. 

40. Corollarium L Indulgentiae ideo prosunt defunctis p)er 
modum suffragii, quia non prosunt eis per modum absolutionis 
juridicae, sed per modum solutionis et deprecationis ; eadem qui- 
dem ratione, qua prosunt suffragia, quae vel publice vel privatim pro 
mortuis fieri solent (Cf. Bellarm., de Indulg. cap. XIV, tertia quaest.). 

Corollarium II. Indulgentiae non prosunt defunctis per mo- 
dum deprecationis dumtaxat. Quilibet enim fidelis polest rogare 
Deum, ut propter Christi et Sanctorum merila liberet animas Pur- 
gatorii: sed applicantur et prosunt defunclis per modum solutionis, 
ila ut applicare defunctis indulgentias per modum suffragii seu 
solutionis, sit offerre Deo satisfactiones Christi et Sanctorum in 
contpensationem poenarum, quas pati debent in Purgatorio. 


UBRARYOF 

mm scoTUS colleoe 


22 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

Corollarium III. DilTerentia inter pura suffragia el indul- 
gentias in eo est, quod ut sulTragia ofTerantur, non requiritur aliqua 
jiirisdiclio, sed ut indulgentiae denlur, jurisdictio proculdubio re- 
quiritur, quia non potest thesaurum dispensare, nisi qui habet 
cla i rs Eccles iasticas. 

Corollarium IV. Cum indulgentia sit remissio poenae lem- 
poralis per applicationem thesauri Ecclesiae ex superabundantibus 
nieritis salisfactoriis Jesu Christi et Sanctorum coalescentis, con- 
sequitur, indulgentias dari et juvare defunctos per modum suffragii 
satisfactorii. 

Corollarium V. Christifidehs qui offert suffragia, nescit, an 
id, quod offert, sufficiat ad animam hberandam, vel solum refrige- 
randam. At Pontifex potest offerre ex thesauro illo infinito quantum 
requiritur ad integre satisfaciendum pro reatu cujuscumque poenae: 
et ideo dicilur dare indulgentiam plenariam, atque animam hbe- 
rare per modum suffragii, quia offert quantum ad plenam satis- 
factionem salis est (BeUarm., loc. cit.). 

Corollarium VI. Indulgentiae pro vivis tantum valent quan- 
tum sonant, sive quantum verba sonant, dummodo ex parte 
dantis sit auctoritas, ex parte recipientis charitas, et ex parte 
causae pietas, quae comprehendit honorem Dei et proximi utihta- 
tem (S. Thom., Supplem. quaest. 2o, art. 2). 

Videhcet: Indulgentia lantam remissionem poenae temporahs 
tribuit, quantam tenor concessionis indicat, dummodo tamen sit 
potestas in concedente, ob justam causam concedat, et nullus obex 
sit in eo qui indulgenliam recipit, uti esset v. gr. affectus ad ve- 
niale peccatum. 

Indulgentiae vero pro defunctis, hcet mens concedentis sit pro 
defunctis solvere e thesauro Ecclesiae id omne quod determinat, 
non tamen certum est, an tantum valeant quantum sonant, quia, 
ut supra dictum est, indulgentiarum effectus respectu defunctorum 
non videtur esse infaihbilis. Quare enuntiatum axioma jure meri- 
toque applicatur indulgentiis pro vivis; indulgentiis vero pro de- 
funclis non cum omnimoda certitudine. 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 23 

§ VHI. 

AN  INDLLGENTIA AEQUALITER PARTICIPETUR 
AB  INAEQUALITER  DISPOSITIS? 

41. Facile conlingere potest ut opus praescriptum ad lucran- 
das indulgentias, inaequaliter adimpleatur a diversis fidelibus: 
unus enim, ex. gr. in visitalione ecclesiae longiorem ferventio- 
remque orationem facere polesl, vel majorem eleemosynam quam 
alter tribuere, vel tres dies jejunii impositos unus in pane et aqua 
illud exequatur, alter vero modo communi. Hi fideles conse- 
quunturne aequaliler indulgentiae fructum ? 

Sunt qui negant, ea ducti ratione, quia licet in concessione 
alicujus indulgentiae, puta, plenariae, sufficiens et justa causa re- 
periatur, fieri tamen potest, ut non omnes integram consequantur, 
si nimirum illorum aliqui ad maximam poenam temporalem pro 
peccatis commissis obeundam obligati, opus injunctum tepide pera- 
gant, quia licet causa indulgentiae in se jusla sit, illorum tamen 
respectu aliquo pacto deficit ob imperfectam dispositionem. 

Alii vero aflirmant ob rationem, quia minus orans, vel minorem 
eleemosynam faciens, vel minus rigorose jejunans, etsi minus faciat 
quam alter, adhuc tamen explet opus a Papa praescriptum., 
ideoque indulgentiae fructum aeque consequitur. Hlud autem plus 
quod facit alter, magis orans et jejunans, quamvis sit bonum, non 
est tamen pro lucranda indulgentia a Summo Pontifice prae- 
scriptum, et ideo ad ejus consecutionem non pertinet, sed ad aliud, 
nempe ad meritum, seu ad plures aeternae gloriae gradus con- 
sequendos (Cf. Mastrius, Theol. Moral. disp. XXHI, quaest. 4, n. 64). 

42. Haec postrema sententia, quam Mastrius cum aliis Theo- 
logis probabiliorem dicit, ab aliis Auctoribus, ut Suarez, Kazen- 
berger, Theodorus a Spiritu Sancto, Minderer, Passerini quaest. 76 
etc. tamquam certa defenditur, excepto casu, quo Summus Pontifex 
plus indulgentiae expresse desponderet iis fidelibus, qui magis labora- 
rent, devotius ac ferventius se gererent in praescriptis operibus ad- 
implendis. Istiusmodi casu excluso, qui juxla modernam Ecclesiae 
disciplinam numquam datur, laudati Auctores absolulc affirmant, 
ratione majoris laboris, devotionis ac fervoris in explendis operibus 
pro lucro indulgentiarum injunclis,  non plus indulgentiae recipi. 


24 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

Hevera Suimiuis Ponlirex in operibus pro lucranda indulgenlia 
praescriptis, devolionis graduni, quo ea peragi debeant, numquaui 
indicat; censelur proinde, illam devolionem ac fervorem requirere, 
quo solent communiler opera injuncta peragi a fidelibus, qui se- 
riam sahitis animae suae curam habent. Quocirca qui opus prae- 
scriplun] obit cnm devotione, fervore ac dihgentia mediocri, con- 
suelaque hominibus propriae animae ahquo modo seriam sohici- 
tudinem liabentibus, lolam indulgentiam, quae fuerit concessa, 
consequitur, modo aliunde non sit defeclus. Qui vero in iisdem 
operibus explendis plus laborat, devotius agit, ferventius orat, ri- 
gidius jejunat, copiosiorem slipem tribuit, magis quidem mereiur 
apuil Deum, sed non eo ipso majorem indulgentiam acquirit, dum 
intuilu majoris devolionis ac laboris aliquid amplius concessum 
non sit. 

Ad rem Doctor Angelicus: (dlle qui est vicinus ecclesiae, et 
ecclesiae Sacerdotes et clerici consequuntur tanlam indulgentiam, 
sicut illi qui venirent a mille diaetis, quia remissio non propor- 
tionatur labori, sed meritis quae dispensantur ; sed ille qui plus 
laboraret, acquireret plus de merito » (Supplem. 3. part. quaest. XXV, 
art. 2 ad 4""). Qnapropter Suarez, auctoritate divi Thomae fretus, 
dicit, quod «remissio seu effectus indulgentiae non innititur proprio 
merilo vel satisfactione operantis, el ideo inaequalitas operis in 
hac perfectione i^nempe in majori vel minori bonitale et perfectione 
ejusdem operis) nihil refert ad inaequalilatem effectus indulgen- 
liae... Insuper effectus indulgenliae per se el quasi ah intrinseco 
nullam dispositioneiu requirit in recipiente praeter ablationem cul- 
pae et statum gratiae; et ideo major vel minor devotio seu dis- 
positio aclualis per se non confert ad inaequalem effectum indul- 
gentiae, in quo est magna diversitas inter effectum indulgentiae 
et Sacramentorum » (Disp. 52, sect. 8, n. 1 et 3). 

43. Verum propter contritionis vel charitatis inaequalitatem, 
fideles opus pro hicranda indulgentia praescriptum implenles, magis 
\el minns de indiilgentiae effeclu parlicipant. Exempli gratia, si 
concessa fuerit indidgentia plenaria, et in itno subjecto sit major 
realus poenae temporalis delendae, quam in alio, in priori sub- 
jecto ulique major erit effectus praedictae induigentiae plenariae, 
quam in posteriori. llaec tamen inaequalitas materialis est et 
quasi accidentaria ex parte subjecti: siquidem per se aequaleni 
effectum produxisset,  si  etiam  in  allero  Christifideli  aequalem 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIKOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 25 

poenam delenclam reperissel. Similiter si indulgentia, v. g. sit vi- 
ginti annoriim, fieri potest nt aliquis non habeat tantum debitum, 
ac proplerea reipsa non fiat ei lanta remissio: quod etiam per 
accidens est, cum indulgentia pe?' se operetur semper, dummodo 
condiliones praescriptae adimpleantur, totum effectum, atque adeo 
aequalem (Cf. Suarez, loc. cit.; Theodorus a Sp. S., Tractatus Do- 
gmatico - Morahs de Indulgentiis, part. 1, pag. 248). 

44. Interim Christifideles non omittant adlaborare, ut opera 
pro oblinendis indulgentiis injunrta, magna devotione ac fervore 
adimpleantur. Quamvis enim, juxta secundam sententiam supra 
exposilam, fideles qui opera praescripta sufjicienti devotione per- 
ficiunt, aequalem indulgentiae effectum ac ferventiores consequan- 
tur, certum est tamen, quod per majorem devotionem ac fervorem 
majus obtinetur meritum. Ut enim docet S. Thomas et res per 
seipsam loquilur, ille qui plus laborat, acquirit plus de merito 
(Loc. cit.).' 

45. Cum effectus indulgentiarum sit remittere non culpas 
(vid. n. 3), sed poenas temporales, consequitur, peccatum veniale 
non remissum quoad culpam, iion posse remitti quoad poenam, 
lllud tamen veniale non impedit, quominus remittatur poena aliis 
peccatis jam deletis debita. Sicut enim non repugnat culpam 
alicujus peccati venialis remilti, quin aliorum culpa remittatur; sic 
non repngnat deleri poenam venialium aut mortalium remissorum, 
etsi solvenda remrmeat poena pro uno aut pluribus venialibus. 
Peccatum ergo veniale quoad culpam non remissum posset esse 
obex ad lucrandam indulgentiam omnino plenariam, seu plenis- 
sime plenariam (S. Alph., lib. VI, n. 534, 19°). 

En igitur aliud caput, ex quo in Christifidelibus oriri potest 
inaequalitas elfectus indulgentiarum: nempe ab aliquo peccato 
veniali quoad culpam non deleto, sive ab affectu ad aliquod ve- 
niale; hinc eliam ex defectu contritionis et c haritatis, quo fit ut 
in participatione fructus indulgentiarum eo inajor vel minor sit 
remissio poenarum temporalium, quo major vel minor est culparum 
venialium relaxatio (Cf. Minderer, de Indulgentiis, part. 1, n. 479). 

46. Ilinc patet responsum ad dubium: An indulgentia concessa 
ul plenaria, obtineri saltem possit ut partialis, si integra obtineri 
nequeat, v. g. propter affectum ad aliquod veniale? Cui respon- 
detur: Affirmative, quia ex modo dictis non obstat peccatum ve- 
niale aliquod  non  remissum,  quominus  poena pro  aliis  debita 


^O PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENKRE. 

remitlatiir. Summus aulem Ponlifex, concedendo indulgentiam ple- 
nariam, non praesumitur velle eam reslringere tanlum ad eos, 
(juibus remittuntur omnia venalia (qui certe pauci sunt), sed potius 
illam concedere juxta capacitatem subjecli, ut remitlatur saltem 
poena venialium illorum, quorum culpa remissa est (S. Alph., loc. 
cit.; Lehmknlil, v. II, n. 5:27). 

47. Modus ordinarius elargiendi indulgentias is semper fuit, 
ut ahqua pia opera peragenda praescribantur. Sed advertendum, hu- 
jusmodi opera pia praescripta non esse causam consecutae remissio- 
nis seu indulgentiae, scd esse conditiones tantum ad eam asse- 
quendam. Causa est ipsa concessio inchdgentiae, seu est ipsa 
absolutio judiciaria (loquendo de indulgentiis pro vivis) annexam 
habens solulionem ex tliesaiiro; vel ipsa solutio ex eodem the- 
sauro (si de indulgentiis pro defunctis sermo sit) facta ab aucto- 
rilate concedentis. 

48. Opera praescripta pro acquirendis indulgentiis personaliter 
a quolibet fideh fieri debent, excepto casu, quod in forma indul- 
genliae ahud sit expressum, quod nescio an umquam concessum 
fuerit. Ilinc jejunium ex. gr., oratio aut ecclesiae visitatio pro as- 
sequenda aliqua indulgentia praescripta, si per alium peragantur, 
indulgentia non acquiritur. Excipitur eleemosyna, quae, juxta omnes, 
per ahum fieri potesl. 

49. Ex quo opera praescripta personaliter expleri debent, 
consequitur, fidelem viventem non posse pro alio fideli vivente in- 
dulgentias lucrari. Attamen Summus Pontifex, interveniente justa 
causa, posset quidem concedere, ut vivus pro alio vivente indul- 
gentiam lucretur. Si enim hoc modo concedilur vivis, ut possint 
lucrari indulgentias pro defunctis per modum suffragii ; a fortiori 
concedi potest inter viventes: nam inter eos facilior est commu- 
nicalio operum et satisfactionum (Cf. Suarez, tom. IV, disp. 52, 
sect. VII). 

Verum id, ut innuimus, a praxi Ecclesiae est omnino alienum, 
neque ullum citari potest exemplum talis concessionis reipsa factae. 
Imo generatim nec expedire videtur, ut hujusmodi facultas, lu- 
crandi nempe indulgenliam pro aliis viventibus, concedatur; quia 
cufn ipsi possint sibi subvenire, non expedit, ut dicit Lugo, fovere 
eorum pigritiam, ut neque satisfacere, neque etiam indulgentias 
pro se lucrari curenL 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 27 

§ix. 

MEDIA  PRO  EXPIANDIS  IN  HAC  VITA  POENIS  TEMPORALIRUS. 

50. Ad expiandas in hac vita poenas temporales, quae post 
remissionem culpae et poeiiae aeternae luendae supersunt, duo 
media Chrislifidelibus praesto sunt: 

1° Peragere opera satisfactoria. « Neque vero, docet Con- 
cilium Trid. (Sess. 14, cap. VIII) securior ulla via in Ecclesia 
Dei unquam existimata fuit, quam ut haec poenitentiae opera 
homines cum vero animi dolore frequentent. » Opera satisfactoria, 
quibus in praesenli vita Cbrislifideles possunt temporales poenas 
peccatis debitas expiare, sunt lum illa a nobis ipsis sponte susce- 
pta, ut ex. gr. oratio, jejunium, eleemosyna etc, tum illa quae 
nobis in Sacramento poenitentiae imponuntur, tamquam pars in- 
tegralis ejusdem Sacramenti, tum denique infirmitates, calamitates, 
uno verbo flagclla, patienter tolerata, quibus Deus sapienter et 
misericorditer ob noslrum spirituale bonum nos affligit. Unde in 
cap. IX cit. sess. Conc. Trid., De operibus satisfactionis, habetur: 
Docet praeterea (Sancla Synodus), tantam esse divinae munifi- 
centiae largitatem, ut non solum poenis sponte a nobis pro vin- 
dicando peccato susceptis, aut Sacerdotis arbit?^io pro mensura 
delicti impositis, sed etiam (quod maximum amoris argumentum 
estj temporalibus flagellis a Deo inflictis, et a nobis patienter 
toleratis, apud Deum Patrem per Christam Jesum satisfacere 
valeamus. 

2° Lucrari indulgentias, quas in subsidium infirmitatis 
nostrae misericors Deus per suam Ecciesiam nobis ofl^ert. Respectu 
siquidem infirmitatis nostrae, indulgentia est proculdubio medium 
pro solvendis poenis temporalibus longe facilius. Ecclesia enim 
dum indulgenlias largitur, quin fideles dispenset a poenitentiae ope- 
ribus et a ferenda cruce ad imitationem Jesu Christi, eos tantum 
liberat a poenarum temporalium debito, quod ipsos a consecutione 
summi boni retardat, supplendo salisfactionis nostrae personalis 
defectui ex thesauro Ecclesiae, ofl^erendo scilicet Deo in compen- 
salionem merita infinita Jesu Christi et Sanctorum. 

51. Diximus: quin Ecclesia dispenset fideles a poenitentiae 
operibus ; quia Ecclesia dum indulgentias largilur,  unice intendit 


28 PAHS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

poenas leinporales lidelibus rite dispositis reiaxare in quanlum 
eaedem mdulgeniiae sunt salisfactoriae pro peccatis commissis: 
miniquani vero intendit fideles dispensare a poenis hujus vitae, 
seu a facieridis dignis poenilenliae fructibus. Poenae, aerumnae, ca- 
lamilates, quibus juxta adorabilem divinae Providentiae disposi- 
lionem in praesenti vita allligimur, non sunt tantum poenae satis- 
factoriae vel vindicativae, ordinatae nempe ad praeteritorum pec- 
catorum vindictam et castigationem, sed sunt eliam medicinales 
seu praeservativae, nempe elTicaces ad christianae vilae custodiam 
et infirmitalis medicamentum: id est efficaces sunt, imo necessariae 
ad superandas diabohcas tentationes, ad reprimendas et debellandas 
malas habitudines, ad reddendos fideles in bello contra malum for- 
liores ac vigiiantiores: militia est enim vita hominis super ter- 
ram, etper multas tribulationcs oportet introire in regnum Dei. 

52. Facile est ex expositis deducere, quod si Christifidelis, 
mulliplicibus poenis temporaiibus apud divinam justitiam gravatus, 
ob pigritiam omiltat in praesenti vita eas delere sive per opera 
salisfactoria, sive per indulgentiarum acquisitionem, debitum suum 
inevitabiii necessitate solvere Deo debebit in Purgatorio, cujus poe- 
nae absque ulla comparatione duriores, atrociores longioresque sunt. 

§ X. 

CONDITIONES  UT  INDULGENTIAE APPLICARI POSSINT DEFUNCTIS. 

53. Ut indulgentiae animabus Purgatorii applicari possint, duae 
speciatim requiruntur condiliones: 

V Ut tamquam illis applicabiles in Rescripto Apostolico 
concedantur. Nam indulgentiae vivenlibus concessae, nequeunt ap- 
plicari defunctis, nisi id in Rescripto vel Brevi exprimalur, cum 
pendeat a voluntate concedentis. 

2° Ut adsit intentio talem applicationem faciendi, prae- 
sertim cum indulgentia vi Rescripti sit applicabilis tam vivis quam 
defunctis. Tunc enim delerminare oportet subjectum, pro quo 
applicari velit indulgentia, an scilicet pro vivo vel defuncto. 

54. Indulgenlia defunctis applicabilis, applicari potest, juxta 
Raccolta pag. XIII, vel uni, vel pluribus, aut etiam omnibus ani- 
mabus Purgatorii, cum suffragia sint divisibilia, proindeque in 
omnes animas distribui possint. 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 29 

55. Fit qnaestio a Theologis, an indulgenliae applicatae uni 
vel aliquibus animabiis, prosint omnibus? Respondent communiler 
Doctores, tam suffragia quam indulgentias prodesse omnibus de- 
functis quoad gaiidium quoddam accidenlale: charitas enim facit 
omnia communia hoc sensu, quod omnes qui sunt praediti cha- 
ritate, gaudent de bonis ahorum, ac si essent propria. Quoad sa- 
tisfactionem autem et liberationem a poena, prosunt tantum iis, 
quibus apphcanlur. Hic est sensus Ecclesiae, omniumque fidehum, 
el haec est natura satisfactionis, ut pro uno facta, illi speciahter 
prosit et non alteri. Quod si ille, cui apphcatur, ea non indigeat, 
Deus apphcat alteri, vel redit in thesaurum Ecclesiae (Vid. Bel- 
larm., cap. XIV circa finem; Billuart, de Indulg. art. VI). 

56. Quaeri ulterius potest, quomodo apphcatio indulgentiae, 
hciSi pluribus vel omnibus animabus Purgatorii, prosit omnibus 
quoad satisfactionem ? Respondetur: si haec quaestio referatur ad 
indulgentiam partialem, applicatio pluribus vel etiam omnibus 
animabus Purgatorii quoad effectum facile intelhgitur: siquidem 
ejus mensura cum sit determinata, ex. gr. septem annorum aut 
cenlum dierum, dividi profecto potest in multos. Si vero quaestio 
referatur ad indulgentiam plenariam, quae per se est indeter- 
minata, tunc vel dicendum, Deum determinare certam mensuram, 
quam divideret inter plures; vel Deum eligere unam animam, 
cui indulgentiam applicet, ita ut si divina justitia et miseri- 
cordia permittat, illa anima plene fiberetur a poenis Purgatorii 
(Cf. Lehmkuhl, Theolog. Moral. vol II, n. 553). 

Porro, si spectetur responsum S. Congregationis Indulgentiarum 
diei 19 Junii 1880, hoc secundo modo doctrina videtur verior, 
quatenus nempe indulgentia plenaria, pluribus aut etiam omnibus 
animabus Purgatorii apphcata, uni tantum animae prosit, seu ad 
unam tanlum hmitetur. In citato decreto quaerebatur : 

\um apud Trappenses in Missa, quae quotidie celebratur 
pro pluribus (fratribus scilicet, propinquis et benefactoribus) 
indulgentia altaris ad unum ex iis limitetur? 

S. Congregatio respondit: Afflrmative (Decr. auth. N. 451 
ad 2°^). 

57. Quamvis hoc responsum ad indulgentiam plenariam altaris 
privilegiati tantuni referalur, conjicere tamen licet, eamdem esse 
mentem S. Sedis quoad ahas indulgentias, saltem plenarias de- 
funciis appficabiles, ita ut quaelibet indulgentia plenaria uni tantum 


30 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

proilesset animao, quam Deus plane liberaret,  si, ut dictum  est, 
divina juslilia et misericordia ila permitlerenl. 

58. Diximus per quamdam deductionem, eamdem esse men- 
tem S. Sedis quoad alias indulgentias, saltem plenarias; quia 
etiam quoad partiales non omnino conslat, quod una eademque 
indulgentia ex mente concedentis sit divisibilis inter plures: clara 
enim et certa declaratio de re non habetur. Ex altera parte certum 
esl, partialem quoque indulgentiam ex. gr. centum dierum, esse 
wiam indulgenliam, quae ut pluribus animabus prodesse possit, 
pendet ab intentione Summi Pontificis (Cf. Tractatus de Indulgentiis 
ad usum Alumnorum Seminarii Archiep. Mechhnien. pag. 45). 

59. In praxi, juxta Guerra, usus laudabihor erit formare in- 
tentionem suffragandi primum animabus ilhs, erga quas pietate, 
justitia et gratitudine adstringimur, committendo semper nostrorum 
suffragiorum distributionem clementiae ac misericordiae Dei, vel 
precando B. Mariam Virginem, Matrem misericordiae, ut ipsa di- 
gnelur illa distribuere (II Tesoro delle Indulgenze, pag. 144 et seq.). 

60. Verum, quamvis applicalio in particulari facla commen- 
danda sit, minime tamen est necessaria ad hoc, ut indulgentiae 
prosint defunctis. Ex verbis enim operis Raccolta supra relatis 
apphcalio fieri potest vel uni, vel pluribus animabus determinatis, 
vel in genere favore omnium animarum Purgatorii: quod probat, 
indulgentias prodesse defunctis, tametsi earum applicatio sit ge- 
neralis. Expresse quoque pro indulgentia altaris priviiegiali id 
deciaravit S. Congregatio Indulg. in cilato decreto 19 Junii 1880 
ad 3"". Declaravit nempe, privilegium altaris, seu indulgentiam ple- 
nariam non evadere inutilem ex eo, quod ea non uni determi- 
natae animae, sed pluribus a Christifideli applicetur, etiamsi ex 
mente concedentis uni tantum prodesse possit. De hac re redibit 
quaestio, ubi sermo erit de applicatione indulgentiae altaris pri- 
vilegiati. 

§ XI. 
DIVISIO indulgentiae. 

61. Indulgentia multipliciter distinguitur: 

1° Hatione  ejfectus, alia est plenaria  seu  totalis,  quae 
lotam poenam lemporalem remittit.  Aha non plenaria  seu 'par- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 31 

tialis, qiiae partem lantiim poenae remittit, majorem vel minorem 
jiixla tenorem concessionis. Haec lamen indulgentia partialis polest 
per accidens esse tolalis sen plenaria, si forte ille, qui eam obti- 
net, non plns poenae Deo debeat. Indulgenliae partiales semper 
determinantur; quare conceduntur indulgentiae ex. gr. centum die- 
rum, seplem annorum, quadragenarum etc, quibus significatur, 
tantam remissionem poenae concedi, quanta obtineretur, si poeni- 
lentia perageretur juxta veterem praescriplionem tot diebus, annis 
et quadragenis. — « Induigentia quadrageme, scribit Bellarminus 
de Indulg. Lib. 1. cap. IX, significat remissionem poenitentiae, quae 
quadraginta continuatis diebus in jejuniis aliisque labotHosis 
operibus agenda fuisset. Quae quadragena, quando imperabatur 
acrior, ita ut solo pane et aqua contenti esse deberent qui eam 
peragebant, carena dici solebat, quod videlicet carentiam omnium 
fere ciborum contineret ». — Indulgentia septenae est remissio tan- 
tae poenae, quanta condonaretur per septem annorum poenitentiam 
juxta antiquos canones poenitentiales peractam. 

Collige: quando in Bullis vel Brevibus conceditur indulgentia 
septem annorum vel cenlum dierum etc. non esse hunc sensum, 
ul aliqui putant, quod bomo per acquisitionem talis indulgentiae 
liberetur a poenis Pargatorii luendis spatio septem annorum vel 
centum dierum; sed potius significatur, hominem praedictas in- 
dulgentias lucrantem, lantam poenae remissionem obtinere, quan- 
tam obtinuisset, si tanto tempore poenitentias juxta antiquos ca- 
nones egisset, nbn habita ratione, qaia brevi aut longiori tempore 
commoraturus faisset in Purgatorio. Et sane in ipsa forma indul- 
gentiarum non dicitur: relaxamus tot annos poenae, sed poe- 
nitentiae. 

CI. P. Palmieri putat, quadragenas seu quadragesimas non 
esse aliquid praeter vel extra ipsos annos; sed quia in veteri 
disciplina major erat poenitentia, quae tempore quadragesimae per- 
agebatur, ut idcirco major expiatio peccati obtineretur; hinc 
specialis mentio fit quadragenarum, ut intelligatur, illam quoque 
poenae remissionem concedi, quae illi speciali poenitentiae respon- 
deret. Ilinc etsi, prosequitur laudatus Auctor, explicita mentio 
quadragenarum non fieret in concessione indalgentiae tot annorum, 
eae implicile inlelliguntur. \nnus enim pocnitentiae, juxta veteres 
canones, specialem poenitontiam in quadragesima complectebatur. 
(Palmiei'i-Ballerini, Opus theolog. morale etc. vol. V, p. 054). 


32 PARS  1.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lliijusmoili lamen opinionem nos invenire non poliiimus apud 
Auclores, (juos consulnimus. 

2* Uallonc objccli, cui inbaerere censetur, inclulgenlia lum 
plenaria tum partialis, alia est localis, quae alTixa est alicui loco, 
V. gr. ecclesiae, altari, statuae vel imagini in aliqua capella exi- 
stenti; — alia 7'ealis, quae adnectitur alicui rei mobili seu por- 
tatili, ex. gr. cruci, coronae, numismati, parvis statuis etc. ; — alia 
pevsonalis, quae independenter a loco et re, conceditur directe et 
immediate personis, v. g. orantibus, communicantibus, tali con- 
fraternitati vel religiosae familiae etc. 

Ut per se patet, indulgentiae tam locales quam reales adne- 
cluntur quidem immediaie pio loco vel rei mobili, sed mediate 
conceduntur fidelibus, talem ecclesiam, ex. gr. visitanlibus, vel lale 
objectum plum penes se devote habentibus. Realis insuper est fere 
semper etiam personalis, quatenus ordinarie solus dominus seu 
possessor pii obiecti, cui adnexa est indulgenlia, eam lucrari 
valeat. 

Divisionem indulgenliae in personalem, localem et realem 
clare explicat eximius Doctor Suarez sequenti modo: 

« Licet soli homines sint capaces indulgentiarum, nihilominus 
aliquando dicuntur concedi indulgentiae piis locis vel piis rebus, 
ut imaginibus, aut granis seu calculis benedictis. Unde sicut di- 
stinguitur interdictum in locale et personale, ita non incommode 
distinguunt aliqui indulgentiam in personalem et localem, quibus 
tertium membrum addunt, vocantque indulgentiam realem. Quae 
omnes indulgenliae in hoc conveniunt, quod omnes ordinantur ad 
usum ipsorum hominum, et in eis solis habent effectum, ac de- 
nique omnes sunt absoluliones seu remissiones alicujus poenae 
temporalis. 

Ditlerunl tamen, quia indulgentia personahs ita conceditur 
personae, ut illi quasi inhaereat talis favor seu gratia, quia 
illi directe fit: unde quocumque pergat, illam secum defert, ut 
sic dicam. At vero indulgentia localis quodammodo inhaeret loco 
in ordine ad personas. Ilujusmodi enim indulgentia dicitur con- 
cedi loco, quia conceditur hominibus in tali loco orantibus, vel 
aliud pium opus ibi exercentibus, et ideo censetur favor ille 
quasi inhaerere loco, quia in illo lantum et non in alio talis in- 
dulgentia obtinetur, nec effectus ejus communicalur hominibus nisi 
medianle loco. Et quoad  hoc  similis  est  alia  indulgentia, quae 


CAP.  I.  DOCTHINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 33 

realis appellalar, solnnique differt, quia non conceditur in gratiam 
aliciijus loci immobilis, sed alicujus rei mobilis, ut est imago 
aliqua, Agnus Dei, rosarium et similia, quibus proiiuie censeiur 
in/uierere talis favor, et cum eis quasi deferri, et per eas ho- 
minibus communicari, ila ut omnes qui coram lali imagine orant, 
vel per lalia grana vel rosaria, etc, talem remissionem conse- 
quanlur. Atque ita, non obslante hac divisione, semper verum est 
solos homines viatores esse capaces indulgentiarum, quantum ad 
effectum, seu finem earum, quamvis interdum hic favor dire- 
cle et immediate concedatur ipsis hominibus, aliquando vero 
mediante loco vel alia re sacra » (Suarez, disp. 52, sect. 1. 
tom. IV). 

3"^ Ratione durationis seu temporis, indulgentia aha est 
teniporaria, quae ad tempus determinatum, puta ad septennium; 
aha perpelua, quae in perpetuum vel sine ullo termino praefixo 
conceditur. 

62, Inter indulgenlias celebris est illa, quae sub nomine Ju- 
bilaei venit. Jubilaeum idem est quoad effectum ac ceterae in- 
dulgentiae plenariae, a quibus proinde accidentaliter tantum differt, 
ratione scilicet solemnitatis et privilegiorum, quae ipsi adnectuntur, 
ut sunt facultates Confessariis collatae absolvendi a quibusdam ca- 
sibus reservalis, commutandi aliqua vota simplicia etc. Quare 
definilur: Indulgentia plenaria solemnis cum privilegiis adnexis, 
a Summo Pontifice concessa fidelibus certa pia opera pera- 
gentibus. 

§ XII. 


EXPLICANTUR  QUAEDAM  VOCES  SEU  FORMULAE,  QUAE  IN 
NONNULLIS  ANTIQUIS  INDULGENTIARUM  CONCESSIONIBUS REPERIUNTUR. 

63. Sciendum est, auctores fere omnes qui de Indulgentiis 
traclant, commemorare indulgentiam, quae dicitur plena, plenior, 
plenissima. Fundamentum huius distinctionis desumptum est ex 
Kxtrav. Antiquorum, de Poenit. et Remiss., ubi habetur quod Pon- 
tifex Bonifacius VIII pro anno Jubilaei 1300, non solum plenam 
eipleniorem, sed plenissimam concessit veniam peccatorum. Verum 
quoad cffectum remissionis poenae temporalis  nullum  inter eas 

3 


3V PARS  I.  DK  INDULGENTIIS  IN  GENERK. 

inlercedll discrimon. ciim non soliim indulgentia plenissima, sed 
eliam pleiut et plenior in rite disposilis conferat remissionem 
omniiini poenaruni teniporaliuni, quae pro peccatis quoad culpam 
deletis Deo debenlur. Ita enim docet modernus slylus Curiae Ro- 
manae plurimorum jam aiuiorum usu sapienlum judicio roboratus, 
Ouare pei' illum loquendi modum Pontifex non aliud inlendit, nisi 
concedere indulgenliam adeo plenam, prout Clavium potestas se 
extendit: sicut Papam interpretalum fuisse in Consistorio, testatur 
Glossa ibidem, v. Plenissimam. 

64. Nihilominus quoad specialia privilegia et adnexas facul- 
tates, potest utique cum pluribus gravibusque Auctoribus, sequens 
inter praefatas indulgentias poni discrimen: ut scilicel indulgentia 
dicatur /;/e/?rt seu plenaria, quando tota poena adhuc in foro Dei 
debila remiditur; plenior, quando potestas extraordinaria absolvendi 
a casibus et a censuris reservatis superadditur; plenissima, quando 
praeter haec, etiam poteslas dispensandi in votis et hujusmodi 
vinculis communicatur (Cf. Mastrius, Reiffenstuel, Kazenberger, 
Ferraris etc. de Indulgentiis). 

65. Nonnullae aliquando occurrunt indulgentiae, quibus abso- 
lutio a poena et culpa concedi dicitur. Supposito quod revera 
Summi Pontifices liujusmodi locutione usi fue7'int, Theologi ita 
communiter eamdem explicant: 

a) Locutio a culpa in praesenti loco idem significat, quod 
ab efjectic et reatu poenae; nam etiam in divinis Lilteris nomine 
peccati inlelligitur interdum poena temporahs pro culpis debita, 
juxla illud: Sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis 
exorare, ut a peccatis solvantur; et est praxis Ecclesiae sic vocare 
poenarum realus, ut patet ex phiribus collectis, quibus utilur in 
Oflicio et Missis defunctorum. 

b) Vel intelligendum est cum Bellarmino, id propterea dici, 
quod indulgentia conjungitur ordinarie cum Confessione sacra- 
mentali, ex quo fil, ut qui per Sacramentum Poenitentiae fuit 
absolutus a culpa, per indulgentiam absolvatur a poena. 

c) Vel sic dicitur, ut explicat Graffms (Decisiones aureae 
Lib. IV, cap. 14, n. j3), quia ibi remittitur culpa a Deo per con- 
Iritionem, quae praeexigitur, et poena a Papa per indulgentiam, 
quae subsequilur. 

d) Vel tandem modus ille h)quendi ita intelligendus est, 
quod ex vi illorum verborum concedatur nedum indulgentia poe- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 35 

narum peccalorum, sed etiam facultas, ut quis absolvi possit sa- 
cramenlaliter ab omnibus peccatis etiam reservatis (Bellarminus, 
Suarez, Mastrius). 

66. Diximus: supposilo, quod revera Summi Pontifices hu- 
jusmodi locutione usi fuerint: siquidem Benedictus XIV talem 
formulam valde suspectam habet, imo eam attribuit quaestoribus, 
qui ante Concilium Tridentinum colligebant eleemosynas, indul- 
gentias eodem tempore publicantes. « liujusmodi dicendi formula 
trihuitur praeteritorum saeculorum quaestoribus, quos licet af- 
firmare veros fuisse auctores tempestatum, quas Ecclesia propter 
Indulgentiarum causam perpessa est ». Id etiam roborat aucto- 
rilate celebris Cardinalis Cusani, Apostolicae Sedis per Germaniam 
Legati, qui in Synodo Provinciali Magdeburgi per ipsum celebrata, 
fidenter asseruit, Apostolicam Sedem numquam consuevisse indul- 
gentias impertiri hac adhibita locutione: a poena et culpa (De 
Synod. dioec. Lib. Xlll, cap. XVllI, n. VII). 

67. Indulgenlia quae datur de poenitentiis injunctis. In indul- 
gentiarum concessionibus, praesertim anliquis, non raro reperitur 
formula: de poenitentiis injunctis. Cum enim olim poenilentiae 
sacramentales imponerentur pro gravibus peccatis juxta praescri- 
ptum canonum poenitentialium, atque poenitentiae hujusmodi graves 
essent et onerosae, modus elargiendi indulgentias tahs erat, ut per 
eas illa poena relaxaretur, quam fideles per poenitentias in Sa- 
cramento Confessionis sihi injunctas consecuti fuissent. Certum 
quidem est, ob supremum Sacramenti Poenitentiae tribunal, neminem 
posse absolvere ab onere injunclae poenitentiae directe, Sacerdotis 
senlentiam irritando, vel in ea dispensando, bene vero indirecte 
per subtractionem debili alicujus satisfactionis^ auferendo scilicet 
per indulgentiarum dispensationeni reatum poenae temporalis. 
Comparato siquidem indulgentiae effectu, nempe remissa poena 
temporali, ipso jure et facto toUitur necessitas poenitentiae injun- 
ctae, et ideo etiam cessal per se obligatio ejus (Cf. Suarez, disp. 
oO, secL 2, n. G; Theodorus, part. 1, pag. 234-236). 

68. Sed notandum, per indulgentias concessas de poenitentiis 
injunctis remitti quidem poenitentias sacramentales, quntenus sunt 
punitivae seu solutivae j)oenae temporalis, non vero illas, quae 
a Confessario imponuntur ad cohibendas passiones, qua ratione 
curant spirituales animarum morbos, et a futuris criminibus prac- 
servanl, quaeque proinde medicinalcs nuncupantur. Nam  per in- 


3(» PARS  I.  I)E  INDULr.ENTIIS  IN  GENERE. 

dnlgentias non cohibcntnr vitia, neqne inordinatae passiones, cum 
ad id non ordinentnr indnlgentiae, sed tantum ad relaxandum 
poenae leniporalis reatum (Cf. cit. Auctores). 

69. Advertimns etiam, plures Auctores cum Divo Thoma, 
Suarez et Theodoro a Spiritu Sanclo defendere sentenliam, quod 
indulgentiae de injunctis poenitentiis extendantur etiam ad pecca- 
torum poenas. pj^o cjuibus poenitentiae in Sacramento Confessionis 
injunctae non sunt, sed pro quibus injungi polerant. Nam, inquit 
Snarez, illa adjectio, a poenitentiis injunctis, non est reslrictiva, 
sed potius ampliativa: quia majus quid videtnr remittere poenas 
pro quibus sacramentalis poenitentia jam est injuncta, quam reli- 
quas poenas. Ergo cui conceditur indulgentia de poenitentiis injun- 
ctis, non negatur de non injunctis, si vel alias non habeat, vel nolit 
ilias sibi rtilaxari. Lege hunc eximium Doctorem, qui late rem 
demonslrat in disputalione oO, sect. 111, n. 14 et sqq.; et vide 
etiam Theodorum part. 1, pag. 240 etc. Doctrina Suarezii et Theo- 
dori confirmari posse videtur ex formula qua Romani Pontifices 
utuntur, licet raro, in quibusdam ex recentioribus concessionibus. 
Verba sunt ista vel his simiha:... indulgentiam centum (vel ter- 
centum etc.) dierum de injunctis eis seu alias quomodolibet de- 
bitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus etc. (Vid. 
Rescr. aulh. pag. 687 in nota). 

70. Verum disciplina Ecclesiae in elargiendis indulgentiis de 
poenitentiis injunctis est aliquantum mutata. Nam nonnulli Ro- 
mani Pontifices declararunt, se per concessionem indulgentiarum 
et Jubilaei nolle auferre obligationem implendi poenitentias sacra- 
mentales, quas lucraturis quoque Jubilaeum injungi voluerunt. 
Benedictus XIV^ in Conslitutione Inter p?^aete7^itos qnosid .]uh\\3ieum 
anni 17;i0 sequentia docuit: « Unum tantummodo reliquum erat, 
ut super impositione poenitentiae a Confessario non omittenda 
diceremus, quoniam poenitens, qui indulgentiam consecutus erat, 
non teneri dicebatur ad eamdem implendam. Cum autem hujus- 
modi ratio laxior visa esset, Instructione, de qua n. XXVI 
afjitur, mentem nostram declaravimus , slatuentes, salutarem 
poenitentiam a Confessario injungendam esse poenitenti, etiamsi 
hic ad recipiendum Jubilaeum praeparatus sit, ex quo sane 
poenitentis obligatio exoritur eamdem adimplendi ». 

Etiam Leo XII in Rulla Jubilaei anni 1825, quae incipit, Ca- 
ritate Christi, praemonuit, se nolle auferre obligationem poeniten- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 37 

tiae imponendae a Confessario, rationenique reddit: quia satisfaciio 
est pars Sacramentiy qiiod non est relinquendiim incompletum, 
Quapropter, stante praesentl oeconomia, si identidem nunc 
quoque, veteri forma servata, dantur indulgentiae de poenitentiis 
injunctis (quod raro quidem accidil), eae accipiendae videntur de 
poenitentiis injunctis a canonibus, seu quae juxta eos injungi pos- 
sent aut deberent (Vid. Palmieri-Ballerini, Opus Theol. Morale in 
Busenbaum medullam, vol. V, de Indulg. n. 3G, pag. 628, edit 2*). 

71. Ceterum hic agitur de re, quae tota pendet a voluntate Summi 
Pontificis, cui commissa est indulgentiarum dispensatio. Si proinde 
ahcui Pontifici a praesenti oeconomia recedere videbitur et ad ve- 
terem Ecclesiae morem redire, concedendo indulgentias ita, ut per 
eas illa poena temporahs remitteretur pro qua peragenda esset 
poenitentia sacramenlahs, id totum in potestate ejus est: videHcet, 
in facultate Romani Pontificis est concedere indulgentias, per quas 
fidehbus remittantur poenitentiae sacramentales, quatenus hae sunt 
punitivae seu solutivae poenae temporahs, impositae nempe a 
Confessario ad praeteritorum peccatorum vindictam et castiga- 
tionem. 

72. Demum notamus cum Passerino, qui rem confirmat au- 
ctoritate Card. de Lugo, Confessarium lempore indulgentiae posse 
leviores poenitentias injungere, obhgando poenitentem ad lucrandam 
indulgentiam. Nam ad hoc indulgentiae conceduntur, ut poenitentes 
subleventui-. (Quaest. IX, n. 107). 

§ XIII. 

POTESTAS  CONCEDENDI  INDULGENTIAS. 

73. Sermo inslituitur de subjecto, in quo resideat potestas 
dispensandi indulgentias. Sed praemittendum, duobus modis posse 
ahquem indulgentias concedere: l"" potestate ordinaria, quae ni- 
mirum ordinario jure cum ipso officio connectitur; 2° potestate 
delegata, quae scihcet communicatur ab eo, qui ordinario jure il- 
lam dare potest, alleri vices ejus exercenti. Jam vero iMinistris 
Clavium tanlum, iis nempe qui jure divino Ecclesiae praesunt, 
competit potestas ordinaria concedendi indulgentias, ita tamen ut 
« potestas faciendi indulgentias plene resideat in Papa, quia po- 
test facere proul vult, causa tamen existente legitima;  sed  in 


38 PARS  I.  DK  INDUT.GENTIIS  IN  GENERE. 

Episcopis esl laxata secundum onUnationcm Papae; et ideo pos- 
sunt faccre sccundum quod eis est taxatum, et non amplius ». 
(S. Tliomas, Siippl. q. 26, arl. 3). Hinc: 

1" Romanus Pontifex tanlum, ulpole qui solus habet in Ec- 
clesia pleniludinem potestalis et jurisdictionem in fideles universos, 
concedere polest indulgentias sive partiales sive plenarias toti orbi 
catholico; ipse solus ob potestalem quam liabet in Ecclesiae the- 
saurum, ciijus est supremus dispensalor, concedere potest indul- 
gentias, (luae sint defunctis applicabiles, Et quamvis animae in 
Purgatorio detentae non subdantur iurisdictioni Summi Pontificis, 
tamen Pontifex iUis concedit per modum suffragii indulgentias, 
quia suflicit esse subditum illum, qui pro defunctis eas hicratu- 
rus est. 

i2° Episcopi (residentiales) possunt ex Concilio Lateranensi 
IV sub Innocentio III celebrato concedere suis subditis dioecesa- 
nis, etiam extra dioecesim existentibus, indulgentiam 40 dierum\ 
indulgentiam vero unius anni in dedicatione seu consecratione 
ecclesiae, sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dedicetur. 
Pro anniversario autem dedicationis quadraginta dies tantum. Has 
indulgentias, (quas nempe Episcopus confert), etiam Reiigiosi exem- 
pti, juxta communem Theologorum senlentiam, lucrari possunt; 
quia, ut ait Dens apud Scavini, non obslat privilegium exemptionis, 
quoniam in re favorabili se subjiciant Episcopis. Haec ratio, quae 
a pluribus Theologis adducitur, non approbatur a cl. P. Passerini, 
qui ita de re scribit: « Nomine vero subditorum hic veniunt Reli- 
giosi, seu alii exempti habitantes intra dioecesim. Non quia, ut 
volunt aliqui, Religiosi possint se subjicere Episcopis, sed quia in 
favorabilibus veniunt sub nomine civium et incolarum, et sunt par- 
licipes communium bonorum, non obstante exemptione... Et idem 
dicitur de advenis » (Quaest. 83, n. 622). 

Insuper cum ex decreto S. Congregationis Indulgentiarum in 
una Syracusana de die 24 Januarii 1846 (Decr. auth. N. 333), 
possit Episcopus alicui loco, imagini, allari etc. adneclere indul- 
gentiam lucrandam a visitantibus illum locum, imaginem seu 
allare, inferri posse videtur, non subditos lantum, sed etiam alie- 
nigenas illa loca visitantes, eamdem lucrari posse. Quare cum 
dicitur, Episcopos suis subditis dumtaxat concedere posse indul- 
gcntias, id esset inlelligendum de indulgentiis personalibus, non 
autem  localibus. (Cf. Ceringer, p. 39; Maurel, p. 39). 


CAP.  I.  DOCTniNA  THKOLOGICA  DE  INDIJLGENTIIS. 39 

Ex dictis facile deducilur, Episcopos non posse concedere in- 
dulgentias pj^o defunctis, cum haec facultas non fuerit eis concessa 
nec a sacris Canonibus nec a Suinmis Ponlificibus. 

o° Archiepiscopi easdem ac Episcopi concedere possunt in- 
dulgentias, et id tum in propria dioecesi, tum in dioecesibus, quae 
respectivam eorum provinciam constituunl, et quidem etiam extra 
tempus visilationis (Ex Cap. Nostro de poenit. et remis.). 

Quapropter, Archiepiscopi post benedictionem cum Ven. Sa- 
cramento seu post alias funcliones, non octoginta, sed solummodo 
quadraginta dierum indulgentiam imperliri possunt fideUbus 
(Decr. 'n Febr. 1847; Decr. auth. N. 336; Cf. etiam Decr. 16 
Nov. 1711 apud Rescr. auth. n. 9). 

4" Archiepiscopi et Episcopi titulares, utpote non habentes 
ordinariam jurisdictionem, nullam concedere possunt indulgentiam. 
Idem dicendum de Episcopis coadjutoribus etiam cum futura suc- 
cessione, qui pariter per se nequeunt concedere indulgentias (Coliet, 
de Indulg. edit. Migne, tom. 18, pag. 557, n. 81). 

5'' Episcopi electi et confirmati, licet non consecrati, elar- 
giri possunt indulgentias, cum talis potestas non ordinis, sed ju- 
risdiclionis sit (Suarez, tom. IV, disp. 55, sect. III, n. 18; Ferraris 
verb. Indulg. art. 11, n. 9). 

6° Cardinales, praeter indulgentias quas concedere possunt, 
si sint Episcopi seu Archiepiscopi, in suis respectivis dioecesibus 
sive provinciis, concedere etiam possunt indulgentiam centumdie- 
ru7n in ecclesiis suorum titulorum, et id etiamsi non sint nec 
Episcopi, nec presbyleri. Haec tamen potestas non a jure est eis 
concessa, sed, ut nonnulli opinanlur, vivae vocis oraculo. 

7° Patriarchae et Primates, ob talem dignitatem nullam 
habent ex jure communi potestatem concedendi indulgentiam. Pos- 
sunt tamen qua Arcliiepiscopi eamdem concedere, non in toto 
Patriarchalu vel Primatu, sed tanlum in provincia sui Archiepisco- 
palus, de qua sola loquitur textus in cap. Nostro (Cf. Suarez, 
loc. cit. n. 21). 

8° Nuntii et Legati Apostolici subditis suae nuntiaturae et 
legationis possunt pro quocumque opere, non vi juris communis, 
sed ex commissione Summi Pontificis, concedere indulgentiam cen- 
tum, vel hiscentum, vel etiam tercentum dierum; minus tamen 
(juam unius anni. Pro templo autem seu capella concedere pos- 
sunt indulgentiam septem annorum  el  septem  quadragenarum 


40 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

pro illis qui confessi et sacra Communione refecli, in eo loco de 
more oraverint ad inlenlionem Snmmi Ponlificis (Ferraris loc. cil. 
n. ±2; lieringer, Les Indulgences, tom. 1, p. 41). 

9° a) Poenitentiarius Major concedit indulgenliam centum 
dienmiy non quod adsit aliquod jus, sed ex vivae vocis oraculo 
aut consuetudine, Papa sciente (Ferraris et Suarez loc. cit. et 
Melala, Manuale de Indulgenliis, pag. 29). 

Nunc autem dicla facultas concedendi indulgentiam centum 
dierum iis, qui se poenitentiali virga tangendos pie reverenterque 
in tribus Urbis Basilicis submiserint, est summo Poenitentiario 
expresse concessa ab Innocentio XII Constit. Romanus Pontifex, 
et postea confirmala a Benedicto XIV, Constit. Pastor bonus (Fer- 
raris et Melata, ibid.). 

b) Quoad Poenitentiarios Minores sciendum est, quod ex con- 
cessione Benedicti XIV, 8 Februarii 1748, tam ipsi Poenitentiarii 
ictum seu tactum poenitentialis virgae praebentes, quam utriusque 
sexus Christifideles eumdem ictum seu tactum humiliter el corde 
saltem conlrito recipientes, lucrantur qualibet vice indulgentiam 
viginti dierum (Cf. iMelata, loc. cit. in nota). 

Apostolica Sedes eamdem gratiam aliquando concessit aliis 
etiam Poenitentiariis exlra Urbem. Sic Benedictus XIV, per Rescri- 
ptum S. CongregiUionis Indulg. die 10 Maji 1752, eam in perpe- 
luum concessit quatuor Poenitentiariis ecclesiae conventus Lezay- 
scensis Ordinis Minorum in Polonia. Clemens XIII, die 13 Decem- 
bris 1708, idem privilegium indulsit duobus Poenitentiariis Ordinis 
Carmelilarum Discalceatorum Beldiezovic, pariter in Polonia (Rescr. 
auth. N. 188 et 280). 

10'' Praelati Episcopo inferiores, quamvis in ceteris potestate 
gaudeant quasi episcopali, non possunt tamen ullas indulgentias 
elargiri, cum id nullibi reperiatur eis concessum. Hinc nec Vicarii 
Generales vel Capitulares, nec Abbates Generales vel Praelati nul- 
lius, nec Generales Ordinum religiosorum, nec Provinciales vel 
Visilatores, nec Parochi vel Confessarii possunt indulgentias con- 
cedere sine expressa Summi Pontificis aut Episcopi delegatione. 

11° Concilium provinciale, qua Concilium, nullam habet fa- 
cullatem concedendi indulgenlias. 

12" Concilium generale non aliler habet hujusmodi potestatem, 
nisi per unionem cum Capite, et mediante Capite, nempe Bomano 
Pontifice (Cf. Suarez, disp. 55, sect. 1, n. 4. 5. 6). 


CAP.  I.  DOCTRINA  THKOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 41 

74. Quoad Episcoporum aliorumque Praelatorum polestatem 
elargiendi indulgenlias praestat afferre quasdam declaralioiies a 
S. Congregalione Indulgentiarum latas, quae hanc materiam non 
parum illuslrant. 

a) Episcopus Ordinarius tantum concedere potest indul- 
gentiam quadraginla dierum, minime vero alii Episcopi per eam 
dioecesim transeuntes; et si concedunt, nullius roboris sunt ac 
momenti. — Casus: 

Titius, civitatis Massiliensis, apud se possidet ac retinet devo- 
tam quamdam Deiparae Virginis effigiem in labula coloribus pictam, 
cui Episcopus Ordinarius adnexuit quadraginta dierum indulgentiam, 
acquirendam a Christifidelibus nonnullas preces ante ipsam reci- 
tanlibus. Rursus ahos Episcopos, quotquot per iham civitatem trans- 
eunt, idem Tilius exorat, ut unusquisque alios quadraginta dies 
de indulgentia praefatae imagini concedat. — Quaeritur a S. Con- 
gregatione : 

Quid dicendum sit de praedictis concessionibus, quidque de 
Episcopis transeuntibus, sine permissu Ordinarii indulgentias 
concedentibus? 

S. Congregatio die 17 Decembris 1838 respondit: 

Indulgentiae, quae ut supra a nonnullis Episcopis pro ali- 
quibus precibus recitandis ante imaginem B. M. V. sunt im- 
pertitae, nullius roboris sunt ac momenti, ac revera apocryphae, 
praeter illam nempe quadraginta dierum, quam prima tantum 
vice Episcopus dioecesanus ex jurisdictione sibi dumtaxat com- 
petenti est elargitus (Decr. aulh. N. 265). 

b) Nequit Episcopus fidehbus dioecesis non suae indulgen- 
lias concedere, etiamsi Ordinarius loci consentiat (Decr. 12 Jan. 
1878. N. 433 ad 2'"). 

c) Servatis Apostolicis ordinationibus circa fragihtatem obje- 
ctorum, quibus non sunt adnectendae indulgentiae, possunt Epi- 
scopi (vid. n. 73, 2°) adnectere indulgenliam quadraginta dierum 
ahqudjus imaginibus seu statuis ab ipsis designandis, hicrandam 
a visitantibus, seu recitantibus ante eas nonnuUas praescribendas 
orationes (Decr. 24 Jan. 1846. N. 333). 

d) Nequit Episcopus vel ahus quicumque Praelatus eidem 
actui pietahs, sive eidem pio Sodalitio, cui a Homano Pontifice jam 
indulgenliae sive plenariae sive parliales concessae sunt, ahas in- 
dulgcntias adjungere; neque crucibus,  coronis,  sacris  imaginibus 


A2 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

a Papa vel Saccrdole, legiliiiia facaltale munito, benediclis, novas 
adneclerc indulgentias, nisi novae coniUiiones adimplendae prae- 
scribantiir (Dccr. 12 Jan. 1878. N. 433 ad 1™). 

e) Ne(iuit Episcopus eidcm rei vel eidem actui pielatis, cui 
jam anlecessor indulgentias adnexuit, ^iom^ indiUgentias applicare 
(Decr. eod. ad 3'"). 

f) Non potest Episcopus, quin limites sui juris excedat, eum- 
dcm actum pietatis in parles dividere, et ex. gr. pro omni verbo 
Salutationis Angelicae quadraginta dies indulgentiarum concedere 
(Decr. eod. ad o'"). 

g) Episcopus Titularis, quamvis Auxiliarius Ordinarii ali- 
cujus dioecesis, indulgentiam quadraginta dierum concedere non 
potest sicut Dioecesanus (Decr. eod. ad 4"). 

\\) Delegatus Apostolicus consuUiiis se abstineat a con- 
currendo cum uno vel altero Episcopo territorii Deiegationis suae, 
ut idem objectum vel eumdem actum pietatis indulgentiis ditet 
(Decr. eod. ad 7»"). 

i) Vicarii Apostolici cum non sint veri Ordinarii, nequeunt 
regxdariter et per se concedere indulgentias quadraginta dierum 
(Decr. S. C. de Prop. Fide, 21 Sept. 1843, et 24 Aug. 1852, 
apud Collectanea S. C. de Prop. Fide, n. 123 et 126; pag. 58-59). 
Attamen ex indidto S. Sedis Vicariis Apostolicis facta est 
facultas largiendi ter in anno indulgentiam plenariam contritis 
confessis ac sacra Communione refectis. Super hac facultate duo 
dubia proposita sunt S. Congregationi de Prop. Fide: 

1° An ad lucrandam ter in anno indulgentiam plenariam 
vigore facultatis {jprdiedki^e) debeat Episcopus designare pro qua- 
libet vice unum tantummodo diem, quo omnes illam lucrari vo- 
lentes, confiteri ac sacra Communione refici teneanlur; an potius 
possit, saltem in sua dioecesi, designare aliquot dies continuos, 
v. g. aliquod festum cum praecedenti aut sequenti triduo, vel 
etiam octiduo? Ratio est, quia fideles, attenta eorum conditione, 
nequeunt omnes concurrere ad ecclesiam uno eodemque die, imo 
nec solent concurrere nisi illis diebus, quibus in unaquaque re- 
spective ecclesia celebralur aliquod festum solemne. Hujusmodi 
autem festa non in unam eamdemque incidunt diem. Insuper vix 
abqua est ecclesia, in qua duo reperiantur confessarii ; ac saepe 
fit ut unus Sacerdos pluribus ecclesiis per diversos pagos sitis de- 
servire debeat. 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 43 

2** An debeat similiter assignare eosdemmet dies pro tota 
simul dioecesi, vel potius possit designare diversos respective 
dies pro singidis seorsim ac successive parochiis, missionibus 
aut districtibus j ita nt fideles niodo uiiiiis, modo allerius, et sic 
successive omnium, possint in sua quique ecciesia praedictam in- 
dulgenliam ter in anno lucrari diebus ab Episcopo pro illo distri- 
ctu designatis, licet diversi  sint a designatis pro alio dlstrictu ? 

R. Ad 1. Posse per triduum., vel per intcgram octavam. 

Ad 2. Non teneri, sed posse assignare diversos dies pro 
diversis parochiis seu missionibus, dummodo non sint in eodem 
loco (S. C. de Prop. Fide, 22 Jan. 1759; CoUectanea, pag. 3o8. 
N. 101 o). 

Exinde deducitur, quod praedicta concessio indulgentiae ter 
in anno intelligi debet non distributive per annum fidelibus sin- 
gulalim ad opportunitatem impertienda, sed tribus per annum 
praescriptis diebus communiter elargienda ad normam consuetae 
praxis in Ecclesia (Decr. S. C. de Prop. Fid. 31 Jan. 1796. loc. 
cit. n. 1016, pag. 3o8). 

75. Praelati, quibus privilegio Apostolico data est facultas con- 
cedendi in quibusdam solemnibus fostivitatibus per annum indul- 
gentias plenarias, debent hac facultate uli per modum actus toties 
quoties talis solemnitas occurrit, quin possint unica concessione 
eamdem indulgentiam extendere ad omnes solemnitates periodo 
annorum recurrentes, aut in perpetuum (Decr. 12 Jan. 1878. 
N. 433 ad 7"»). 

76. Dictum est superius, Praelatos Episcopo inferiores non 
posse concedere indulgentias sine expressa Summi Ponti/icis aut 
Episcopi delegatione, seu jure proprio et ordinario: Siquidem 
ex privilegio et gratia Apostolicae Sedis Praelati regulares, ut 
Generalis, Provincialis, Visitatores etc, possunt concedere indul- 
gentiam plenariam suis subditis, peracta visitatione Conventus. (Cf. 
Miranda, Manuale Praelatorum, quaest. IX, art. II. conclus. 2). 

Item dicti Praelati, necnon Superiores Conventuum in Ordine 
saltem F^ratrum Minorum impertire possunt in quibusdam anni 
diebus ex concessione Summorum Pontificum absolutionem gene- 
ralem, cui adnexa est indulgentia plenaria, prout melius videbimus 
in proprio loco de Absolutione generali. 


44 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

§  XIV. 

PROPONUNTUR  ET  SOLVUNTUR  DUAE  QUAESTIONES  CIRCA  POTESTATEM 
CONCEDENDI  INDULGENTIAM  ET  CIRCA  INDULGENTIAM  IPSAM. 

77, Quaeslio l^*. ^4^ potestas concedendi indulgentias acquiri 
possit consuetudine vel praescriptione? 

Ouamvis noii defuerit qui senlentiae affirmativae adiiaeserit, 
lamen senlentia verior ea esse videtur, quae tenet, facultatem con- 
cedendi indulgentiam nec consuetudine nec praescriptione acquiri 
posse. Nam neque consuetudo neque praescriptio dare potest ju- 
risdiclionem illam, quae al3 ipso Christo vel a Papa immediate com- 
municari debet. Insuper facultas concedendi iudulgentias singula- 
rissima est, tum ob sui excellentiam, cum sit potestas forum Dei 
attingens, et poenas divinae juslitiae debitas remittens; tum quia 
soli Petro ejusque successoribus fuit de jure divino concessa; 
tum quia tam pretiosa est, ut a Summo Pontifice vix sit concessa 
primis Ecclesiae Praelalis et quidem cum maxima limitatione; tum 
demum quia est res maximi periculi, et faciliter contingeret ut in- 
discrelae indulgentiae ab inferioribus concederentur. Non ergo po- 
testas concedendi indulgentias talis est, ut consuetudine vel praescri- 
ptione acquiri possit, sed potius nalura ejus exigit, ut non commit- 
latur nisi prudentiae Summi Pontificis et Praelatorum Ecclesiae 
(Cf. Suarez, disp. oo, sect. IV, n. 2; Passerini, quaest. 87). 

Licet autem consuetudo numquam possit conferre potestatem 
iargiendi indulgentias, lamen consuetudo praescripta, ut observat 
Suarez, est judicium jurisdictionis aliquando concessae a Summo 
Ponlifice. Etenim non est verisimile, subjungit laudatus Doctor, in 
re tam gravi propria auctoritate illam fuisse usurpatam, et tanto 
lempore lacenlibus et consentientibus Praelatis continuatam. Vid. 
eliam Chronolog. Ord. Min. tom. 4, pag. 501 et 620, ubi invocata 
auctorilate Benedicli XIV de Synod. Dioeces. Lib. 18, cap. 18. 
n. 4, in quo agitur de Indulgentia Portiunculae, subjungitur: 

Indulgentiae quae innituntur traditioni antiquissimae, constan- 
lique, et expressa vel tacita Summorum Pontificum confirmatione 
roboratae, nequeunt sine temeritatis nota in dubium revocari, 
tametsi authenticum earum Indultum non proferatur. 

78. Quaestio 2''. An indulgentia acquiri possit consuetudine 
vel praescriptione, ita ut fieri possit, ex. gr. ut consuetudine vel 


CAP.  I.  DOCTRIXA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 45 

praescriplione in una ecclesia sit indnlgentia, vel ut sit plenaria 
praefata indulgentia, si per scriptam concessionem solum fuit con- 
cessa partialis? 

Bespondetur negative: siquidem evidens est, quod indulgentia 
non sit res praescriptibilis: nam indulgentia est libera actio Pon- 
tifkis, quae proinde pendet ab ejus voluntate. At voluntas et actio 
libera nullo modo praescril)i potest. Nequit ergo fieri ut prae- 
scriptione acquiralur, quod Pontifex indulgentiam coneedat seu 
poenam temporalem remittat, si revera non concedit et poenam 
temporalem libere non remittat. 

Quapropter concessio indulgentiae seu indulgentia ipsa, cum 
sit mera gratia, numquam potest consuetudine vel praescriptione 
acquiri (Cf. Passerini, loc. cit.). 

79. Ex dictis colligitur, quod nec opinio probabilis vel pro- 
babilissima efficere potest, ut indulgentia sit concessa, si revera 
concessa non faerit; nec pariter ut indulgentia, quae concessa est 
partialis, fiat plenaria, quia ita putat opinio probabilissima. Tum 
enim indulgentia, tum ejus quantitas, non a judicio subditorum 
vel Auctorum pendet, sed a voluntate concedentis. 

Item, si in operum adimplemento exurgeret dubium facti, 
et alias jus sit certum, ut si quis dubitaret an tot vicibus eccle- 
sias visitaverit, quot forma concessionis praescribit, vel an integrum 
rosarium recitaverit, aut potius notabilem ejus partem omiserit, 
opinio etiam probabilior minime suffragatur ad indulgentiam lu- 
crandam, si revera fuit defectus in facto, quia scilicet impleta 
non fuit condilio certo necessaria: et in his nec ignorantia, nec 
impotentia, nec obiivio excusat. 

Quod si, relate ad opera injuncta, dubium s\l juris, quia du- 
bilalur de mente Pontificis opera injungentis, tunc opinio probabilis 
vel saltem probabilior suffragatur, et qui secundum hanc opinionem 
opera injuncta implet, lucrari potest indulgentiam. In exemplum 
adduci potest ilia oratio non determinata, quae saepe in conces- 
sione indulgentiae praescribitur cum hac vel simili forma « et 
per aliquod temporis spatium ad mentem S. S. pie oravei^int y) . 
Qui quantitatem oralionis peragit juxta Theologorum opinionem 
probabilem vel saltem probabiliorem, consequi certo potest indul- 
genliam. Hoc enim rationabiliter et prudenter praesumi potest de 
mente Summi Pontificis. (Cf. Minderer, part. 1, Conferentia 12, 
n. 857, quaest. 4, et n. 802, q. 5). 


4C) PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

80. Potestas largiendi indulgentias, ut facile ex dictis colligi 
polesl, non est ordinis, nec ordinem praerequirit, sed jurisdi- 
clionis. Si talis potestas esset poteslas ordinis, quilibet Sacerdos 
vi ordinationis suae impertire posset indulgentias. Hoc autem est 
falsum, cum nec Episcopus litularis possit eas conferre. Neuter 
enim vi ordinationis solius quemquam ligare vel solvere potest: 
qua ratione? quia nemo ex sola potestate ordinis subditos habet; 
indulgentiae autem concedi nequeunt, nisi subditis, ex cap. Quod 
autcm, de Poenit. et Remiss. 

Aliunde certum est, quod ex usu Ecclesiae vel Pontificis gratia 
Cardinales etiam, qui nec presbyteri nec Episcopi sunt. indulgentias 
largiuntur. Et sane, hic non agitur de solvendo homine a culpis 
lethalibus, quae quidem non delentur sine infusione gratiae, et haec 
infusio gratiae non datur ministerio humano nisi per Sacramenta ; 
sed agitur tantum de reatu poenae remanentis post dimissam cul- 
pam. Hujusmodi autem poena temporalis, cum non requirat infu- 
sionem novae gratiae, sed eam jam adeplam praesupponat, solvi 
potest extra Sacramentum: omnia enim solvi debent, prout exigit 
eorum natura (Cf. Bellarm., de Indulg. hb. 1. cap. HI, n. 3). 

Quare remissio poenae temporahs, in qua consistit indulgentia, 
extra Sacramentum conceditur per apphcationem satisfactionum 
Jesu Christi el Sanctorum. Ad id autem nihil aliud requiritur nisi 
jurisdictio in largientibus indulgentias, quae proinde characterem 
sacerdotalem non requirit. Unde Angeiicus Doctor docet: « IndiU- 
genlia non se extendit ad remissionem culpae, quia non est sa- 
cramentalis, unde non sequitur ordinem, sed jurisdictionem ; 
potest enim et non sacerdos indulgentiam facere, si sit ei com- 
missum » (Quodl. 11, art. 61, ad 2°^; cf. Suarez, disp. 49, sect. HI). 

Quamvis autem potestas concedendi indulgentias characterem 
sacerdotalem non expostulet, nequeunt tamen Episcopi hanc pote- 
stalem delegare laicis, cum laici jure humano removeanlur a mu- 
neribus ecclesiasticis (Vid. Bonacina, de Indulgentiis, Punctum ter- 
lium; Ferraris, verb. Indulg. art. H, n. 13). 

§ XV. 

CAUSA  REQUISITA  IN  CONCESSIONE  INDULGENTIARUM. 

81, It indulgenliarum concessio sit valida requiritur, praeter 
auctoritatem concedenlis, justa et legitima causa: ita commu- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 47 

niter Theologi ciim Doctoribus S. Thoma, S. Bonaventura et S. 
Alphonso. Clemens PP. VI in Extrav. supra citata docel, Ecclesiae 
Ihesauruin ridehbus sahibriter dispensandum ex proptiis ac ra- 
tionabilihus causis. El sane Ecclesiae Praelati non sunt domini, 
sed dispensatores bonorum ecclesiasticorum. Dispensatio autem sine 
causa facta non valet, cum sit polius dissipatio. Accedit quod qui 
concedit indulgentias jiu^a Dei remittil, seu injure divino dispen- 
sat; siquidem obhgatio ad poenam pro peccatis debitam coram 
Deo, secundum justitiae legem, est juris divini. ki juvB, divina re- 
mittere ac res Domini dispensare sine justa et legitima causa non 
valet, cum nequeat in eo praesumi voluntas Dei, qui sanctissimus 
et justissimus est. 

82. Disputant Theologi, utrum ad indulgentiae vaUditatem non 
solum requiratur justa et rationabihs causa, sed etiam proportio- 
nata quantitati indulgenliae. Valde probabihus affirmandum; nam 
causa non proportionata perinde est ac non causa. Huic sententiae 
adhaeret S. Alphonsus, utpote veriori et magis communi (loc. cit. 
n. o82; cf. Bellarm., qui cap. XH late agit de hac quaest.). 

83. Hlud certum est, ad justam causam minime requiri, ut 
opus injunctum sit in se ita satisfactorium, ut plene compenset 
debitum poenae quod remittitur per indulgentiam: tunc enim in- 
dulgentia non esset remissio, sed compensatio seu commutatio ; 
expiatio nempe adscribi deberet non indidgentiae, sed ipsi operi, 
ac ideo nulla esset indulgentia. 

84. Nec etiam requiritur ad iustitiam et proportionem causae 
cum indulgentia, ut opus injunctum sit in se valde meritorium 
aut satisfactorium, vel difficile et laboriosum, quamvis haec etiam 
attendi debeant; sed sufficit ut sit medium aptum ad consequen- 
dum finem, cujus gratia conceditur indulgentia. Finis seu causa 
finaiis, qua moventur Pontifices ad largiendas indulgentias, debet 
esse taiis, ut ejus assecutio magis placeat Deo, quam satisfactio, 
quae per indulgentiam relaxatur, et multiplex esse potest, ut puta, 
honor Dei, Ecclesiae utilitas, bonum commune, promotio pioriim 
operum vel precum, quae quidem valde conferunt ad excitandam 
fidem et devotionem fidelium. 

85. Infertur, proportionem causae in ordine ad indulgentiam 
minime desumi a solo opere materialiter et per se considerato, 
sed a bono communi et a fine sanctissimo per indulgentiam in- 
lerito. Quocirca opus etiam levissimum cum suis circumstantiis 


48 PARS  I.  DE  INDULC.ENTIIS  IN  GENERE. 

inspecltim, snllicere quidem potest ad indiilgentiam etiam plena- 
riam concedendam et a fidelibus lucrandam. Talis est, ex. gr., ait 
liellarminus, assistentia illa prae foribus Basilicae S. Petri, dum 
Summus Ponlifex solemni caeremonia populo benedicit. Fideles 
quippe leve per se opus peragunt et delectabile potius, quam poe- 
nale; sed tamen valdc aplum et ulile ad proteslalionem fidei in 
Primatum Romani I^ontificis atque ad honorem Sedis Apostolicae, 
qui cst fnis illius indulgentiae. 

86. Item observandum, quod cum in communi datur indul- 
genlia mullis, non est necesse ut cujusvis opus in particuiari sit 
proporlionalum fini, propter quem conceditur indulgentia, sed satis 
est quod opus omnium collective sit proporlionatum. Quapropter 
si concedatur v. g. indulgentia pro obtinenda pace inter Principes 
cbrislianos omnibus Christifidelibus qui quinquies in tali festivi- 
tale devote recitaverint Pater et Ave; elsi singulorum preces 
seorsim sint quid leve respectu hujus finis, omnium tamen preces 
simul sumptae, sunt quid notabile. 

87. Sunt plures Theologi qui putant, eam causam sufficere, 
quam is qui indulgentiam concedit, prudenter existimat jiistam 
et proportionatam esse; alioqui, inquit Suauez, numquam possent 
Pontifices prudenter absolute promittere vel concedere tantam vel 
tantam indulgentiam (Disp. 54, sect. III, n. 11). 

Ceterum non est fidelium judicare, utrum causa justa sit vel 
non; debent enim simpliciter existimare justam esse (S. Alph. 
n. 532). 

88. Ex dictis collige, causam ob quam indulgentia conceditur, 
plane distingui ab opere injuncto; attamen causam justam in- 
dulgentiae plerumque duo complecti, scilicet finem propter quem 
conceditur indulgenlia, et opus quod injungitur ad hunc finem 
consequendum. Dictum est plerumque, quia aliquando solus finis 
seu sola causa finalis satis esse videtur sine opere injuncto, quando 
scilicet assecutio finis indulgentiae non pendet ab aliquo opere, et 
per se sufiicit ad indulgentiam juslam efficiendam. Sic olim ad 
petitionem Martyrum qui detinebantur in carceribus et consum- 
mationem martyrii cxpectabant, elargiebantur indulgentiae absque 
opere injuncto, quia sancta Ecclesia judicabat satis magnam eausam 
esse illam Marlyrum petitionem, ul videlicet homincs ad martyrium 
accenderenlur, cum viderent tanti fieri Martyrum preces. Ita etiam 
in articulo mortis, hominibus bene meritis de Ecclesia dantur ali- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 49 

qiiando indulgentiae, neque opus ullum injungilur, quia videtur 
causa esse satis justa ipsa necessitas extrenia, conjuncta cum 
praecedeiilibus merilis (Vid. Bellarm., cap. 12; Billuart, de Indulg. 
art. IV). 

§ XVI. 

OUI  INDULGENTIAS  LARGITUR,  ETIAM  PRO SE  LUCRARI  EAS  POTEST. 

89. IIujus Ihesis veritas pluribus rationibus convincitur, quas 
breviter indicabimus. 

l^ Probatur ex communi Theologorum sententia, de qua 
vide Suarez, disp. 52, sect. 1 ; Bellarminum, de Indulg. c. VIII ; 
Passerini, quaest. 21 etc. 

2° Ex usu et praxi Summorum Pontificum, qui indulgentias 
lucrari solent, quas Christifidelibus concedunt in Jubilaeis. 

3° Ex ratione, quia si Pontifex, seu generatim Praelatus, non 
posset pro se uti thesauro Ecclesiae, quem aliis dispensat, ipse pejoris 
conditionis esset quam alii (S. Thom., Supplem. quaest. 27, art. 4). 

4° Ex quodam absurdo, quod ex contraria sententia seque- 
retur, quod nempe Pontifex, saltem quoad indulgentias personales, 
participare non posset de Ecclesiae thesauro, cujus ipse est supremus 
dispensator. Idem dicendum de Episcopis quoad indulgentias, quas 
suis subditis largiuntur. 

90. Praecipuae difficultates contra thesim nunc expositam sunt : 

a) Concessio indulgenliae est actus jurisdictionis; nemo au- 
tem habet jurisdictionem in seipsum. 

b) Indulgentia est absolulio quaedam; at vero nemo potest 
seipsum absolvere. 

Theologi hisce difficultatibus communiter ita respondent : Plu- 
res sunt modi, quibus Praelatus fieri potest particeps indulgentiae 
pro ahis a se concessae: 

Primus modus esse polest, si Praelatus det alteri facultatein 
ut sibi concedat indulgentiam, prout expedire censuerit. Et de hoc 
modo non est dubium, quin sit possibihs: nam etiam in foro poe- 
nitentiae Praelatus dat alteri jurisdictionem ut se absolvat; a for- 
liori id poterit in foro indulgentiae. 

Secundus modus est, quod concessio induigentiae directe 
fi.it communilati; redundet vero in ipsum concedentem, tamquam 


50 PARS  I.  DE  INDLLGKNTIIS  IN  GKNERE. 

in paricm commiinitatis, Et liunc modiim, iit scribunt Suarez et 
Passerini, approbat D. Thomas el alii Auctores ab ipsis cilati. 
Quocirca, etsi nullus possit exercere directe jurisdictionem erga 
seipsum, id tamen fieri potest imlirecte. Et sane Praelatus sub 
duplici respectu considerari potest, videlicet: ut Praelatus, et lU 
unus de communitate. Primo modo nequit actum jurisdictionis in 
seipsum exercere nec se absolvere; sed potest secundo modo. In 
hac enim absolutione et concessione indulgentiae non requiritur, 
ut concedcns et ille cui conceditur sint distinctae personae, sicut 
in absolulione sacramentali, in actu jurisdictionis contentiosae, vel 
coactivae, sive punilivae. Sic Summus Ponlifex, ut caput Ecclesiae, 
potest non solum aliis, sed etiam sibi indulgentias concedere tam- 
quam personae privatae sub eodem corpore Ecclesiae contentae, 
idque non directe et immediate exercendo aclum jurisdictionis in 
seipsum, sed indirecte tantiim et mediate, quatenus adimplendo 
condiliones ad lucrandas indulgentias a se praescriptas, ipse etiam 
tamquam persona privala et ejusdem communitatis rnembrum illas 
parlicipat (Cf. cit. Auct. necnon Maslrium, Theol. Moral. disp. 23, 
quaest. 2, art. 1, n. 25). 

Descriptis duobus modis tertium addit eximius Suarez, admit- 
lens Praelatum, maxime Summum Ponlificem, posse sibi concedere 
indulgentiam non tantum secundario et simul cum tota commu- 
nitate, sed etiam primario ac sibi soh et per seipsum, si alioqui 
7'ationabilis causa subsit ad talem indulgentiam sibi conceden- 
dam. Halio est, quia usus jurisdiclionis, per quam conceditur in- 
dulgentia, non est tahs qui requirat realem distinctionem persona- 
rum, sed sufficit morahs dislinctio. Ergo polest a Pontifice in seipsum 
exerceri, ita ut  qua  Pontifex dispenset, qua homo dispensetur. 

91. Huic tamen sententiae Suarezii est contrarius D. Thomas, 
docens quod « Praelatus non potest facere indulgentiam sibi tan- 
tum, sed potest uti indulgentia, quam pro aliis faciC » . Sed no- 
landum, Doclorem Angehcum ita sentire, non ex defectu potestatis 
in Pontifice, sed ex defectu causae: existimat enim nullam posse 
subesse causam sufficienlem ad concedendam sibi indulgentiam tah 
modo. « Nam indulgenlia, ait S. Doctor, debet ex ahqua causa dari, 
ad hoc quod ahquis per induigentiam ad actum ahquem proyo- 
cetur, qui in utihlalem Ecclesiae et honorem Dei vergat. Praelatus 
autem, cui cura Ecclesiae utihtatis et honoris divini propagandi 
est commissa, non habet causam, ut seipsum ad hoc provocet », 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 51 

qiiatenus netnpe Praelatus ex munere suo tenetur Ecclesiae ulili- 
tateni et Dei honorem procurare. At Suarez huic rationi non as- 
seiilit: cur enim, inquit, non potest Praelatus seipsum per indul- 
gentiam provocare ad ilhim actum exercendum in ulihtatem Ec- 
clesiae, quem ahoqui ex officio facere tenetur? haec enim duo non 
repugnat sinuil conjungi in eumdem actum. Sicut potest per in- 
dulgenliam provocare ahos fideles ad illos actus faciendos, quos 
ex aliis praeceptis facere tenentur, et ahcui regi potest concedere 
indiilgentiam hoc line, ut per eam provocetur ad suum munus 
regium recte exercendum. Sed de hac quaestione satis: qui plura 
cupit pro et conlra, adeat ipsum Suarez et Passerini (locis citatis), 
qui fuse de ea agunl. 

92. Quaeres landem, utrum Praelatus ad consequendam. in- 
dulgentiam teneatur praestare opus conimuniter ab ipso impo- 
situm? Respondemus cum Bonacina, qui de hac controversia ita 
scrihit: Mihi placet opinio D. Thomae in 4. d. 20, art. 5. q. 4, 
Cordubae, hb. 3. q. 31 post secundam propositionem, et ahorum 
asserentium, Praelatum non teneri opus generahter injunctum prae- 
stare, sed posse in hac parte secum dispensare, faciendo ahud 
opus pium loco pii operis generahler praescripti. Nam impositio 
tahs operis pii dependet ab ipsius concedentis voluntate: sicut 
ergo concedens potest cum ahis dispensare, ahud opus injungendo, 
ita etiam secum in hac parte dispensare posse videtur (Tract. de 
Sacram. disp. 6, de Indulg. quaest. 1. Punclum 3, n. 17). 

93. Nota. Passim apud Auctores invenitur assertio, quod in- 
dulgentiae concessio sit actus jurisdictionis vohmtariae, non con- 
tentiosae vel coactivae. Etjure quidem: nam indulgentia importat 
jurisdictionem non ligantem, sed solventem et miserentem, et non 
exercetur nisi in volentes. Insuper indulgentia regulariter non 
conceditur, nisi sub conditione operis voluntarii; quae omnia osten- 
dunt, jurisdictionem, quae locum habet in concessione indulgentiae, 
non contentiosam vel coactivam, sed voluntariam esse: jurisdictio 
enim volantaria est quae in volentes exercetur. 

§ XVTI. 

RECOGNITIO  ET  PUBLICATIO  INDULGENTIARUM. 

94. Quando Summus Pontifex indulgentiam quamhbet concedit 
Urbi et Orbi, ut fideles talem induigentiam in variis dioecesibus 


55 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lucrari possint, non requiritur, ut liaec indulgentia ab Ordinariis 
locorum pronuilgetnr, sed sufficit ut certi sint praedictam indul- 
gentiam a Summo Pontifice fuisse concessam (Decr. 1 Julii 1839. 
N. 573 ad 6"^). 

95. Iiidulgentias, quas Summi Pontifices omnibus totius Orbis 
fidelibus concessere in Bullis seu Rescriptis jam publicatis et 
ab Auctoribus probatissimis citatis, fideles lucrari valent, etiamsi 
antea ab Ordinariis locorum in suis respectivis dioecesibus pro- 
inulgatae non fuerint. Possunt lamen Episcopi eas in suis dioece- 
sibus pronuilgare, modo eas reperiant relatas apud Auctores fide 
dignos, V. g. apud Ferraris vel in La Raccolta (Decr. 31 Aug. 
1844, apud Prinzivalli N. 566 ad 3"^ et 4"^). 

96. Qui obtinet diversas facultales ab Apostolica Sede, ex. 
gr. allaris privilegiati personalis, benedicendi cruces, numismata 
etc. non tenetur exhibere dictas facuUates Ordinario, nisi aliter 
disponatur in obtentis concessionibus. Excipitur facultas quoad 
erectionem Viae Crucis, quae quidem exhiberi debet Ordinario, 
etiamsi nulla mentio facta sit in concessionis rescripto (Decr. 5 
Febr. 1841, N. 286 ad S'"; cf. etiam Decr. 31 Aug. 1844, ad 2^ 
apud Prinzivalli N. 566). 

97. Indulgentiae locales, id est, quae cuidam loco, v. g. ec- 
clesiae, altari, affiguntur, nullae dici nequeunt ex eo, quod Epi- 
scopus ordinarius eas non recognoverit aut publicari non permiserit. 
Expectanda tamen erit publicatio ordinaria, postquam illas reco- 
gnoverit, ut sciant fideles, an sint indulgentiae plenariae vei par- 
tiales, et quae sint conditiones assignatae ad illas acquirendas 
(Decr. 31 Aug. 1844, apud Prinzivalli N. 566 ad l^). 

98. Casus: Parochus cujusdam dioecesis obtinuit a S. Sede 
indulgentiam publicam pro sua parochia: quaeritur, an ideni 
Parochus possit eam publicare, ut parochiani eamdem lucrari 
valeant, quin Episcopus indultum viderit, ejusque publicationem 
permiserit ? 

Kespondetur: Negative (Cf. Decr. S. 0. 8 Juiii 1846, apud 
Collectanea S. C. de Prop. Fid. N. 1018, pag. 358). 

99. Quaesitum est: An Religiosi parochi in Provincia Bos- 
niae possint annuntiare populis indulgentias plenarias pro festis 
sui Ordinis in paroeciis Episcoporum? 

S. Congregatio de Prop. Fide respondit: Posse cum licentia 
Episcopi (Loc. cit. 5 Octobr. 1676. N. 399, p. 141). 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. t)3 

100. Preces in piiblico recitandae, pro quibus petitur indul- 
genlia, exhiberi prius debent Sacrae Congregationi Riluum; qui- 
bus, si ita ei visum fuerit, probatis, tunc a S. Congregatione Indul- 
gentiarum examinantur, utrum expediat iisdem applicare aliquas 
indulgentias (Decr. 9 Julii 1777, N. 239). Hodie tamen ad bujus- 
modi approbationem obtinendam ipsa S. Congregalio Indulg. agit. 

101. Summus Pontifex Pius IX declaravit, indulgenlias adnexas 
precibus valere quociimque idiomate recitentur, dummodo ver- 
siones sint fideles. Ut autem constet de fidelitate versionis, sufficit 
declaratio S. Congregationis Indulg. per Emum Praefeclum, vel 
uiiius ex Ordinariis loci, ubi vulgaris est lingua, in quam vertitur 
oratio, cujus recitationi primitus indulgentia concessa fuit (Decr. 
29 Dec. 1864. N. 415). 

102. S. Congregatio Indulgenliis Sacrisque Reliquiis praeposita, 
juxta institutionem a Clemente PP. IX peractam Constitutione quae 
incipit: In ipsis Pontificatus primordiis, sub die 6 Julii 1669, 
facultale instructa est omnem difficultatem ac dubietatem in San- 
ctorum Reliquiis aut Indulgentiis emergentem expediendi, ac si qui 
abusus in eis irrepserint, illos corrigendi et emendandi, falsas, 
apocryphas, indiscretasque indulgentias lypis imprimi vetandi, im- 
pressas recognoscendi et examinandi, ac ubi Romano Pontifici 
retulerit, illius auctoritate rejiciendi (Decr. 14 Apr. 1856. N. 371 
in exordio). 

103. Monentur fideles ut sint cauti in adhibenda fide foliis, 
diariis, libellis, in quibus adnotantur orationes vel pia opera, in- 
dulgentiis, uti dicitur, dilata, et videant an hujusmodi impres- 
siones (vulgo stampe) munitae sint approbatione S. Congregationis 
Indulgentiarum {Raccolta p. XXX). 

104. Siquidem pluries indulgentiae typis impressae delatae 
sunt S. Congregationi Indulgentiarum, quae licet falsae omnino, 
apocryphae et indiscrelae, attamen huc illuc, sive hominum malitia, 
sive incuria, et absque ulla prorsus auctoritale typis mandantur 
et- circumferuntur... Quapropter S. Congregatio plures hujusmodi 
indulgentias typis excusas, tamquam apocryphas, nullas et indis- 
crelas habendas esse declaravit, et locorum Ordinnriis, per quo- 
rum dioeceses indulgentiae ejusmodi circumferuntur, commendan- 
dum censuit, ut S. Congregationis Decreta in hanc rem edita omni 
studio observari curent (Decr. 14 Apr. 1856. N. 371). 

105. In primis vero observari oportet Decretum super earum- 


54 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

(jem indulgentiarum publicatione et impressione, sub die 19 Ja- 
niiarii 175G latum, et a Benedicto Pp. XIV adprobatum, quod ita 
se habet: Cum experientia quotidie comperiatur, complures in- 
dulgentiarum concessiones generales expediri, inscia ipsa S. Con- 
gregatione, ex quo multi promanant abusus ac confusiones, re 
mature perpensa, praesenti Decreto declaravit, impetrantes post- 
hac hujusmodi generales concessiones , teneri, sub nullitatis poena 
gratiae obtentae, exemplar earumdem concpssionum ad Secreta- 
riam ejusdem S. Congregationis deferre. Cujus Decreti observantia 
iterum praescripta esl a Summo Pont. Pio Pp. IX in Audienlia 
diei 14 Aprilis 1856 (Decr. eod.). 

106. S. Congregalio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, 
cum nonnulli abusus super publicatione indulgenliarum etiam no- 
vissime irrepserint, inhaerendo Decretis alias editis, censuit reno- 
vandam esse, prout expresse renovat, prohibitionem quorumcumque 
librorum continentium concessiones, summaria et diaria indulgen- 
liarum, et quocumque alio nomine vel titulo nuncupentur, absque 
praevia approbatione ejusdem S. Congregationis (Decr. 17 Martii 
1738. N. 123). 

107. In Decretis de libris prohibitis, quae post regulas Indicis 
addila sunt, haec leguntur § III, n. 12: fndulgentiarum libri 
omnes, diaria, summaria, libelli, folia etc, in quibus earum 
concessiones continentur, non edantur absque licentia S. Congre- 
gationis Indulgentiariim. Exorto dubio circa hujus regulae inter- 
pretationem, sequens responsum prodiit: 

Articulus 12 § III etc. ita intelligendus est et in praxim de- 
ducendus, ut si agutur de edenda concessione alicujus indulgentiae 
vel Summarii indulgentiarum, quod ex Brevi Apostolico vel Re- 
scripto desumendum est, aut de Summario ex auctoj^itate S. 
Congregationis jam vulgato, in potestate Ordinarii sit licentiam 
concedere earumdem indulgentiarum concessiones typis imprimendi 
(dummodo pro aliquo elencho non sit specialis et expressa prohi- 
bitio) ; econtra vero si sermo sit de Summario vel antea collecto, 
sed nunquam approbato, vel nunc primum ex diversis concessio- 
nibus colligendo, requiritur expressa S. Congregationis Indulgen- 
tiarum licentia; addita tamen conditione: facto verbo cum San- 
ctissimo  (S. C. Indulg. 22 Januarii 1858. N. 383). 

108. Ratione nimiae indulgentiarum accumulationis, quae sae- 
culorum decursu inlerdum contigit, plures indulgentiae a Summis 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 55 

Poiitifi^ibus fuerunt abrogatae. Paulus V, ex. gr. Constit. Romanus 
Pontifex 23 Maji anno 1C06, omnes indulgentias personales Re- 
eularibus Ordinibus concessas, circa quas varia dubia, incertitu- 
dines et confusiones exortae erant, revocavit, et alias particulares 
iilis concessit. 

§ XVIII. 

CESSATIO  INDULGENTIARUM. 

109. Indulgentiae cessare possunt ob diversas rationes: 

a) Ob tempus elapsum. Sic indulgentiae ad septennium ex. 
gr. concessae, septennio expleto cessant. 

b) Per ahrogationem sive revocationem a legitimo superiore 
peractam. 

c) Per mortem concedentis, si indulgentia concessa fuerit 
ad beneplacitum ejiis; secus vero si fuerit concessa ad benepla- 
citum Bomani Pontificis seu Sedis Apostolicae, quae non moritur. 

d) Per cessationem causae finalis, ob quam concessa est 
indulgentia. lloc tamen a pluribus negatur (Vid. Suarez, Kazen- 
berger, c. 3. sect. 1. n. 56; Mastrius, Theol. Mor. disp. XXllI, 
q. 3, art. % n. 50). 

e) Per destructionem rei, cui adnexa est indulgentia, puta, 
ecclesiae, altaris, coronae etc. 

f) Per mortem possessoris rei mobilis, ut coronae, cruci- 
fixi, numismatis etc. quibus applicatae erant indulgentiae. Hae, 
defuncto possessore, illico cessant, cum sint personales. Sed de 
hujusmodi rebus, suis respeclive locis redibit sermo. 

§ XIX. 

INDULGENTIAE FALSAE, APOCRYPHAE^ NULLAE, ABROGATAE ETC. 

110. Influlgentiae falsae dicuntur illae, quae numquam fuerunt 
concessae, quae ideo vel malitiose invectae fuerunt, vel erronee 
suppositae. De falsitate saltem suspectae habentur indulgentiae 
illae, quae ad numerum annorum excessivum, puta millenorum 
annorum, asseruntur concessae, quaeque passim leguntur in an- 
liquis libollis. Suspectae potissimum habendae sunt, quando earum 


56 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

asserlae concessiones ad ea tempora referunlur, quibns maxime 
viguit in largiendis indulgenliis moderatio. — Ubi defectu docu- 
inentorum authenticitas alicujus indulgentiae non constet, aut de ea 
grave dubium maneat, ad S. Congregationem Indulg. recurrendum 
est pro opportuna ejusdem dubii solutione (De Indulg. millenorum 
annor. elc. vid. Bened. XIV, De Syn. dioec. Lib. 13. c. XVIII, n. 8). 

Atlamen, quod revera indulgentiae mille annorum vel am- 
pliiis fuerint aliquando concessae, non videtur posse dubitari. In 
authentico Summario Indulgentiarum Cincturatorum (Rescr. aulh. 
pag. oOG, n. 8. 20. 24) reperitur elargita indulgentia mille anno- 
rum et mille quadragenarum, In Summario Indulgentiarum Con- 
fraternit. SS. Rosarii, inserto in Bulla Nuper pro parte Innocentii 
XI d. d. 31 Juhi 1679 (Acta S. Sed. pro Societate SS. Rosarii, 
vol. II, pag. 297, cap. III, n. 3) legitur: « Ex concessione Innocentii 
VIII in Bulla, quae incipit: Splendor Paternae Gloriae, Romae 27 
Febr. 1488, confratribus et consororibus (SS. Rosarii) in aliqua 
confralernitate in Ordine Praedicatoruni erecta conscriptis, vereque 
poenitentibus et confessis, qui tertiam Rosarii parlem recitaverint, 
toties quoties id egerint, sexaginta millia annorum, et totidem 
quadragenae, indulgentiarum de injunctis sibi poenitentiis rela- 
xantur ». 

Indulgentiae apocryphae vocantur illae, quae authenticitate 
sunt destitutae, quae nempe adscribuntur Pontifici, qui an revera 
concesserit, minime constat. Ex his aliquae falsae, aliquae ad mi- 
nus dubiae sunt, quas proinde Ecclesia respuit, ne secus decipiantur 
Christifideles. 

hidulgentiae nullae sunt, quae dantur a non habente facul- 
tatem eas concedendi, vel quae dispensantur non servatis condi- 
lionibus ad validilatem requisitis. 

Indulgentiae abrogatae seu suppressae appellantur illae, quae 
ab eadem auctoritate, a qua fuerunt concessae, vel ab auctoritate 
superiori, tolluntur, annullantur, revocantur. Triplici potissimum 
ratione Summi Pontifices moventur ad indulgentias abrogandas seu 
revocandas, nempe vel ob dubium de earum concessione, vel ob 
cessationem causae propter quam concessae fuerunt, vel ob ni- 
miam earum accumulationem pro eodem fine aut eidem corpori 
morali concessarum. 

111. Ratione dubietatis de vera indulgentiarum concessione, 
huiusmodi indulgcntiae dicuntur apocrypliae, et has jam comme- 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 57 

moravimus. Exemplum abrogalionis, ut de celeris sileamus, habelur 
in iibro Rescripta autlieniica, N. 305. Prope portas ecclesiae S. 
Praxeclis de Urbe reperiebantur duo lapides, in quibus asserebatur, 
duodecim millia annorum totidemque quadragenarum ac iertiae 
pariis peccatorum remissionem lucramlam quotidie, fuisse con- 
cessam. At vero de canonica hujus gratiae concessione nullum au- 
thenticum documentum proferri poterat, et ideo de illorum valore 
prudenter dubitabatur. Ideo Pius VI mandavit, ut praefati duo la- 
pides amoverentur, et abrogatis assertis induigentiis, indulgentiam 
plenariam concessit semel in anno lucrandam a fidelibus confessis 
et sacra Communione refectis ac praediclam ecclesiam visitantibus. 

112. Raiione cessationis causae, non paucae indulgentiae a 
Summis Pontificibus abrogatae fuerunt. Sic. e. g. reaedificatis qui- 
busdam Basiiicis seu ecclesiis, ad removendos quoque abusus qui 
ex parte colleclorum eleemosynarum irrepserant, S. Pius V Gonst. 
Elsi Dominici gregis, 6 Febr. 1567, abolevit omnes indulgentias 
in illum finem concessas necnon ceteras omnes « pro quibus con- 
sequendis manus adjutrices sunt porrigendae, ei quae ([uae- 
sluandi facultatem quomodolibet continent ». 

§ XX. 

COLLECTIONES  A  S.  CONGREGATIONE  INDULGENTIARUM  EDITAE. 

113. Titulus primae Collectionis est: Decreia auihentica Sa- 
crae Congregationis Indulgeniiis Sacrisque Reliquiis praepositae 
ab anno 16G8 ad annum 1882, edita jussu et auctoritate San- 
ctissimi D. N. Leonis PP. XI fl. — Ratisbonae etc. typis Fri- 
derici Pustet, 1883. 

Quam quidem Decretorum CoIIectionem Idem Sanctissimus D. 
N., in audientia diei 19 Augusti 1882, auctoriiaie sua apostolica 
approbavit, et uti authenticam ab omnibus retinendam esse 
praecepit (Vid. Decrelum eidem collectioni praefixum). 

114. Tituhis secundae CoIIeclionis est sequens: Raccolia di 
orazioni e pie opere, per le quali sono siate concesse dai Sommi 
Ponteffci le SS. Indulgenze; Roma, tipografia poliglotta della S. 
C. di Propaganda Fide, 1886. 

Hanc eliam Collectionem Leo PP. XIII apostolica sua au- 
ctorilaie approbavii,  quae ut genuina et authentica  Indulgen- 


58 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

tiarimi hactenus concessarum Sylloge ab omnibus habenda siL 
Ilinc etiam acl decidenda duhia, quae forte de sensu concessionis 
aul de conditionibus lucrandarum indulgentiarum, oriantur, 
eamdem hanc Syllogen normae instar esse debere Sanctitas Sua 
mandavit... (Decr. 24 Maji 1886 Coileclioni praefixum). 

Omnes el singuiae indulgentiae adnexae precibus piisque ope- 
ribns in Baccolta contenlis, Fidelibus etiam defanctis per modum 
sulTrngii sunt applicabiles (Decr. 30 Sept. 1852. N. 361; Raccolta, 
p. XXVIU). 

Ilem omnes et singulae orationes in eadem Collectione fRac- 
colta) contentae, quocumque idiomate, dummodo versiones sint 
fideles, pro indulgenliarum acquisiiione recitari possunt. Praeterea 
Summus Pontifex mandavit, ut si contigerit eamidem Collectionem 
in aliud vei ti idioma, hujusmodi versio lypis publicari non possit 
absque approbatione S. Congregationis (Decr. eod.). 

115. Decreta authentica et Raccolta sunt igitur duae Col- 
lectiones offciales S. Congregationis Indulgentiarum, quarum au- 
clorilas est maxima, utpote proveniens non tantum ex genuinitate 
documentorum, sed etiam ex amplissimaapprobatione ipsius Summi 
Pontificis. 

116. Extat etiam tertium opus, cui titulus: Rescripta authen- 
tica Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis 
praeposilae, necnon Sammaria Indulgentiarum, quae collegit et 
cum originalibus in archivio S. Congregationis Indulg. asserva- 
tis contulit Josephus Schneider S. I. Sacerdos. — Ratisbonae etc. 
typis Friderici Pustet, 1885. 

Quamvis volumen hoc sit opus privatum, magna tamen au- 
ctoritas ei accedit ex approbatione S. Congregationis Indulgentiarum 
quae concessiones indulgentiarum contentas sive in Rescriptis 
proprie dictis sive in Summariis, prouti ista in eodem volumine 
jacent, post collationem cum originalibus in tabulario ejusdem 
S. Congregationis adservatis peractam, uti authenticas reco- 
gnovit. 

117. Litterae Apostolicae, Rescriptum, Decretum, Indultum. 
Gratiae, indulgentiae aliique favores conceduntur vel  1° per 

Constitutionem sive Litteras Apostolicas, quarum nomine com- 
muniter intelligunlur quaevis diplomata Pontificia, quae si sub 
plumbo in forma solemni dentur, proprie Dullae dicuntur; si se- 
cus, LiUerac in forma Brevis vel  Brevia nuncupanlur;  2" per 


CAP.  I.  DOCTRINA  TIIEOLOGICA  DE INDULGENTIIS. 59 

Rescriplum, quod supponit supplicationem, cujus est veluti re- 
sponsum, et per hoc vel conceditur vel negatur sive in totum sive 
ex parte gratia pelita; 3° per Decrelum, quod per se non sup- 
ponit supplicam. Decreta, quae praescriplionem seu legem vel ju- 
dicium important, plerumque provocantur ab ecclesiasticis viris 
seu ab Episcopis aut a Regularibus per dubia solvenda a Roma- 
nis Congregationibus, vel per petitiones alicujus gratiae, in quo 
ultimo casu parum differt a Rescripto; unde fit ut Rescriptum et 
Decretum aliquando promiscue usurpentur. Decreta interdum edun- 
tur sub clausula Urhis et Orbis, et tunc generalia sunt pro 
omnibus nempe Christifidelibus utpote concessiones vel ordinatio- 
nes sive leges generales continenlia; aliquando dantur pro ahquo 
pecuhari loco vel causa, quae tamen ostendunt spiritum et apph- 
cationem ecciesiasticae legis, quaeque proinde omnibus maximae 
utililatis sunt: quod idem dicendum de Rescriptis proprie dictis. 
Concessiones quae sive per Rescripla particularia, sive per Decreta 
generaha fiunt, Indulta sive simphciter concessiones nuncupanlur. 

§ XXL 

EPILOGUS  RERUM  NOTABILIUM  TOTIUS  GAPITIS  PRIMI. 

118. 1'' Definitio Indulgentiae. Indulgentia est remissio poenae 
temporahs Deo pro peccatis quoad cuipam condonatis debitae, 
quam per apphcationem thesauri Ecclesiae, ex superabundantibus 
meritis satisfactoriis Jesu Chrisli, R. Mariae Virginis et Sanctorum 
coalescentis, Ecclesiastica auctoritas extra Sacramentum Poeniten- 
liae fideiibus concedit. 

2"^ Ex bac definitione patet, effectum indulgentiarum esse 
remittere non culpas sive mortales sive veniales, sed poenas tem- 
porales, quae saepe luendae remanent post culparum remissionem. 

3° Veritales de fide credendae quoad indulgentias his pro- 
positionibus continentur: 

a) Est potestas in Ecclesia divinitus ei tradita concedendi 
indulgentias. 

b) Indulgentiarum usus christiano populo est maxime sa- 
lularis. 

k'' Veritales fidei proximae quoad easdem indulgentias, 
tres recensentur: 


GO PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

a) Per indulgentias relaxari fidelibus poenas pro peccatis 
remissis Deo debitas. 

b) Easdem indulgentias applicari posse per modum suffragii 
animabus in Purgalorio detentis. 

c) Dari in Ecclesia thesaurum seu collectionem satisfactio- 
num Christi et Sanctorum, ciijus dispensatio ad eamdem Ecclesiam, 
seu ad Romanum Ponlificem, necnon ad Episcopos pro diversa ra- 
tione pertinet. 

o^ Merilum proprie dictum distinguitur a satisfactione : 
merilum enim refertur ad consequendum praemiiim, satisfactio ad 
extinguendum debitum. Opus bonum, qua meritorimii, non potest 
ahis applicari ; potest autem aliis apphcari, qua satisfactorium est. 

6° Fons indulgentiarum est ipse Ecclesiae thesaurus, sci- 
hcet infinitac satisfactiones Jesu Christi, quibus adduntur satisfa- 
ctiones B. Mariae Virginis et ahorum Sanctorum. 

7'' Fundamentum indulgenliarum est Communio Sanctorum, 
per quam fit, ut Ecclesia triumphans, purgans et militans non 
constituant tres societates penitus inter se separatas, sed cari- 
talis vinculo ita conjunctas, ut unum corpus, cujus Christus est 
capul, efforment. Ex quo provenit, ut sacrum commercium et sa- 
cra communio suffragiorum et meritorum inter omnia Ecclesiae 
membra Christo capiti unita, exurgat. 

S'' Tam fidehbus viventibus, quam defunctis prosunt indul- 
gentiae, sed modo diverso ilhs et istis applicantur. Nam viventibus 
conceduntur per modum absohitionis judiciariae, quae tamen anne- 
xam habet solutionem ex thesauro Ecclesiae; defunctis vero per 
modum sufTragii seu simplicis solutionis. 

9*" Effectus indulgentiarum respectu viventiuni est infalli- 
hilis, dummodo omnia requisita adsint; respectu vero defuncto- 
7nim non videtur esse infalhbihs. Quare axioma: Indulgentiae tan- 
tum valent quantum sonant, jure apphcatur indulgentiis pro 
vivis, non autem indulgentiis pro defunctis, saltem non cum 
omnimoda certitudine. 

10'' Est quaestio inter Theologos, an indulgentia aequahter 
participetur ab inaequahter dispositis. 

ll^ Peccatum veniale non remissum quoad culpam, non 
potest remitti quoad poenam. Illud tamen veniale non impedit, 
quominus per indulgentias remittatur poena aliis peccatis jam 
deletis debita. Ex quo inferlur, quod indulgentia concessa ut ple- 


CAP.  I.  DOCTRINA  THEOLOGICA  DE  INDULGENTIIS. 61 

na7'ia, oblineri sallem potest iit partialis, si integra obtineri ne- 
queat, e. g. propter affectum ad aliquod veniale. 

12° Pia opera praescripta non sunt causa consecutae indul- 
gentiae, sed condiliones. Gausa est ipsa concessio indulgentiae. 

13" Opera praescripta pro acquirendis indulgentiis perso- 
naliter a quolibet fideli fieri debent. Kxcipitur eleemosyna, quae 
per alium dispensari potest. 

\lx^ Ad expiandas in praesenti vita poenas temporales, quae 
posl remissionem culpae et poenae aeternae luendae supersunt, 
duo media Christifideiibus praesto sunt, nempe: peragere opera 
satisfactoria, et lucrari indulgentias. 

15*" Ut indulgentiae applicari possint defunctis, duo requi- 
runtur: 

a) Ut illis applicabiles in Rescripto Apostolico concedantur. 

b) Ut sit intentio talem applicationem faciendi, praesertim 
si indulgentia sit applicabilis vivis et defunclis. 

16° InduIgentJa defunctis applicabilis, applicari potest, juxta 
RaccoUa pag. XII, vel imij vel pluribm, aut etiam omnibus ani- 
mabus Picrgatorii, cum suffragia sint divisibilia. 

17° Quaestio: an indulgentia p/enana defunctis applicabilis, 
ad unam tantum animam limitetur ? 

18° Indulgentia, ratione effectus, alia est plenaria, alia 
partialis. — Ratione objecti, cui inhaerere censetur, alia est lo- 
calis, alia realis, et alia personalis. — Ratione durationis, alia 
temporanea, et alia perpetua. 

19° Potestas concedendi indulgentias jure ordinario mini- 
stris clavium tantum competit, ita tamen ut in Papa plene resideat, 
in Episcopis vero est taxata secundum ordinationem Papae. 

20° Quid possint Cardinales, Patriarchae, Primates, Nuntii 
Apostolici, Concilia elc. vide in lextu. 

21° Praelati Episcopis inferiores nullam indulgentiam jure 
ordinario concedere possunt. 

22° Auctoritas largiendi indulgentias non est potestas Or- 
dinis, sed jurisdictionis, ac ideo non requirit characterem sacer- 
dotalem. 

23° Ut concessio indulgentiarum sit valida, requiriturjz^^^a 
el legitima causa. 

24° Qui indulgentias elargilur, etiam pro se lucrari eas 
potest. 


6!2 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

20*» Qnae respiciunt recognitionem, publicationem, cessatio- 
tioncm indulgenliarum, et quaenam ex his dicantur falsae, apo- 
cryphae etc, ilem de Collectionibus authenticis S. Congregationis 
Indulg. ac de sensu Bullae, Rescripti, Decreti et Indulti vide in 
textu circa finem. 


--.£.-.e^t:5«J:55^> 


CAPUT II. 
DOCTRINA GANONICA DE INDULGENTIIS. 


Doctrinam Imjus capilis canonicam vocamus, quia major mate- 
riae pars legibus et praescriptionibus a S. Sede latis innilitur. Ordo 
tractationis est hic: primo explicantur conditiones generales ad 
lucrandas indulgentias; secundo conditiones speciales in communi; 
tertio sermo est de iisdem conditionibus specialibus seu operibus 
injunctis in particulari, de tempore acquirendi indulgentias, deque 
earumdem translatione ; ac demum expenduntur clausulae, quae 
in documentis S. Sedis saepe reperiuntur appositae. De quibusdam 
repetitionibus non mirentur lectores, scientes quod hae in materia 
indulgentiarum difficulter yitari possunt sine dispendio claritatis 
et sine incommodo ipsorum lectorum, quoties hi per continuas 
citationes remittantur ad aha loca tractationum. 

§ I. 

CONDITIONES  GENERALES  AD  LUCRANDAS  INDULGENTIAS. 

119. Conditiones generales, quae semper requiriintur ad lu- 
crandas indulgentias tam partiales quam plenarias, tres recen- 
sentur ex parle subjecti: 

l*" Ct sit in statu gratiae, immunis nempe a culpa gravi, 
2° Ut habeat intentionem, saltem generalem, lucrandi in- 
dulgentias. 


04 PARS  I.  DE  INDULGENTllS  IN  GENERE. 

3° Ut opera injiincta, loco, tempore, modo et fine prae- 
scripto integre compleat. 

120. Hequiritur 1° status gratiae: quia qui reus est ante 
Deuni culpae el poenae aeternae, nec est nec esse potest capax 
recipiendi remissionein poenae temporalis. Nam poenae temporalis 
relaxatio non Dei inimicis, qui adhuc poenae aeternae debitores 
sunt, sed ejus amicis conceditur. Hinc est, quod in indulgentiarum 
concessionibus necessitas status gratiae indicari soleat per clau- 
sulas: vere poenitentibus et confessis,\e\: corde saltem contritis, 
De his tamen clausuiis distinctius infra loquemur. 

Quia vero indulgentia generatim eo temporis momento acqui- 
rilur, qiio ultimum opus praescriptum completur, hinc est, quod 
saltem hoc ultimum opus in statu gratiae debeat absolvi; quod 
si ita non fiat, fidelis, utpote incapax indulgentiae ob peccati obi- 
cem, eam nec tunc lucratur, nec ampHus lucrari potest, cum ef- 
fectus indulgentiarum non suspendatur. 

121. Dictum est: cum effectus indulgentiarum non suspen- 
datur. Haec verilas certissima est, prout patel ex doctrina inferius 
citanda Summi Pontificis Benedicti XIV, pluribusque argumentis 
probatur a Suarez, disp. 52, sect. 2, n. 12 et sqq. Excipienda ta- 
men est indulgentia m articulo mortis, quae, etsi ab infirmo 
omnia opera injuncta impleta fuerint, ab eo nihilominus non acqui- 
ritur, nisi in vero articulo mortis. Hoc autem contingit, quia Sum- 
mus Pontifex ob singularem causam determinat tempoiHs momen- 
tum pro ejusdem indulgentiae consecutione. 

122. Dictum est etiam, quod saltem ultimum opus in statu 
gratiae absolvi debeat. Hoc ideo adjungitur, quia haud certo con- 
stat, an omnia opera injuncta in statu gratiae fieri debeant. 
Procul dubio id requirerelur, quolies in concessionis Indultis prae- 
scriptum esset, vel quando opus, ultimo loco non expletum, per 
se exigeret statum gratiae, uti est sacra Communio. 

123. Hisce casibus exceptis, inter Theologos controvertitur, 
an celera opera pro lucrandis indulgentiis praescripta, ut jeju- 
niuin, preces, visitalio ecclesiae etc, in statu gratiae necessario per- 
agi debeant. Sententia communior et probabihor negat, cui adhaesit 
Henedictus XIV in sua Constitutione Inter praeteritos % 76, his 
verbis: « A fructu indulgentiae minime excludendos illos existi- 
mavjmus, qui non praemissa confessione, visilationem incipiunt, 
dummodo, quando opus ultimum perficiunt, in quo indulgentia 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA DE  INDULGENTIIS. 65 

vcQuiRiTUR, in statu gratiae sint » . Ratio, quam affert S. Alphon- 
sus, est: quia talia opera (in statu gratiae non peracta) saltem 
disponunt ad Deum placandimi, et vim habent saltem de congruo 
(Lib. VI, n. o84; cf. Suarez, disp. o2, sect. V. n. 8 et sqq.; 
Billuart, de Indulg.). 

124. Altera quaestio : Utrum acquiri possit indulgentia 
per opus, quod ex circumstantia sit peccatum veniale? Graves 
Theologi, ut Bellarminus, Laymann, Billuart etc. distinguunt: vel 
opus injunctum ad finem, a concedente indulgentiam principahter 
intenlum, conducit, etiamsi fiat solum secundum substantiam; vel 
non conducit, nisi etiam fiat secundum moralem honestatem ex 
omnibus circumstantiis pendentem. Si primum, opus hujusmodi 
videtur sufficere ad indulgentiam lucrandam, uti esset contributio 
ahqua pro constructione ecclesiae, vel eleemosyna ad subventionem 
pauperum, tametsi utraque fiat ex vana gloiia. Si secundum, v. 
g. si injungantur preces, jejunia, eleemosynae ad placandum Deum 
vel satisfaciendum pro peccato, non videtur satisfacere qui orat, 
jejunat aut dat eleemosynam ex vana gloria: non enim per pec- 
catum veniale placatur Deus, neque satisfit Deo ; dum e contra in 
primo casu obtinetur finis, scilicet auxihum pro fabrica ecclesiae, 
et levamen pauperum, licet opus injunctum jam expletum ex cir- 
cumslantia sit peccatum veniale. 

125. In hac controversia, diversimode a Theologis defensa, 
hoc certum est et inter Doctores commune, quod si circumstantia 
mala non vitiat opus bonum injunctum, sed per accidens ei 
conjungitur, seu ad opus impositum se habet concoynitanter so- 
lum aut consequenter, tunc praedicta circumstantia mala nec de- 
struit bonitatem operis, nec facit quod opus sit peccatum, nec 
impedit quominus opus injunclum sufficiat ad lucrum induigentiae. 
Unde si quis in visitatione ecclesiae loquatur verbum aliquod otio- 
sum, vel ahquem impatientiae actum committat, vel ahquod inanis 
gloriae desiderium habeat, vel aliud agat, in quo venialiter peccet, 
effectus indulgentiae non impeditur. Nam hujusmodi circumstantiae 
malae solum concoinilanter se habent ad opus injunctum, ac ideo 
illud non vitiant, non inficiunt, sed in sua bonitate morah relin- 
quunt. 

Quinimo hoc verificatur etiam, scribit Passerini, quaest. 39, 
n. 3ir>, de actu qui sit pcccatum morlale, sed concomitanter se 
habeat ad opus injunctum, et illud non inficial. Nam tunc sufficiet 


66 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

si liomo poeniteat de malo, et in lempore in quo indulgentia con- 
sequi debet effectum suum, ille sit in gratia, vel ubi necessaria 
sit Confessio, illud peccatum confessus fuerit. Et sane in hoc casu 
ex una parte opus injunctum non vitiatur, sed remanel moraliter 
bonum, ac ideo validum pro indulgentiae acquisitione; ex altera 
vero parte, juxta probabiliorem sententiam n. 123 expositam, non 
est absolute necessarium ut omnia opera pro indulgentiarum lucro 
ab Ecclesia praescripta, in statu graliae fiant, sed sufBcit ut fidelis 
in eo stalu reperiatur, dum ultimum opus perficit. 

126. Ilis tamen non obstantibus, excitandi sunt fideles ut 
omnia opera pro indulgenliarum lucro praescripta in statu gratiae 
peragant, incipiendo, maxime si fuerit injuncta, a Confessione, vel 
saltem per conlritionis actum cum Sacramenti voto in gratiam Dei 
redire curcnt. Opera siquidem in charitate facta, sine comparatione 
Deo gratiora sunt et altioris meriti apud eum, quam actiones 
nondum gratia formatae. 

Curare insuper debent fideles, ut non habeant affectum ad 
ullum peccatum veniale; siquidem etiam peccalum veniale, ut alias 
diximus, non remissum quoad culpam, nequit remitti quoad poe- 
nam. Ex quo fit, ut qui cum veniali vel affectu ad aliquod pec- 
catum veniale indulgentiae lucrandae vacat, illam non lucratur 
respective acl isiud peccatum veniale, cujus affectum retinet, et 
ideo non integre indulgentiam acquirit, sive haec sit plenaria, 
sive partialis (Vid. Raccolta, p. XXV). 

127. Requiritur 2^" intentio saltem generalis lucrandi indul- 
gentiam. Mirum quot super natura hujus intentionis protulerint 
sententias Theologi, dum inquiritur an debeat esse actuahs, vel 
sufficiat virtualis, aut habitualis vel interpretativa. Nos, his quae- 
slionibus omissis, dicimus non requiri certo inlentionem aclualem, 
sed sufQcere virtualem vel fortasse habitualem, seu melius cum 
Raccolta intentionem generalem lucrandi indulgentias. thnc optima, 
pia ac valde laudabihs praxis iUa dicenda est ac omnibus Chri- 
slifidelibus consulenda, ut quolibet mane renovetur intentio lu- 
crandi omnes et singulas indulgentias, quae in decursu diei 
acquiri possunt. Et quia plurimae ex his applicari possunt per 
niodum suffragii animabus in Purgatorio detentis, ideo laudandi 
maxime sunt qui alteram eliciunt intentionem applicandi easdem 
indulgentias in earum levamen (Raccolta, pag. XII). 

128. Hequiritur 3'' ut  opera injuncta,  loco,  tempore,  modo 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 67 

€t fine praescripto personaliter et integre compleantur, de quibus 
modo plura dicentur. 

§ n. 

CONDITIONES  SPECIALES  IN  COMiMUNI  PRO  LUCRANDIS  INDULGENTIIS. 

129. In concessionibus indiilgentiarum nonnullae pro earum 
consecutione generaliter apponi solent conditiones, juxta veterem 
praxim et intenlionem Summi Pontificis concedentis, quibus non 
adimplelis, indulgentiae praefatae lucrari nullatenus possunt (Decr. 
-2i Mart. 1820. N. 250 in exordio; RaccoUa, pag. Xlll). 

130. Conditiones quae ordinarie praescribuntur pro lucranda 
indulgenlia plenaria, sunt: Confessio, Commimio, Visiiatio ali- 
ciijus ecclesiae seu oratorii puhlici, et piae Preces. Constat ex 
clausula, quae juxta Apostolicae Sedis praxim, in plenariae indul- 
gentiae concessionibus, BuIIis, Brevibus sive Rescriptis apponi solet, 
quae ita vel simili modo sonat: SS. D. N. PP... omnibus utriusque 
sexus Christifidelibus, vere poenitentibus, confessis ac sacra Com- 
munione refectis, qui aliquam ecclesiam... devote visitaverint,., 
vel expositioni SS. Eucbaristiae Sacramenti interfuerint... ibique 
juxta mentem Sanctitatis Suae pie oraverint etc. 

Dictum est ordinarie, quia nonnullae sunt indulgentiae ple- 
nariae, ad quas lucrandas non praescribitur nec Confessio nec 
Communio, ut sunt indulgentiae Viae Crucis et aliae paucae. 

131. In indultis autem, quibus partiales indulgentiae conce- 
duntur, nulla ordinarie fit mentio de sacramentali Confessione, sed 
adhibetur clausula: corde saltem contrito. Jam vero haec prae- 
scripta conlritio non inducit veram conditionem, quasi scilicet 
habenda sit tamquam pars oneris injuncti, sed indicat necessitatem 
stalus gratiae ad lucrandam indulgentiam. Requiritur proinde ut 
mera dispositio, quatenus nempe si quis in slatu peccati mortalis 
reperiatur, ac propterea incapax sit lucrandae cujusvis indulgen- 
tiae, per perfeclam contritionem cum proposito Confessionis, ad 
statum gratiae restituatur, et capax fiat indulgentias assequendi. 
Unde consequitur, ut qui jam in statu gratiae reperiuntur, non 
teneantur actum contritionis elicere (Decr. 17 Dec. 1870. N. 427; 
Raccolta, pag. XII). 

132. Pro consecutione indulgentiarum necesse est, ut omnia 
opera injuncla personaliter et devote impleantur sive quoad tem- 


68 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

piis, sive quoad niodum, sive quoad finem elc. juxta tenorem 
conccssionum. Quod si aliquod ex operibus injunctis vel ex toto, 
vel ex parle notabili, sive per ignorantiam, sive per negligentiam, 
aut per impolentiam omittatur; insuper si aliqua ex conditionibus 
temporis, loci elc. praescriptis, quacumque ratione non observetur, 
excepto legitiinae commutationis casu, indulgentia non acquiritur 
fRaccolta, pag. XIH). 

133. Dubium. Hac doctrina verissima praejacta, quaeri po- 
test : an fidelis qui partem operis injuncti ita exequitur, ut non 
sufficiat pro indulgentia, teneatur totum opus repetere, ut eam 
consequi possit? 

Respondemus cum distinctione: vel opus injunctum est indivi- 
sibile, ita ut non habeat partes separabiles; vel est divisibile in 
partes sepaiabiies. In primo casu pro acquirenda indulgentia ne- 
cessarium est integrum opus reiterare. Hinc si opus praescriptum 
esset jejunium, qui jejunavit usque ad meridiem et amplius, et 
postea comedendo carnes fregit jejunium, deberet proculdubio to- 
tum opus, nempe integrum jejunium repetere. In secundo casu, 
quando scilicet opus injunctum est divisibile in partes separabiles, 
fidelis qui partem ejus adimplere omisit, non tenetur integrum 
opus reilerare. Unde si opus injunctum sit jejunium trium dierum, 
qui omisit jejunium tertii diei, satis erit ut una die jejunet, exce- 
pto casu quo jejunium esset alligatum diei fixo, quod jam prae- 
leriit. Id omne ostendit, ut supra diximus ex Raccolta, ad asse- 
quendas indulgentias necessarium esse opera inj uncta m^<?^re adim- 
plere, servatis ceteris conditionibus in forma concessionis contentis. 

Hinc etiam si pro aliqua indulgentia lucranda praescriptum 
sit pariter jejunium, et puer vel senex non jejunent, hi indulgen- 
tiam non acquirunt, tametsi cetera injuncta opera expleverint, et 
jejunium omiserint per impotentiam. Generatim indulgentiae, juxta 
commune axioma, tantum valent, quantum verba sonant; unde 
quoad hanc materiam non hcel nec valet argumentari, nec pariter 
error communis supplere potest defectum indulgentiae, ut si, v. 
g. communiier existimetur, cuidam operi adnexam esse indulgen^ 
liam, cum tamen de facto nulla sit ob defectum concessionis (CL 
S. Alph., )ib. VL n. \m). 

134, In adimplendis operibus injunctis hberum cuique est, 
generatim loquendo, iUum ordinem servare, qui magis placuerit, 
dummodo saltem opus ultimum in statu gratiae absolvatur. Non 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 69 

€st ergo necessarium, ut prius, ex. gr. suscipiantur Sacramenta 
Confessionis et Comniunionis, etsi haec in indnlto concessionis pri- 
mum locum occupent. Ecclesia enim in elargiendis indulgentiis 
usu ordinario praescribit opera, non ordinem in adimpletione 
operum. Quare S. Congregatio Indulgentiarum die 19 Maji 1759 
relate ad visitationem ecclesiae lianc edidit declarationem : Quod 
autem ad ccclesiae visitationem spectat, eam impleri possc, sive 
ante, sive post aliorum piorum operum implemcntum (Decr. autli. 
N. 214; Raccolta, pag. XXII). 

135. Indulgentia acquiri nequit per opus, acl quod prae- 
standum ex alio titulo quis ohligatur, excepto casu quo Pontifex 
id expresse concedat. Hinc si inter opera pro lucranda indulgen- 
tia praescripta recenseatur vel jejunium, vel eleemosyna, aut pre- 
ces, non satisfit per jejunium ad quod quis tenetur v. g. ex voto, 
nec per eleemosynam quam debet litulo justitiae, nec per preces 
in sacramentali Confessione impositas. « Id satis aequum videtur, 
inquit cl. P. Palmieri, vol. V. pag. 650, n. 55, ut gratuitum be- 
neficium, quale est indulgentia poenae Deo debitae, iis conferatur, 
qui aliquid praestent praeter id quod debent; ut sic causa do- 
nandi indulgentias, quae apud Deum valeat, certior sit ». Insuper 
si indulgentia acquiri generaliter posset per opera aliunde debita, 
in his nihil esset onerosi ratione indulgentiae. 

136. Sciendum est tamen, non paucos esse Auctores, qui de 
bac materia aliter sentiunt, quosque vide citatos apud Passerini, 
quaest. 41. « In hac quaestione, ait Benedictus XIV, sicui in ce~ 
teris omnihus, alii affi7inant, alii negant... Sed illa verior opinio 
esse videtur, quod acquiri nequeat indulgentia per opus, ad 
quod praestandum ex alio titulo quis ohligatur, nisi qui indul- 
gentiam concedit, nominatim dicat, quod per praedictum opus 
acquiri possit » (Const. Inter praeteritos, § 53). 

Quoad preces decisum est, eas debere esse liberas. Nam ad 
dubium: 

An possit per preces jam obligatorias, v. g. per Iloras 
canonicas, satisfieri precibus a Summo Pontifice praescripiis 
ob lucrandam indulgentiam? 

Sacra Indulgentiarum Congregatio respondit: Negative (Decr. 
29 Maji 1841. N. 291 ad 2™). 

137. Quamvis relata Sacrae Congregationis declaratio, juxta 
propositum dubium, ad p^rces tantum ibi referatur, non est tamen 


70 PARS  1.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

(lubitandum, quin etiam ad cetera pia opera extendalur. Ratia 
cnini eadeni est lam pro precibus, quam pro ceteris piis operibus. 
Quare concludi posse videtur, quod nequeat acquiri indulgentia 
per opera, ad quae praestanda ex alio titulo quis obligatur. 

138. Excipiendus est casus, quo Pontifex aliud expresse 
concedat in Litteris Apostolicis. Nullum siquidem est dubium, 
quin Papa ejusmodi opera, quae alioquin sunt debita, lamquam 
sufficientem conditionem ad lucrandam indulgentiam praescribere 
possit. Nam si, ut sub n. 88 diximus, Summus Pontifex potest, abso- 
lute loquendo, dare indulgentiam in certis casibus sine impositione 
alicujus operis, multo magis dare potest pro opere alias debito, prout 
de facto aliquando concessit. Sic v. g. Summus Pontifex Leo XIH 
benigne concessit, ut jejunium pro acquirendo Jubilaeo anni 1879 
praescriptuiii, fieri possit eliam tempore Quadragesimae. Item per 
Communionem die Paschatis peractam, et indulgentia plenaria pa- 
pali Benedictioni adnexa lucratur, et simul praecepto Paschatis 
satisfit (Decr. auth. n. 288j. Quinimo anno 1865 Pius PP. IX in- 
dulsit, ut Communio Paschalis sufBceret ad Jubilaeum lucrandmn 
et ad satisfaciendum praecepto Paschatis. At hae sunt exceptiones 
expresse declaratae vel in Litteris Apostolicis, vel in Rescriptis 
SS. Congregationum ex mandato Summi Pontificis, quae exceptio- 
nes confirmant principium supra expositum verbis magni Pontificis 
Benedicti XIV, « quod acquiri nequeat indulgentia per opus, ad 
quod praestandum ex alio titulo quis obligatur, nisi qui indid- 
gentiam concedit, nominatim dicat, quod per praedictum opus 
acquiri possit ». 

139. P. Maurel, agens de hac materia, asserit persuasionem 
vigere Romae, quod pia opera pro sacramentali poenitentia im- 
posita valeant pro lucranda indulgentia, et idcirco Confessarios ro- 
manos solere libenter injungere pro sacramenlali poenitentia preces 
et opera, quibus adnexae sunt indulgentiae. Id probat etiam au- 
ctoritate Eusebii Amort, qui refert suo lempore communem vi- 
guisse praxim in Confessariis, imponendi pro sacramentali poeni- 
lentia recitationem precum indulgentialium, quibus nempe indul- 
gentiae adnexae sunt, et quod talis usus ipsi videbatur adprobatus, 
saltem impUcite, a Romanis Pontificibus (Le Chretien eclaire sur 
la nature et Tusage des Indulgences, pag. 95). 

140. Verum, post decretum S. Congregationis Indulgentiarum, 
quod supra retulimus, opinio cl. P. Maurel et Amort non videtur 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 71 

posse ralionabiliter siistineri: ad minus, rationes ab iisdem addu- 
ctae doctrinam tulam super re certe non demonstrant. Decisum 
est enim 'per preces obligatorias non posse salisfieri precibus a 
Summo Pontifice praescriplis ob lucrandam indulgentiara. Atqui 
preces in praesenti casu ex alio titulo, nempe ex sacramentali 
satisfactione sunt obligatoriae. Non possunt ergo, ut videtur, simul 
inservire ad lucrandas indulgenlias (Cf. Guerra, II Tesoro delle 
SS. Indulgenze, p. 53; Beringer, pag. 69). 

Ad id quod asserilur de persuasione vel consuetudine Con- 
fessariorum Urbis Romae, respondetur quod si concessio Poniificis 
non existit, nec persuasio nec consuetudo potest efQcere, ut per 
preces indulgentiatas in confessione impositas, indulgentiae revera 
lucrentur. 

141. Quare, etsi nihil impediat quominus preces aut opera 
indulgentiis ditata a Confessario imponantur, fideles tamen in hu- 
jusmodi poenitentia sacramentah adimplenda, persuadere sibi non 
debent, saltem absolute ac pro certo, acquirere etiam posse in- 
dulgentias, quae dictis precibus seu operibus pro poenitentia in 
Confessione injunctis sunt adnexae. 

142. Concludimus cum Scavini : « Opera praescripta (ad lu- 
crandam indulgentiam) sunt onerosae conditionis ; si porro illa 
jam fiunt aha necessilate, in eis nihil est onerosi qiioad indul- 
genliam. In praxi igitur opera illa repelenda sunt, cum agitur de 
indulgentia lucranda. Verum etiam quando ex praecepto vel voto 
ea ponuntur, praestat ut habeatur intentio indulgentiam lucrandi, 
si quae forte adest » (Theol. Mor. lib. IV, append. 62, pag. 592, 
edit. 12^). 

143. Preces tamen et alia pia exercitia, quae in rehgiosis 
Communitatibus juxta respectiva statuta vel praxim seu consue- 
ludinem peraguntur, quaeque sub culpa non soleant obligare, 
valere possunt ad indulgentias lucrandas, si quae diclis operibus 
sint adnexae. Tunc sufflcit efformare intentionem illas acquirendi. 
Verilas assertionis confirmatur ex responso S. Congregationis In- 
dulgenliarum ad Superiorem Eremitarum Camaldulensium Thusciae 
dato sub die 7 Marlii 1888. Per illud declaratum est, praefatos 
Camaldulenses posse lucrari indulgentiam adnexam recitationi Of- 
ficii parvi B. M. V., quod ipsi, juxta eorum staluta, ad recitatio- 
nem Breviarii quolidie adjungunt fVid. Beringer, pag. 69; Maurel, 
pag. 95). 


7:2 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

144. Pliires indulgentiae ex variis litulis concessae, eadem 
die, uno eodemque opere lucrifieri possunt, si opus injunctum 
ilerari nequeat, uti Communio, vel non soleat, sicuti Confessio, 
nisi haec sit aliunde necessaria, puta, in casu relapsus in grave 
peccatum (Decr. 12 Jan. 1878. N. 434 ad S'"). 

llinc per Communionem ex. gr. die Paschatis peractam, acquiri 
possunt non solum indulgentia plenaria Benedictioni papali adnexa, 
sed etiam ahae plenariae indulgenliae, sive personales sive locales, 
quae eodem die forsan occurrunt, dummodo cetera opera injuncta 
pro quahbet indulgentia respeciive, fidehter et devote adimpleantur. 

§ III. 

CONFESSIO  ET  COMiMUNIO. 

145. Confessio sacramentalis, quando in Brevibus apponitur 
pro induigentiarum consecutione, peragi omnino debet etiam ab 
iis, qui sibi lethalis peccati conscii non sunt (Decr. 19 Maji 1759. 
N. 2U). 

Clausula enim : Christifidelibus, qui vere poenitentes, confessi, 
sacraque Communione refecti etc. in indulgentiarum concessio- 
nibus apposita, exprimit conditionem, ita ut Confessio inter opera 
injuncta recensenda sit, et nemo indulgentiam plenariam, etsi in 
statu gratiae reperiatur, lucrari possit, nisi sacramentalem Con- 
fessionem faciat, et cetera injuncta opera adimpleat (Decr. 17 
Dec. 1870. N. 427 in exordio). 

146. Quamvis autem cum in Bulla vel Brevi, quo conceditur 
indulgentia, Confessio tamquam conditio sine qua non praescri- 
batur, minime tamen sacramentalis absolutio necessaria est pro 
iis hdehbus, qui post ultimam Gonfessionem nuUum peccatum ve- 
niale admiserunt; vel si in ahquam levem culpam prolapsi sunt, 
opportuiium confessario videatur, absolutionem non esse eisdem 
impertiendam (Decr. 20 Aug. 1822; 15 Dec. 1841. N. 253 ad 2"^; 
N. 295 ad 2°^). 

Brevius: Si Christifideiis culpae cerlae immemor est ex ul- 
tima absohnione, lenetur quidem ad Confessionem peragendam, 
non vero ad absotutionem recipiendam, ut hicrari possit indul- 
gentias, pro quibus Confessio sacramentahs praescribitur (Decr. 6 
Maji 1852. N. 359 ad 4"^ in fine). 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 73 

147. Tum Confessio, tum Communio pro indulgentiarum 
conseciitione suffragari etiam potest, si expleatur in vigilia festi- 
vitalis, pro qua concessa est indulgentia (Decr. 19 Maji 1759. 
N. 214; 12 Junii 1822. N. 252). 

148. Ex hoc Indulto nullus relinquitur dubitandi locus circa 
eas induigentias, quae pro festiviiatibus proprie dictis concedun- 
tur, incipientibus nempe a primis Vesperis usque ad occasum solis 
ejusdem diei festi, ita ut liberum sit fideli, vel in vigilia, vel in 
ipso die festo confiteri, et sacra Synaxi refici. Plures tamen exinde 
dubitationes obortae fuerunt, an idem dicendum foret de aliis in- 
dulgentiis spatio unius diei lucrandis, et ab initio diei naturalis 
incipienlibus, quae videlicet concederentur, non ratione festivitatis 
occurrentis, sed alia qualibet ex causa, quemadmodum usuvenire 
solet pro sexlis feriis mensis Martii, diebus Dominicis festum S. 
Aloysii praecedentibus, oratione quadraginta Horarum, aliisque ca- 
sibus similibus quibuscumque. 

Summus Pontifex Pius PP. IX, ad removendam omnem dubi- 
tandi ralionem, et ad commodius reddendum Confessionis et Com- 
munionis adimplementum, sic benigne decerni mandavit: 

« Tum Confessionem dumtaxat, tum Confessionem et Com- 
muniouem peragi posse die, qui immediate praecedit sequentem, 
pro quo concessa fuerit indulgentia quaelibet, non solum ratione 
festivitatis occurrentis, verum etiam quacumque alia ex causa, 
vel devotionis, vel pii exercitii, aut solemnitatis, uti esset pro me- 
moratis, et ceteris hujusmodi diebus, pro quibus indulgentia cum 
conditione Confessionis et Communionis concessa jam fuerit, vel in 
posterum concedatur, licet tempus ad eam acquirendam ab initio 
diei naturalis, et non a pyHmis Vesperis sit computandum, ser- 
vata tamen in adimplendis aUis operibus injunctis regula generali 
circa modum et tempus in concessionibus praescriplum (Decr. 6 
Octobris 1870. N. 426). 

149. Confessio hebdomadalis ad lucrandas indulgentias. Ex 
benigna concessione Summi Pontificis Clementis Xlll, Christifideles 
omnes, qui frequenti peccatorum Confessione animum studentes 
expiare, semei saltem in hebdomada ad Sacramentum Poenilentiae 
accedere, nisi legitime impedianlur, consueverunt, et nuHius le- 
Ihalis culpae a se post praedictam ultimam Confessionem commis- 
sae sihi conscii snnt, omnes et quascumque indulgentias consequi 
possunt, etiam sine actuali Confessione,  quae  ceteroquin  ad  eas 


74 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lucrandas necessaria esset. Nihil lamen per id innovatur circa in- 
dulgentias Jubilaei, tam ordinarii quam extraordinaiHi, aliasque 
ad instar Jubilaei concessas, pro quibus assequendis, sicut et 
alia opera injuncla, ita et sacramentalis Confessio, tempore in ea- 
rum concessione praescriplo, peragi debet. (Decr. 9 Dec. 1763. 
N. ^231). 

150. S. Congregatio Indulgentiarum (Decr. 12 Junii 1822. 
N. 2o2) statuit, in locis, in quibus ob inopiani Confessariorum 
nequeunt fideles frequenter Confessione sacramentali expiari, Con- 
fessionem peractam infra, hebdornadam ante festivitatem, cui adnexa 
est aliqua indulgenlia plenaria, suffragari ad eam lucrandam, ex- 
pletis aliis conditionibus injunctis, et dummodo nuUius lethalis 
culpae post peractam Confessionem commissae conscii sint, nihil 
innovando circa indulgentias ad formam lubilaei concessas, ut in 
Decr. 9 Dec. 17G3 n'' 148 relato. Ubi notandum maxime est: 

1° Praefatum privilegium concedi solere iihs Dioecesibus, qua- 
rum Rmi Ordinarii, altenla inopia Confessariorum, iliud postulant. 
Requiritur ergo speciale Indultum. 

2'' Verba infra hebdomadam significare octo dies tantum 
quae festivitalem immediate praecedunt, non aulem hebdomadam 
illam totam et integram, quae anle festum decurrit. 

3*^ Confessionem octava die ante festivitatem peractam suffra- 
gari eliam ad lucrandas omnes alias indulgentias, quae infra prae- 
dictum tempus occurrunt, et ad quas lucrandas sacramentalis 
Confessio ceteroquin requireretur (Decr. 28 Sept. 1838. N. 264 
ad i^, et 15 Dec. 1841. N. 29o ad 1"^; Raccolta, pag. XVIII). 

151. Ob eamdem rationem scilicet inopiae Confessariorum, 
solet Apostolica Sedes concedere, ut fidelibus illarum Dioecesum, 
quarum Rmi Ordinarii Indulti petitionem faciunt, Confessio habi- 
tualiter facta infra duas hebdomadas, sufficiat ad acquirendas 
indulgentias eo temporis intervallo occurrentes. — Verba autem 
infra duas hebdomadas stricte interpretanda sunt, ila ut prae- 
scripta Confessio peragi debeat quolibet decurrente quatuordecim 
dierum spatio, nec sufficit bina Confessio in mense (Decr. 23 Nov. 
1878. N. 439; Raccolta, ibid.). 

Unde consequitur, oneri praescriptae Confessionis satisfacere 
Chrislifideles, qui iis in locis pro quibus viget Indiiltum alternis 
Jiebdoniadis et stato die, e. g. Sabbato, Confessionem peragere so- 
lent (Decr. 25 Febr. 1886, et Raccolta, pag. XIX). 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE INDULGENTIIS. 75 

152. Confessio hehdomaclalis valet etiam pro lucranda in- 
dulgentia de Portiuncula die 2 Augusti, et haec declaratio retl- 
nenda est iiti regula generalis etiarn pro aliis indulgentiis toties 
quoties in eadem die lucrandis (Decr. 12 Mart. 1855. N. 364; 
5 Dec. 1893 penes Acta Ord. Min. ann. Xlll, pag. 45). 

153. Confessio hebdomadalis tamen non valet, ut retulimus 
n. 148, pro lucranda indulgentia in forma Jubilaei. Et sciendum, 
sub nomine indulgentiae in forma vel ad instar Jubilaei quoad 
effectum Confessionis illas tantum indulgentias, attenta hodierna 
praxi, esse intelligendas, quae universo Orbi a Romanis Pontifi- 
cibus concedi solent ob aliquem specialem eventum, puta Creationis 
ipsius Romani Pontificis; non vero eas, quae toties quoties in eadem 
die acquiri possunt, ut illa adnexa diei 2 Augusti de Portiuncula 
nuncupata, et alia nuper concessa in festo B. M. V. de Monte Car- 
melo (Decr. cit. 5 Dec. 1893). 

154. Confessio hebdomadalis nec pariter suffragatur illis, qui 
non assolent confileri semel saltem in hebdomada, sed rarius ; 
licet confessi sint intra hebdomadam ante festivitatem (Decr. 12 
Mart. 1855. N. 364 ad 2^). 

155. Quoad Confessionem hebdomadalem postulatum est: 
Utruni Confessio praescripta per singulas hebdomadas peragi 
debeat infra septem vel potius infra octo dies? 

S. Congregatio respondit: Affirmative ad primam partem, 
id est, praescriptam Confessionem peragi debere quolibet decur- 
rente septem dierum spatio; Negative ad secimdam partem 
(Decr. 23 Nov. 1878. xN. 439 ad 1°^). (1). 

(I) De praefaia Gonfessione Hebdomadaria cl. P. Augustinus Lehmkiihl ita 
scribil: « nebdomadaria autem confessio reputalur eorum, qui quavis hebdomada 
confiteri consuevenint ; neque requiritur, ut quaelibet confessio a sequenti ae- 
quali spatio septem dierum distet. Neque puto (prosequitur in nota) ullo modo 
conlrarium probari responso nuper dato 23 Nov. 1878 (Decr. auth. n. 439) et 
25 Febr. 1886 « hebdomadam inteliigi stricte spatium septem, non octo dierum »: 
id enim verissimum est, idque verificatur, etsi poenitens hac hebdomada feria II, 
sequenii hebdomada feria IV, subsequenli feria III confitetur. Nam in cxemph's allatis 
verum est, poenitentem semper intra quodlibet spatium a Dominica usquc ad Sab- 
batum inclusive, i. e. sepiem dierum, aliquam confossionem instituisse. Negavit au- 
lem jure S. Congregatio, intclligi posse spatium octo dierum: alias pronum esset 
concludere, sufficere, ut aliquis v. g. conflteretur primum Dominica die 13 Junii, 
secundo 28 Junii; nam ille vere confessus est infra duo ociidua sibi succedenlia, i. 
e. primo die prioris octidui et ullimo secundi octidui, veruin qualibet hebdomada 
confessus non csset, cum confessio incidat in Dominicam primae, ei in feriam II 


76 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IX  GENERE. 

Ilinc fidelis, qui sacramentalem Confessionem peragit, ex. gr. 
qiiolibet Sabbato, satisfacit proculdubio obbgationi praescriptae 
Confessionis (Decr. 25 Febr. 1886; Raccolla, pag. XVII). 

156. Verum consuetudini hebdomadariae confessionis non of- 
ficit, si quis interdum ob legitimum impedimentimi non confiteatur 
(RaccoHa, pag. XVII). 

157. Per Confessionem et Communionem die Paschatis Resur- 
rectionis peractam, et indulgentia plenaria papali Benedictioni 
adnexa lucratur, et satis praecepto Paschatis fit (Decr. 19 Mart. 
1841. N. 288). 

158. Uerum in una Mechlinien. die 10 Maji 1844, S. Congre- 
gatio declaravit, quod Christifideles suscipientes tempore paschaH 
S. Communionem, et satisfaciunt 'praecepto paschali, et lucrari 
possunt indulgentiani pro qua praescripta est S. Communio, dum- 
modo indulgentia lucrifacienda non sit in forma Jubilaei, pro 
qua tontum requirilur pecuharis Confessio atque Communio (Decr. 
auth. N. 327; Raccolta, pag. XIX). 

159. Insuper decisum fuit, eodem die lucrari posse plures 
indulgentias plenarias, etiamsi pro unaquaque praescripta sit 
S. Communio, servatis tamen respective ahis appositis conditio- 
nibus (Decr. 29 Maji 1841. N. 291 ad 1°^; Raccolta, loc. cit.). 

160. Etiam Sacerdos, qui sive libere sive pro accepta elee- 
mosyna Missam celebrat, potest per sacram Commmiionem in 
Missae sacrificio peractam lucrari plures indulgentias plenarias, 
vel sibi, vel defunctis apphcandas, si ad has lucrandas praescri- 
bitur sacra Communio. Quoad hoc proposita sunt sequentia dubia 
solvenda : 

161. Cum ex diversis decretis S. Congregalionis Indulgentia- 
rum jam liceat plures  plenarias indulgentias eadem die lucrari, 

terliae hebdomadae. Niliilominus, qui frequentius confessionem ultra septimum 
diem protrahil, jam dici nequit consuevisse quavis hebdomada confiteri; potest 
autem optime, si hoc. una vice facit, altera vice brevius spatium observaturus. 
Imo si casu raro aliqua hebdomada sine confessione excidat, ne id quidem quid- 
quam obesJ, quoniam consuetudinem hebdomadariae confessionis non destruit: 
in ipso etiiini decreto (Decr. auth. n. 231) et in Raccolta pag. XVII edicitur, si 
quando ob legitimum impedimentum exceptio fiat a regula hebdomadariae con- 
fessionis, id non obesse indulgontiis lucrandis. Summum de hoc dubitari potest, 
num si quando aliquis sine legiumo impedimento confessionem ultra hebdoma- 
dam proiraxerit, ille post elapsos septem dies, sequenti die plenariam indulgen- 
liam lucrari possit » (Theol. Moral. vol. II, n. 539, p. 380, edit. sexta). 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 77 

soliUis scilicet condilionibus, quaesilum est, an diclum decretum 
respiciat solas indulgentias in una die occurrenles propter festi- 
vilaiem, vel potins eliam illas, qiias unusquisque ob suam de- 
votionem tali per hebdomadam aul mensem diei adfixerit? 

S. Congregatio respondit: Affirmative (nempe utrasque respi- 
cere) (Decr. 29 Febr. 1864. N. 399 ad 1"^). 

An Sacerdos qui Missam celebrat, ex. gr. pro defuncto, ei- 
demque applicat indulgentiam plenariam Altaris privilegiali, possit 
eodcm die, vi sacrae Communionis in Missae sacrificio peractae, 
lucrari aliam indulgentiam plenariam vel sibi vel defunctis appli- 
cabilem, si ad hanc lucrandam praescribitur sacra Communio? 

An Sacerdos in honorem B. M. V. Missam celebrans pro ac- 
cepta eleemosyna, possit per sacram Communionem in Missae sa- 
crificio peraclam, lucrari indulgenliam (sive indulgentias) vel sibi, 
vel defunctis apphcandam, si ad hanc lucrandam praescribitur 
sacra Communio? 

S. Congregatio respondit: Affirmative ad utrumque (Decr. 10 
Maji 1844. N. 327 ad 2^ et 3^). 

162. Quamvis indulgentia sit localis, id est adnexa determina- 
lae ecclesiae, non est necessarium ut etiam Communio in eadem 
ecclesia fiat, excepto casu quo talis conditio exprimatur in Brevi 
sive Rescripto concessionis (Raccolta, pag. XIX - XX). Idem dicen- 
dum de Communione pro lucranda indulgentia Portiunculae, 
ita ut ad eam assequendam non sit necesse ut quemadmodum 
visitatio, sic etiam sacra Communio fiat in ecclesia Ordinis S. 
Francisci : nam Communio fieri potest in qualibet ecclesia (Decr. 
12 Julii 1847. N. 344 ad 4^). 

163. Christifideles, qui eodem die quo acquiri potest indul- 
gentia, sacram Communionem suscipiunt in ecclesia quae visitafH 
debet, ibique devotas Deo fundunt preces, satisfaciunt tali modo 
obligationi Communionis, visitationis et piarum precum pro lucro 
induigentiae plenariae injunctarum {Raccolta, pag. XXV). 

164. Provisio pro habitualiter infirmis quoad lucrandas 
indulgentias. Summus Ponlifex Pius IX « spirituali gregis sibi 
commissi utilitati prospiciens, clementer indulsit, ut Chrislifideles 
habiiualiter infirmi, chronici, ob physicum permanens aliquod 
impedimentum e domo egredi impoientes, exceptis tamen illis qui 
in Communitate morantur, acquirere possent omnes et singulas 
indulgentias plenarias jam concessas vel in posterum concedendas. 


78 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

qiiasque alias acquirere possent in locis, in quibus vivunt, si in 
60 physico statu non essent, pro quarum acquisitione praescripta 
sit sacra Comnninio et visitatio alicujus ecclesiae vel publici ora- 
lorii in locis iisdem; dummodo vere poenitentes confessi, ac ce- 
teris omnibus absolutis conditionibus , si quae injunctae fuerint, 
loco S. Communionis et visitationis, alia pia opera a respectivo 
Confessario injungenda, fideliter adimpleant (Decr. 18 Sept. 1862. 
N. 393). 

165. Exceptionem in allato decreto expressam pro fidelibus 
habitualiter infirmis, qui in Communitate morantur, Leo PP. Xlll 
sustuiit, concedens: 

Ut infirmi aut senio confecti in Communitate et sub regula 
viventes, qui Ecclesias aut Oratoria visitare aliave pro indul- 
gentiis praescripta exequi non possunt, indulgentias nihilominus 
lucrari valeant, adimplendo alia pia opera Confessarii arbitrio 
praescribenda (Decr. 16 Jan. 1886, apud x\cta S. Sed. vol. XVIII, 
pag. 462). 

In hujusmodi amplissima concessione favore infirmorum com- 
prehenditur etiam, licet expresse non dicatur, facultas commutandi 
Communionem, quoties opus fuerit: dicitur enim: infirmi... qui 
ecclesias... visitare, aliave pro indulgentiis praescripta exequi ne- 
queunt... 

Ceterum Regulares tali privilegio jam gaudebant, ut asserit 
P. Ferraris cum Auctoribus ab eo citatis v. Indulg. art. IV, n. 10), 
et confirmalur authentico Summario Ordinis Seraphici penes Rescr, 
auth. pag. 386, n. 4. 

166. Pro- pueris ad S. Communionem nondum admissis ge- 
nerahs dispensatio seu facultas dispensandi non reperitur concessa, 
sed speciahs tantum pro Jubilaeis. Quare ipsi aliarum indulgen- 
liarum, pro quibus assequendis praescripta est sacra Communio, 
nondum participes esse possunt. 

167. Concessiones speciales pro Missionariis in regionibus 
Sinarum,  Tunkini etc. commorantibus (1). 

Ad lectorum nolitiam, et ut magis patescat Ecclesiae praxis 
et benignitas, sequentia subnectimus, quibusdam Missionibus spe- 
ciahler concessa. Cum privilegio, quo ohm ex concessione Cle- 
menlis XII fruebantur Missionarii in regionibus infidelium degentes, 

(I) De quibusdam concessionibus Missionariis Ordinis Minorum induitis, dice- 
tur ubi in parlicuiari sermo erit de gratiis concessis praediclo Ordini. 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 79 

acquirendi scilicet indulgentias plenarias cum solo actu contritionis 
et confessione in voto, quoties Confessariorum copia desit, ab 
Apostolica Sede derogatuin fuerit, Ciemens XIV Episcopis, Vicariis 
Apostolicis et Missionariis in imperio Sinarum, necnon in regnis 
Tunkini, Siami, Cocincinae, Ciampae et Camhodiae commoran- 
tibus, benigne iisdem, eorumque in perpetuum successoribus, im- 
pertitus est plenariam indulgentiam, quater in a.nno lucrandam, 
in quacumque die, qua peccata sua fuerint corifessi, Missam ce- 
lebraverint, vel saltem sacram susceperint Communionem; dum- 
modo tamen eadem die ferventes ad Deum pro sanctae fidei propa- 
gatione preces effuderint. 

Christifidelibus vero utriusque sexus in dictis regnis existen- 
libus, idem Summus Pontifex praefatam plenariam indulgentiam, 
bis in anno in perpetuum concessit; quatenus et ipsi suprascripta 
opera fideliter religioseque adimpleant. 

Per hanc autem indulgentiarum concessionem eadem S. Sedes 
non intendit aut revocare, aut irritas declarare ahas quascumque 
iodulgentias antea concessas etc. (Decr. S. C. de Prop. Fid. 24 Maji 
1772 apud Cohectanea S. Sedis, Parisiis edita n. 630). 

168. Postuiatum fuit, ut Missionarii in regionibus Sinarum, 
Tonking etc, licet non confessi, peracto tamen contritionis actu 
cum proposito prima occasione confitendi, lucrari valeant indul- 
gentias, juxta concessionem a Pio VI Cathohcis Galliarum factam 
sub die 1 Aprihs 1794. — SSmus (Pius VII) anniiit 11 Jan. 1801 
(Collectanea Sanctae Sedis n. 542). 

169. Gregorius Pp. XVI, ad preces R. P. D. Vic. Ap. Coreae be- 
nigne indulsit tum Sacerdotibus^in ejus Vicariatu existentibus, tum 
omnibus fidehbus suae jurisdictioni subjectis, ut, quoties iisdem pro 
consequendis indulgentiis desit copia Confessarii, ideoque actualem 
Confessionem praemittere nequeant, sufficiat contritionis actus et 
confessio in voto (Gregorius XVI, 31 Augusti 1834, ibid. n. 544). 

170. Vicarius Apostohcus Maissurii obtinuit a Pio Pp. IX (19 
Nov. 1854) privilegium, jam plurimis Galliarum Dioecesibus con- 
cessum, inlra quindennium confessis et sacra Communione refe- 
clis, quascumque indulgentias etiam plenarias lucrandi, quia in 
Missionibus singulos intra octo dies phirimi confilendi facultate aut 
commoditate non gaudent (ibid. n. 546). Eadem gratia ab eodem 
Sunimo Pontifice concessa fuit sub die 9 Dec. 1855 pro toto Vi- 
carialu Pondicheriensi et Coimbatourensi (ibid. n. 547). 


80 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

171. Pro Vicariatu Cocincinae Seplentrionalis laudatus Pon- 
lifex clementer indulsit, ut Sacerdotes, perdurante exercitio Mis- 
sionis, per sacramentalem Gonfessionem semel in mense peractam, 
si ad illam commode ncqueant frequentius accedere, lucrari possint 
omnes et quascumque indulgentias etiam sine actuali Confessione, 
quae ad ipsas lucrandas ceteroquin necessaria esset, dummodo 
nullius lethalis culpae a postrema Confessione commissae sibi con- 
scii fuerint (die 31 Julii 1870, ibid. n. 548). 

§ IV. 

VISITATIO  EGCLESIAE  ET  PRECES  YOCALES. 

172. ^isitatio. Pro lucranda indulgentia haec est saepe con- 
ditio, ut ahqua ecclesia \d publicum oratorium visitetur. Nomine 
visitationis in praesenti intehigitur accessus ad locum sacrum ob 
motivum fidei et rehgionis cum intentione inibi honorandi Deum 
sive in se, sive in ahquo suo Sancto {Raccolta, p. XXI). 

173. Sciendum est : publicum non esse censendum oratorium 
sive in Monasteriis, sive in Seminainis, aut aliis Conventibus 
canonice dedicatum, ad quod christiana plebs publice non solet 
accedere (Decr. 22 Aug. 1842. N. 310). 

174. Postulatum fuit « utrum conditio visitandi ecclesiam 
pro lucrandis indulgentiis generice saepe praescripta, adimpleri 
possit a personis utriusque sexus in communitate et sub regula 
viventibus, visitando oratorium domesticum » . Et S. Congregatio 
respondit: Non expedire (Decr. Ii3 Jan. 1886; Acta S. Sed. vol. 
XVIll, pag. 402 ad 1"^). 

175. Nihilominus Summus Pontifex ahquando concedit, favore 
praesertim personarum in communitate viventium, quibus iiberum 
non est e proprio loco egredi pro visitatione ecclesiae, ut condi- 
lioni visilalionis satisfacere possint, propriam capeham seu orato- 
rium visilando. Sed ad hoc induUum obtinendum, recurrendum 
est in casibus particularibus (Cf. Decr. 22 Aug. 1842. N. 310). 

176. Si in indulto concessionis determinetur ecclesia pro prae- 
scripta visitatione, v. g. parochiahs, non potest loco ejus aha ec- 
clesia ehgi, nisi id speciah privilegio vel legitima commutatione 
fiat. Si vero ecclesia non praehniatur, dicta visitatio in qualibet 
ecclesia vel publico oratorio fieri potest {Raccolta, pag. XXi. 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA DE  INDULGENTIIS. 81 

177. « Docent plures auctores, ait D^* S. Ligorius, quod pro 
YJsitalione ecclesiae praescripta sufficit ad lucrandam indulgen- 
liam orare anle ostium vel in coemeterio, si prae hominum mMl- 
titudine illam nequeas ingredi: ita Suarez, Bonacina, etc. Imo 
addunt iMazzotta et Croix cum Lugo, si ores ante ostium eccle- 
siae, quando illud est clausum » (Lib. VI 538, q. 10 in fine). 

178. Visilatio ecclesiae (n. 134) impleri potest sive ante sive 
post aliorum operum implementum, dummodo fiat intra tempus 
praefinitum ad lucrandas indulgenlias (Decr. 19 Maji 1759. N. 214). 

179. Quando pro lucrandis indulgentiis eodem die occurren- 
tibus praescripta est visitatio ecclesiae, debet fidelis quilibet tot 
vicibus ecclesiam visitare quot indulgentias lucrari desiderat. Hinc 
non sufficit ut in una eademque ecclesia tot preces seu visitationes 
repetantur, quot indulgentiae sunt lucrandae, sed oportet ut post 
quamlibet visilationem quis egrediatur, et denuo in ecclesiam in- 
grediatur (Decr. 29 Febr. 1864. N. 399 ad 2°^ et 3°^; Raccolta, 
p. XXIH). 

180. Habitualiter infirmi, impediti scilicet quorainus ad eccle- 
siam se conferant pro visitatione peragenda, obtinere possunt a pro- 
prio Confessario commulationem in aliud pium opus (supra n. 164). 

181. Preces a Summo Ponlifice praescriptae ad lucrandam 
indulgentiam plenariam recitari debent intra tempus designatum 
pro indulgentiarum acquisitione (Decr. 29 Maji 1841. N. 291 ad 4"'). 

182. Per preces jam obligatorias (v. g. per Horas canonicas, 
vei orationes a Confessario injunctas) satisfieri nequit (vid. n. 135 
et sqq.) precibus a Summo Pontifice praescriptis ob lucrandam 
indulgentiam plenariam. Preces ergo debent esse liberae seu su- 
pererogatoriae (Decr. eod. ad 2°"). 

183. Quoad quantitatem precum, si in indulto concessionis 
non esl praefinita, est quaestio inter Theologos, num ad conse- 
quendam indulgentiam sufficiat brevis oratio, vel potius prolixior 
requiratur. Sunt qui tenent, rainimam quantitatera sufficere, uti 
esset ex. gr. unura Pater vel unura Ave Maria, quia, ajunt, quae- 
libet brevissiraa oratio, si sit devota et pia, sufficit ad verifican- 
dam conditionem in concessione positam. Alii negant modicara ora- 
lionem sufficere, cum oratio nimis modica non sit proportionata 
fini a Ponlifice inlento (Vid. Passerini, quaest. 60). 

184. Inlerrogala de hac re S. Congregatio Indulgentiarum: An 
sufficiant quinque Pater et Ave, quae  recilari  solcnt  ob  adim- 

G 


82 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

plendani Siimmi Ponlificis inlentionem, quando praescriplum est, 
ut visitetur ecclesia vel altare, ibique fundanlur preces ». 

Respondit: Preces requisitae in indulgentiarum concessioni- 
bus ad adimplendam Summi Ponlificis inlenlionem, sunt ad 
uniuscuj usque fidelis libitum, nisi peculiariter adsignentur (Decr. 
eod. ad 3""). 

Eamdem prorsus responsionem, iisdem verbis enuntiatam, 
praefata S. Congregatio dedit ad quaesitum: An sit rejicienda opi- 
nio docens, recitalionem devotissimam etiam unius Pater et Ave 
cum Gloria Palri sufficere ad explendam conditionem orandi pro 
Summi Pontificis intentione... (Gf. Decr. 13 Sept. 1888 ad 2"^, apud 
Acta S. Sed. vol. XXI, pag. 192). 

185. Injunctae piae preces ad intentionem Summi Pontificis 
effundendae, satis erit si fuerint vocales. De hac re postulatum fuit: 
Cum ad lucrandas indulgentias sive plenarias sive partiales, prae- 
scribitur ad mentem seu intentionem Summi Pontificis orare, suf- 
ficitne, ut nonnulli docent, orare mentaliter? 

S. Congregatio respondit: Laudabile quidem est mentaliter 
orare; orationi tamen mentali aliqua semper adjungatur oratio 
vocalis (Decr. eod. ad 2™). 

186. Benedictus XIV, qui eamdem protulerat doctrinam in suis 
Constitutionibus Convocatis n. 51, et Inter praeteritos § 83, non 
videtur approbare nimiam orationis modicitatem. « Licet enim, 
ait, oratio brevis cum sensu ferventis pietatis adkibita, prae- 
scripto ac legi... satisfacere possit; plerumque tamen orationis 
brevitas ex modico pietatis studio, aut parum propenso ad res 
spirituales animo sive taedio, negligentiaque proficisci solet ». 

187. Hodie communissima sententia est, et ex adductis decretis 
satis colligitur, recitationem quinque Pater et Ave aut aequivalen- 
tium orationum sufficere ad explendam conditionem orandi pro Sum- 
mi Pontificis intentione, et etiam breviorem satis esse posse, si devo- 
tius et ferventius persolvatur (Cf. S. Alph., lib. VI, de Indulg. n. 538). 

188. Advertendum est, quod ubi in concessione indulgentiae 
non determinatur qualUas orationis, est in cujuscumque libertate 
sibi eligere orationem, sive haec sit Oratio Dominica et salutatio 
Angelica, sive recitatio alicujus coronae vel Psalmi, aut Officium 
aliquod ab Ecclesia approbatum etc. 

189. Preces, prout cetera injuncta opera, personaliter, seu 
ab eo fieri debent, qui indulgentias lucrari intendit (vid. n. 132), 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 83 

€t insiiper devole sunt recitandae, cui ceterum non officit distractio 
involuntaria. 

190. Nisi aliter praescriptuin sit in documento, ?ion est necesse 
ad lucrandas indulgentias sive plenarias sive partiales, recitare fle- 
xis genibus ^reces praescriptas (Decr. 18 Sept. 1862. N. 398 ad 1"^). 

191. Recitans alternatim cum socio orationem, cui applicatae 
sunt iiidulgentiae, lucrari potest indulgentias huic orationi appli- 
catas (Decr. 29 Febr. 1820. N. 249 ad 4^). 

Ergo alternatim cum aliis cuique liberum est recitare coronam, 
litanias, Angelus Domini, De profundis etc. cum acquisitione in- 
dulgenliarum hisce orationibus adnexarum. 

192. Preces iniegre persolvi debent. At non officit, si farva 
pars operis injuncti omittatur, quia opus censetur adhuc perflci 
quoad substantiam. Pars autem parva sive minima sumenda est 
respective ad tolum opus. Sic in Rosario omissio unius Pater et 
Ave minima videtur; secus vero, si quinque Pater et Ave ad in- 
dulgentiam requirantur, et unum Pater et Ave omittantur (Cf. S. 
Alph., lib. Vl. n. 534; Clemens Marc, Instit. Morales, de Induig. 
n. 1730 tom. 2, edil. 5*). 

193. Quoad preces visitationi adnexas ob oculos habeantur 
quae de eadem visitatione dicta sunt. Hinc si ad lucrandas indul- 
gentias praescripta sit visitatio alicujus determinatae ecclesiae, 
et simul recitatio in cadem ecclesia speciahum precum, praeter 
visitationem, recitari ibi debent praefatae preces (Raccolta, pag. 
XXIV). Si ecclesia non determinalur, in qualibet ecclesia visitatio 
cum precibus fieri polest. Si visitatio ecclesiae non praescribitur, 
sed tantum preces, hae in quocumque loco effundi possunt, nisi 
aliter disponatur in indulto. 

194. Si quis aulem vellet eodem die plures acquirere indul- 
gentias plenarias, pro quarum qualibet injuncta foret visitatio una 
simul cum designatis precibus, tunc repetendo visitaliones (vid. 
n. 179), debet eliam lot vicibus repetere preces, quot sunt indul- 
gentiae lucrandae {Baccolta, pag. XXV). 

195. Fideles, qui eadem die sacra Synaxi reficiuntur in eccle- 
sia, quae visitari debet, ibique pias preces effundunt, per id sa- 
tisfecerunt obligalioni Communionis, Visitationis, et piarum Precum, 
quae pro lucranda indulgentia injunctae sunt (Raccolta, p. XXV). 

196. Quaestio. An adeundo ecclesiam ad Missam de praecepto 
audiendam, possit fidelis satisfacere visilationi praescriplae, reci- 


84 PARS I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lando infra ipsani Missam preces pro lacranda indulgentia plenaria 
injunctas? 

R. Plures Auctores negant, eo principio innixi, quod nequeat 
acquiri indulgentia per opus, ad quod praestandum ex alio titulo 
quis obligetur, nisi aliter sit dispositum in indulto concessionis. 
Quare dicunt, praescriptae visitationi satisfieri, si fidelis ad ec- 
clesiam accedat, horam Missae aliquanlulum praeveniemiOj et 
ante Missam requisitas preces fundendo; secus non, cum Missae 
auditio ex alio titulo sit debita. Quod si fidelis preces pro con- 
sequenda indulgentia praescriptas post Missam fundat, praefati 
Auctores dubitant, utrum satisfaciat sine novo egressu et ingressu 
in ecclesiam, praeserlim si ecclesiam non adierit cum intentione 
peragendi visitationem. Idcirco consulunt, ut, absoluta Missa, ec- 
clesiam egrediatur, et dein rediens visilationem instituat ac preces 
ad lucrandam indulgentiam fundat (Cf. Tract. de Indulg. ad usum 
Seminarii... Mecblinien. pag. 41 -42). 

Alii Auctores cum Reiffenstuel affirmant, et dicunt Christifi- 
delem ecclesiam adeuntem die festivo pro audiendo Sacro de prae- 
cepto satisfacere operi de visitanda ecclesia, et preces sub ipso 
Sacro persolutas sufficere ad fructum indulgentiae reportandum. 
Hanc sententiam Sebaldus Minderer bis rationibus defendit: 1. Quia 
praeceptum lantum est audire Sacrum die festivo ; accessus autem 
ad ecclesiam et ipsa visitatio devota ac oratio sunt opera supere- 
rogatoria ; 2'' Speciatim quoad preces praefatus Auctor rem clarius 
expendit, dicens: quia sola auditio Sacri est praecepta, orationes 
autem sub eo exsolvendae non sunt praescriptae, sed pro devo- 
tionis impulsu cuique liberae, consequenler orationes sub eo re- 
citatae pro lucranda indulgentia manent opus supererogatorium, 
Patet quoque a pari. Quia possum sub auditione Sacri horas ca- 
nonicas recitare et satisfacere praecepto utrique (Part. I, Conferen- 
tia IX, n. 6G9-G74, pag. 143). 

Quamvis rationes pro hac secunda senlentia adductae non vi- 
deantur omnino in tuto ponere fidelem quoad indulgentiar^um lu- 
C7'um, quando ad hoc, praeter orationem, requiritur etiam, sicut pro 
audienda Missa de praecepto, visitatio seu praesentia in ecclesia, 
videntur tamen plene evincere, fidelem lucrifacere posse indulgen- 
lias, recilando sub Missa de praecepto preces iis ditatas. Nos ergo af- 
firmamus, quod, durante Missa de praecepto, possunt lucrifieri in- 
dulgentiae, quae sunt adnexae precibus, quae eodem tempore re- 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE INDULGENTIIS. 85 

'Citantur. Perpendantur raliones a Minderer allatae, quibus addi 
potest, hanc sentenliam niinime opponi alteri, quae dicit, non posse 
acquiri induigenliam per opus, ad quod praestandum ex alio 
iitulo quis obligatur. Non enim in praesenti casu indulgentia 
acquirilur per idem opus, nempe per Missae auditionem, sed per 
preces indulgenliis ditatas, id est per opus entitative seu objective 
distinclum, imo diversum. Ex altera parte in auditione Missae de 
praeceplo non praescribuntur preces. Qui has recitat, liberum et 
supererogatorium opus exercet, quod secum importat ahquid one- 
rosi praecise ratione indulgentiae. 

197. Piae Preces requiruntur generatim ad lucrandas indul- 
genlias plenarias et ahquando etiam partiales (Raccolta, p. XXllI). 

198. Quando in indulto concessionis praescribunlur preces 
juxla consuetos fines seu intentiones, intelligitur ordinarie, quod 
orari debeat pro incremento Religionis catholicae, pro exaltatione 
S. Matris Ecclesiae, pro conversione peccatorum, pro concordia 
inter Principes cJwistianos, et pro extirpatione haeresum (Ibid. 
p. XXIV). 

199. Verum ad lucrandas indulgentias minime requiritur in- 
tentio explicita praedictorum finium, expressa singulis vicibus. 
Generatim sufTicit orare ad intentionem Summi Pontificis (Decr. 
12 Juhi 1847. N. 344; Raccolta, loc. cit.). 

200. Preces indulgentiis ditatae recitari possunt quocumque idio- 
mate, duramodo versiones sint fideles (Decr. 29 Dec. 1864. N. 415). 

201. Concessio pro Surdo - Mutis. Quoad Surdo - Mutos pro- 
positum fuit dubium: An et quomodo Surdo-Muti supplere va- 
leant impotentiae, qua detinentur, preces recitandi pro indulgen- 
tiis acquirendis injunctas? 

S. Congregatio statuit et Pius IX approbavlt sequentia: 
1° Si inter opera pro lucranda indulgentia praescripta sit 

visitatio alicujus ecclesiae, Surdo-Muti  ecclesiam ipsam devote 

visitare teneantur, llcet mentem tantum in Deum elevent el pios 

affeclus. 

2° Si inter opera sint publicae preces, Surdo - Muti possint 

lucrari indulgentias iis adnexas corpore quidem conjuncti eeteris 

fidelibus in eodem loco orantibus,  sed pariter  mente  tanlum  in 

Deum elevala, et piis cordis affectibus. 

'3'' Si agatur tandem de privatis orationibus, proprii Mu- 

torum et Surdorum Confessarii valeant easdem oraliones commu- 


86 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lare in alia pia opera aliquo modo manifestata, proiit in Domino 
expedire judicaverint (Decr. 15 Mart. 1852. N. 355). 

§ V. 

TEMPUS  ACQUIRENDI  INDUL(iENTIAS, 

202. Tempus acquirendi indulgentias ex generali regula est 
illud, quod in indulto concessionis praefinitur, ad quod proinde 
attendendum est. 

203. Indulgentiae lucrandae incipiunt a media nocte ad me- 
diam noctem, nisi aiiud expresse habeatur in indultis (Decr. 12 
Jan. 1878. N. 434 ad 1"^). 

204. Quare si quis utens recenti privilegio (vid. n. 147 et 
148) Confessionem et Communionem pridie ejus diei peragat, cui 
affixa est indulgentia, reliqua pia opera praescripta pridie fieri non 
debent, adeoque pridie indulgentia lucrifieri nequit (Decr. eod. 
ad 2°^). 

205. Indulgentiae quae pro festivitatihus proprie dictis con- 
ceduntur, v. g. intiiitu mysterii vel Sancti illo die colendi, ordi- 
narie conceduntur cum clausula: a prirnis vesperis usque ad solis 
occasum ipsius diei festi. Quibus verbis, ut patet, determinatur 
spatium temporis, intra quod indulgentiae lucrari possunt. Dictum 
est ordinarie, quia si praefata clausula desit in concessionis in- 
dulto, indulgentiae lucrandae incipiunt a media nocte ad mediam 
noctem, quamvis earum concessio facta fuerit pro feslivilatibus 
proprie dictis. Standum est ergo terminis concessionis (Cf. Decr. 
16 Julii 1887; apud Acta S. Sed. vol. XX, p. 63 ad 4°^; Raccolta, 
p. XXll). 

206. P. Lucius Ferraris de hac re scribit: « Tempus lucrandi 
indulgentiam in festis extra Quadragesimam (nisi aliud in Bulla 
concessionis caveatur) communiter nunc incipit a primis vesperis 
usque ad occasum solis sequentis diei. — Per primas vesperas 
inteiligilur illud tempus quo, ex probato usu, solent aut possunt 
in iilo ioco, ubi est indulgentia, recitari vesperae » (Verb. Indulg. 
art. III, n. 37 - 38). 

Non aliter praedictam clausulam « a primis vesperis » in- 
terprelatus est Theodorus a Spiritu Sancto: « Si quaeratur, inquit, 
quando praecise initium habeat tempus vesperarum ad acquirendam 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 87 

indiilgentiam, determinalum per illa verba a primis vesperis, ex- 
pedita responsio est: ea hora illud lempus inciperSy quo vesperae 
possunt in choro recilari: adeoque ex illa hora indulgentiae 
initium desumi... Quod sl vesperae solemnes in ecclesia aliqua 
tardius quam in aliis cantari incipiant, eamdem ecclesiam visi- 
tantes indulgentiam lucranlur a primo eo (empore, quo juxta re- 
ceptum et approbatum Ecclesiae morem possunt dictae vesperae 
in choro recitari». Subjungit laudatus Auctor, quod, cum tempore 
Quadragesimae horae vespertinae tam festivae quam feriales ante 
meridiem recitantur, etiam in hoc casu ab eodem tempore indul- 
gentia incipit. Idque potissimum ex natura legis favorabilis erui- 
tur... Favor ilaque indulgentiae vespertinae ampiiandus est, ut ini- 
tium sumat anle meridiem, si vesperae eo tempore celebrentur, 
cum integer in eo casu maneat sensus concedentis indulgentiam 
a primis vesperis (Tractatus de Indulgentiis part. H, pag. 74 - 75). 
Quod dicit P. Lucius Ferraris et magis expresse clarissimus 
P. Theodorus de initio indulgentiarum ad vesperas ante meridiem 
lempore Quadragesimae, non videtur tutum. Sensus et praxis fi- 
delium non videtur sequi hanc opinionem, quam tamen non au- 
demus impugnare, sed tantummodo eam dicere, ut supra, non 
tutam. 

207. Sententia modo exposita concordat (si praescindatur a 
tempore Quadragesimae) cum doctrina Collectionis Romanae (Rac- 
coltaj, quae pag. XXII dum agit de praescripta visitatione peragen- 
da, docet: Quando in concessionibus leguntur verba a primis ve- 
speris, intelligitur, quod visitatio fieri potest etiam in vigilia 
festivitatis, non tamen ante horam, qua communiter recitari solent 
piiblice (in publico) vesperae. 

208. Si quaeratur, quaenam praecise hora statui possit? re- 
spondemus, esse Auctores qui illam horam pomeridianam statuunt, 
quae est media inter meridiem et solis occasum; alios qui horam 
secundam circiter pomeridianam vel secundam cum dimidio, et 
quidem pro quovis anni tempore praefiniunt. Nobis videlur certum, 
indulgentiam posse lucrifieri, praesertim hiberno tempore, circa 
horam secundam pomeridianam. Apud quosdam Ordines Regulares, 
vesperae hiberno tempore recitari solent in choro eliam ante ho- 
ram secundam post meridiem. 

209. Per verba usque ad solis occasum ipsius diei festi in- 
telligitur illud  tempus,  quo  sol  sub  horizontem  est abditus, et 


88 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

plane totus occubuit, seu usque ad inlegrum ipsius diei festi ve- 
spertinum crepusculum, ut ait Benedictus XIV, Bulla Peregri- 
nantes, o M:iji 1749 § 6 (Vid. Raccolta, pag. XXH). 

§ VI. 

TRANSLATIO  INDULGENTIARUM. 

210. Summus Pontifex Pius IX benigne mandavit, ut omnes 
indulgentiae, quae hucusque quibusdam festis concessae fuerunt, 
ac in posterum concedenlur, vel quae pro iisdem festis aliquibus 
ecclesiis et publicis oratoriis pariter concessae fuerunt, et in po- 
sterum concedentur, vel etiam si libuerit, de consensu Ordinarii, 
illae concessae in sacris supplicationibus, aut in novendialibus, vel 
septenariis, sive triduanis precibus ante vel post festum, vel ejus 
octavario perdurante, translatae intelligantur pro eo die, quo festa 
huiusmodi etiam quoad solemnitatem tantum et externam cele- 
hrationem, non vero quoad OfiTicium et Missam, in aliquibus locis, 
vel ecciesiis, publicisque oratoriis, sive in perpetuum sive aliqua 
occasione, sive ad tempus, eoque durante, legitime transferuntur. 
Cum vero Iransfertur tanlum Ofjicium cum Missa, non autem so- 
lemnitas et exterior celehratio festi, indulgentiarum nullam fieri 
translationem decrevit (Decr. Urbis et Orbis, 9 Aug. 1852. N. 360). 

211. Constat ergo ex hoc generaU decreto quod: 

a) Translato festo quoad solemnitatem et exteriorem pu- 
blicam celehrationem, transfertur et indulgentia eidem festo con- 
cessa, etiamsi non transferatur Officium cum Missa. 

b) Translato tantum festo per accidens, idest quoad Offi- 
cium et Missam infra annum, non transfertur indulgentia. 

c) Translata de consensu Ordinarii in commodiorem diem 
ahcujus fesli celebratione cum suis processionibus, novendialibus, 
vel septenariis, sive triduanis precibus, quae ante vel post festum 
vel eius octavario perduranle fiunt, etiam indulgenliae eidem festo 
eisdemque supplicalionibus concessae, translatae intelliguntur. 

d) Generatim: translata solemnitate festi, sive in perpetuumy 
sive ad tempus, modo iamen legitimo, translatae censentur etiam 
indulgentiae. 

e) Decrelum supra relatum valet non sohim ubi agitur de 
indulgenliis concessis omnibus Christifidehbus, sed  et ubi  agitur 


CxVP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 89 

de indulgentiis imperlilis Confraternilatibus, Sodalitatibus, Piis 
Unionibus etc. (Cf. Decr. 16 Juiii 1887 ad V"^ apud Acta S. Sed. 
vol. XX, p. C3). 

f) Item valet sive translalio fiat in tota Ecclesia, sive tan- 
tum in tota dioecesi, sive etiain solummodo in una vel altera par- 
ticulari ecclesia dioecesis (Ibid.). 

g) Transiatio indulgentiarum habetur insuper, non solum 
quando festum transfertur ad diem Dominicum, qui illud imme- 
diate sequitur vel praecedit, sed etiam cum ad aliam quamcumque 
Dominicam vel alium quemcumque diem transferatur. 

h) Unde in Gallia, ubi solemnitates Epiphaniae, SS. Corporis 
Christi, SS. Petri et Pauh etc. per conventionem cum Apostolica 
Sede ad diem Dominicam immediate eas sequentem translatae 
sunt, indulgenliae, si quae sunt praedictis solemnitatibus concessae, 
translatae intelligiintur ad proximam respective Dominicam. 

i) Indulgentiae legitime, ut supra, translatae, nequeunt am- 
plius diebus feslorum propriis hicrari. 

k) Memoratum decretum diei 9 Augusti 1852 complectitur 
lum indulgentias qiiibusdam festis concessas ac in posterum con- 
cedendas, tum illas quae pro iisdem festis aliquibus ecclesiis et 
publicis or^atoims concessae fuerunt, et in posterum concedentur, 
tum etiam illas, ut dictum est, ubi Ordinarii beneplacitum accedat, 
quae concessae sunt pro sacris supplicationibus, novendialibus, 
aliisque similibus precibus. 

212. Rite Iranslato festo in perpetuum ad aliam diem, trans- 
fertur indulgenlia eidem festo concessa, licet festum celebrelur sine 
solemnitate et publica functione (Decr. 12 Jan. 1878. N. A35 ad 1°"). 

213. Praedicla translatio indulgentiae fit tam in casu, quo per- 
petua translatio fesli sit pro toto Ordine (Regulari), quam in casu 
perpetuae translationis festi pro sola regulari Provincia (Decr. eod. 
ad 2»"). 

214. Indulgentiae tributae alicui festo pro universis fidelibus 
cum conditione visitandi ecclesias delerminatas Regularium, lucrari 
possunl ab omnibus Christifidelibus, etiamsi ejusdem festi celebra- 
tio cum indulgentia alia die in dioecesi locum habeat. Hoc tamen 
juxta modum, nempe indulgentia semel tantum a singulis respe- 
clive Incrari polest (Decr. eod. ad o"'). 

215. Quando vero translatio festorum non fit, vel fit tantum 
per accidens quoad Officium el Missam absque ulla exteriori so- 


90 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

lemnitate sive externa celebratione, indulgentiae, ut notavimus, non 
Iransferuntiir, ac ideo lucrari nequeunt, nisi ipso die festi. Decisum 
esl enim: 

Indulgentiam acquiri a Christiridelibus die fixa et rite con- 
stituta in sua Dioecesi; a Regularibus Ordinibus die rite constituta 
in suo Kalendario; ab hominibus, qui Sodalitati nomen dederint, 
quae ad Regularem Ordinem altineat, indulgentiam acquiri die 
rite constituta in Kalendario dioecesis, vel in Kalendario Ordinis, si 
istiusmodi privilegio gaudeant, non lamen in utraque die (Decr. 
29 Aug. 1864. N. 407; vid. etiam Acta S. Sed. vol. 1, p. 489 
et sqq.)- 

VH. 

CLAUSULAE  EXPLICATIVAE  ET  RESTRICTIVAE. 

In documentis S. Sedis indulgentias respicientibus, reperiuntur 
quaedam clausulae seu formulae aut locutiones vel voces, quarum 
sensum cognoscere oportet. 

216. Cum indulgentia semel in mense vel semel in anno lu- 
cranda conceditur iis fidelibus, qui certa pielatis opera vel quas- 
dam preces pe?^ mensem vel per annum peregerint; mensis non 
necessario a primo die ad ultimum computandus est, nec annus a 
die primo Januarii usque ad ultimum Decembris, sed a quolibet 
die computari possunt triginta dies, et a quolibet mense duodecim 
menses. Quando vero indulgentia est adnexa mensi determinato, 
puta mensi Majo, Oclobri etc, oportet pium exercitium peragere 
per integrum illum mensem. 

Porro, ad indulgenliam plenafiam lucrandam, praeter pium 
exercitium quotidianum, alia etiam pia opera praescribi solent, ut 
Confessio, Communio, preces, et interdum visitatio quoque alicujus 
ecclesiae. Jam vero quandonam haec sunt explenda? Respondetur, 
quoad hoc attendendum esse ad tenorem concessionum. Saepe in 
indultis habetur clausula infra mensem, vel in una die dicti 
mensis ad arbitrium eligenda, in qua vere poenitentes, confessi 
ac S. Communione refecti, oraverint ad intentionem Sanctitatis Suae. 

217. Quando indulgentia reperitur concessa sine determina- 
tione temporis vel vicium, ut si dicatur simpliciter: qui talem pre- 
cem recitaverit, vel qui tale opus peregerit, aut qui talem ec- 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 91 

clesiam visilaverit, talem indulgentiam. lucrahitur ; lunc si agatiir 
de indulgentiis partialibus, toties, generatim loquendo, indulgentia 
lucrabitur, quoties in die precem vel opus aut visitationem devote 
obierit. Nulla enim est ratio restringendi ad unam vicem indul- 
genliae lucrum (Cf. Billuart, de Indulg. art. 1 ; Beringer, pag. 96). 

218. Quando indulgentia plenaria concessa est iis, qui certis 
diebus ecclesiam visitant vel aliud pium opus peragunt, eamdem 
fideles semel tantum in die lucrari possunt (Decr. 7 Mart. 1678. 
N. 18 in fine). 

Ab hac tamen regula generali excipienda est indulgentia Por- 
tiunculae vel quae sit ad instar Portiunculae et nonnullae aliae, 
ut in decursu tractationis videbimus, quae pluries eadem die acquiri 
possunt, toties nempe, quoties preces vel praescripta pia opera 
repetunlur (Vid. Raccolta, p. XXVI). 

219. Sed advertendum est, quod in citato decreto agitur de 
eadem indulgenlia plenaria, non de distinctis indulgentiis plena- 
riis, quae sint concessae distinctis pietatis operibus. Hae siquidem 
lucrari certe possunt eadem die (Ibid. p. XXVIl). 

Unde, si quaeratur an fidelis possit eadem die lucrari diver- 
sas indulgentias tum plenarias, tum partiales, respondetur affir- 
mative (Vid. sup. n. 144). 

220. Si vero quaestio fiat, an eadem die possit fidelis pluries 
lucrari easdem indulgentias partiales, respondetur id pendere ab 
indulto concessionis, ad quod proinde attendere opus esl. Si in 
documento, quo indulgentia confertur, habetur clausula qualihet 
vice vel toties quoties, aut semel in die, res per se patet. Quod si 
clausulaest indeterminata, seu si indultum concessionis nihil praefi- 
nial, sed indeterminate absque vicium indicatione dicat, ex. gr. 
concedi indulgentiam recitantibus hanc vel illam precem, aut per- 
agentibus hoc vel illud pium opus, Auctores communiter tenent, 
indulgentiam partialem tunc lucrari posse toties quoties. Tunc 
enim nulla est ratio restringendi ad unam vicem indulgentiae lu- 
crum, ut jam diximus sub n. 217. 

221. Indulgentia plenaria quotidiana perpetua vel ad tempus 
concessa visitantibus aliquam ecclesiam seu publicum oratorium, 
ita semper intelligenda est, ut semel tantum in anno ab unoquo- 
que fideli acqiiiri possit; excepto solummodo casu, quo in Decreto, 
Rescripto, Brevi etc. concessionis, favore alicujus ecclesiae seu pu- 
blici oratorii, clare et explicite expressum  sit, indulgentiam  ple- 


92 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

nariain reapse qiiotidie ab unoquoque Christifideli rite disposito 
acqiiiri posse (Decr. 15 Martii 1852. N. 356). 

Sensus ergo dictorum verborum est, quemlibet Clwistifidelem 
posse quidem illiim indulgentiam lucrari die quo vult, sed tan- 
tum semel in anno. 

E22. Paroeciae, quae gaudent indulgentia plenaria propria fe- 
stivitati respectivi patroni, lucrari nequeunt indulgentiam plena- 
riam concessam per dioecesim die festivo patronali omnium 
paroeciarum. Ratio est, quia in tali indulgentiarum concessione 
mens est concedentis, ut una tantum acquiratur indulgentia ple- 
naria, minime vero duae, quod accideret, si quaelibet paroecia, 
quae gaudet indulgenlia ob festum sui patroni, lucrari posset il- 
lam concessam per dioecesim absque limilatione ob festa patrona- 
lia omnium paroeciarum (Decr. 15 Dec. 1841. N. 297). 

223. Quando indulgentia plenaria conceditur in festis, vel in 
omnibus festis, vel in omnibus et singulis festis Domini, aut 
etiam in festis D. N. J. C, semper intelligenda sunt lantum festa 
praecipua, sciiicet Nalivitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Dominicae 
Paschatis Resurrectionis, Ascensionis, et Corporis Christi. Pariter, 
quando in plenariae indulgentiae concessione inveniuntur verba in 
festis, vel in omnibus festis, vel in omnibus et singulis festis 
B. M. V., semper intelhgantur dumtaxat festa Immaculatae Conce- 
ptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Purificalionis, et Assumptionis. 

Quando vero invenilur concessa indulgenlia partialis in reli- 
qiiis omnibus festivitatibus Domini vel B. M. V., intelligendum 
est de omnibus festis Domini vel B. M. V., quae celebrantur ab 
universa Ecclesia (Decr. 18 Sept. 1862. N. 392). 

224. Quando invenitur concessa indulgentia plenaria vel par- 
tialis in omnibus et singulis festis Apostolorum, intelligenda sunt 
festa Satalis uniuscujusque Apostoli, non vero etiam festa secun- 
daria, ut sunt ex. gr. festa cathedrae S. Petri, S. Petri in Vinculis, 
Conversionis S. Pauh, S. Joannis ante portam Latinam etc. (Decr. 
eod.). 

225. Apostolica Sedes nunquam indulgentiam plenariam lar- 
gitur intuitu Beatorum. Et sane, Rector Collegii PP. Societatis Jesu 
civitatis Januensis peliit indulgentiam plenariam pro visitantibus 
altare Beati Aloysii Gonzagae; sed responderunt Patres: Beatis id 
nunquam indulgere Apostolicam Sedem, adeoque preces rejece- 
runt (19 Junii 1668. Rescr. auth. N. 3). Etiam  Procurator Gene- 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 93 

ralis Ordinis Minorum postnlavit indulgenliam plenariam pro die 
29 Augusti, quo celebrabalur (tunc temporis) festum Beatorum 
Martyrum Joannis a Perusia et Petri a Saxoferrato; sed S. Con- 
gregatio respondit: Negative (30 Aug. 1738. Rescr. auth. N. 114). 

226. Non solum non conceduntur indulgentiae pro Beatis non- 
dum solemniter canonizalis, sed nec etiam pro Sanctis, quorum 
nomina adhuc recensita non sunt in Romano Martyrologio; 
quam quidem praxim constanter amplexa est S. Congregatio 
(Ibid.). 

Quod si interdum concessa reperitur indulgentia diebus, in 
quibus festum alicujus Beati celebratur, ut ex. gr. apud Fratres 
Minores die 31 Januarii, in quam incidit festum B. Ludovicae de 
Albertonibus, die 19 Junii, in qua recolitur festum B. Michelinae 
a Pisauro, vel quandoque etiam occasione anniversarii ahcujus 
Beali, tunc indulgentia non conceditur praecise intuitu Beati vel 
Bealae, sed adnectitur diei ratione concursus populi. Unde fit, ut 
Beatus nec nominari soleat in Indulto concessionis (Cf. ibid. totum 
Rescript.). 

227. Brevibus indulgentiarum apponi solet haec clausula: 
« Volumus autem, ut si alias Christifidelibus dictam ecclesiam 
qualibet anni die visitantibus, aliqua alia indulgentia perpetuo 
vel ad tempus nondum elapsum duratura concessa fuerit, prae- 
sentes litterae nuUae sintn, Cum autem pro ejusdem clausulae 
exphcatione supplicatum fuerit, S. Congregatio Indulgentiarum de- 
claravit « ea nullatenus comprehendi altaria privitegiata pro 
defunctiSj neque indulgentias aut certo personarum generi con- 
cessas, ut Confraternitatibus, Regularibus et Capitulo, aui certum 
pium opus in ipsa ecclesia peragentibus, ut Litanias aliasque 
hujusmodi recitantibus, ac iis, qui christiana doctiHna erudiun- 
tur, vel alios erudiunt, et qui SS. Eucha?istiae Sacrainenti 
expositioni cum Oratione quadraginta horarum intersunt, neque 
Stationum Urbis et septem altarium indulgenlias ad instar se- 
ptem allarium Basilicae Vaticanae concessas, neque demum, quae 
pro unica vice conceduntur. Ceterum, si alia indulgentia sive 
plenaria sive non plenaria in perpetuum vel ad tempus, tum 
ab eodem, tum ab alio Romano Ponlifice generatim Christifide- 
libus ecclesiam vel aliquod ejus altare, seu ca/pellam visitantibas, 
eodem die vet diverso concessa fuerit, de qua non fiat in Litteris 
Apostolicis mentio, has Litteras ob dictam clausutam esse pror- 


94 PARS  1.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

sus irrilas ac nullas » (Decr. 18 Mart. 1677. N. 16, et 11 Sept. 
1716. N. 6-2). 

228. Ex quo sane conseqiiilur, ut si pro ecclesia, e. g. pa- 
rocliiali, pro qua duae indulgentiae concedi solent, una scilicet 
plenaria, altera vero septem annorum et lotidem quadragenarum, 
indulgenlia alia plenaria, nulla facta mentione de priori jam obtenta, 
concederetur, ea quae ullimo loco concessa esset, nulla foret (Decr. 
28 Apr. 1716. N. 61 in inlrod.). 

229. Sciendum quoque est, indulgentias feriarum sextarum 
mensis Martii seu Quadragesimae, quae in aliqua ecclesia conces- 
sae reperiunlur, excipiendas esse (quidquid alias in contrarium 
decrelum fueint), ita ut alias quaslibet indulgentias ob praefatam 
clausulam « Volumus autem » impedire nequeant (Decr. 13 Febr. 
1745. N. l:-3). 

230. Superior cujusdam Seminarii quaesivit a S. Congregatione : 
An indullum Apostolicum, quod specificat quasdam indulgentias 
cuidam Sodalitati concessas, excludat alias indulgentias non speci- 
ficatas in praefato indulto, quarum lamen mentionem faciunt non- 
nulli Auctores de indulgentiis pertractantes ? S. Gongregatio respon- 
dil: Standum esse verbis indulti, ex quo, si nulla sit expressa 
conditio, v. g. dummodo nulla alia indulgentia reperiatur con- 
m^a, aut similia etc, eruitur firmas remanere singulas indulgentias 
etiam praecedenti tempore elargitas, de quibus mentio quoque fit 
apud Auctores de indulgentiis pertractantes (Decr. 30 Jan. 1843. 
N. 314). 

231. Cum Episcopis in regionibus Americae, Indiarum orien- 
talium, Africae, et in Europa sub ditione Principum infidelium in 
mari Aegaeo et in Albania, ea inter ceteras a Sancta Sede, S. 
Congregationis Universalis Inquisitionis decreto, facultas tribuatur 
largiendi ter in anno indulgentiam plenariam contritis, confessis 
ac sacra Communione refectis, exortum est dubium, quod ita fuit 
expositum : An indulgentiae, quae ex facultate S. Sedis Apostolicae 
ab enuntiatis Episcopis assignantur benevisis suae dioecesis eccle- 
siis, comprehendantur sub clausulis restrictivis (Dummodo nulla 
alia, vel, Votumus autemj in Brevibus indulgentiarum expressis? 
S. Congregatio respondit: Negative, seu non comprehendi (Decr. 
16 Dec. 1760. N. 224). 

232. Quando in concessionibus indulgentiarum apponuntur 
haec verba. quam etiam, aut simiha, ut intelligatur easdem in- 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 95 

dulgenlias applicabiles esse eliam animabus in Purgatorio detenlis, 
exclusive tantum accipienda sunt, ita ut Christifidelis ad libilum 
aut pro se, aut pro defunctis tantum lucrari possit et valeat 
(Decr. 15 Jan. 1839. N. 267). 

233. In Brevibus indulgentiarum pro ecclesiis saecularibus cum 
juxta praxim soleat apponi clausula, non tamen Regularium, non 
raro contingit, ut hujusmodi Brevia expedita pro ecclesiis et pa- 
rochiis, quae dumtaxat dependent et administrantur sive a Rectore, 
sive a Parocho regulari, nonnulli Episcopi Germaniae, attenta 
praefata clausula, renuant exsequi. Ideo suppUcatum fuit pro op- 
portuna declaratione, quae est sequens: Vi clausulae, no7i tamen 
Regularium, quae solet apponi in Brevibus indulgentiarum, exclu- 
duntur dumtaxat ecclesiae Regularium vere conventuales (Decr. 
23 iNov. 1750. N. 187). 

Ideo autem in concessione indulgentiarum pro ecclesiis sae- 
cularibus restrictiva additur clausula: Non tamen Regularium, 
quia ecclesiae Regularium plures indulgentias plenarias habent pro 
festivitatibus Sanctorum Ordinis concessas. 

234. Indulgenliae concessae tam pro concursu populi ac pere- 
grinorum, quam pro novendialibus ante Natale Domini, nec non 
pro privilegio altaris, non sunt impedimento concessioni indulgen- 
liarum cum clausula Dummodo, aliisque restrictivis (Decr. 5 Febr. 
1748. N. 168). 

235. Cum in Brevibus indulgentiarum verba illa apponuntur: 
Praesentibus ad septennium tantum valituris: idem seplennium 
computandum est a die datae, non a die publicationis (Decr. 20 
Maji 1711. N. 37). 

Excipiuntur regiones remotae; Sacra enim Congregatio decla- 
ravit: Tempus in Brevibus Apostolicis positum pro confirmatione 
alicujus gratiae, puta, altaris privilegiati, in regionibus remotis, 
Don a die datae, sed a die praesentationis Brevis Ordinario esse 
cornputandum (Decr. 4 Febr. 1736. N. 116). 

236. Indulgentia concessa cum Q\di\\^\i\d^: ad beneplacitum no- 
strum, vel ad beneplacitum concedentis, non est perpetua, sed 
si non fuerit revocata, expirat morte Pontificis. Quae autem con- 
ceditur cum clausula: ad beneplacitum Sedis Apostolicae, \e\ ad 
beneplacitum nostrum et Sedis Apostolicae, vel etiam dum Sedes 
Apostolica voluerit, non cessat morte Pontificis concedentis, sed 
durabit perpetuo, nisi  ab aliquo successore fuerit revocata,  quia 


96 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

Sedes Apostolica nunquam perit. Quod si indulgenlia sinnpliciter et 
absohite, seu sine appositione deterininati temporis fuerit concessa, 
durat perpeluo per se loquendo, quia cum Superior concedens 
eam non limitaverit, nec nos limitare debemus (Vid. S. Alpbons. et 
Ferraris). Et sciendum, quod indulgentias a S. Sede in perpetuum 
concessas  non oportet  i^enovari (Decr. 14  Febr. 1842. N.  301). 

237. Indulgentia perpetuis futuris temporihus concessa alicui 
ecclesiae pro certis anni diebus, adhuc viget, etiamsi deinceps ea- 
dem indulgentia ad septennium data sit, nulla facta mentione de 
praecedenti perpetua concessione (Decr. 10 Julii 1838. N. 262). 

238. Clausula ^f in forma Ecclesiae consueta » juxta Lavo- 
rium, quem secuti sunt Theodorus a Spiritu Sancto, Beringer, et 
ahi, nihil aliud significat, nisi indulgentias concedi ve?^e poeniten- 
tibus seu contritis. Juxta Auctorem novae editionis operis Gatalani 
Pontificale Romanum apud Melata, Tract. de Benedictione papah, 
pag. 207, praedicta clausula continet persohitionem sahem Con- 
fessionis et Communionis. Auctor Ghronologiae historico-legaUs 
Seraphici Ordinis (tom. 4, pag. 297) de eadem formula scribit: 

Glausula ista « in forma Ecclesiae consueta » Rescriptis in- 
dulgentiarum hujusmodi apponi solet, ne concessio sohus indul- 
gentiae plenariae, per noxium errorem accipiatur et pubhcetur 
(sicut ohm haud raro fiebat...) veluli concessio Jubilaei, aut in 
forma Jubilaei... Ergo ut ambiguitatibus omnis praecludatur aditus, 
neque possit quispiam existimare, concedi plenariam indulgentiam, 
non consuetam, sed specialem, speciales nempe facultates anne- 
xas habentem; adjicitur idcirco Clausula iUa « in forma Eccle- 
siae consueta ». 

Praefata clausula utitur S. Gongregatio Indulgentiarum in ahis 
rebus. Kxemph gratia de stationibus Viae Grucis dicit, quod eri- 
gendae sunt in forma consueta... id est, ut staliones sint numero 
quatuordecim etc. (Decr. auth. N. 100, Monit. 3'^). 

Quando agitur de modo apphcandi indulgentiam alicui pio 
objecto, clausula « m forma Ecclesiae consueta » significat, ut 
signum crucis manu efformetur super res benedicendas absque 
pronuntiatione formulae benedictionis et sine aspersione aquae be- 
nedictae (Gf. Decr. auth. N. 313 ad 2°^ et 4°^). 

Gollige, clausulam « in forma Ecclesiae consueta » non sem- 
per eumdem sensum habere, sed hunc esse intelligendum juxta 
materiam, cui eadem applicatur. 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 97 

239. Qiioad fineyn, a Siiminis Pontificibus saepe intentum in 
praescribendis precibus pro acquisitione indulgentiae praesertim 
plenariae, his vel similibus verbis exprimi solet « omnibus utrius- 
que sexus C/iristifidelibus, qui aliquam ecclesiam devote visi- 
taverinty ibique pro christianorum Principum concordia, haere- 
sum extirpatione , ac S. Matris Ecclesiae exaltatione preces ef- 
fuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam 
etc. concedinius ». 

240. Quia contingere quandoque potest ut quis legitime im- 
pediatur ab implendo aliquo opere injuncto pro consecutione in- 
dulgentiarum, ideo benignitate Summi Pontificis conceditur ali- 
quando facultas illud commutandi. Jam vero quaerunt Theologi 
utrum, data hujusmodi facultate, commutatio necessario fieri debeat 
in confessione? Non una est hac super re Theologorum sententia. 
Gury absolute affirmat, innixus regula, quam tradit Benedictus 
XIV Const. Inter praeteritos, § 63, ubi Pontifex statuit, hujusmodi 
commutationes in sola confessione faciendas esse. Ballerini negat, 
dicens, Benedictum XIV loco citato loqui de facultatibus concessis 
ac modo iis utendi occasione Jubilaei anni 17o0, minime vero 
statuere legem generalem; quod ipse probat auctoritate laudati 
Pontificis (Adnotatio ad Gury n. IO06). 

Busenbaum, a S. Alphonso non correctus, scribit : « Quando 
datur potestas commutandi opera praescripta in alia, id non neces- 
sario fit in confessione et a confessario qui audit confitentem, sed 
potest fieri extra et ab alio idoneo. Ita enim declarat Gregor. XIII 
apud Henriq. etc. ». 

241. Affirmandum tamen videtur, quod scihcet commutatio 
fieri debeat in confessione, cum agitur de Jubilaeo, ex citata Con- 
stitutione Benedicti XIV, nisi ahas facultas expresse concedatur. 
Revera enim speciahs facultas concessa fuit pro Jubilaeo indicto 
8 Decemb. 1864. Proposito enim dubio: An eveniente justa causa 
commutandi opera injuncta praescripta in Bulla praesentis Jubilaei, 
ejusmodi commutatio fieri possit extra actum sacramentalis Con- 
fessionis? Responsum fuit: Ex declaratione facta a SSmo Dno Pio 
PP. IX Affirmative (S. Poenit. 16 Mart. 1865). 

Anno vero 1886 quidam orator suppUcavit, ut opera in- 
juncla commutare, et super Communione cum pueris Communio- 
nis nondum capacibus, Confessarius dispensare valeat, etiam extra 
actum sacramentatis Confcssionis. Resp. Non expcdire (S. Pocnit. 

7 


98 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

30 Jan.  1886.  Vid.  Enchiridion morale  cl.  P. Bacceronl S.  J. 
pag. 197). 

242. In concessionibus indulgentiarum partialium ordinarie ap- 
ponunlur verba « corde saltem contrilo acdeuoten. Per locutio- 
nem « corde saltem contrito » non significatur, ut jam diximus 
n. 131, conditio seu opus injunctum, cui colligatum quoque sit 
indulgentiae lucrum, sed indicatur medium subsidiarium seu sup- 
pletivum, loco sacramentalis Confessionis, quae peragi actu non 
possit, ad obtinendum statum gratiae, sine quo indulgentiae lu- 
crifieri nequeunt. Quare illis fidelibus, qui jam in statu gratiae 
reperiuntur, opus non est pro acquisitione indulgentiarum, ut actum 
contritionis emittant. 

Preces devote ab omnibus recitari debent, ea nempe pia at- 
tentione, quae ad substantiam orationis exigi solet. Ad substan- 
tiam autem orationis, juxta communiorem et securiorem Doctorum 
sententiam, requiritur attentio extei^na, qua excluduntur distra- 
ctiones externae, sitae in actionibus quae ita ad se mentem ra- 
piunt, ut internam attentionem impediant, cujusmodi actiones sunt 
confabulatio, lectio alicujus libri, auditio novellarum etc. Requiritur 
secundo attentio interna, qua excludunlur distractiones internae 
voluntariae et deliberatae, simulque habetur pia applicatio mentis 
ad orationem, vel ejus objectum, aut finem; cujus defectu laborat, 
qui inter orandum animo volvit voluntarie res domesticas, beUi- 
cas, politicas etc. Insuper preces devote recitari debent, quia prae- 
scribuntur prout sunt actus Religionis ad colendum Deum ordi- 
natus; sine devotione autem, quae importat actum internum, preces 
seu orationes sunt potius simulationes, quas Deus despicit. Adver- 
tendum tamen distractiones involuntarias non ofiicere bonitati ora- 
tionis (Cf. Minderer, part. I, Conferent. IX, n. 657 et 692). 

§ VIH. 

CONSPECTUS  RERUM  NOTABILIUM  HUJUS  CAPITIS. 

243. l'' Conditiones generales pro lucrandis indulgentiis sive 
partialibus sive plenariis tres recensentur ex parte subjecti: 

a) Ut sit in statu gratiae; b) ut habeat intentionem saltem 
generalem lucrandi indulgentias; c) ut opera injuncta rite adimpleat. 

2*^ Conditiones speciales seu opera quae pro lucranda in- 
dulgentia plenaria ordinarie praescribuntur, sunt: Confessio, Com- 


CAP.  11.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 99 

munio, Visilalio aliciijus ecclesiae sea publici or^atorii, et piae 
Preces. 

3° In indnltis aiitem, quibus parliales indulgentiae conce- 
duntur, nulla ordinarie fit mentio de Confessione, sed adhibelur 
clausula: corde saltem contriio, ad indicandam necessitatem sta- 
lus gratiae pro lucranda indulgentia. Qui proinde ia statu peccati 
mortalis reperitur, contritionis actum cum proposito Confessionis 
«licere tenetur; secus indulgentiam consequi nequit. 

4** Pro acquisitione indulgentiarum necesse est, ut omnia 
opera injuncta personaliter et clevote impleantur juxta tenorern 
concessionum. Si aliquod ex operibus injunctis vel ex toto, vel ex 
parte notabili, sive per ignorantiam, sive per negligentiam, aut per 
impotentiam omittatur, vel aliqua ex conditionibus loci, temporis 
etc. non observetur, excepto casu legitimae commutationis, indul- 
gentia non acquiritur. 

5° In adimplendis operibus injunctis liberum cuique est, ge- 
neralim loquendo, illum ordinem servare, qui magis placuerit, 
dummodo saltem opus ultimum in statu gratiae absolvatur. 

6'' Indulgentia acquiri nequit per opus, ad quod praestan- 
dum ex alio titulo quis obligatur, excepto casu quo Pontifex id 
expresse concedat. 

7° Preces tamen et alia pia exercilia, quae in religiosis Com- 
munitatibus juxta praxim vel statuta peraguntur, quaeque non 
obligant sub culpa, valent ad indulgentias lucrandas, si quae 
diclis operibus sint adnexae. Ad eas assequendas sufBcit efiformare 
intentionem. 

%"" Confessio, quando in Brevibus praescribitur pro lucro 
indulgentiarum, peragi omnino debet etiam ab iis, qui sibi lethalis 
peccati conscii non sunt, licet pro his sacramentalis absolutio 
necessaria non sit, si Confessario videatur, absolutionem non esse 
eisdem impertiendam. 

Q*' Tum Confessio tum Communio pro acquisitione indul- 
gentiarum peragi potest m vigilia, nempe die qui immediate 
praecedit sequentem, pro quo concessa fuerit indulgentia quae- 
libet, 

10° Christifideles, qui semet saltem in hebdomada, nisi 
legilime impedianlur, solent confiteri, et nullius lethalis culpae a 
se post praedictam ultimam Confessionem commissae sibi conscii 
sunt, omnes et quascumque indulgentias consequi possunt, etiam 


100 PARS I. DE INDULGENTHS IN GENERE. 

sine acluali Confessione, quae ceteroquin ad eas lucrandas neces- 
saria esset. 

11° Gonfessio hebdomadalis valet eliam pro lucranda in- 
dul«]jontia Porliunculae et aliis concessis ad instar Portiunculae. 
Mininie vero valet, nisi in Litteris Apostolicis expresse concedatur, 
ad lucrandam indulgentiam Jubilaei vel in forma Jubilaei. 

12° Confessio hebdomadalis non suffragatur iis, qui non 
soleni confUeri semel saltem in hebdomada, licet confessi sint in- 
tra hebdomadam ante festivitatem, cui annexa est indulgentia. 

13'' Verba: semel sallem in hebdomada vel per singulas 
hebdomadas, significant, confessionem fieri debere quolibet decur- 
rente scptem. dierum spatio. 

14° In iis locis, in quibus ob inopiam ConfessayHorum ne- 
queunt fideles frequenter Confessione sacramentali expiari, conce- 
ditur a S. Sede, Rmis Ordinariis postulantibus, ut Confessio peracta 
intra hebdomadam ante festivitatem, cui annexa est aliqua indul- 
gentia plenaria, suffragetur pro ejusdem acquisitione. Verba intra 
hebdomadam significant octo dies tantum quae festivitatem imme- 
diate praecedunt. Praefata Confessio valet etiam ad lucrandas ceteras 
omnes indulgenlias, quae infra praedictum tempus occurrunt. 

15° Item, ob inopiam. Confessariorum, solet Apostolica 
Sedes, ad petilionem Ordinariorum, concedere, ut Confessio ha- 
bitualiter facta infra duas hebdomadas, sufficiat ad acquirendas 
indulgentias eo temporis intervallo occurrentes. Per verba autem 
infra duas hebdomadas, intelligitur quod Confessio fieri debet 
quolibet decurrente quatuordecim die?ntm spatio. 

iC)" Christifideles suscipientes tempore paschali S. Commu- 
nionem, et satisfaciunt praecepto paschali, et lucrari possunt in- 
dulgentiam, pro qua praescripta est S. Communio. 

17° Eadem Communione acquiri possunt eodem die plures 
indulgentiae plenariae, dummodo adimpleantur ceterae conditiones 
injunctae. 

18° Non est necessarium ut sacra Communio fiat in ecclesia 
quae visitari debet pro lucranda indulgentia. 

19° Habilualiter infirmi e domo egredi impotentes, acquirere 
possunt omnes indulgentias, pro quarum lucro praescripta sit sa- 
cra Communio et visitatio ecclesiae, dummodo ceteris omnibus 
absolutis conditionibus, loco Communionis et visitationis, alia pia 
opera a respectivo Confessario injungenda, fideliter adimpleant. 


CAP.  II.  DOCTRINA  CANONICA  DE  INDULGENTIIS. 101 

20*' Pro pueris ad S. Commiinionem nondum admissis, 
facultas generalis dispensandi non reperitur concessa. 

21*" Indicantur nonnul lae concessiones ^pcc/a/e<y pro Missio- 
nariis in regionibus Sinarum, Tunkini etc. commorantibus. 

22** Visitafio ecclesiae et Preces. Nomine visitationis in 
praesenti intelligitur accessus ad locum sacrum ob motivum fidei et 
religionis cum intentione inibi honorandi Deum sive in se, sive in 
aliquo suo Sancto. 

23° Si in indulto concessionis pro praescripta visitatione de- 
terminatur ecclesia, liaec est visitanda; secus in qualibet ecclesia 
vel publico oratorio fieri potest. 

24° Visitatio ecclesiae impleri potest sive ante sive post 
aiiorum operum implementum. 

2o° Quando pro acquisitione indulgentiarum eodem die oc- 
<:urrentium praescripta esl visitatio ecclesiae, debet fidelis quilibet 
tot vicibus ecclesiam visitare, quot indulgentias lucrari vult. Opus 
est igitur, ut posl quamlibet visitationem quis egrediatur, et de- 
nuo in ecclesiam ingrediatur. 

26° Per preces jam ohligatorias satisfieri nequit precibus 
a Summo Pontifice praescriptis pro acquirenda indulgentia. 

27° Preces requisitae in indulgentiarum concessionibus ad 
adimplendam Summi Ponlificis intentionem, sunt ad uniuscujusque 
libitum, nisi peculiariter adsignentur. 

28° Injunctae piae preces effundendae satis erit si fuerint 
vocales. 

29° Quando in rescripto concessionis non determinatur ora- 
tionis qualitas, liberum cuique est sibi eligere orationem, sive 
haec sit oratio Dominica et Salutatio Angelica, sive recitatio ali- 
cujus coronae vel Psalmi, sive sit Officium aliquod ab Ecclesia 
approbatum. 

30° Preces recitari possunt alternatim cum socio. 

31° Provisio pro Surdo-Mutis, quibus exhibetur modus sup- 
plendi impotentiae, qua detinentur preces recitandi pro indulgentiis 
acquirendis injunclas. 

32° Tempus acquirendi indulgentias. Tempus pro acquisi- 
tione indulgentiarum est illud, quod in indullo concessionis de- 
termiiiatur, ad quod proinde attendendum esl. Si in tali indulto nihil 
expresse habeatur, indulgentiae lucrandae incipiunl a media nocte 
ad mediam noctem. 


102 PARS  I.  DE  INDULGENTIIS  IN  GENERE. 

33° Indulgentiae quaepro festivitatibus proprie diclis conce- 
dunlur, ordinarie danlur cum clausula: a primis vespeyns usque 
ad occasum solis diei sequentis, seu ipsius diei festi. Tunc vi- 
silatio ecclesiae fieri potest etiam in vigilia, non tamen ante ho- 
ram, in qua communiter recitari solent publice vesperae. 

34° Translatio indulgentiarum, Translato festo quoad 50- 
lemnitatem et exteriorem publicam celebrationem, Iransfertur et 
indulgentia eidem festo concessa, etiamsi non transferalur Officium 
cum Missa. 

35° Translato tantum festo per accidens, idest quoad Offi- 
cium et iMissam infra annum, non transfertur indulgentia. 

36° Clausulae. In documentis S. Sedis, quae indulgentias 
respiciunt, nonnullae reperiuntur clausulae seu formulae vel locu- 
tiones, quas dignoscere maxime interest, quasque vide in textu. 


PAR8 8ECUNDA 


DE mDULGENTnS IN SPECIE 


PARS SECUNDA. 


Praemissa ac explicala doctrina de Indulgenliis lam theolo- 
gica tum canonica, quae quidem partem earumdem generalem seu 
fundamentalem constituunt, modo ad secundam partem gradum 
facimus, in qua agitur de Indulgentiis in specie, adnexis scilicet 
sive piis precibus, sive piis exerciliis, sive piis operibus aut piis 
objectis, ita tamen ut eas tantum indulgentias compleclatur, quae 
ab omnibus Christifidelibus acquiri possunt. In opere conficiendo 
et ordinando prae oculis habuimus authenticam Collectionem Ro- 
manam (Raccolta), cujus methodum, saltem quoad substantiam^ se- 
cuti sumus. De quibusdam indulgentiis vel piis exercitiis aut piis 
objectis, juxta materiarum exigentiam, latius egimus, et ea, majori 
claritati prospicientes, sub distincto capite concludimus. In primo 
capite, praeter pia exercitia, plures preces breviores indulgentiis 
ditatas transcripsimus, ut phirimum ex Raccolta, quae indulgen- 
tiae, ut lectores bene norunt, sunt omnes applicabiles animabus 
Purgatorii. Quae vero non reperiuntur in Raccolta, vel quia post 
editum hujusmodi opus, vei quia non omnibus Christifidelibus con- 
cessae sunt, proprio loco dicetur, an eisdem animabus sint appli- 
cabiles necne. 


CAPUT I. 
PRECES  ETPIA  EXERCITIA. 


ARTICULUS  I. 

DEUS TRINUS ET UNUS. 

§ I. 
1. Trisagium Angelicum. 

244. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus exercituum : 
Plena est terra gloria tua: Gloria Patri, gloria Filio, gloria 
Spiritui sancto. 

Summus Pontifex Clemens XIV, Decreto S. Congregationis Indulgen- 
tiarum de die 6 Junii 1769, Christifidelibus, qui corde saltem contrito et 
devote praedictum Trisagium Angelicum recitaverint, concessit 

1. Indulgentiam centum dieriim semel in die; 

2. Indulgentiam centum dierum ter in die in omnibus die- 
bus Dominicis, in Festo SS. Trinitalis, singulisque diebus infra ejus- 
dera Octavam. 

Idem Pontifex per aliud Decretum ejusdem S. C. sub die 26 Junii 
1770, Cliristifidelibus, qui per integrum unius mensis spatium dictum Tri- 
sagium quotidie, ut supra, recitaverint, indulsit 

3. Indulgentiam plenariam semel in mense lucrandam die 
ad arbitrium eligenda, in qua vere contriti, confessi et sacra Com- 
munione refecti, per aliquod lemporis spalium oraverint juxta 
mentem Sanclitatis Suae (Raccolta, pag. 3). 

2. Ter : Gloria Patri. 

245. Pius PP. VII fidelibus recitantibus in principio diei, meridie et 
in sero tria Gloria Patri in gratiarum actionem SS. Trinitati pro donis 
et privilegiis SS. Virgini elargitis, praesertim in ejus gloriosa in coelum 
Assumptione, concessit 

Indulgentiam centum dierum pro qualibet recilatione in tri- 
bus distinclis diei parlibus peracta; 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 107 

Indulgentiam plenariam semel in mense iis omnibus, qui 
conslanler per integrum mensem dislinctis diei horis, ut supra, 
quotidie dictam devotionem exercuerint, dummodo confessi et sa- 
cra Communione refecti die pro lubitu eligenda, devote oraverint 
pro exaltatione S. Matris Ecclesiae ac juxta mentem Sanctitatis 
Suae (Decr. 11 Julii 181 o; Raccolta, pag. 9, n. 4). 

3. Triduum vel Supplicatio novendialis in honorem 

SS. Trinitatis. 

246. Pius PP. IX Christifidelibus qui publice vel privatim devote per- 
egerint in honorem SS. Trinitatls Triduanas vel Novendiales preces tam 
ante primam Dominicam post Pentecosten, quam in quolibet alio tempore 
infra annum, concessit 

Jndulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
lucrandam quovis die Tridui vel Novenae; 

Indulgentiam plenariam iis, qui dictum Triduum vel Nove- 
nam compleverint, eo die acquirendam, in quo vere contriti, con- 
fessi ac sacra Communione refecti, publicam ecclesiam visitaverint, 
ibique per aliquod temporis spatium devote oraverint ad mentem 
Sanctitatis Suae (Decr. 8 Aug. 1847; Baccolta, pag. 16). 

4. SiGNUM Crucis. 

247. Summus Pontifex Pius IX, Brevi 28 Julii 1863, concessit omnibus 
Christifidelibus toties quoties corde saltem contrito se signabunt signo Cru- 
cis, simul invocando SS. Trinitatem verbis: In nomine Patris, et Filiij 
et Spiritus sancti, 

Indulgentiam quinquaginta dierum. 

Idem Pontifex, per aliud breve 23 Martii 1866, elargitus est 

Indulgentiam centum dierum qualibet vice lucrandam a fi- 
delibus, qui corde saltem contrito signum Crucis fecerint aqiLa 
benedicta, simul proferentes praedicta verba: Innomine Patris etc. 
{Raccolta, pag. 16). 

O.  ACTUS  VIRTUTUM  THEOLOGICARUM. 

248. Summus Pontifex Benedictus XIV, animadvertens, nedum utile, 
sed necessarium esse ad aeternam salutem consequendam  actus  virtutum 


108 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

theologalium Fidel, Spei et Charitatis frequenter elicere, ut fideles ad hu- 
jusmodi actus exercendos facilius excitentur, confirmavit concessionem a Be- 
nedicto XIII factam sub die 15 Jan. 1728, nempe 

Indulgenliam plena^iam semel in inense elargitam iis omni- 
bus, qui quotidie per integrum mensis spatium praedictos actus 
devote et ex corde peregerint, lucrandam in una die ad arbitrium 
eligenda, in quo vere contriti, confessi et sacra Communione re- 
fecli, orabunt pro concordia inter principes christianos, pro extir- 
patione haeresum, et pro exaltatione S. Matris Ecclesiae. 

Concessit insuper Indulgentiam plenariam in articulo mortis. 

Tandem, ut magis ac magis fideles excitentur ad praefatos actus eli- 
ciendos, concessit 

Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
qualibet vice lucrandam ab iis, qui devote et ex corde memoratos 
aclus exercuerint (quae quidem indulgentia, juxta Anlecessoris sui 
concessionem, semel tanturn in die acquiri poterat). 

Declaravit etiam laudatus Pontifex, supradictas indulgentias non esse 
adnexas certis et determinatis verbis, ac ideo cuilibet liberum esse uti 
quavis formula, dummodo in ea expressa habeantur peculiaria motiva sin- 
gularum yirtutum theologalium (Decr. 28 Jan. 1756 ; Raccolta, pag. 18, 
ubi, si quis habere desiderat, habentur etiam formulae). 

6.  ACTUS  FIDEI. 

249. 0 mi Deus, credo in Te, credo omnia quae Tu revelasti, 
et quae sancta Ecclesia catholica credenda proponit. Gredo in 
primis beatissimam Virginem Mariam vere esse Dei Genitricem, 
credo firmiter et indubitanter, eam esse simul Matrem et Vir- 
ginem et liberam ab omni etiam minimo peccato actuali; item 
firmiter et indubitanter credo, Mariam in primo instanti suae 
conceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei gratia et privi- 
legio, intuitu meritorum Ghristi Jesu Salvatoris humani gene- 
ris, ab omni originalis culpae labe praeservatam immunem. 
Item firmiter et indubitanter credo, Romanum Pontificem cum 
ex cathedra loquitur, id est, cum omnium Ghristianorum pa- 
storis et doctoris munere fungens, pro sua suprema et aposto- 
lica auctoritate doctrinam de fide et moribus ab universa Ec- 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 109 

clesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato 
Petro promissam, ea iniallibilitate pollere, qua divinus Redem- 
ptor Ecclesiam suam in definiendo de fide vel moribus instru- 
ctam esse voluit: ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitio- 
nes ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles 
esse. Haec omnia credo, quia sancta tua Ecclesia, quae est co- 
lumna et fundamentum veritatis, quae numquam erravit nec 
umquam errare potest, haec credenda proponit. 

Pius PP. IX per Eescriptnm diei 10 Januarii 1871 omnibus Chri- 
stifidelibus corde saltem contrito et devote recitantibus descriptum Actum 
fidei impertitus est 

Indulgentiam centum dierum semel in die {Raccolta, pag. 34). 

7. Oratio : Pietate tua, 

250. Pietate tua, quaesumus Domine, nostrorum solve vin- 

cula peccatorum, et intercedente beata semperque Virgine Dei 

Genitrice Maria cum beato Joseph ac beatis ApostoHs tuis Petro 

et Paulo et omnibus Sanctis, nos famulos tuos et loca nostra 

in omni sanctitate custodi , omnes consanguinitate, affinitate ac 

famiharitate nobis conjunctos a vitiis purga, virtutibus illustra; 

pacem et salutem nobis tribue; hostes visibiles et invisibiles 

remove; carnalia desideria repelle;  aerem salubrem indulge; 

amicis et inimicis nostris charitatem largire; Urbem tuam cu- 

stodi; Pontificem nostrum N. conserva; omnes Praelatos, Prin- 

cipes cunctumque Populum christianum ab omni  adversitate 

defende. Benedictio tua sit super nos semper; et omnibus fide- 

libus defunctis requiem aeternam concede.  Per Ghristum Do- 
minum nostrum. Amen. 

Cliristifidelibus hanc orationem corde saltem contrito et devoto reci- 
tantibus concessa est 

Indulgentia quadraginta dierum pro qualibet vice; 

Indulgentia centum annorum totidemr/ue quadragenarum 
iis, qui eam recilaverint in omnibus mensis Sabbatis (Leo XH. 
Rescr. aulogr. 9 Julii 1828; Raccolta, pag. 20). 


110 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

8.  Preces PRO IMPLORANDA PACE. 

251, Da pacem, Domine, in diebus nostris, quia non est alius, 
qui pugnet pro nobis, nisi tu, Deus noster. 

y. Fiat pax in virtute tua. b^. Et ahundantia in turribus 
tuis. 

Oremus. Deus, a quo sancta desideria, recta consilia et ju- 
sta sunt opera: da servis tuis illam, quam mundus dare non 
potest, pacem ; ut et corda nostra mandatis tuis dedita, et ho- 
stium sublata formidine, tempora sint tua protectione tranquilla. 
Per Christum Dominum nostrum. Amen. 

Fidelibus corde  contrito  et devote has preces  recitantibus concessa 
est a Pio PP. IX 

Indulgentia centum dierum pro qualibet vice; 

Indulgentia plenaria semel in mense, die ad Hbitum ehgenda. 
iis qui consueverint easdem preces recitare semel saltem in die 
per spatium unius mensis, adimpletis conditionibus, quae sunt Con- 
fessio, Communio, \isitatio ecclesiae et preces ad iutentionem Sum- 
mi Pontificis (Decr. 18 xMaji 1848; Raccolta, pag. 28). 

9. Jaculatoria: Actus CONFORMITATIS DIVINAE VOLUNTATL 

252. Fiat, laudetur atque in aeternum superexaltetur justis- 
sima, altissima et amabilissima Yoluntas Dei in omnibus. 

Indulgentia centum dierum semel in die lucranda a fidehbus, 
qui corde saltem contrito et devote hujusmodi jaculatoriam reci- 
labunt; 

Indulgentia plenaria semel in anno acquirenda ab iis, qui 
quotidie eam recitaverint, die pro hbitu ehgenda, Sacramentis per- 
ceptis, et effusis ad Deum precibus juxta intentionem Summi Pon- 
lificis; 

Indulgentia plenaria in articulo mortis iis omnibus, qui di- 
ctam jaculatoriam consueverunt in vita frequenler recitare, quique 
bene dispositi, patienter mortem acceptabunt de manu Dei (Pius VII, 
Decr. 19 Maji 1818; Raccolta, pag. 20). 


CAP.  I.  PRKCKS  ET  PIA  EXERCITIA. 111 

10. AcTus AMORis S. P. N. Francisci : Deus meus et omnia. 

253. Est brevissima jaculatoria, valde familiaris Seraphico P. 
S. Francisco, simulque opportuna et salutaris ad excitandum in 
Christifidelibus amorem erga Deum. 

Summus Pontifex Leo XIII omnibus Christifidelibus corde saltem con- 
trito ac devote recitantibus supradictam oratiunculam benigne concessit 

Indulgentiam quinquaginta dierum qualibet vice, defunctis 
quoque applicabilem (Decr. 4 Maji 1888, apud Acta Ord. Min., ann. 
VII, pag. 81). 

11. Invocatio ad Dominum S. Ignatu de Lojola. 

254. Domine mi, fac ut amem te, et ut praemium amoris 
mei sit amare te magis in dies. 

Recitantibus hujusmodi jaculatoriam precem corde saltem contrito ac 
devote a Leone PP. XIII per Eescriptum S. C. I. diei 15 Martii 1890 
concessa est 

Jndulgentia centum dierum, defunctis quoque applicabihs, 
semel in die lucranda (Acta S. Sed. vol. XXIi, pag. 565). 

12. Oratio S. Bonaventurae. 

255. Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, pro- 
pter tuam largitatem et Filii tui, qui pro me sustinuit passio- 
nem et mortem, et Matris ejus excellentissimam sanctitatem, 
atque beati Francisci, et omnium Sanctorum merita, concede 
mihi peccatori, et omni tuo beneficio indigno, ut te solum dili- 
gam, tuo amore semper sitiam, beneficium passionis continuo 
in corde habeam, meam miseriam recognoscam, et ab omnibus 
conculcari et contemni cupiamj nihil me contristet nisi culpa. 
Amen. 

Summus Pontifex Pius PP. IX concessit omnibus fidelibus, qui cordo 
saltem contrito et devote praedictam orationem recitabunt 


112 PARS  II.  DE  INDULGENTJIS  IN  SPECIE. 

Indulgentiam centum dierum, semel in die (Rescript. aulogr. 
11 Apr. 1874; Raccolta, pag. 36). 

13. Oratio pro adimplenda voluntate Del 
(De Imit. Chr. L. III, C. XV, n. 3). 

256. Concede mihi, benignissime Jesu, gratiam tuam, ut me- 
cum sit et mecum laboret mecumque in finem usque perseveret. 

Da mihi hoc semper desiderare et velle, quod Tibi magis 
acceptum est et carius placet. § 

Tua voluntas mea sit, et mea voluntas tuam semper se- 
quatur et optime ei concordet. 1 

Sit mihi unum velle et nolle Tecum, nec aliud posse velle 
aut nolle, nisi quod Tu vis et nolis. Amen. ^ 

Omnibus Christifidelibus, corde saltem contrito et devote recitantibus 
praefatam orationem, Leo PP. XIII, per Rescriptum S. C. I. diei 27 Fe- 
bruarii 1886, concessit 

Indulgentiam hiscentum dierum. semel in die {RaccoUa, 
pag. 70). ^ 

14. Oratio: Retribuere, 

257. Retribuere dignare, Domine, omnibus nobis bona fa- 
cientibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen. ^ 

Summus Pontifex Leo XIII, die 17 Decemb. 1892, omnibus Christi- 
fidelibus, qui corde saltem contrito ac devote praefatam orationem recita- 
verint, benigne concessit 

Indulgentiam quinquaginta dierum, defunctis applicabilem, 
his in die lucrandam (Acta Ord. Min., ann. XII, p. o8). 

lo. Jaculatoria: Aeterne Pater. 

258. Aeterne Pater, Tibi oifero Sanguinem pretiosissimum 
Jesu Ghristi in satisfactionem peccatorum meorum, ac pro 
necessitatibus sanctae Ecclesiae. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 113 

Pius PP. VII per Eescriptum diei 22 Sept. 1817 concessit 
Indulgentiam cenlum dierum pro qualibet vice omnibus Chri- 
slifidelibus, qui corde saltem contrito et devote recitabunt descri- 
ptam precem jaculatoriam (Raccolta, pag. 160; Rescr. auth. pag. 553). 

16. Oratio desumpta ex libro Exercitiorum spiritualium 
S. Ignatii de Lojola: Suscipe, Domine. 

259. Suscipe, Domine, universam meam libertatem. Accipe 

memoriam, intellectum atque voluntatem meana. Quidquid habeo 

vel possideo, mihi largitus es: id tibi totum restituo, ac tuae 

prorsus voluntati trado gubernandum. Amorem tui solum cum 

gratia tua mihi dones, et dives sum satis, nec aliud quidquam 

ultra posco. 

Leo PP. XIII fidelibus corde saltem contrito et devote ejusmodi ora- 
tionem recitantibus, impartitus est 

Indulgentiam tercentot^um dierum semel in die (Rescr. S. 
C. I. 26 Maji 1883; Raccolta, pag. 37). 

§11. 

SPIRITUS SANCTUS. 

17. Hymnus: Veni, Creator Spiritus, et sequentia: 

Veni, sancte Spiritus. 

260. Cum lalinus lextus tum enuntiati Hyrani, tum Sequentiae 
in honorem Spiritus sancli reperiri facile possit in Breviariis, Mis- 
salibus, ahisqae libris, necessarium haud ducimus hujusmodi pre- 
catorias iaudes transcribere. 

Summus Pontifex Pius VI, omnibus fidelibus semel vel pluries in die 
corde saltem contrito et devote recitantibus Hymnum Veni, Creator Spi- 
ritiis, vel Sequentiam  Veni, sancte Spiritus, concessit 

Indulgentiam 'plenariam semel in mense, die ad libitum eH- 
genda, adimpletis conditionibus, quae sunt Confessio, Communio et 
preces ad intenlionem Summi Pontificis; 

Indulgentiam tercentorum diei^um iis omnibus, qui Dominica 
Penlecostes et in ejus Octava corde saltem contrito et devote reci- 
taverint dictum Hymnum, vel Sequentiam, orando ut supra; 

Indulgentiam centum dierum in omnibus ahis anni diebus, 
toties lucrandam, quoties devote et corde saltem contrito recita- 

8 


H4 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

bitur Hymnus vel Sequentia, orando ut supra (Breve 26 Maji 1796; 
Raccolta, pag. 88 et seqq.). 

Non sunt liic omittendae nonnullae consideraliones: 

1. Ad lucrandas praefalas indulgentias non est necessarium, 
ut ambae preces recitenlur, sed sufficit nt vel Hymnus vel Se- 
quentia dicatur, ut patet ex particula disjunctiva vel. 

2. Qui quotidie recitat Hymnum Veni, Creator Spiritus, et 
Sequentiam Veni, sancte Spiritus, non iucralur in eodem mense 
duas indulgentias plenarias (Decr. 29 Maji 1841. N. 291 ad 9). 

3. Variatio conclusionis Hymni Veni Creator etc. intra lempus 
paschale et exlra, non est de essentia operis ad lucrandas indul- 
gentias (Decr. 12 Martii 1855. N. 367 ad 4). 

4. Cum in Raccolta non apponatur versus Emitte Spiritum 
tuum etc. neque Oratio Deus, qui corda fidelium, consequitur has 
preces non esse necessarias pro acquisitione indulgenliarum. 

18. NovENA Spiritus sangti. 

261. Summus Pontifex Pius IX omnibus Christifidelibus, qui corde sal- 
tem contrito ac devote peregerint quolibet tempore intra annum Novendiales 
preces in honorem Spiritus sancti, concessit 

Jndulgentiam tercentorum dierum in quolibet die; 

Indulgentiam plenariam vei durante Novena, vel in uno die 
intra octiduum, quod immediate eam sequitur, dummodo vere con- 
triti, confessi ac sacra Communione refecti, oraverint pro sancta 
Ecclesia et pro Summo Pontifice. 

Notandum, quod juxla primaevam concessionem Pii PP. IX 
per Rescriptum Cajetae publicatum die 5 Jan. 1849, ad acquirendas 
memoratas indulgentias recitari debebant preces, prout extant in 
quodam libro Neapoli edito a R. P. Josepho M^ Falcone, Sacerdote 
Gongregationis Missionis; sed per aliud Rescriptum S. C. Indulg. 
de dato 26 Nov. 1876 idem Pontifex deciaravit easdem indulgentias 
lucrari etiam posse ab iis, qui Novenam Spiritus sancti faciunt qua- 
cumque alia precum formula, dummodo a competenti auctoritate 
ecclesiastica sit approbata (Raccolta, pag. 41). 

19. Septem: Gloria Patri etc. 

262. Ex concessione Pii PP. IX, Christifideles recitantes corde saltem 
contrito et devote septies  « Gloria Fatri, et Filio, et Spiritui sancto » 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERGITIA. 115 

cum intentione postulandi septem dona Spiritus sancti pro  fidei propaga- 
tione, et orandi juxta mentem Summi Pontificis, lucrantur 

Jndulgentiam septem dierum (Rescr. S. C. de Prop. Fide, 
12 Martii 1857; Raccolta, pag. 41). 

§ HI. 

JESUS. 

20.  LlTANIAE  SS.  NOMINIS  JeSU. 

263. Opporlunum ac utile censemus aliqua praemittere, quae 
Litanias in genere concernunl. 

1. In Decretis, quae Indicem Librorum prohibitorum praece- 
dunt, § IV". 3, prohibentur « Litaniae omnes, praeter antiquissi- 
mas et communes, quae in Breviariis, Missalibus, Pontificalibus, 
ac Ritualibus continentur, et praeter Litanias de B. Virgine, 
quae in sacra aede Lauretana decantari solent ». 

2. Lilaniis Sanclorum non licet addere neque aliquem versi- 
€ulum, neque nomen alicujus Sancti, etsi Patroni dioecesis (Decr. 
S. R. C. 27 Sept. 1873; Gardelhni, N. 5564). 

3. Quamvis praeter Litanias SSmi Nominis Jesu, B. Mariae 
Virginis Lauretanas nuncupatas, et Sanctorum, quae in libris li- 
turgicis habentur, nullae aliae a S. Sede approbalae fuerint, quae- 
dara tamen typis passim evulgantur, quae in honorem alicujus 
Sancti vel mysterii fidelibus recitandae proponuntur, atque in libris 
praeserlim pietatis, vulgo di divozione continentur, nonnunquam 
etiam auctoritatis ecclesiasticae sanctione munitis. 

4. Hinc S. Rituum Congregalio sui muneris esse duxit Rmos 
locorum Ordinarios admonere, ne sinant alias Litanias publice 
recitari, nisi praedictas, vel alias, si quae a S. R. U. Inquisi- 
tione recognitae et approbatae fuerint; ac simul caveant suam 
approbationem pro impressione subnectere iis libris, in quibus 
Litaniae inveniuntur Apostolica sanclione carentes (Monitum S. R. 
C, 16 Junii 1880, apud Acta S. Sed. Vol. XIII, pag. 91). 

5. Post editum descriptum Monitum, quaedam dubia exorta 
sunt circa approbationem Litaniarum ex parle Ordinariorum, quae 
deinde Sacrae Rituum Congregationi exhibila sunt solvenda. S. 
Congregatio omnibus quaeslionibus ad se delatis, insequenti unico 
responso iis satisfaciendum duxit, videlicet: 


116 PARS  n.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Monitum, de quo agitur, respicere Litanias in liturgicis et 
publicis funclionibus recitandas: posse vero, immo leneri Ordi- 
narios alias seu novas Litanias examinare, et, quatenns expedire 
putent, approbare; at nonnisi pro privata atque extraliturgica 
recitatione (Decr. 29 Octobr. 1882, penes Acta S. Sed. Vol. XV, 
pag. 191). 

6. Novissime eadem S. Congregatio declaravit, quod illae tantum 
Litaniae pubiice recitari possunt in ecclesiis vel oratoriis publicis, 
quae habentur in Breviario, aut in recentioribus editionibus Ri- 
tualis Romani ab Apostolica Sede approbatis. Hinc invocationes ad 
normam Litaniarum in honorem sacrae Familiae, sacratissimi Gordis 
Jesu, Mariae Perdolentis, S. Joseph, aliorumque Sanctorum, in ec- 
clesiis vel oratoriis publicis etiam extra functiones stricte hturgicas 
recitari nequeunt. (S. Rit. Congr. 6 Martii 1894; Analect. ecclesiast. 
ann. 3, pag. 28; 28 Nov. 1895; Ac(a Ord. Min. ann. XV. pag. 11). 

7. Litaniae in honorem SSmi Nominis Jesu plures et variae 
compositae sunt, non omnes quidem probabiles. Ad hanc varietatem 
e m^edio toUendam, Summus Pontifex Pius IX, per Decretum S. 
R. C. de die 8 Junii 1862, approbavit Litanias sanctissimi No- 
MiNis Jesu, quae unice in posterum retineri debent ab omnibus 
Christifidehbus, quaeque reperiuntur insertae tum in Raccolta, 
tum in novissimis Breviariis et Diurnahbus. 

8. Idem Pontifex per citatum Decretum concessit fidehbus, qui 
praefatas Lilanias devote recitaverint 

Indulgentiam tercentorum dierum, cum hac tamen restri- 
ctione: quando scilicet Sacrorum Antistites pro sua quisque dioe- 
cesi hanc gratiam speciatim petiisseyit. 

At SS. D. N. Leo PP. XIII per Decretum Urbis et Orbis die 
16 Januarii 1886 dictam indulgentiam tercentum dierum semel 
tantum in die lucrandam, benigne extendit ad omnes Christifi- 
deles, qui corde saltem contrito ac devote Litanias (authenticas) 
55. Nominis Jesu recitaverint, declarans eam esse apphcabilena 
animabus Purgatorii (Cf. Acta S. Sed. Vol. XVIII, pag. 509 : Rac- 
colta, pag. 67 et seq.). 

21. Invocatio SS. Nominis Jesu. 

264. Clemens PP. XIII, Decreto S. C. I. de die 5 Septembris 1759,. 
de novo confirmavit sequentes indulgentias, jam concessas a Sixto Y et 
Benedicto XIII: 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 117 

Indulgentiam quinqiiaginta dierum loties lucrandam, quoties 
fideles se invicem salutantes, unus dicat: Laudetur Jesus Christus; 
€t alius (vel alii) respondeat: Amen, vel: In saecula. 

Indulgentiam viginti quinque dierum qualibet vice iucrandam 
ab iis omnibus, qui devote invocaverint SS. Nomen Jesu. 

Indulgentiam plenariam in articulo mortis iis omnibus, qui 
in vita consueverint, ut supra, se salutare, vel saepius ipsum SS. 
^OMEN invocare; dummodo tunc saltem corde, si id ore facere ne- 
quiverint, idem SS. Nomen invocent. 

Praedictae indulgentiae concessae quoque sunt Praedicatoribus 
et iis omnibus, qui fideles exhortabuntur ad se salutandos prae- 
fato modo, et ad saepe invocandum SS. Nomen Jesu et Mariae 
(Raccolta, pag. 48). 

22. Laus sanctis Nominibus Jesu et Mariae. 

265. Pius PP. L\ per Rescriptum S. C. L diei 26 Sept. 1864, 
ad omnes Christifideles, qui vicissim se devote salutaverint, unus 
dicens: Laudetur Jesus et Maria, et alius respondens: Hodie et 
:Semper, vel aliis similibus verbis, benigne extendit 

Indulgentiam quinquaginta dierum qualibet vice lucrandam, 
quam indulgentiam Clemens XIll Bulla de die 30 Nov. 1762 jam 
concesserat Religiosis Carmelitis, qui ad invicem se salutabant solis 
Yerbis: Laudetur Jesus et Maria (Raccolta, pag. bll). 

23. Jaculatoria: Mi Jesu, misericordia (Gesu mio, misericordia). 

266. Indulgentia centum dierum a Summo Ponlifice Pio PP. IX 
<ie novo concessa est omnibus Christifidelibus, quoties corde saltem 
contrito et devote recitaverint dictam Jaculatoriam, qua saepis- 
sime utebatur S. Leonardus a Portu Mauritio, speciatim in favorem 
fidehum in arliculo raortis constitulorum, qui facile pronunliare ne- 
•queunt proiixas orationes (Decr. 24 Sept. 1846; Raccolta, pag. 57). 

24. Jaculatoria: Jesu Deus meus, super omnia amo te. 

267. Per Rescriptum autographum Summi Pontificis Pii IX de die 
7 Maji 1854 concessa est omnibus Christifidelibus 

Indulgentia quinquaginta dierum, toties lucranda, quoties 
€orde saltem contrito et devote p^aefatam Jaculatoriam recitave- 
rint, vel alios ad eam recitandam induxerint (Raccolta, pag. 58). 


118 pars ii. de indulgentiis in specie. 

25. Oratio quam S. Thomas Aquinas composuit et frequenter re- 

citabat antequam  se accingeret ad docendum, scribendum 
vel praedicandum. 

268. Creator ineffabilis, qui de thesauris sapientiae tuae 
tres Angelorum hierarchias designasti et eas super coelum em- 
pyreum miro ordine collocasti, atque universi partes elegan- 
tissime disposuisti, tu, inquam, qui verus fons luminis et sa- 
pientiae diceris ac supereminens principium: infundere digneris 
super intellectus mei tenebras tuae radium claritatis, duplices, 
in quibus natus sum, a me removens tenebras, peccatum sci- 
licet et ignorantiam. Tu qui linguas infantium facis disertas, 
linguam meam erudias, atque in labiis meis gratiam tuae be- 
nedictionis infunde. Da mihi intelligendi acumen, retinendi ca- 
pacitatem, addiscendi modum et facultatem, interpretandi sub- 
tilitatem, loquendi gratiam copiosam ; ingressum instruas, pro- 
.gressum dirigas, egressum compleas. Tu qui es verus Deus et 
homo. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. 

Ex concessione Leonis PP. XIII Christifideles corde saltem contrito 
et devote dictam orationem recitantes, consequuntur 

Indulgentiam ducentorum dierum semel in die (Rescr. 21 Febr. 
1880; Raccolta, pag. 63). 

26. Oratio desumpta ab illa prece, quam S. Thomas Aquinas quo- 

TiDiE recitare solebat ante imaginem Jesu Christi. 

269. Goncede mihi, misericors Deus, quae tibi placita sunt 
ardenter concupiscere, prudenter investigare, veraciter agnoscere 
et perfecte adimplere ad laudem et gloriam nominis tui. Amen. 

Summus Pontifex Leo PP. XIII concessit 

Indulgentiam iercenium dierum omnibus Christifidelibus, qui 
ante studium vel lectionem corcle saltem conlrito et devote hu- 
jusmodi orationem recitaverint (Rescr. 21 Junii 1879; Raccolta, 
pag. 63; Rescript. aulh. pag. ^^7, N. 430). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 119 

27. Oratio: Clementissime Jesu. 

270. Clementissime Jesu, salus, vita, resurrectio nostra tu 
solus es. Te ergo quaesumus, ne derelinquas nos in angustiis 
et perturbationibus nostris, sed per agoniam Cordis tui san- 
ctissimi, et per dolores Matris tuae immaculatae, tuis famulis 
subveni, quos pretioso Sanguine redemisti. 

Pius PP. IX concessit 

Indulgentiam cenliim dierum semel in die lucrandam ab iis 
fidelibus, qui corde sallem conlrito et devote hujusmodi orationem 
recitaverint (Decr. 6 Octob. 1870; RaccoUa, pag. 60). 

28. PiAE petitiones S. Augustini. 

271. Domine Jesu, noverim me, noverim te, 
Nec aliquid cupiam nisi te. 

Oderim me et amem te; 

Omnia agam propter te. 

Humiliem me, exaltem te; 

Nihil cogitem nisi te. 

Mortificem me et vivam in te: 

Quaecumque eveniant, accipiam a te. 

Persequar me, sequar te; 

Semperque optem sequi te. 

Fugiam me, confugiam ad te, 

Ut merear defendi a te. 

Timeam mihi, timeam te, 

Et sim inter electos a te. 

Diffidam mihi, fidam in te. 

Obedire velim propter te. 

Ad nihil afficiar nisi ad te, 

Et pauper sim propter te. 

Aspice me, ut diligam te. 

Voca me, ut videam te, 

Et in aeternum fruar te. Amen. 


120 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Indulgeniia quinquaglnta dierum semel in die ex conces- 
sione Leonis PP. Xlll, fidelibus corde sallem conlrito et devote re- 
citanlibus istas Petitiones (Breve 25 Sept. 1883; RaccoUa, pag. 64). 


29. Oratio: Divine Jesu. 

272. Divine Jesu, Fili Dei incarnate, qui pro nostra salute 
in stabulo nasci, vitam in paupertate, aerumnis et miseria de- 
gere, et in crucis doloribus mori dignatus es, divino tuo Patri 
dic, quaeso, in momento mortis meae: Pater, ignosce ei; dic 
Matri tuae dilectae: Ecce fllius tuus; dic animae meae: Hodie 
mecum eris in paradiso. Deus meus, Deus meus, ne dere- 
linquas me in illa hora. Sitio: utique Deus meus, anima mea 
sitit ad Te, qui es fons aquarum viventium. Vita mea praeterit 
velut umbra; adhuc modicum, et consummata erunt omnia. 
Quapropter, o Salvator mi adorabilis, ex hoc momento in omnem 
aeternitatem in manus tuas commendo spiriium meum, Do- 
mine Jesu, accipe animam meam. Amen. 

Pius PP. IX confirmavit Indulgentiain lercentorum dierum 
lucrandam ab omnibus Christifidelibus toties quoties corde saltem 
contrito et devote transcriplam orationem recitaverint (Decr. 10 
Junii 1856; Raccolta, pag. 59). 

30. Oratio: 0 Jesu vivens in Maria. 

273. 0 Jesu vivens in Maria, veni et vive in famulis tuis, 
in spiritu sanctitatis tuae, in plenitudine virtutis tuae, in ve- 
ritate virtutum tuarum, in perfectione viarum tuarum, in com- 
munione mysteriorum tuorum, dominare omni adversae pote- 
stati, in spiritu tuo ad gloriam Patris. Amen. 

Indulgentia tercenlorum dierum, ex concessione Pii PP. IX, 
semel in die iucranda ab omnibus fidelibus, praediclam oralionem 
corde saltem contrito et devote recilantibus (Rescriplum autogra- 
phum 14 Oclobris 1859; Raccolta, pag. 59). 


I 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 121 

31. Jacilatoria : Jesu fili David, miserere mei. 
(Luc. XVIII, 38.) 

274. Leo PP. XIII concessit Christifidelibus, qui corde saltem 
conlrito et devote recitaverint hujusmodi orationem jaculatoriam 
Jndulgentiam centum dierum semel in die (Rescr. 27 Febr. 1886; 
Raccolta, pag. 71). 

32. Oratio ad i.mpetrandam unitatem fidei. 

275. Domine Jesu, doce nos orare sicut Patrem orasti, ut 
omnes unum sint. 

Kecitantibus corde saltem contrito et devote praedictam orationem, 
Summus Pontifex Leo XIII concessit, sub die 9 Martii 1893, 

Jndulgentiam centum dierum semel in die acquirendam (Apud 
Acta Ord. Min. ann. XII, pag. 175). 

33. Jaculatoria S. Hieronymi Aemiliani: 

Dulcissime Jesu, non sis mihi Judex, sed Salvator. 

276. Indulgentia quinquaginta dierum, a Pio IX concessa 
omnibus Christifidehbus, qnoties corde saltem contrito et devote 
hujiismodi brevissimam precem recilaverint (Decr. 11 Aug. 1851). 

Idem Pontifex benigne elargitus est omnibus Christifidelibus, qui per 
unius anni spatium semel saltem in die corde contrito et devote recitaverint 
praedictam Jaculatoriam 

Indulgentiam 'plenariam semel tantum lucrandam a primis 
Vesperis fesli S. Hieronymi Aemiliani (20 Juhi) usque ad tolam 
octavam, die, qua vere contriti, confessi ac sacra Communione re- 
fecti, visitaverint ahqnam ecclesiam vel publicum oratorium, ibique 
per ahquod temporis spatium oraverint juxta mentem Sanctitatis 
Suae (Decr. 29 Nov. 1853; Raccolta, pag. 57). 

§ IV. 

JESUS INFANS. 

34. Okatio ad. Jesum Infantem. 

277. Amantissime Jesu Christe, Domine noster, qui pro 
nobis nasci dignatus es in praesepe, ut nos redimeres a peccati 


122 PARS  11.  DE  INDULGENTllS  IN  SPECIE. 

tenebris, ut nos ad te traheres, tuoque amore nos accenderes, 
te adoramus uti Greatorem et Redemptorem nostrum ; te veluti 
Regem et Dominum habemus, et uti tributum tibi cunctos of- 
ferimus cordis nostri afFectus. 0 bone Jesu, Domine et Deus 
noster, hanc dignare accipere oblationem- et ut tuo beneplacito 
digna fiat, nostras ignosce culpas, illumina intellectum, nosque 
inflarama illo tuo igne, quem deferre in mundum venisti, ut 
in cordibus nostris accendatur. Sic flat anima nostra juge 
sacriflcium ad honorem tuum; fac ut ipsa semper majorem 
quaerat in terris gloriam tuam, ut tandem frui valeat in coelis 
tua inflnita pulchritudine. Amen. 

Orazione a Gesu Bambino. 

Amabilissimo nostro Signore Gesii Cristo, che fatto per noi 
Bambino, voleste nascere in un.a grotta per liberarci dalle te- 
nebre del peccato, per attirarci a voi, ed accenderci del vostro 
amore, vi adoriamo per nostro Greatore e Redentore, vi rico- 
nosciamo e vogliamo per nostro Re e Signore, e per tributo 
vi offeriamo tutti gli affetti del nostro povero cuore. Garo Gesu, 
Signore e Dio nostro, degnatevi di accettare quesf offerta, e 
affinche sia degna del vostro gradimento, perdonateci le nostre 
colpe, illuminateci, inflaramateci di quel fuoco santo, che siete 
venuto a portare nel mondo per accenderlo nei nostri cuori. 
Divenga in tal modo 1' anima nostra un sacriflcio perpetuo in 
vostro amore; fate che essa cerchi sempre la vostra maggior 
gloria qui in terra, affinche venga un giorno a godere delle 
vostre infinite bellezze in cielo.  Gosi sia. 

S. Congreg-atio Indulgentiis Sacrisqne Reliquiis praeposita, utens fa- 
cultatibus a SS. Domino Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, 
universis Christifidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus supra 
relatam orationem, concessit 

Indulgentiam centum diei^um semel in die kicrandam (Rescr. 
18 Jan. 1894). 

Duo hic adnolamus: 1° Praefatam orationem jam ab anno 1892 
fuisse ditatam indulgentia centum dierum^ lucranda tamen ab iis 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 123 

tanlum fidelibus, qui eam recitassent in ecclesia Aracoelitana de 
Urbe in honorem celeberrimi lufantis Jesu (Bambino di Araceli), 
qui ibi magna veneratione colilur; 2° texluin orationis esse italicum; 
versionem autem latinam nos desumpsisse ex Rphemeride Acta S. 
Sedis, vol. XXVI, pag. 443 (Vid. Acta Ord. iVlin. ann. XHI, pag. 18). 

35. PRO DiE Nativitatis Domini. 

278. Ad excitandam in Christifidelibns majorem devotionem erga So- 
lemnitatem Nativitatis Eedemptoris nostri Jesu Christi, et ut iidem fideles 
eam celebrent cum fructu animarum suarum, Summus Pontifex Sixtus V 
sequentes concessit indulgentias iis omnibus, qui vere contriti, confessi ac 
sacra Communione refecti, praedicta die divina officia recitaverint, vel per- 
sonaliter eis adstiterint in quacumque ecclesia, videlicet: 

Indulgentiam centum annorum pro Malulino et pro Laudibus. 

Indulgentiam centum annorum lum pro Missa, tum pro pri- 
mis et tum pro secundis Vesperis. 

Indulgentiam quadraginta annorum pro quahbet ex ceteris 
Horis, nempe pro Prima, Terlia, Sexta, Nona et Completorio (Breve 
Ut fidelium devotio, 22 Oct. 1586: Raccolta, pag. 72). 

36. Pro Novena Natalis Domini. 

279. Indulgentia tercentorum dierum quahbet die pro iis 
omnibus, qui corde saltem contrito et devole Novenam praemiserint 
dictae Solemnitati, mediantibus piis exercitiis, precibus, virtutum 
actibus etc, ex concessione Pii PP. VII. 

Indulgentia plenaria die Nativitatis Domini vel in alia die 
infra Octavam pro iis, qui in omnibus praefatis diebus Novenam 
peregerint, dummodo vere contriti, confessi et sacra Communione 
refecti, devote orent pro felici statu S. Matris Ecclesiae et juxta 
intentionem Sanclitatis Suae. 

Indulsit insuper laudatus Pontifex, ut eaedem indulgentiae iu- 
crari possint secunda vice inlra annum, iterata, ut supra, Novena 
in honorem divini Infantis Jesu (Rescripl. Secretariae Memoriahum, 
12 Aug. 1815). 

Pius PP. VIII concessit, ut snpradicta indulgenlia plenaria 
acquiri possit in quacumque die Novenae, dummodo haec postea 
integre compleatur, et implelis conditionibus injunctis supra me- 
moratis (Hescript. S. C. I., 9 .lulii 1830; Raccolta, pag. 72). 


124 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

§ V. 

JESUS IN SACRAMENTO ALTARIS. 

37. Hymnus: Pange lingua. 

280. Pius PP. VII concessit Jndulgenliam tercenium dierum 
semel in die Incrandam ab omnibus iis, qui corde conlrito et devote 
recitaverint hymnum Pange lingua cum versu et Oremus ; 

Indulgentiam cenlum dierum recitantibus, ut supra, Tantum 
ergo dumtaxat cum versu et Oremus. 

Illis autem, qui frequenter, vel saltera decies in mense recitaverint, ut 
supra, vel Pange Ungua, vel Tantum ergo cum versu et Oremus, elar- 
gitus est 

Indulgentiam plenariam feria V in Coena Domini, in festo 
Corporis Domini, vel in una die infra Octavam, necnon in alia die 
infra annum ad libitum, dummodo vere contriti, contessi, ac sacra 
Communione refecti, ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, 
ibique per aliquod temporis spatium oraverint ad intentionem San- 
ctitatis Suae (Decr. 24 Aug. 1818; Raccolta, pag. 102). 

38. Rhythmus S. Thomae Aquinatis ad sacram Eucharistiam. 

281. Adoro te devote, latens Deitas, 

Quae sub his flguris vere latitas: 
Tibi se cor meum totum subjicit, 
Quia te contemplans, totum deficit. 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur: 
Gredo quidquid dixit Dei Filius, 
Nil hoc verbo veritatis verius. 

In cruce latebat sola Deitas, 

At hic latet simul et humanitas: 
Ambo tamen credens, atque confitens 
Peto quod petivit latro poenitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intueor: 
Deum tamen meum te confiteor. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 125 

Fac me tibi semper magis credere, 

In te spem habere, te diligere. 
0 memoriale mortis Domini, 

Panis vivus vitam praestans homini, 

Praesta meae menti de te vivere, 

Et te illi semper dulce sapere: 
Pie pellicane, Jesu Domine, 

Me immujidum munda tuo sanguine: 

Gujus una stilla salvum facere 

Totum mundum quit ab omni scelere. 
Jesu, quem velatum nunc aspicio, 

Oro, fiat illud quod tam sitio: 

Ut te revelata cernens facie, 

Visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 

RlTMO  DI  S.  TOMMASO. 

Supplice ti adoro qui, ascoso Dio, 

Sotto queste flgure in Sacramento: 
Tutto sorametto a te lo spirito mio, 
E te nel contemplar, tutto m' anniento. 

Qui il guardo inganna, il tatto ed il sapore, 
Sol per Tudito e piii sicura fe. 
Credo a'tuoi detti, o Yerbo del Signore; 
Nulla e piii vero, eterno ver, di te. 

In Croce sol qual Dio; qual uomo e Dio 

Qui t' ascondesti ; ond'uomo e Dio presente 
lo ti credo e confesso, e chiedo anch'io 
Quel che ti chiese il ladro penitente. 

Come vide Tommaso, io no non vedo 

Qui le tue piaghe; eppur, mio Salvatore, 
Senza vederti in questo vel, ti credo: 
Tu accresci in me fede, speranza, amore. 

Di lui memorial, che per noi moria, 
Vivo pan, che la vita ci alimenta. 


12G PARS  n.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Fa che viva di te Tanima mia, 

E sempre in sb la tua dolcezza senta. 

Pietoso pellican, Gesu Signore, 

Col Sangue tuo purifica me immondo; 
Del tuo Sangue una stilla ha tal valore, 
Ghe puo salvare da ogni colpa il mondo. 

0 Gesu qui nascosto, io cui m' affiso, 
Prego, sazia Tardente sete mia, 
Sicche in vederti disvelato il viso, 
Della tua gloria ognor beato io sia. Amen. 

Universis Christifidelibus recitantibus ante vel post Communionem 
praefatum Ehythmum Eucharisticum, Leo PP. XIII per Kescriptum S. 
Congregationis Indulgentiarum diei 15 Junii 1895, concessit 

Indulgeniiam cenlum dierum, quae ab eodem Pontirice jam 
concessa fueral sub die !20 Decembris 1884 solis Sacerdotibus 
eumdem Rhythmum recilantibus ante vel post Missam (Acta S. Sed. 
vol. 28, pag. 188; et vid. RaccoUa, pag. 555 et 574). 

39. PiissiMAE iNvocATioNEs: Aiiima Christi etc. 

282. Anima Ghristi, sanctifica me. 
Gorpus Ghristi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Ghristi, lava me. 
Passio Ghristi, conforta me. 
0 bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde me, 
Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca me. 
Et jube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te, 
In saecula saeculorum. Amen. 

Pius PP. IX, revocatis quibuscumque aliis indulgentiis, si quae antea 
fuerint concessae pro recitatione hujusmodi Imocatlonum, impertitus est 
omnibus Christifidclibus 


j 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 127 

Indulgentiam lercenlum dierum toties kicrandam, quoties 
corde conlrilo et devote praediclas Invocationes recitant ; 

fndulgentiam septem annorum seinel in die acquirendam 
tum a Sacerdolibus eas recilanlibus post Missae celebrationem, tum 
a fidelibus eas dicentibus post receptam Communionem ; 

Indulgentiam plenariam semel in mense lucrandam ab iis 
omnibus, qui eas lecitaverint, ut supra, semel saltem in die spatio 
unius inensis, ea die ad arbilrium eligenda, in qua vere contritl, 
confessi et sacra Communione refecli visilaverint ecclesiam vel pu- 
blicum oralorium, ibique per aliquod lemporis spatium oraverint 
juxla intentioncm Summi Pontificis (Decr. 9 Jan. 1854; Raccolta, 
pag. 103). 

40. Jaculatoria: Laudetur. 

283. Laudetur et adoretur omni momento sanctissimum 
et divinissimum Sacraraentum. 

Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e di- 
vinissimo Sacramento. 

Recitantibus corde saltem contrito et devote praedictam Jaculatoriam 
in laudem SS. Sacramenti concessa est a Pio PP. VII 

Indulgentia centum dierum semel in die; 

Indulgentia centiim dierum ter in die in singulis quintis 
anni feriis, necnon in Octava festivitatis Corporis Domini; 

Indulgentia plenaria iis, qui quotidie per mensem eam reci- 
tanl, ea die pro iubitu lucranda, in qua confessi et sacra Com- 
munione refecti, orabunt pro S. Ecclesia etc. (Rescript. Secret. Me- 
morialium, 24 Maji 1776). 

Praefatas indulgentias idem Pontifex confirmavit, concedens insuper 

Indulgentiam centum dierum omnibus Christifidelibus toties, 
quoties corde saltem contrito et devote memoratam Jaculatoriam 
recitaverint ad campanae pulsum, indicantem Benedictionem, quae 
in ecclesiis cum SS. Sacramento impertitur, vel nuntiantem boras 
in ecclesia, ubi SS. Sacramentum est expositum sive pro Oratione 
40 Horarum, sive pro alio quolibet motivo (Decr. 30 Junii 1818). 

Idem Summus Pontifex largiri dignatus est 

Indulgentiam centum dierum semel in qualibet Missa lucran- 
dam ab omnibus Cbristifidelibus, qui tempore elevationis ulriusque 


1^8 PAliS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

speciei corde saltem conlrito et devote eamdein precem jaculaloriam 
recitabmit (I)ecr. 7 Decemb. 1819; Raccolta, pag. 89). 

41. Festum et Octava Corporis Domini. 

284. Urbanus V\\ IV inslituit Solemnilalem Corporis Domini 
cum Octava in toto orbe calholico celebrandam, in memoriam in- 
stitutionis adorabilis Sacramenti SS. Eucharistiae a divino nostro 
Redemptore Jesu Christo factae ante suam dolorosissimam Passionem 
(Constit.  Transiturus, 11 Aug. 1264; Raccolta, pag. 83). 

Cupiens Pontifex, ut Christifideles in liujusmodi solemnitate dignas 
Domino referrent gratias pro tam magno beneficio, per memoratam Con- 
stitutionem nonnuUas concessit indulgentias, postea auctas a Summis Pon- 
tificibus Martino V in Constit. Incffabills, 26 Maji 1429, et Eugenio IV 
in Constit. ExcellenUssimum, 26 Maji 1433, et sunt sequentes: 

1. Jndulgentia ducentorum dierum in vigiha festi Coiyoris 
Dornini iis omnibus, qui vere contriti et confessi jejunaverint, vel 
aliud pium opus peregerint juxta consihum proprii Confessarii; 

2. Indulgentia quadringentorum dierum in ipso festo iis, qui 
contriti et confessi devote adstiterint primis vel secundis Vesperis, 
Matutino et Missae, pro qualibet ex dictis functionibus; 

3. Indulgentia centum sexaginta dierum in ipso festo, pro 
qualibet ex Horis minoribus, Prima, Tertia, Sexla, Nona, et Com- 
pletorio; 

4. Indulgentia ducentorum dierum in omnibus Octavae diebus 
pro quibushbet Vesperis, pro quoUbet Matutino et pro qualibet Missa 
cui quis ut supra adstiterit. 

5. Indulgentia octoginta dierum. (in Octava) pro qualibet ex 
Horis minoribus et pro Completorio. 

6. Indulgentia ducentorum dierum iis qui processionibus SS. 
Sacramenti, quae in festo et in ejus Octava fiunt, interfuerint, 
illudque associaverint, et oraverint pro pace et tranquillitate Ec- 
clesiae; dummodo, si Sacerdotes, Missam devote celebraverint; si 
laici, sacra Communione refecli fuerint (Raccolta, pag. 83; Summar. 
Ord. Min. apud Rescr. auth. pag. 394, n. 30). 

42. Comitatus SS. Sacramenti. 

285. Martinus V, Constit. IneffahUe, 26 Maji 1429, et Eugenius IV, 
Constit. ExccllenUssimum, 26 Maji 1433, Christifidelibus, qui cim lumine 


I 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 129 

accenso associaverint et adoraverint SS. Sacramentum, dum  pro simpUci 
Communionc defertur ad infirmos, concesserunt 

Indulgentiam ducentorum dierum pro qualibet vice. 

/ndulgentiam centum dierum, quoties SS. Sacramentum de- 
vote secuti fuerint sine lumine, clum item ad infirmos pro simplici 
Communione defertur. 

Pius autem PP. IX declaravit, Indulgentiam ducentorum die- 
rum acquiri etiam posse ab iis fidelibus, qui (sine lumine) SS. 
Sacramentum devote comitantur, quando pro Communione sole- 
mniter defertur ad infirmos; et Indulgentiam centum dierum 
lucrari posse toties quoties ab iis qui devote comitantur augustis- 
simum Sacramentum in ceteris omnibns circumstantiis (Rescript. 
S. C. L, 18 Julii 1877; Raccolta, pag. 108). 

43. VisiTATio SS. Sacramenti. 

286. Summus Pontifex Pius IX omnibus Christifidelibus, qui corde 
saltem contrito et devote visitabunt SS. Sacramentum, et coram ipso re- 
citabunt quinque Pater, Ave et Gloria, et aliud Pater, Ave et Gloria 
pro concordia inter principes christianos, extirpatione haeresum, peccatorum 
conversione, et S. Matris Ecclesiao exaltatione, concessit 

Indulgentiam tercentum dierum pro qualibet vice (Breve 
15 Sept. 1876; Raccolta, pag. 107). 

44. VisiTATio SS. Sacramenti tempore Orationis 

QUADRAGINTA  HORARUM. 

287. Oratio per quadraginta horas non intermissa ante 
SS. Sacramentum publicae venerationi expositum, initium habuit 
Mediolani circa annum lo34. Per alias Italiae civitates deinde pro- 
pagata est, et in Urbem introducta pro prima Dominica cujuslibet 
mensis ab Archiconfraternitate SS. Trinitatis Peregrinorum (a S. 
Pliilippo Nerio instituta anno 1548), et pro qualibet tertia Domi- 
nica mensis ab Archiconfraternitate S. Mariae Orationis et Mortis, 
anno Wrol {Raccolta, pag. 85; Gardellini, Commentaria ad In- 
slruct. PP. Clementis XI pro Orat. 40 Hor.). 

288. Praedicta Oratio quadraginta Horarum instituta est ad 
recolendum tempus 40 horarum, quo Christi corpus latuit in se- 
pulchro, et etiam in memoriam et imitationem quadraginta die- 

9 


130 PARS  11.  DE  INDULGENTllS  IN  SPECIE. 

nim, qiiihus Dominus nosler  in deserto  jejunavit  et  oravit (Cf. 
loca cit.). 

289. Clemens PP. VIII per suam Constitulionem Graves et diu- 
ticniae, datam 25 Nov. 1592, Orationem quadraginta Horarum in 
Urbe perpetuo constituit per inlegrum aimi cursum, ordine qui- 
dem successivo, nempe per gyrum de una in aliam ecclesiam, in- 
cipiendo a Palatii Apostolici Sacello {Raccolta, Gardellini). 

290. Ideo autem Pontifex hanc piissimam devotionem in Urhe 
instituit, ut sic fideles die noctuque, quavis hora, ante SS. Sacra- 
mentum solemniter expositum orantes, Dominum nostrum tot ho- 
minum culpis ad iram provocatum placarent, eiusque divinas mi- 
sericordias implorarent (Ihid.). 

291. Indnlgentias quoque elargitus est iis omnihus Christifide- 
libus, qui lempore praescriptae expositionis unam saltem horam in 
oralione perseverassent. Haec omnia confirmata fuerunt a Paulo V, 
Brevi Cum felicis recordationis, 10 Maji 1606, qui insuper Indul- 
gentias ampliavit, ac tempits ad eas consequendas alio modo de- 
terminavit. Indulgenliae sunt: 

Indulgentia plenatHa lucranda ab iis omnibus, qui vere con- 
triti, confessi et sacra Communione refecti devote visitaverint, pro 
60 temporis spatio, quod illis commodum fuerit, SS. Sacramentum 
publicae adorationi expositum, ihique oraverint pro concordia inter 
principes christianos, haeresum extirpatione, ac S. Matris Ecclesiae 
exaltatione, vel ahas preces recitando juxta propriam cujusque de- 
votionem. 

Indulgentia decem annorum totidemque quadragenarum in 
qualibet visitatione acquirenda ab iis fidelibus, qui eam peregerint 
vere contriti, et cum firmo proposito se confitendi. Haec indulgen- 
tia confirmata est a Summo Pontifice Pio IX per Rescriptum S. C. I. 
sub die 26 Nov. 1876 (Cf. Raccolta, pag. 86; Gardellini, loc. cit. 
§ XXXIII; Ferraris, v. Euchar. n. 67). 

292. Pius PP. VII, die 10 Maji 1807, per Emum Cardinalem 
Urbis Vicarium declaravit in pe^yetuum privilegiata omnia alta- 
ria illarum ecclesiarum, in quibus fit praefata Expositio, eadem 
Expositione perdurante {Raccolta, pag. 87). 

293. Ex Brevibus Pontificiis minime constat, generalem indul- 
gentiarum concessionem factam fuisse pro omnibus locis, in quihus 
Oratio 40 Horarum peragitur. Indulgentiae enim, quas supra indica- 
vimus, concessae fuerunt pro quadraginta Horis, quae Romae fiunt. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 131 

294. Per peculiaria tamen Indulta, postulantibus praesertim 
Episcopis, concessae sunt aliquando indulgentiae. Ita ex gr. anno 
1710 indulgentia plenaria pro Oratione 40 Horarum concessa fuit 
civitati Coloniensi; anno 1716 civitati Pistoriensi, ubi numeraban- 
lur 85 ecclesiae, in quibus SS. Eucharistiae Sacramentum publicae 
fidelium adorationi proponi poterat, nempe parochiales 2o, Regu- 
larium 11, Moniahum 17, Confraternitatum 32. In concessione 
autem exchisae fuerunt ecclesiae Moniahum (Cf. Rescr. aulh. NN. 4. 
31. 42. 44. 00. 84). 

Item non concedebalur gratia Orationis 40 Horarum, vel sal- 
tem non largiebantur indulgentiae pro simih oratione in Urbe con~ 
•cessae, si in civitate vel loco non reperiebatur sufficiens numerus 
ecclesiarum, ubi per turnum expositio SS. Sacramenti fieri poterat 
(Cf. Rescr. auth. N. 44). 

295. Sacra Congregatio Indulgenliarum jam ediderat Decre- 
tum, quo « censuit, nemini posthac concedendam esse indulgen- 
tiam, qui expositionem Sanctissimi non celebraverit cum eo, qui 
dictus est, modo, nimirum cum oralione 40 horarum numquam 
wtermissan (Decr. 13 Sept. 1672. N. 7). 

296. Cum autem praefatae S. Congregationi innotuerit, in non- 
Dulhs ecclesiis Itahae, praecipue vero in regno utriusque Siciliae, 
Oralionem quadraginta llorarum noctis tempore intermitti, orta 
dubilatio est: 

An visitantes augustissimum Eucharistiae Sacramentum modo 
supra memorato expositum indulgentiam consequi valeant, cum 
in Brevibus pro ecclesiis Italiae hactenus expeditis, exposita sinl 
verba: Orationi quaclraginta horarum continuatarum, non autem 
interpolatarum ? — Re mature perpensa, eadem S. C. declara- 
Tit : Indulgentiam ita lucrari minime posse (Decr. 28. Nov. 
1724. N. 87). 

297. At, ne in posterum Christifideles tanto coelestium dono- 
rum bono careant, S. Congregatio censuit in illis ecclesiis, in qui- 
bus rationabili de causa Oralio 40 Ilorarum noctu intermitli con- 
suevit, indulgentia deinde concedatur ea conditione adjecta, ut non- 
nisi noctis lempore, nempe ah hora vigesima quarta usque ad 
auroram diei immediate sequentis saepe dicta Oratio interpole- 
lur... Quod votum Sanctitas Sua benigne approbavit, et mandavit, 
ut de ea re Episcopi certiores fiercnl, ut quisque suarum Eccle- 
siarum indigentiae omni, qua decet, prudentia ac diligentia con- 


132 PARS  11.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

suleret, curando, ut nova Brevia desuper opportuna expediantur 
(Decr. eod.). 

298. Etiam Benedictus XIV, de eadem Oratione 40 Horarum 
loquens, ait: Equidem, veteris disciplinae severitate remissa, nunc 
eadem indulgentia (plenaria) concedi intelligitur, etiamsi Sacra- 
mentum Eucliarisliae per horas quadraginta continuas gravissimis 
de causis minime prostet, modo tamen horis diurnis semper expo- 
situm rehnquatur (Epist. Accepimus, 16 Apr. 1746 ad Episcop. 
Wormatien., Gardelhni, Instr. Clement. § XXX. 6). 

299. Exinde Gardelhni loc. cit. conatur ostendere, huiusmodi 
indulgentiae amphationem non hmitari ad ecclesias tantummodo 
dioecesis Wormatiensis, in quarum favorem indultum datum fuit, 
sed esse universalem, et extendi etiam ad ecclesias Urbis, si de- 
tur casus, quod gravissimis de causis nocte recondatur Sacra- 
mentum. 

Sed licet huiusmodi amphatio tamquam generahs habenda no» 
foret, certum est lamen benignitate Apostohcae Sedis ad preces Or- 
dinariorum facile indulgentiam impertiri. 

300. Quinimo etiam pro expositione minus solemni SS. Cor- 
poris Christi progressu temporis nonnullae indulgentiae interdum 
datae sunt. Quin etiam paulatim usus invaluit ahquas indulgentias 
numquam denegandi, sed recurrendum in casibus particulari- 
bus (Decr. 28 Marth 1711. N. 6). 

Et revera pro singulis casibus indulgentiae datae sunt pro 
expositione venerabilis Eucharistiae Sacramenti, licet minus so- 
lemni, scilicet absque 40 horarum non intermissa Oratione; 
prius quidem moderate, postea vero etiam plenaria indulgentia 
quibusdam concessa est (Cf. Rescr. auth. NN. 13. 83. 84). 

301. Sacrae Congregationi Indulgentiarum sequens dubium 
propositum fuit solvendum: 

Quando propter gravem causam accidentalem Ordinarius prae- 
cipit vel approbat Orationem quadraginta Horarum dictam, pos- 
suntne fideles indulgentiam plenariam lucrari, positis de iure po- 
nendis ? 

S. C. respondit: Negative (Decr. 20 JunU 1836. N. 257). 

302. Pro acquirenda indulgentia visitantibus SS. Sacramenlum 
pubhcae adorationi expositum concessa, sufficit semel tantum ec- 
clesiae visitationem implere (Cf. Decr. 19 Jan. 1756. N. 198). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 133 

45. VisiTATio SS. Sacramenti expositi in hebdomada 
Septuagesimae et in subsequentibus usque ad diem Cinerum. 

303. Pro avertendis Christifidelibus teinpore bacchanalium 
ab operibus carnis et convertendis ad opera spiritus, salutari con- 
silio jamdiu a piis fidelibus instituta est tum Romae tum ahbi pu- 
bhca adoratio SS. Sacramenti in forma 40 horarum per tres dies 
sive in hebdomada Septuagesimae, sive in aUera Sexagesiraae, aut 
Quinquagesimae ante diem Cinerum. Jam vero ex concessione 
Summorum Pontificum omnes ecclesiae ubicumque locorum exi- 
^tentes, ubi Venerabilis expositio sive in hebdomada Septuagesimae, 
sive Sexagesimae, aut Quinquagesimae, sive in singuhs praediclis 
hebdomadis per tres dies, atque etiam si tantummodo in feria V 
infra hebdomadam Sexagesimae peragatur, ditatae sunt 

Indulgentia plenafia lucranda ab universis Christifidehbus 
confessis et sacra Communione refectis, qui easdem ecclesias in 
uno ex praedictis diebus expositionis visitaverint, ibique oraverint 
pro concordia inter principes christianos, extirpatione haeresum, et 
exaltatione S. Matris Ecclesiae (Decr. Urbis et Orbis, 23 Juhi 1765, 
apud Rescr. auth. N. 229; Raccolta, pag. 88). 

Quoad hanc expositionem notentur sequentia, quae ex dictis 
sponle fluunt: 

1. Non est necessarium ut SS. Sacramentum sit expositum 
per 40 horas. Sufficit, ut expositio fiat ad formam 40 horarum, 
ila ut ad tertium usque diem protrahatur, hcet nocte recondatur. 

2. Imo sufficit, ut expositio fiat solummodo feria quinta intra 
hebdomadam Sexagesimae (vulgo Giovedl grasso) per sex vel 
septem circiter horas tum ante tum post meridiem. 

3. Plenaria indulgentia dumtaxat concessa est, non vero par- 
tiales tolies quoties lucrandae, prout in oratione 40 horarum. 

4. Privilegium altaris non est concessum pro hac expositione. 

46. Visitatio SS. Sacramenti in solemni expositione 

FeRIA  V  ET  VI  MAJORIS  HEBDOMADAE. 

304. Christifideles devote visitantes, feyna V et VI majoris heb- 
domadae, auguslissimum Eucharistiae Sacramentum pubhcae fide- 


134 PARS  11.  DE INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

liuni adorationi expositum, quod vulgo Sepulchrim nominatur^ 
ibique per aliquod temporis spatium orantes ad inlentionem Summi 
Pontificis, ex concessione Pii PP. VII easdem lucrantur indulgentias, 
quae fuerunt elargitae visitantibus Sanctissimum solemniter expo- 
situm in forma 40 horarum, videlicet: 

Indulgentiam plenariam, dummodo sint contriti et confessi, 
et ad sacram Communionem accesserint vel in ipsa feria V in 
Coena Domini, vel die Paschatis; 

Indulgentiam decem annorum totidemque quadragenarum 
pro qualibet alia visitatione, ut supra peracta, cum firmo proposito 
confitendi (Rescript. S. C. I., 7 Martii 1815; Raccolta, pag. 99). 

Quia de Sepulchro in Coena Domini hic mentio facta est, no- 
tamus: 

1. Altare, in quo feria V majoris hebdomadae publicae ad- 
orationi exponitur augustissimum Sacramentum, hcet in capsa re- 
conditum, non esse repraesentativum sepulturae Domini, sed in- 
stitutionis ejusdem augustissimi Sacramenti. 

2. Quoties Decrela Sacrae Rituum Congregationis nominant 
Sepulchrum vel locum Sepulchri idem altare, vulgari tantum de- 
nominatione uti voluisse^ quin illud designaverit ut repraesentativum 
Dominicae sepulturae. 

3. Praeter lumina et flores, non licere ad exornandum prae- 
dictum altare adhibere Crucem cum panno funereo, vel Christi 
demortui effigiem, vel scenicas decorationes, statuas, nempe bea- 
tissimae Virginis, S. Joannis Evangehstae, S. Mariae Magdalenae et 
mihtum custodum, picturas, arbores, aliaque ejusmodi, et flores 
ipsos non disponendos esse, ac si altare esset in viridario (Decr. 
S. R. C, 14 Maji 1887, apud Acta S. Sed. vol. XIX, pag. 602). 

47.  PlU-M EXERCITIUM  IN  FeRIA  V MAJORIS  HEBDOMADAE,  IN  FESTO 
CORPORIS  DOMINI,  ET  IN  ALIIS FERHS QUINTIS  INFRA  ANNUM. 

305, Pius PP. VII concessit omnibus Christifidehbus, qui sive pu- 
blice sive privatim feria V in Coena Domim ahquod pium exercitium 
per unam horam peregerint in memoriam institutionis SS. Sacramenti, 

Indulgentiam plena^Ham, dummodo sint vere contriti, atque 
praedicto die, vel in uno subsequentis hebdomadae ad Confessionem 
et Communionem accedant; 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 135 

Item Indulgenliam plenariam, iisdem condilionibus servatis, 
in festo Corporis Domini; 

Indulgenliam tercenlum dierum in singulis aliis quintis feriis 
infra an^ium, peragendo corde saltem contrito et devote praedictum 
pium exercilium (Rescript. ex Secretaria Memorialium, 14 Febr. 
1815, et 6 Apr. 1816; Raccolla, pag. 98). 

Omnes enuntiatae indulgentiae confirmatae sunt a Summo 
Pontifice Pio IX (Uescript. S. C. I., 16 Junii 1876; Raceolta, pag. 99). 

48.  COMITATUS  SS.  VlATICI. 

306. Indulgenlia septem annorum totidemque quadragena- 
rum concessa est iis omnibus, qui cum luminibus vel cereo accenso 
comitaverint SS. Sacramentum, dum pro Viatico ad infirmos de- 
ferlur; orando juxta ordinarias intentiones Summi Pontificis; 

Indulgentia quinque annorum et quinque quadragenarum 
iis, qui idem SS. Vialicum comitanlur sine lumine. 

Indulgentia trium annorum totidemque quadragenarum iis, 
qui legitime impediti, aliam vice sua personam miserint ad asso- 
ciandum cum iumine SS. Sacramentum. 

Indulgenlia centum dierum illis omnibus, qui legitime im- 
pediti, nequeunt personaliter comitari SS. Viaticum, si lunc reci- 
taverint unum Pater noster et unum Ave Maria juxta intentionem 
Summi Pontificis. 

Descriptae indulgentiae jam antea partim concessae a Paulo V, 5 Nov. 
1606, et ab Innocentio XI, 1 Octob. 1688, fuerunt confirmatae et am- 
pliatae ab Innocentio XII, Constit. Bebitum Pastoralis Officll, 5 Jan. 
1695 {Raccolta, pag. 87). 

49. Adoratio SS. Sacramenti ad Missae elevationem. 

307. Gregorius PP. XIII omnibus Christifidelibus, qui genuflexi ora- 
verint sive domi, sive in agro, sive in viis, sive in quocumque alio loco, 
dum datur signum elevationis SS. Sacramenti in Missa conventuali vel 
parochiali, concessit 

Jndulgentiam unius anni qualibet vice; 

Indulgentiam duorum annoriun quoties in bunc finem se con- 
ferentes ad ecclesiam, ibi indicato tempore SS. Sacramentum ado- 
rabunl (Conslit. Ad excitandum, die 10 Apr. 1580; Raecolta, 
pag. 84). 


13() PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

50.  COMMUNIO  FREQUENS. 

308. Ex concessione Gregorii XIII, fideles qui confessi sacram Sy- 
naxim receperint diebus festis, orando pro Summo Pontifice, lucrantur 

Jndulgentiam quinque annorum. 

Illi autem, qui consueverint ad sacram Communionem accedere semel 
saltem in mense, et in Solemnitatibus Domini nostri Jesu Christi, et in 
festivitatibus B. Virginis, omnium SS. Apostolorum, ac in Nativitate S. 
Joaunis Baptistae, consequuntur 

Jndulgentiam decem annorum qualibet vice; 

Indulgentiam plenariam semel in anno ea die, qua celebratur 
festum principale civitalis vel terrae, sive loci, in quo reperiuntur, 
dummodo confessi et sacra Coinmunione refecti, orent ut supra 
pro Summo Ponlifice (Constit. Ad excitandum 10 Apr. 1580; Rac- 
colta, pag. 85). 

§ VI. 
JESUS CRUCIFIXUS. 

51. Vexilla Regis prodeunt, 

309. SS. D. X. Leo PP. XIII omnibus Christifidelibus, qui corde sal- 
tem contrito et devote recitaverint praefatum hymnum, concessit 

Jndulgentiam centum dieriim, semel in die (Rescr.  16  Jan. 
1886; Raccolta, pag. 147 etc). 
Penultima stropha ita se habet: 

0 Crux, ave, spes unica, 
Gentis redemptae gloria! (1) 
Piis adauge gratiam, 
Reisque dele crimina. 


(I) In locum huius versus dicatur: 
Tempore Passionis: Hoc Passionis tempore ! 
Tempore Paschali: Paschale quae fers gaudiuml 

In festo ExaUationis S. Grucis (14  Sept.):  In hac triumphi glorial  [Rac- 
colta, loc. cit.). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 137 

o2. Oratio: En ego, o bone et dulcissime Jesu. 

310. En ego, o bone et dulcissime Jesu, ante conspectum 
tuum genibus me provolvo ac maximo animi ardore te oro 
atque obtestor, ut meum in cor vividos Fidei, Spei et Ghari- 
tatis sensus, atque veram peccatorum meorum poenitentiam, 
eaque emendandi firmissimam voluntatem velis imprimere: 
dum magno animi affectu et dolore tua quinque vulnera mecum 
ipse considero ac mente contemplor, illud prae oculis habens, 
quod jam in ore ponebat tuo David propheta de te, o bone 
Jesu : Foderunt manus meas et pedes meos ; dinumeraverunt 
omnia ossa mea (Psal. 21, v. 17 et 18). 

311. Summus Pontifex Pius IX per decretum S. Congregationis In- 
dulgentiarum die 31 Julii 1858, inhaerens decretis alias a nonnullis suis 
praedocessoribus emanatis, de novo confirmavit 

Indulgenliam plenariam a Cleinente VIII et Benedicto XIV 
concessam et a Pio VII et Leone XII confirmatam, omnibus Chri- 
slifidelibus, qui praedictam orationem in honorem Jesu crucifixi 
recitabunt. 

312. Conditiones ad eam lucrandam. Conditiones pro acqui- 
renda praefala induigenlia plenaria indicantur in citato decreto diei 
31 Julii 1858, ubi dicitur: Praememoratara indulgentiam plenariam 
lucrari ab iis utriusque sexus Christifidehbus, qui vere poenitenles, 
confessi, sacraque Communione refecti, dictam Orationem En 
ego etc. quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, ante 
quamcumque sanctissimi Crucifixi imaginem devote recitaverint, 
ac insuper per aliquod temporis spatium juxta mentem Sancti- 
tatis Suae pie oraverint (Decr. auth. N. 386; Raccolta, pag. 139). 

313. Ad notitiam scire praeslat, quod per decretum diei 10 
Aprihs 1821 a Pio VII, recitantibus orationem En ego, non modo 
concessa erat plenaria indulgentia, verum etiam liberatio unius 
animae a Purgatorii poenis. Verum, per decretum Leonis XII diei 
17 Septembris 182o, confirmatur praefata indulgentia, sed loco 
praedictae liberaiionis addilum est: cum facultate eamdem in- 
dulgentiam in suffragium defunctorum ftdelium applicandi (Decr. 
28 Sept. 1838. N. 264 ad 2™). 


138 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

314. Notare eliam volumus, quod ad liicrandam indulgentiam 
Orationi En ego adnexam, primitns praescribebatur tantum Sacra- 
mentorum susceplio, Orationisque coram Crucifixo recitatio (Decr. 
25 Sept. 1841. N. 293). 

Verum ad diluenda dubia quae ad S. Congregationem Indul- 
gentiarum saepe deferebantur circa conditiones adiniplendas pro 
acquisilione memoratae indidgentiae plenariae, ipsa S. Congregatio 
censuit consulendum Summum Pontilicem Pium IX, ut declarare 
dignaretur singulas conditiones, quae sunt a fidelibus adimplendae 
pro eadem indulgentia assequenda. Et Pontifex, ut vidimus, praeter 
Confessionem et Communionem, praescripsit etiam ulper a/zr/itocZ 
temporis spatium oretur juxta menteni Sanctitatis Suae, 

Praefata indulgentia plenaria Oralioni En ego adnexa, a Sa- 
cerdotibus qui hebdomadaleni Confessioneni peragere solent, facil- 
lime quotidie acquiri potest post Sacrum celebratum, ut per se 
patet. 

315. Circa finem Orationis En ego nonnulla verba diversimode 
leguntur. In aliquibus enim libris legilur: quod jam in ore suo 
ponebat; in aliis vero, in ore tuo. Super re quaesitum est: Utrum 
dicendum sit in oratione praefala ore tuo, an vero suo? 

S. Congregatio Indulg. die 29 Martii 1894 respondit: Standum 
omnino textui Collectionis authenticae editae Romae anno 1886. 
(Nouvel. Rev. Theol. torn. XXVI, p. 388). 

In textu Collectionis seu Raccolta legitur tuo, et ideo huic 
lectioni standum est. 

316. Praedicta indulgentia plenaria orationi En ego adnexa, 
semel tantum in die lucrari polest. Sacrae Congregationi Indulgen- 
tiarum sequens dubium propositum fuit solvendum: 

x\n Sacerdotes qui binas Missas eodem die celebrare debent, 
bis quoque plenariam indulgentiam lucrari valeant, quae adnexa 
est Orationi: En ego, o bone et dulcissime Jesu etc, eam posl 
utramque iMissam recitando? 

S. Congregatio die 20 Junii 1892 relato dubio respondit: 
Detur Decretum Urbis et Orbis d. d. 7 Martii 1678; ideo 
negative. Decretura enim Delatae saepius, ad quod S. Congregatio 
remiltit, declarat: Semel autem dumtaxat in die plenariam in- 
dulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam, vel 
aliudpium opus peragentibus, luci^ifieri {Wd. Nouvel. Rev. Theol. 
tom. 24, pag. 481). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 139 

o3. Oratio: Deus, qui pro redemptione mundi, 

317. Deus, qui pro redemptione mundi voluisti nasci, cir- 
cumcidi, a Judaeis reprobari, a Juda traditore osculo tradi, 
vinculis alligari, sicut agnus innocens ad victimam duci, atque 
conspectibus Annae, Gaiphae, Pilati et Herodis indecenter of- 
ferri, a falsis testibus accusari, flagellis et opprobriis vexari, 
sputis conspui, spinis coronari, colaphis caedi, arundine per- 
cuti, facie velari, vestibus exui, cruci clavis affigi, in cruce 
levari, inter latrones deputari, felle et aceto potari et lancea 
vulnerari, tu Domine, per has sanctissimas poenas tuas quas 
ego indignus recolo, et per sanctam crucem et mortem tuam, 
libera me a poenis inferni et perducere digneris, quo perduxisti 
latronem tecum crucifixum. Qui cum Patre et Spiritu sancto 
vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Quinque Paier, Ave et Gloria. 

Siimmus Pontifex Pius VII iis fidelibus, qui corde ss.ltem contrito et 
devote recitaverint descriptam orationem cum quinque Pater, Ave et Gloria, 
elargitus est 

Jndulgentiam tercentum dierum, semel in die; 

Indulgentiam plenariam in uno (ad libilum) ex tribus uitimis 
mensis diebus, ab iis omnibns acquirendam, qui, ut supra, quotidie 
per mensem eam recilaverint, dummodo vere contrili, confessi et 
sacra Communione refecti, per ahquod temporis spalium devote 
oraverint juxla inlentionem Sanclitatis Suae (Decr. T6 Aug. 1820; 
Raccolta, pag. 136). 

54. Invocatio: Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae, 
vicit Leo de tribu Juda, radix David. Alleluja. 

318. Hujusmodi invocatio ex Breviario Romano desumpla, a 
S. Antonio Palavino crebro, ul fertur, usurpabatur, et a Sixto V 
ad basim obehsci S. Pelri fuit inscripla. 

Leo PP. Xni per Eescriptum S. C. Indulgentiarum, die 21 Maji 1892, 
omnibus Christifidelibus praedictam invocationem corde saltem contrito et 
devote recitantibus, benigne concessit 


140 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam; quam 
indulgentiam eadem Sanctitas Sua etiam animabus igne Purgatorii 
detenlis applicabilem declarare dignata est (Nouv. Rev. Tlieol. 
lom. XXIV, pag. 370). 

55. Jaculatoria : Salvator mundi, miserere nobis. 

319. Haec brevissima oratio ordinarie reperitur scripta sub 
Imagine SS. Salvatoris, quae Romae colitur in celebri Sanctuario, 
Sancta sanctorum nuncupato. 

Ex concessione Leonis PP. XIII fideles dictam precem jaculatoriam 
corde saltem contrito ac devote recitantes lucrantur 

Indulgentiam quinquaginta dierum semel tantum in die, de- 
functis quoque applicabilem (Rescr. S. C. Indulg. die 21 Febr. 1891; 
Acta Ord. Min. anno X, pag. 108). 

56. Invocationes ad Crucem S. Thomae Aquinatis. 

320. Grux mihi certa salus. 

Grux est quam semper adoro. 
Grux Domini mecum. 
Grux mihi refugium. 

Summus Pontifex Pius IX omnibus Christifidelibus, corde saltem con- 
trito et devote recitantibus hujusmodi Invocatlones, quas Angelicus Doctor 
S. Thomas expresserat in forma crucis (in suo Conventu prope Anagniam), 
concessit 

Indulgentiam tercentum dierum semel in die (Rescript. au- 
tograph. 21 Jan. 1874; Raccolta, pag. 142). 

57. Jaculatoria : Adoramus te. 

321. Adoramus te, sanctissime Domine Jesu Ghriste, bene- 
dicimus tibij quia per sanctam Grucem tuam redemisti mundum. 

Ex concessione Summi Pontificis Leonis XIII fideles recitantes corde 
saltem contrito et devote praefatam orationem jaculatoriam lucrantur 

Indulgentiam centum dierum semel in die (Rescript. S. C. L 
4 Martii 1882; Raccolta, pag. 143). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 141 

dS.  DeVOTUM  EXERCITIUM  DIE  VENERIS  IN  MEMORIAM 
AGONIAE  D.  N.  .1.  G. 

322. Introdiicta pluribus in locis pia praxi aliquod devolum 
exercilium peragendi ea die et hora, quae nobis in mentem revocant 
id, quod pro nobis passus est Dominus noster Jesus Christus, Sum- 
mus Pontifex Benedictus XIV voluit, ut tahs devotio in perpetuum 
et modo uniformi coleretur in toto Orbe cathohco. Hinc Superioribus 
singuiarum ecclesiarum virtute sanctae obedientiae praecepit, ut 
in omnibus sextis feriis hora tertia post meridiem campanam pul- 
sari facerent, concedens omnibus fideiibus, qui tunc flexis genibus 
devote recitaverint quinque Pater et Ave, orando pro concordia 
inter principes christianos, pro extirpatione haeresum, exaltatione 
S. Matris Ecclesiae, et peccatorum conversione, 

Indulgentiam centum dierum (Breve Ad Passionis, 13 De- 
cemb. 1740; Raccolta, pag. 121). 

Cum autem postea invaluerit Romae consuetudo dandi diebus 
veneris signum Agoniae divini Redemptoris hora 21 juxta horo- 
logium ilalicum, nempe tribus horis ante Ave Maria de sero, et 
dubium exortum fuerit, an Benedicti XIV praescriptioni, vei dictae 
consueludini standum foret, S. Congregatio Indulgentiarum decla- 
ravit, standum esse consuetudini Urbis (Decr. 24 Sept. 1838; 
Raccolta, ibid.). 

Attamen in iis locis, in quibus viget m bona fide consuetudo 
pulsandi campanam alia hora ad commemorandam Agoniam Do- 
mini, ex concessione Summi Pontificis Leonis XIII possunt fideles 
lucrari supradictam indulgentiam, dummodo recitent, ut supra, 
quinque Pater et Ave, et adimpleant ceteras conditiones praescri- 
ptas (Rescript. S. C. I., 15 Maji 1886. Loc. cit.). 

§ VIL 

SANGUIS PRETIOSISSIMUS D. N. J. C. 

59. Indulgentiae pro mense pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. 

323. Ex concessiono Sammi Pontificis Pii IX, qnicumqno devoto 
adstiterit pio exercitio Mensis in honorem divini Sanguinis aliqua in ec- 
clesia vel oratorio puhlico, quilibet sit dies anni, quo incipit, lucratur 
quotidie 


14:2 PARS  11.  DE  INDULOENTIIS  IN  SPECIE. 

Jndulgentiam septem annorum totidemque qimh^agenarum. 

Qui pcr dccetn viccs id peregerit (nempe praefato pio exercitio decies 
intorfuerit) 

I ndulgentiam plenariam consequetur, dnmmodo inlra mensem, 
vel uno ex septem diebus immediate sequentibus, confessus et 
sacra Communione refectus aliquam ecclesiam vel publicum ora- 
torium visitaverit, ibique per aliquod temporis spatium ad mentem 
Sanctitatis Suae devote oraverit. 

Similiter, qui private piis precibus ac virtutum actibus, quocumque 
tempore infra annum, dictum pium exercitium peregorit, et sic divinum 
Sanguinem honoraverit 

Indulgentiam tercentum dierum quotidie consequetur. 

Quod si per mensem id fecerit, lucratur 

Indulgentiam plenariam, adimpletis supra positis conditio- 
nibus, vel ultimo die, nempe die trigesima, vel aliquo ex septem 
sequentibus (Decr. 4 Junii 1850, apud Rescr. aulh. Summ. 49, 
pag. oo3; Raccolta, pag. 164). 

CoUige: a) Pro pio exercitio in honorem divini Sanguinis non 
esse determinatum mensem, sed huius electionem cujuslibet arbitrio 
esse rehctam. 

b) Non esse necessarium ut quis pium exercitium incipiat 
a prima die alicujus raensis, sed suCQcere illud peragere per tri- 
ginta dies continuos, quocumque die mensis incipiatur. 

c) Confessionem, Communionem etc. ad lucrandam indulgen- 
tiam plenatiam fieri posse in uno ex septem diebus post mensem, 
sive post triginta dies. 

60. Festum pretiosissimi Sanguinis. 

324. Prima Dominica Juhi, in qua festum pretiosissimi San- 
guinis celebralur, et feria VI post quartam Dominicam quadrage- 
simae, in qua fit officium ejusdem divini Sanguinis, ex concessione 
Pii PP. IX omnes Christifideles, qui vere contriti, confessi et sacra 
Communione refecti visitabunt ecclesiam Archiconfraternitatis, vel 
aham ecclesiam sive pubhcum oratorium, in quo canonice erecta 
fuerit Confraternitas pretiosi Sanguinis, vel aliam quamcuraque 
ecclesiam Missionariorura Pretiosissirai Sanguinis, ibique per ahquod 
teraporis spatium orabunt ad intenlionem Summi Pontificis, lucrantur 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXEnClTlA. 148 

Indiilgentiam plenariam, quae acqiiiri potest incipieiulo a 
primis Vesperis praediclarum festivitalum (Decr. k Junii 18;)0; 
Raccolta, pag. 105; Rescr. aulli. pag. o54). 


()1.  CORONA  PRETIOSISSIMI  SaNGUINIS. 

325. fn recitalione hujus coronae contemplantur septeni my- 
sleria pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C, videlicet effasiones San- 
giiinis 1" in ejus Circumcisione, 2° in horto ohvarum, 3° in fla- 
gellalione, 4*^ in coronatione spinarum, 5** in ascensione ad Cal- 
variae montem gravissimo crucis ligno onustus, 6° in crucifixione, 
7° in sacri lateris apertione post mortem per lanceam militis. 

Haec corona, proiit habetur in Raccolta, septem partibus 
conslat, in quarum singulis, praemissa devota consideratione itahco 
idiomate exarata, recitantur quinque Pater et unum Gloria Patri, 
ullima parte excepla, in qua tria Pater tantum recitantur ad 
complendum numerum 33, cum Gloria Pairi. 

Pius PP. Vn Cliristifidelibus corde saltem contrito et devote dictam 
coronam recitantibus concessit 

Indulgentiam septem annorum totidemqiie quadragenarwn 
semel in die lucrandam; 

Indulgentiam plenariam semel in mense iis, qui spatio unius 
mensis eam quolidie recitaverint, ea die acquirendam, in qua con- 
fessi et sacra Communione refecti, preces pro S. Ecclesia etc. ef- 
fuderint (Rescript. 18 Oct. 1815). 

Verum, Gregorius XVI praefatas indulgentias concessit omni- 
bus iis fidelibus. qui recitabunt triginta tria Pater noster dum- 
taxat, recogitando interim supradicta mysteria, nempe septem ef- 
fusiones pretiosi Sanguinis; ac insuper declaravit, personas idiotas, 
ineptas scilicet ad hujusmodi considerationes perficiendas, lucrari 
posse easdem indulgentias sola recitatione 33 Pater noster (Re- 
script. S. C. I. 5 Julii 1843; Raccolta, pag. 157; Rescripta auth. 
pag. 552, 111). 

Praedictae indulgentiae sunt adnexae immediate recitationi 
33 Pater noster. Quare ad eas lucrandas non est necessarius usus 
coronae materialis. Quod si haec adhibeatur, haud requiritur ut 
sit benedicta. Id clare eruitur ex ipsa Raccolta. 


144 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

§ VIII. 
SACRATISSIMUM COR JESU. 

G2. Jaculatoria. 

326. Ubique ametur sacratissimum Cor Jesu. 
Amato sia da per tutto il sacro Guore di Gesu. 

Eecitantos corde saltem contrito et devote hujusmodi Jaculatoriam 
lucrantur ex concessione Summi Pontificis Pii IX 

Indulgenliam centuni dierum semel in die (Rescript. autogr. 
23 Sept. 1860; Baccolta, pag. 180). 

63. Jaculatoria. 

327. Jesu mitis et humilis Gorde, fac cor meum sicut Cor 
tuum. 

Christifidelibus corde contrito et devote recitantibus hanc Jaculatoriam 
a Summo Pontifice Pio IX concessa est 

Indidgentia tercentum diei^um semel in die (Rescript. autogr. 
25 Jan. 1868; Raccolta, pag. 181). 

64. Jaculatoria. 

328. Laudetur, adoretur, ametur et glorificetur omni mo- 
mento Cor eucharisticum Jesu, in omnibus tabernaculis mundi, 
usque ad consummationem saeculorum. Amen. 

Lodato, adorato, amato e ringraziato sia ad ogni istante 
il Cuore eucaristico di Gesu, in tutti i tabernacoli del mondo, 
sino alla consumazione de' secoli. Gosi sia. 

Ex concessione Summi Pontificis Pii IX, fideles recitantes corde saltem 
contrito et devote pracdictam Jaculatoriam consequuntur 

Indulgentiam centiim diei^um semel in die (Rescript. au- 
togr. 29 Febr. 1868; Raccolta, pag. 181). 

65. Oratio jaculatoria. 

329. Cor Jesu flagrans amore nostri, 
Inflamma cor nostrum amore tui. 


CAP.  I.  PRKCES  ET  PIA  EXERCITIA. 145 

Per Eescriptum de dato 16 Julii 1893 ex Secretaria S. Congrega- 
tionis Indulg'. Summus Poiitifex Leo XIII omnibus Christifidelibus, cordo 
saltom contrito ac devote recitantibus supradictam jaculatoriam precem, 
beuigne concessit 

Indulgentiam cenlum dierum, clefunctis quoque applicabilem, 
semel in die lucrandam (Acta S. Sed. vol. XXVI, pag. 2o2; Acta 
Ord. Min. ann. XII pag. 223). 


66. Oratio jaculatoria. 

330. Dulcissime Jesu, da mihi fldei, spei et charitatis au- 
graentum, cor contritum et humiliatum. 

S. Congregatio Indulgentiarum utendo facultatibus a Summo Pontifice 
Leone XIII sibi specialiter tributis, Christifidelibus corde saltem contrito 
ac devote recitantibus supramemoratam Jaculatoriam in honorem SS. Cordis 
Jesu, concessit 

Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam, de- 
functis quoque applicabilem (Rescr. 13 Sept. 1893; Acta Ord. Min. 
ann. XIII, pag. 19). 

67. Oratio jaculatoria. 

331. Cor dulcissimum mei Jesu, 
Fac, ut semper plus te amem. 
Dolce Guor del mio Gesu, 
Fa, ch' io t' ami sempre piu. 

Ex concessione Summi Pontificis Pii PP. IX recitantes corde saltem 
contrito et devote hanc precem jaculatoriam lucrantur qualibet vice 

Indulgentiam tercentum dierum; 

Indulgentiam plenariam sernel in mense ii omnes, qui quo- 
lidie eamdem precem recitare consueverint, acquirendam in una 
die ad libitum eligenda, in qua vere contriti, confessi et sacra 
Communione refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium vi- 
silaverint, ibique per aliquod temporis spatium ad intcntionem 
Snmmi Pontificis devote oraverint (Hescriptum S. C. I. 26 Nov. 1876; 
Haccolta, pag. 182). 

10 


146 PAHS  II.  Di:  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

()(S.  FoRMrLA  ODEATIONIS  QUOTIDIANAE  AD  SS.  COR  JeSU. 

332. Doinine Jesu Ghriste, in unioiie illius divinae intentio- 

nis, qua ipse in terris per sanctissimum Cor tuum laudes Deo 

persolvisti et nunc continenter in Eucharistiae Sacramento ubique 

terrarum persolvis usque ad consummationem saeculi, ego per 

hanc diem inteirram, nulla nec minima quidem parte excepta, 

ad imitationem sacratissimi Gordis B. Mariae semper Virginis 

Immaculatae,  tibi  Kbentissime offero omnes meas intentiones 

et cogitationes, omnes meos affectus et desideria,  omnia mea 

opera et verba. 

Leo PP. XIII  omnibus  Chnstifidelibus,  hujusmodi formulam corde 
saltem contrito et devote recitantibus, concedere dignatus est 

Indulgenliam cenlum dlenim semel in die (Rescript. S. C. 
I., 19 Dec. 1885; Raccolta, pag. 189). 

69. Indulgentiae pro mense Junio 

IN  HONOREiM  SS.  CORDIS  JeSU. 

333. Laudabihs exorla est et muUis in locis invaluit con- 
sueludo, qua integer mensis Junius quotidianis devolionis exercitiis 
dulcissimo Cordi Jesu consecratur. Unde factum est, ut plurimorum 
ridelinm supphcationes porrectae fuerint Summo Pontifici Pio PP. IX, 
ut pia haec exercitia peragenlibus sacrarum indulgentiarum munera 
concedere dignaretur. 

Sanctitas Sua petilionibus hujusmodi benigne exceplis, ut magis 
magisque injuriae divino Redemptori, in praesenti polissimum re- 
rum ac temporum discrimine illalae reparentur, per Decretum S. 
C. L diei 8 Maji 1873 universis Christifidehbus, qui sive publice 
sive private pecuharibus precibus et devoti animi obsequiis in ho- 
norem SSmi Cordis Jesu per integrum mensein Junii quotidie corde 
sallem conlrilo vacaverint, peramanter impertitus est 

Indulgentiam septem annorum semel in singuhs dicti mensis 
diebus hicrandani; 

Jndiilgentiam 'plenariam in una praefati mensis die ab uno- 
quoque ehgonda, in qua vere poenitentes, confessi, ac sacra Cora- 


CAP.  I.  rnECES  ET  PIA  EXERCITIA. 147 

munione refecti fuerint, et aliquam ecclesiain seu publicum ora- 
torium visitaverint, et ibi per aliquod temporis spatium juxta 
mentem Sanctilatis Suae pias ad Deum preces effuderint (Rescr. 
anlli. N. 409; RaccoUa, pag. 182). 

70.  VlSITATIO  IMAGINIS  SS.  CORDIS  JeSU. 

334. Ad augondam devotionem crga sacrum Cor Jesu, Summus Pon- 
tifox Pius YI importitus est 

Inilulgentiam septem annorum totidemque quadragenai^um 
omnibus iis fidelibus, qui corde saltem contrito et devote visitant 
Imaginem S. Cordis Jesu, publicae venerationi expositam in qualibet 
ecclesia, oratorio vel altari, ibique per aliquod temporis spatium 
orando juxta mentem Summi Pontificis (Per Rescript. Nuntii Apo- 
stolici in civit. Florent., 2 Jan. 1799; Raccolta, pag. 167). 

Verum « Imaginibus Redemptoris, m quibus SS. Cordis Jesu 
imago extrinsecus non appareat, applicari non potest concessio 
indulgenliae a Pio PP. VI facta pro qualibet oratione, quae fiat 
coram imagine aliqua SS. Cordis Jesu publicae venerationi exposita 
(Decr. 12 Jan. 1878. N. 436). 

Obiter notamus, imagines sacri Cordis Jesu, solura Cor exhi- 
hentcs absque reliquo corpore, privala ex devotione permitti, dum- 
modo in altaribus publicae venerationi colendae non exponantur 
(Congr. S. 0. 26 Aug. 1891; Analect. ecclesiast. anno 3 [1895], 
pag. 12). 

71.  NOVENA  IN  HONOREM  SS.  CORDIS  JESU. 

335. Christifideles corde contrito et devote peragentes tum 
occasione festi S. Cordis Jesu, tum alia vice ad libitum infra 
annum, preces novendiales in honorem S. Cordis Jesu, compositas 
a P. Borgo S. J., ex concessione Pii PP. VII lucrantur 

Indulgentiam tercentum dierum qualibet die; 

Indulgentiam plenariam die, qui Novenae immediate succedit, 
vel in alio infra octavam, dummodo confessione peracta, et Com- 
munione suscepta, orent pro consuetis finibus (Rescr. S. C. I. 13 
Jan.  1818). 

Pius PP. IX indulsit, ut pro acquirendis praefatis indulgenliis 
recitari possit quaecumque alia Novona ad  libitum  fidelium,  in 


1A8 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

lociiin novenae a laudalo P. Borgo compositae  (Rescript. S. C. L. 
26 Nov. 1876; Raccolla, pag. 174). 

7^. Af.tera Novena in honorem ejusdem SS. Cordis. 

336. Pius PP. IX concedere dignalus est omnibus fidelibus, qui 
corde sallem conlrilo et devole peregerint quolihet tempore infra 
anmim Novenam in honorem SS. Cordis Jesu, editam a Sacerdole 
Josepho iM. Falcone Congregationis Missionum, 

Jmhdgentiam tercentum dierum, quohbet die; 

I ndulgentiam plenariam, lucrandam vel novendiaiium decursu, 
vel in uno ex octo diebus, qui immediate Novenam subsequuntur, 
servalis ut supra condilionibus, quae sunt Confessio, Communio et 
preces ad inlentionem Summi Pontificis (Rescript. dat. Cajelae 
5 Jan. 1849, et Rescript. S. C. Epp. et RR. 28 Jan. 1850). 

Idem Pontifex annuere dignatus est, ut dictae indulgentiae 
lucrentur etiam ab iis, qui Novenam faciunt quacumque alia for- 
mula orationis, dummodo sit approbata a legitima auctoritate eccle- 
siastica (Rescript. S. C. [. 26 Nov. 1876; Raccolta, pag. 179). 

Tres igitur Novenae cum jure descriptas indulgentias lucrandi 
fieri possunt per annuni in honorem SS. Cordis Jesu: duae ex con- 
cessione Pii PP. Vll; una ex concessione Pii PP. IX. Ex his tribus 
novendiaiibus, una pro occurrentia festi ejusdem SS. Cordis prae- 
finita est; ceterae peraguntur infra annum ad libitum. 

In primaevis concessionibus forma precum erat praescripta; 
hanc praescriptionem sustulit Pius IX, proindeque liberum cuique 
est formam precum sive libellum seligere pro dictis novendialibus 
peragendis, dummodo idem libellus sive formula precum sit ap- 
probata ab auctoritate ecclesiastica. 

Indulgentiae tam partiales quam plenariae sunt eaedem pro 
qualibet ex tribus novendialibus. Quoad tempus lucrandi plenariam 
in eo difl^erunt, quod juxta Rescriptum Pii VII ea acquirilur infra 
octavam post expletas novendiales preces; juxta concessionem Pii IX 
plenaria indulgenlia lucrari potest non solum infra dictam octavam 
post Novenam, sed eliam perdurante Novena. 

73. Festum SS. Cordis Jesu. 

337. Oinnibus Christifidelibus, qui vere contriti, confessi et sacra Com- 
mmiione rofecti visitant aliquam ecclesiam vel publicum oratorium, ubi ce- 


CAP.  I.  PRKCES  ET  PIA  EXERCITIA. 149 

lebratur festum SS. Cordis, ibiquo preces effundunt ad intentionem Summi 
Pontificis, a Pio PP. VII concessa est 

Indulgentia plenaria. 

Idein Pontifex concessit etiam facultateni Iransferendi praedi- 
ctum festum, cum licentia lamen Ordinarii loci, ad alium quem- 
cumque aruii diem (Rescript. Secret. Memorialium 7 Julii 18U3; 
Raccolla, pag. 178). 

§ IX. 

PRECES SPECIALES PRO DETERMINATIS PINIBUS VEL SUBJECTIS. 

74. Laudes ad reparandas blasphemias. 

338. Benedictus sit Deus. 

Benedictum Nomen sanctum suum. 

Benedictus Jesus Ghristus verus Deus et verus Homo. 

Benedictum Nomen Jesu. 

Benedictus Jesus in sanctissimo Sacramento Altaris. 

Benedicta excelsa Mater Dei Maria sanctissima. 

Benedicta ejus sancta et immaculata Gonceptio. 

Benedictum nomen Mariae Yirginis et Matris. 

Benedictus Deus in suis Angelis et in suis Sanctis. 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo Nome. 

Benedetto Gesu Gristo vero Dio e vero Uomo. 

Benedetto 11 Nome di Gesu. 

Benedetto Gesu nel santissimo Sacramento delP Altare. 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria santissima. 

Benedetta la sua santa ed immacolata Goncezione. 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 

Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 

Pius PP. VII, per Rescriptum Emi Card. Vicarii, die 23 Julii 1801, 
omnibns Christifidelibus cordc contrito et devote recitantibus descriptas 
Laudes concessit 


loO PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE . 

Indulgentiam unius anni qualibet vice. 

Pius PP. IX, Decroto S. Congregationis Indulg. 8 Augusti 1847^ 
concessit 

Indulgentiam plenariam semel in mense, die ad arbilrium 
eligenda, omnibus fidelibus, qui semel saltem in die per integrun> 
mensem dictas Laudes recitaverint, dummodo contriti, confessi ac 
sacra Synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel publicum oratorium 
visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium oraverint ad in- 
tentionem Sanctitatis Suae {Raccolta, pag. 481). 

7o. Preces pro SmiMO Pontifice. 

339. f. Oremus pro Pontifice nostro... 

i^. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum 
faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum 
ejus. 

Unum Pafe?^ et Ave. 

Per Kescriptum S. Congreg-ationis Indulgentiarum, die 26 Novembris 
1876, Pius PP. IX omnibus Christifidelibus, corde saltem contrito et devote 
recitantibus praedictum verslculimi et responsorium cum uno JPater et Ave 
pro felici statu Summi Pontificis, concessit 

Indulgentiam tercentum diei^um semel in die; 

Indulgentiam plenariam semel in mense iis, qui memoratas 
preces quotidie per unius mensis spatium recitaverint, lucrandam 
die ad arbitrium eligenda, 4ummodo contriti, confessi ac sacra 
Communione refecti, publicam ecclesiam visitaverint, ibique ad in- 
tentionem Summi Pontificis oraverint {Raccolta, pag. ol3). 

70. Oratio ad D. N. Jesum Christum 
PRO Sacerdotibus et alus in Sacris constitutis. 

340. Jesu dilectissime, qui ex singulari benevolentia me 
prae millenis hominibus ad tui sequelam et ad eximiam Sa- 
cerdotii dignitatem vocasti, largire mihi, precor, opem tuam 
divinam ad oiRcia mea rite obeunda. Oro te, Domine Jesu, ut 
resuscites hodie et semper in me gratiam tuam, quae fuit in 
me per impositionem manuum episcopalium. 0 potentissime 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 151 

animarum medice, sana me taliter, ne revolvar in vitia; et 
cuncta peccata fugiara, tibique usque ad mortem placere pos- 
sim. Amen. 

Loo PP. XIII por Eescriptuin S. C. I., die 14 Augusti 1884, omni- 
bus Sacerdotibus, aliisque m Sacris constitutis, qui corde saltem contrito 
et devote recitaverint descriptam orationem, concessit 

Indulgenliam lercentum dierum, semel in clie (RaccoUa, 
pag. 575). 

77. Jaculatoria pro eisdem Sacerdotirus etc. 

341. Bone Jesu, rogo te per dilectionem, qua diligis Ma- 
trem tuam, ut sicut vere eam diligis et diligi vis, ita mihi des, 
ut vere eam diligam. 

Sacerdotes et alii in Sacris constituti, corde saltem contrito et devote 
hanc Jaculatoriam recitantes, ex concessione Leonis PP. XIII per Rescri- 
ptum S. C. I. diei 16 Augusti 1884, lucrantur 

indulgentiam centimi dierum semel in die (RaccoUa, pag. 576). 
78. Oratio ad postulandam castitatem pro Clericis in Sacris. 

342. Domine Jesu Ghriste, sponse animae meae, deliciae 
cordis mei, imo cor meum et anima mea, ante conspectum tuum 
genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro atque 
obtestor, ut mihi des servare fldem a me tibi solemniter datam 
in receptione Subdiaconatus. Ideo, o dulcissime Jesu, abnegem 
omnem impietatem, sim semper alienus a carnalibus desideriis 
et terrenis concupiscentiis, quae militant adversus animam, et 
castitatem, te adjuvante, intemerate servem. 

0 sanctissima et Immaculata Maria, Virgo virginum et 
Mater amantissima, munda in dies cor meum et animam meam, 
impetra mihi timorem Domini et singularem mei diffidentiam. 

Sancte Joseph, Gustos virginitatis Mariae, custodi animam 
meam ab omni peccato. 

Omnes sanctae Virgines, divinum Agnum quocuraque se- 
quentes, estote mei poccatoris seraper soUicitae, ne cogitatione, 


152 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

verbo, aut opere delinquam et a castissimo corde Jesu unquam 
discedam. Amen. 

Omnibus eccleslasticae miUtlae addictis et in sacris Ordinihus jam 
constitutis, corde saltem contrito ac devote recitantibus praefatam Oratio- 
nem, Leo XTTT per Kescriptum S. C. I. die 16 Martii 1889 concessit 

Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, 
semel in die lucrandam (Nouv. Rev. Theol. tom. XXI, p. 479). 

79. Preces pro Sacerdotibus ante et post 
mlssae celebrationem. 

343. A) Ante Missam. Ex concessione Summi Ponlificis Leo- 
nis XIH per Rescriptum S. Congregationis Indulgentiarum diei 20 
Decembris 1884, Sacerdotes recitantes in praepat^ationem sanctae 
Missae Psalmos Quam dilecta 83; Benedixisti 84; Inclina Do- 
mine 8o; Credidi Mo; De profundis 129, cum adjectis Antiphona, 
Versiculis et Oremus, nec non unam ex Orationibus S. Ambrosii 
Episcopi diebus hebdomadae assignatis, iucrantur 

Indulgentiam unius anni. 

B) Post Missam. Item Sacerdotes recitantes in gratiarum 
actionem post celebrationem sanctae Missae Canticum triuni pue- 
rorum Benedicite, et Psalmum Laudate Dominum in sanctis ejus 
loO, cum adnexis Anliphona, Versiculis et Oremus, nec non Orationes 
S. Thomae Aquinatis Gratias tibi ago, et S. Bonavenlurae Trans- 
fige, acquirunt 

Indulgentiam unius anni. 

C) Insuper Sacerdotes recitantes in praeparationem Missae 
sequentes preces: 1. Omnipotens sempiterne Deus S. Thomae 
x\quinatis; 2. Ad mensam dulcissimi convivii tui S. Ambrosii; 
3. Angeli, Archangeii etc. ad omnes Angelos et Sanctos; 4. 0 
sancte N. ecce ego miser peccator, nempe ad Sanctum vel Beatum, 
de quo celebratur Missa. — Pariter Sacerdotes recitantes in gra- 
tiarum actionem post Missam has preces: 5. Rhythmum S. Thomae 
Aquinalis, Adoro te devote, latens Deitas; 6. Unam ex Orationibus 
S. Alphonsi de Ligorio quae diei assignato respondet; 7. Orationem 
ad B. V. Mariam, quae incipit: 0 Maria, Virgo et Mater san- 
ctissima; pro qualibet ex praediclis orationibus, consequuntur 

Indulgentiam centum dierum (Rescr. cit.; Raccolta, pag. o73). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 153 

Postremo Sacerdotes, qui omnes praefalas preces in A, B, C, 
descriptas, quolidie per mensem recilaverint, lucranlur in die ad 
arbilrium eligenda 

Indidgentiam 'plenariam semel in mense (Rescr. cit. RaccoUa, 
pag. o73). 

Cum praediclae preces reperiantur in Missali Romano, Bre- 
viario, Diurnalibus, nec non in parvis libellis in usum Sacerdotum 
recenter editis, omittimus eas in extensum transcribere. Vide inter 
alias opellas, Novum veni mecum Sacerdotum, cura D. Adelmi 
Foppiano 0. S. B., Romae, Typogr. de Propag. Fide 1886. 

80.  OrATIO  AD  B-  VlRGINEM  MaRIAM  ANTE  MlSSAM. 

344. 0 Mater pietatis et misericordiae, beatissima Yirgo 
Maria, ego miser et indignus peccator ad te confugio toto corde 
et aifectu; et precor pietatem tuam, ut sicut dulcissimo Filio 
tuo in cruce pendenti adstitisti, ita et mihi misero peccatori 
et Sacerdotibus omnibus hic et in tota sancta Ecclesia hodie of- 
ferentibus adsistere digneris; ut tua gratia adjuti dignam et ac- 
ceptabilem hostiam in conspectu summae et individuae Trinitatis 
ofiferre valeamus. Amen. 

Sacerdotibus praedictam Orationem devote ante celebrationem Missae 
recitantibus Leo PP. XIII, Rescripto S. C. Indulg. diei 17 Februarii 1883, 
concessit 

Indulgentiam centum dierum {RaccoUa, pag. 529). 
81. Oratio ad S. Joseph ante Missam. 

345. 0 felicem Virum beatum Joseph, cui datum est, Deum, 
quem multi reges voluerunt videre et non viderunt, audire 
et non audierunt, non solum videre et audire, sed portare, 
deosculari, vestire et custodire. 

f. Ora pro nobis, beate Joseph. 

i^. Ut digni efliciamur promissionibus Christi. 

Oremus. Deus, qui dedisti nobis regale Sacerdotium, praesta 
quaesumus, ut sicut beatus Joseph unigenitum Filium tuum na- 


i:)4 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

tum ex Maria Virgine suis manibus reverenter tractare meruit et 
portare, ita nos facias cum cordis munditia et operis innocentia 
tuis sanctis altaribus deservire, ut sacrosanctum Filii tui Corpus 
et Sanguinem hodie digne sumamus, et in futuro saeculo prae- 
mium habere mereamur aeternum. Per eumdem Christum Do- 
minum nostrum. Amen. 

Pius PP. IX, per Rescriptiim S. C. Indulj?. d. d. 4 Februarii 1877, 
omnibus Sacerdotibus, qui praefatam Orationem ante Missam recitaverint, 
concessit 

Indulgentiam centum dierum {Raccolta, pag. o26). 

82.  DlRECTIO  INTENTIONIS  ANTE  MlSSAM. 

346. Ego volo celebrare Missarn et conficere Corpus et 
Sanguinem Domini nostri Jesu Christi juxta ritum sanctae Ro- 
manae Ecclesiae ad laudem omnipotentis Dei totiusque Curiae 
triumphantis, ad utilitatem meam totiusque Curiae mihtantis; 
pro omnibus, qui se commendaverunt orationibus meis in ge- 
nere et in specie, ac pro feHci statu sanctae Romanae Eccle- 
siae. Amen. 

Gaudium cum pace, emendationem vitae, spatium verae 
poenitentiae, gratiam et consolationem sancti Spiritus, perse- 
verantiam in bonis operibus tribuat nobis omnipotens et mise- 
ricors Dominus. Amen. 

Ex concessione Gregorii PP. XIII omnes Sacerdotes peragentes ante 
celebrationem Missae enuntiatam Beclarationem seu cUrectionem inten- 
tionis, consoquuntur 

Indulgentiam quinquaginta dierum (Raccolta, pag. 523). 
83. Oratio post Missam. 

347, Obsecro te, dulcissime Domine Jesu Ghriste, ut Passio 
tua sit rnihi virtus, qua muniar, protegar atque defendar: vul- 
nera tua sint mihi cibus potusque, quibus pascar, inebrier 
atque delecter: aspersio Sanguinis tui sit mihi ablutio omniuin 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 155 

delictorum meorum: mors tua sit mihi gloria sempiterna. In 
his sit mihi refectio, exultatio, sanitas et dulcedo cordis mei. 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. 

Per Kescriptum S. C. Iiidulg'. 11 Decembris 1846, Summus Pontifex 
Pius IX impertitus est 

Indulgentiam. trium annorum omnibus Sacerdotibus, qui post 
Missae celebrationem recitaverint dictam Orationem {Raccolta, 
pag. 524). 

84. Preces post Missam privatam de mandato Summi Pontificis. 

348. In fine cujuslibet Missae privatae de mandato SS. Domini 
nostri Leonis PP. Xlll recitari dehent flexis genibus allernatim 
cum popido tria Ave Maria, Salve Regina cum versu Ora pro 
nobis elc. nec non invocatio arl S. Michaelem Archangelum. Heci- 
talioni hujusmodi precum laudatus Pontifex dignatus est adnectere 

Indulgentiam tercentum dierum (S. R. C. Decr. 6 Jan. 1884, 
et 20 Aug. 1884 apud Nouv. Rev. Theol. tom. XVI, pag. 5 et 470). 

85. Oratio a Sacerdote dicenda antequam Confessiones excipiat. 

349. Da mihi, Domine, sedium tuarum assistricem sapien- 
tiam, ut sciam judicare populum tuum in justitia, et pauperes 
tuos in judicio. Fac me ita tractare Glaves regni coelorum, 
ut nulli aperiam cui claudendum sit, nulli claudam cui ape- 
riendum sit. Sit intentio mea pura, zelus meus sincerus, cha- 
ritas mea patiens, labor meus fructuosus. Sit in me lenitas 
non remissa, asperitas non severa, pauperem ne despiciam, di- 
viti ne aduler. Fac me ad alliciendos peccatores suavem, ad in- 
terrogandos prudentem, ad instruendos peritum. Tribue, quaeso, 
ad retrahendos a malo solertiam, ad confirmandos in bono se- 
duHtatem, ad promovendos ad mehora industriam : in responsis 
maturitatem, in consiliis rectitudinem, in obscuris lumen, in 
implexis sagacitatem, in arduis victoriam : inutilibus colloquiis 
ne detinear, pravis ne contaminer: alios salvem, meipsum iion 
perdam. Amen. 


ioG PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Decroto S. C. Indulg-. diei 27 Martii 1854, Pius IX omnibus Confes- 
sariis, qui cordo saltom contrito et devote antoquam fidelium confessiones 
oxcipiant supra dictam  Orafionem recitaverint, largitus est 

Indulgeniiam centiim dierum semel in die {Raccolta, pag. o24). 


86. Orationes a Sacerdote dicendae ante et post suam 
confessionem sacramentalem. 

Oratio ante Confessionem. 

350. Suscipe confessionem meam, piissime ac clementissime 
Domine Jesii Christe, unica spes salutis animae meae; et da 
mihi, obsecro, contritionem cordis et lacrymas oculis meis, ut 
defleam diebus ac noctibus omnes negligentias meas cum hu- 
mihtate et puritate cordis. Domine Deus meus, suscipe preces 
meas. Salvator mundi, Jesu bone, qui te crucis morti dedisti, 
ut peccatores salvos faceres, respice me miserum peccatorem 
invocantem nomen tuum, et noli sic attendere mahim meum, 
ut obhviscaris bonum tuum; et si commisi unde me damnare 
potes, tu non amisisti unde salvare soles. Parce ergo mihi, 
qui es Salvator meus, et miserere peccatrici animae meae. Solve 
vincula ejus, sana vulnera. Emitte igitur, piissime Domine, 
meritis purissimae et immaculatae semper Virginis Genitricis 
tuae Mariae et Sanctorum tuorum, lucem tuam, veritatem tuam 
in animam meam, quae omnes defectus meos in veritate mihi 
ostendat, de quibus conflteri me oportet, atquejuvetet doceat 
ipsos plene et contrito corde exphcare. Qui vivis et regnas 
Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Oratio post Confessionem. 

Sit tibi, Domine, obsecro, meritis beatae semper Virginis 
Genitricis tuae Mariae et omnium Sanctorum, grata et accepta 
ista confessio mea; et quidquid mihi defuit nunc et ahas de 
sufficientia contritionis, de puritate et integritate  confessionis> 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXF.nCITIA. 157 

suppleat pietas ct misericordia tua, et secuiidum illam digneris 
me habere plenius et perfectius absolutum in coelo. Qui vivis 
et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. 

Omnibus Sacerdotibus, corde saltem contrito et devote recitantibus de- 
scriptas Orationcs, Leo PP. XIII, per Kescriptum S. C. Indulg*. die 19 
Augusti 1882, concessit 

Imlulgenliam ducenlum dierum {Raccolla, pag. o27 et sqq.). 
87. Oratio pro agonizantibus. 

351. 0 clementissime Jesu amator animarum, obsecro te, 
per agoniam cordis tui sanctissimi et per dolores Matris tuae 
Immaculatae, lava in Sanguine tuo peccatores totius mundi 
nunc positos in agonia et hodie morituros. Amen. 

y. Gor Jesu in agonia factum. i^. Miserere morientium. 

Ut fideles excitentur ad orandum, etiam pluries in die, pro iis qui 
in agonia versantur, Summus Pontifex Pius IX benigne concessit 

Indulgentiam centum dierum toties acquirendam quoties corde 
sallem contrito et devole recilabilur praedicta oralio ciim versu. 

His autem, qui, ut supra, eam recitaverint ter saltem in tribus di- 
stinctis temporibus cujuslibet diei per unius mensis spatium, concessit 

fndulgentiam plenariam semel in mense, die ad arbitrium 
eligenda, in qua vere contriti, confessi et sacra Communione re- 
fecli, ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique preces 
juxla Pontificis intentionem effuderint (Decr. S. C. I. dal. in ioc. 
Porlici 2 Febr. 18o0; Raccolta, pag. 179 etc). 

88. Devotu.m exercitium pro agonizantibus. 

352. Ex concessione Pii VII per Decretum Emi Cardinalis 
Pro-Vicarii diei 18 Aprilis 1809, fideles corde saltem conlrilo ac 
devote recitantes flexis genibus, dummodo physica infirmitate non 
fuerint impediti, tria Pater in memoriam Passionis et Agoniae 
D. N. Jesu Christi et tria Ave Maria in memoriam dolornm, qiios 
Virgo Maria passa est dum Agoniae dilecti Filii sui adsisteret, et 
orantes pro fidelibus agonizantibus, iucranlur 


158 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Jndulgentiam tercenlum dierum qualibet vice; 

bidulgentiam plenariam semel in mense, si hoc pium exer- 
cilium quolidie per mensem peregerint, acquirendam die ad ar- 
bitrium eligendo, susceptis Sacramentis et efTusis ad Deum precibus 
ad montem Summi Ponlificis {RaccoUa, pag. 483). 

89. Preces ad i.mpetrandam conversione.m Africae. 

353. Oremus et pro miserrimis Africae populis, ut Deus 
omnipotens tandem aliquando auferat maledictionem Ghami a 
cordibus eorum, detque illis benedictionem unice in Jesu Christo 
Deo et Domino nostro consequendam. 

Oremus. Domine Jesu Ghriste, unice Salvator universi gene- 
ris humani, qui jam dominaris a mari usque ad mare et a flumine 
usque ad terminos orbis terrarum, aperi propitius sacratissimum 
cor tuum etiam miserrimis Africae animabus, quae adhuc in 
tenebris et umbra mortis sedent; ut, intercedente piissima Yir- 
gine Maria Matre tua immaculata ejusque Sponso gloriosissimo 
beato Joseph, rehctis idolis coram te procidant Africani et Ec- 
clesiae tuae sanctae aggregentur. Qui vivis etc. 

Pater, Ave et Gloria. 

Fidelibus praefatas preces corde saltem contrito et devote recitantibus 
Leo PP. Xin concessit 

Indulgentiam tercentum dierum quahbet vice; 

Indulgentiam plenariam semel in mense die ad arbitrium 
eligenda, dummodo semel sallem in die per integrum mensem 
praedictas preces recitaverint, adimpletis ordinariis conditionibus 
Confessionis, Communionis, visitationis ecclesiae seu publici oratorii 
et ibi per aliquod temporis spatium effusis precibus juxta inten- 
tionem Summi Pontificis (Rescr. S. C. Indulg. 23 Junii 1885; i?ac- 
colta, pag. olo). 

90. Preces pro conversione Japoniae. 

354. .Summus Pontifex Pius IX, supplicante Vicario Apostolico Ja- 
poniao,  per  Roscriptum  S.  Congregationis  de Propaganda Fide,  die  14 


CAP.  I.  1'RECES  ET  PIA  EXEHCITIA. 159 

Novcmbris 1847, omiiibus Christifidelibus, qui cordo saltom contrito et 
devote precem effuderint (faranno una preglikra) pro conversione Japoniae, 
vel alios fideles excitaverint ad orandum pro conversiono illius imperii, 
concessit 

Indulgenliam quadraginta dierum qualibet vice; 

Indulgentiam plenariam bis in anno in duobus diebus ad 
arbitriuni eligendis, dumniodo contriti, confessi ac sacra Comrnu- 
nione refecti, abquam ecclesiam visitenl, ibique ut supra orent 
{Raccolta, pag. 501; Collectanea S. C. de Prop. Fid. N. 1056, 
pag. 369). 

91. OiiATio S. Francisci Xaverii pro conversione infidelium. 

355. Aeterne rerum omnium effector Deus, memento abs 
te animas infidelium procreatas, easque ad imaginem et simi- 
litudinem tuam conditas. Ecce, Domine, in opprobrium tuum 
his ipsis infernus impletur. Memento, Jesum Filium tuum pro 
illorum salute atrocissimam subiisse necem. Noli, quaeso, Do- 
mine, ultra permittere, ut Filius tuus ab infidelibus contemnatur, 
sed precibus sanctorum virorum, et Ecclesiae sanctissimi Filii 
tui Sponsae placatus, recordare misericordiae tuae, et oblitus 
idololatriae et infidelitatis eorura, efRce ut ipsi quoque agno- 
scant aliquando, quem misisti Dominum Jesum Ghristum, qui 
est salus, vita et resurrectio nostra, per quem salvati et Hbe- 
rati sumus, cui sit gloria per infinita saecula saeculorum. Amen. 

Ex concessione Pii PP. IX recitantes corde saltem contrito et devote 
hanc Orationem lucrantur 

Indulgentiam tercentorum dierum semel in die (Rescriptum 
autogr. 24 Maji 1847; Raccolta, pag. 27). 

92. Preces in tempore trirulationcm. 

356. Adjuva nos, Deus salutaris noster, ct propter gloriam 
Nominis tui libera nos, ct propitius esto peccatis nostris pro- 
pter Nomen tuum. 


IGO PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Psalmus 53: Deus, in nomiiie tuo salvum me fac: et in 
virtute tua judica me (1). Deinde dicitur: 

y. Propter gloriam Nominis tui libera nos. 

i^. Et propitius esto peccatis nostris propter Nomen tuum. 

Oremus. Preces populi tui, quaesumus Domine, clementer 
exaudi: et qui juste pro peccatis nostris affligimur, pro gloria 
Nominis tui misericorditer liberemur. Per Ghristum Dominum 
nostrum. Amen. 

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso 
Sanguine redemisti. 

Omnibus Christifidelibus, corde saltem contrito et devote recitantibus 
praedictas preces, Pius PP. IX, Decreto S. C. Indulgentiarum die 8 No- 
vembris 1849, concessit 

Indulgentiam centum dierum qualibet vice (Raccolta, pag. oOl). 

§ X. 

PIA QUAEDAM OPERA. 
,93.  DOCTRINA  CHRISTIANA. 

357. Paulus V, Brevi 6 Octobris 1607, magistris seu praeceptorihus, 
qui diebus festivis discipulos suos ducunt ad doctrinam christianam, eamque 
eos docent, concessit 

Indutgentiam septem annorum; 

lisdem praeceptoribus, qui diebus ferialibus in propriis scholis eamdem 
christianam catechesim explicant, 

Indidgentiam centum dierum; 

Patribus et matribusfamilias, qui in propriis domibus christianam 
doctrinam explicant filiis, servis ac domesticis utriusque sexus, 

Indulgentiam centum dierum qualibet vice; 

Omnibus Christifidelibus, qui per mediam horam Catechismo vacant 
sive ut hunc alios doceant, sive ut in eo se instruant, 


(I) Vide ad Primam in Breviariis vel Diurnalibus. 


CAP.  I.  PRf>:CKS  ET  PIA  EXERCITIA. 161 

hdulgentiam cenlum dierum. 

Clemens XII, Brevi 16 Maji 1736, concessit 

Jndulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
oinnibus adultis, quolies poenitentes, confessi et sacra Comrnunione 
refecti devote inlerfuerint pio catechismi exercitio, cum ille pro 
pueris explanatur in ecclesiis et oraloriis; 

Indulgentiam plenariam diebus Natalis Domini, Paschatis et 
SS. Petri et Pauli adultis omnibus, qui assidiie chrislianae doctrinae 
interfuerint vel ad illam addiscendam vel ad alios edocendam, dum- 
modo Confessione peracta et sacra Communione suscepta, oraverint 
pro consuetis finibus seu ad intentionem Summi Pontificis. 

Pius IX,  per Rescriptum  S.  Congregationis  Indulgentiarum dio  18 
Julii 1877, elargitus est 

Indulgentiam trium annorum in singulis festis B. Mariae 
Virginis, omnibus cujuslibet aetatis Christifidelibus, qui in schohs 
vel ecclesiis congregari consueverint pro addiscenda doctrina chri- 
sliana, dummodo in dlctis feslis Confessione expientur; 

Indulgentiam septem annorum, si iisdem diebus festis etiam 
sacram Communionem susceperint (Raccolta, pag. 478-479). 

94. Adsistentia explicationi S. Evangelii. 

358. Per decretum S. Congregationis Indulgentiarum die 31 Julii 
1756, Benedictus PP. XIV concessit 

Indulgentiam septem anno?nim qualibet vice lucrandam ab 
omnibus Christifidolibus qui devote adstiterint explicationi sancti 
Evangelii, quae diebus Dominicis et majoribus anni solemnita- 
tibus fit a Parochis in respectivis parorhiis; 

/ndutgentiam plenariam die Nalalis Domini, Pascliatis Besur- 
reclionis, et in feslis SS. Aposlolorum Petri et Pauli, iis omnibus 
qui praediclae explicalioni S. Evangelii assidue interfnerint, et in 
iis diebus festis ad Sacramenta Confessionis et Communionis ac- 
cesserint. 

Pius PP. VI, Pescripto S. C. Indulgontiarum dio 12 Docembris 1784, 
extondit 

Indulgentiam plenariam, sub iisdem conditionibus, ad festa 
Epiphaniae et Dominicae Pentecostes {/iaccolla, pag. 481). 


162 faus 11. de indulgentiis in specie. 

95. Cantus laudum spiritualium. 

359. Ad excitandos fideles ad Cantum laudutn spirituallum et ad 
impedicndum, quoad fieri potest, cantum periculosarum cantionum profana- 
rum, Pius YII, Eescripto Secretariae Memorialium die 16 Januarii 1817, 
concossit 

Indulgentiam imius anni loties acquirendam, quolies canlus 
laudum spirilualium promoveatur; 

Jnclulgentiam centum dierum iis qui hoc pium exercitium 
corde saltem conlrito peregerint; 

Indulgentiam plenariam semel in mense iis qui dictum pium 
exercitium spatio unius mensis provexerint et ad praxim dedu- 
xerint, ea die lucrandam, in qua poenitentes, coniessi ac S. Synaxi 
refecti, oraverint ad intentionem Summi Pontificis {Raccolta, p. 491). 

96. Adsistentia Missae. 

360. Nulla, ut videtur, concessa est indulgentia, quae vere sit 
authentica, pro omnibus Christifidelibus sancto Missae sacrificio 
adsistentibus. Si haec existeret, in hbro Raccolta inserta haberetur. 
Pius PP. Vll eam petentibus renuit concedere, hac motus ratione, 
quia Missae sacrificium tot in se continet gratiarum thesauros, ut 
per se sufficiat ad fidehum devotionem excitandam (Cf. Beringer, 
Pars II, pag. 2o9). 

Si ex aliqua peculiari concessione Missae solemnis auditio 
praescripta fuerit pro lucranda indulgentia, minime per se suffi- 
ceret adsistentia Missae lectae, vel Conventuali sine cantu in ec- 
clesiis Regularium, vel Missae cantatae sine Mlnistris sacris, 
juxta Decretum diei 14 Novembris 1724 (Decr. auth. N. 86). 

F.x indulto tamen Pii PP. Vll, in iis diebus, ecclesiis et locis, 
ubi Missa solemnis non celebratur, sufficit adsistere vel Missae 
cantatae sine xMinistris sacris, vel audire Missam lectam (Decr. 
Urbis et Orbis, 21 Mart. 1820. N. 2o0). 

97. Adsistentja primae Missae. 

361. Paulus V, Bulla Romanus Pontifex, cuilibet Religioso 
Sacerdoti primam Missam celebranti et omnibus Religiosis eidem 


CAP.  I.  PnECKS  ET  PIA  EXCRCITIA. 103 

Missae adsislentibus , concessil indulgentiam plenariam, dummodo 
confessi et sacra Comniunione refecti fuerinl. 

llaec aulein indulgenlia pro solis Rcgularibus elargita fuit. 
Nulla usque in praesens indulgentia generalis iwo omnibus Neo- 
Sacerdotibus fuit concessa. 

Verum, ut catholici Sacerdotii dignitas, ait Raccolta, quam 
quidem his nostris diebus, et fere apud omnes nationes inimici 
sanctae Ecclesiae mediis omnibus conantur deprimere et abjicere, 
servetur sempcr veneranda apud Christifidelium aestimationem, 
Summus Pontifex Leo XIII, Decreto S. C. Indulg. sub die 16 Jan. 
1886, occasione primae Missae concedere dignatus est sequentes 
indulgentias: 

1. Indidg entiam. plenariam omnibus Neo - Sacerdotibus 'pri- 
mam Missam celcbrantibus, dummodo contriti et confessi aliquam 
ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique per aliquod 
lemporis spatium ad mentem Summi Pontificis oraverint. 

2. Indulgentiam plenariam eorum Consanguineis (usque ad 
tertium gradum inclusive), qui primae eidem Missae interfuerint, 
adimpletis ut supra ceteris conditionibus. 

3. Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
ceteris Christifidclibus eidem primo Sacro adstantibus, dummodo 
corde contriti et devote orenl etiam ipsi juxta intentionem San- 
ctitatis Suae (Vid. Raccolta, pag. 574 et 518; Acta Ord. Min., 
ann. V, pag. 118, ad IV). 

98. Obatio mentalis. 

362. Benodictus PP. XIV, Brevi Quemadmoditm de die 16 Decembris 
1746, omnibus Christifidelibus, qui devote, spatio unius mensis, quotidie 
per dimidium horae, vel saltem per qiiadrantem vacaverint Oraiioni 
mentati, concessit 

Indulgentiam plenariam. semel in mense, ea die acquirendam' 
in qua Confessione expiati et sacra Synaxi refecti, oraverint pro 
consuetis intentionibus, sive ad mentem Summi Pontificis. 

Idem Pontifex in citato Brevi concessit insuper 

Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
qualibet vice iis omnibus, qui sive in ecclesiis sive alibi, sive pu- 
blice  sive  privatim,  modum  explicaverint  peragendi  Oiationem 


|C'l PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

nientalem, nec non illis, qui  eam apprehenderint, dunimodo vere 
conlriti (]ualibet vice confiteantur et conununicent. 

Illis autem qui assidue docebunt, et iis qui assidue apprehendent prae- 
fjitum modum incumbendi Orationi mentali, idem Pontifex elargitus est 

Indulgentiam plenariam semel in mense, die ad arbitrium, 
in qua Sacramentis Confessionis et Communionis receptis, oraverint 
pro ordinariis intentionibus, id est pro concordia inter principes 
christianos, pro extirpatione haeresum et pro exaltatione sanctae 
Malris Ecclesiae {Raccolla, pag. 480). 

99.  ACTUS  CHARITATIS  ERGA  THES  PAUPERES. 

363. Per Eescriptum S. Congregationis Indulgentiarum, die 13 Junii 
1815, Pius PP. Vn Christifidelibus, qui contriti in memoriam et honorem 
Jesu, Mariae et Joseph tribus pauperibus refectionem praebebunt, concessit 

Indulgentiam septem annorum, totidemque quadragenarum ; 

Indulgentiam plenariam, si eadem die vere contriti, confessi 
et sacra Communione refecti, oraverint ad intentionem Summi Pon- 
tificis; 

Indulgentiam centum dierum cuilibet ex famiha, nec non do- 
ineslicis illorum, qui hujusmodi charitatis actum exercent, huic 
sancto operi contribuendo et participando tum propriis servitiis, 
lum sola praesentia {Raccolta, pag. 484). 

§XI. 

100. Indulgentia pro juramento, quod emittunt alumni qui 
educantur in collegiis pro mlssionibus. 

364. Summus Pontifex Pius VI animadvertens, bono ac in- 
cremenlo Aposlolicarum Missionum plurimum posse conducere, si 
ii, qui in Collegiis sive Seminariis utriusque cleri, Evangelii prae- 
cones mox futuri, educati sunt, vel qui titulo Missionis ad eccle- 
siasticos Ordines fuere promoti, animo identidem recolant jusju- 
randum, quo se obstrinxerunt, cooperandi Deo in salutem anima- 
ruin; eos vehementer hortatur, ut in annos singulos, in anniversaria 
die praestiti juramenti, illud repetere curent. 

Id autem ut promplius et alacrius praestent, laudatus Pon- 
tifex unicui(jne illorum plenariam indulgentiam, animabus quoque 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 165 

in Purgatorio detenlis applicabileni, in perpeluum imperlitus est, 
non modo cum praediclum juramentum primo emiserint, verum 
€tiam cum illud staiulajam die renovaverint ; dummodo in ulroque 
casu conscientiam suam Poenitentiae Sacramento expiare non omit- 
tant, ac Eucharislicam Communionem suscipiant, vel Missae celebrent 
sacrificium (S. C. de Prop. Fid. Ex Audientia SSmi, 7 Maji 1775; 
CoUeclanea S. C. de Prop. Fid. N. 3G4, pag. 1^29, et 1 171), pag. 400, 
n. 15). 

§ XII. 

101. Oratio: Sacrosanctae. 

365. Recilantes in fine Ilorarum canonicarum, ad quas te- 
nentur, Orationem a D. Honavenlura Doclore nostro Seraphico 
compositam, videlicet « Sacrosanctae et individuae Trinitati » 
cum Pater et Ave, consequuntur remissionem culparum in re- 
citatione ex humana fragilitate contractarum ex concessione 
Leonis X (Ferraris, verb. Indulg. art. VI. n. 11). 

Etiam Lezana scribit: « Notandum, Leonem X vivae vocis ora- 
culo concessisse, quod quicumque dixerit post quamfibet Horam 
diei orationem Sacrosanctae, et in fine illius unum Pater noster, 
el Ave Maria pro fefici statu Suae Sanctitatis et Ecclesiae sanctae 
Dei, consequalur plenariam remissionem omnium delictorum in 
illa Ilora humana fragilitate commissorum ». Postea citans Casaru- 
bium, verb. Offic. divinum, addit: « Idem Leo, ampfiando praedictam 
graliam, concessit quod non solum sufficiat dicere praedictam Ora- 
tionem Sacrosanctae pro supplemento unius Horae, quando dicitur 
per se solam, sed etiam omnium Ilorarum quae dicuntur semel, 
seu uno contextu, iicet aliquod parvum inlervallum inter unam 
et aliam fiat ». Laudatus Auctor notat insuper: 

a) Praefatam concessionem videri fest certumj factam pro 
omnibus recilantibus Officium, non pro Regularibus tantum. 

b) Non fuisse revocatam, quamvis factam vivae vocis oraculo. 

c) Dictam Orationem appiicarl debere « pro felici statu Summi 
Pontificis et sanctae Ecclesiae», ut palet ex dicta concessione, quod 
lameri aliqui non animadverterunt. 

d) Culpas, quae remittuntur per recitationem memoratae ora- 
tionis Sacrosanctae, non esse peccata mortalia, quae in recitatione 


166 PARS  II.  DE INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

divini OlTicii commitli possnnt, sed tantiim illos defectus, qui non 
excedunt culpam venialem. 

e) Probabile esse valere istam concessionem, etiamsi talis 
oratio ab uno solo, Hebdomadario sciiicet, aliornm nomine dicatur. 
Ita enim pie interpretari potest intentio Pontificis in re maxime 
favorabili (Lezana, Summa Quaestionum, vol. 2. verb. OIJlc. div, 
n.  13, pag. 470). 

366. Ex recentioribus Auctoribus audiatur Scavini in adnota- 
tionibus ad lloras canonicas: 

(( Leo X dicenti orationem Sacrosanclae flexis genibus indulsit 
defectus et culpas per modum indulgentiae in recitatione contra- 
ctas, nempe venialcs, adeo ut (ait Dens) defectus, v. g. commissi 
in recitatione Matutini, si post Matutinum dicatur Sacrosanctae, 
non coalescant cum defectibus, quos postea eodem die quis com- 
mittit in recitatione Primae, Tertiae etc. Sed dici debet corde con- 
trito; indulgentia enim supponit culpam remissam; item addendum 
Pater et Ave, In choro autem (docet Pellizzarius) sufficit ut reci- 
tetur ab uno, aliis respondentibus; omnibus autem flexis genibus ». 

367. De Oratione Sacrosanctae latius agit noster Sebaldus 
Minderer, qui cum Gobat et Amort inter alia scribit : (( Perinde esse, 
sive illa oratio recitetur post Horam illam, in qua defectns est 
commissus, sive post aliam sequentem, sive post omnes et toto 
penso . canonico persoluto; quia omnes Ilorae sunt quoddam Offi- 
cium divinum; nec videtur Leonem X unum prae alio intendisse. 
Quinimmo licet illam orationem post intervallum aliquod, cum 
Iloraejam fuerint persolutae, recitet, lucrabitur tamen indulgentiam. 
Item probabile est, si anticipando statim post Completorium recitet 
Matutinum et Laudes, et postea subjungat praefatam orationem, 
quod illa unica oratione acquirat indulgentiam pro defectibus com.- 
missis tum in Officio correspondente ilii diei, tum in Matutino 
et iMudibus pro sequenti die anticipatis, cum forma concessionis 
in boc nulla restrictione utatur » (Minderer, part. 2, Confer. 7, 
quaest. 12, n. 383). 

368. Juxta IJordonum et Pellizzarium oralio Sacrosanctae re- 
mittit defectus veniales in Horarum rccitatione commissos per mo- 
dum cujusdam Sacramentalis, non autem per modum indulgentiae, 
quae numquam remittit culpam, sed solum poenam culpae jam 
deletae. Quare juxta ipsos praedicta oratio in se spectari potest 
ut Sacramentale quoddam, effectum  suum exercens solum  ex 


CAP.  I.  PREGES  ET  PIA  EXKRCITIA. 167 

opere operanlis: et ul adnexam habens inilulgentiam recitantibus 
concessain et plenariam reinissionein omnium (lefectuum humana 
fragililale commissorum in qiialibel Ilora canonica diei. Si oralio 
primo motlo inspiciatur, ut Sacramentale delet defectus quoad 
culpam contraclam mediante aliquo actu contritionis, ut loquitur 
Bordonus. Si secundo modo, tunc delet defectus non quoad culpam, 
quae supponitur remissa, sed quoad poenas post culpam remissam 
restantes: hic enim est effectus indulgentiae (Vid. Minderer, loc. cil.). 

369. Qiiod autem Oratio Sacrosanctae recitari debeat flexis 
genibuSj patet ex responsione ad sequens dubium ; 

An ad lucrandam indulgentiam, vel fructus orationis Sacro- 
sanciae, necessario flexis genibus haec oratio sit dicenda, vel an 
saltem in casu legitimi impedimenli ambulando, sedendo, recitari 
valeat ? 

Resp. Afflrmative ad primam partem, Negative ad secundam 
(Decr. 12 Martii ISoo. N. 367 ad 1™). 

370. Verum, Summus Pontifex Pius IX per decrelum Urbis 
et Orbis de die 26 Julii ejusdem anni 18oo, ex speciali gratia 
clementer indulsit, ut oratio Sacrosanctae etc. pro lucranda in- 
dulgentia a s. m. Leone PP. X adnexa, seu fructu dictae oralionis, 
etiam non flexis genibus recitari possit ab iis, qui tegitiyne im- 
pediti fuerint tnfirmitatis tantum causa (Decr. aulh. N. 368). 

Postremo adverlalur, in allalis documentis non reperiri prae- 
scriptum, quod eliam Oratio Dominica et Salutatio Angelica re- 
citari debeant flexis genibus. 

Cum haec gratia sit potius reparatio defectuum commissorum, 
quam vera indulgentia, consequitur, ipsam non suspendi tempore 
Jiibilaei (Ita Mach apud Scavini loc. cit.). 

ARTICULUS  II. 

BEATISSIMA VIRGO MARIA. 

§ I. 

1. Angelus Domini. — Regina coeli. 

371. Non satis certo constat a quo vel quandonam precatio 
Angelus Domini originem habuerit. Siint qui eam attribuunt Ur- 


108 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

bano II currenle saeculo XII; aiii Joanni XXII saeculo XIV, qui la- 
nien iuxla alios eam lantuniniodo confirmasset ; alii aliis adscri- 
bunt. Ouidquid sit de ejus origine, certum est eam esse valde 
|)iam et salutarem, utpote quae breviter in memoriam revocat 
myslerium Incarnalionis, ac ideo a Summis Pontificibus indulgen-- 
tiis cumuiatam (Cf. Moroni, Dizion. di Erudiz. ; D*'Avino, Enciclop. ; 
Scavini, vol 3, de Sacramentalibus; Josepb Cataiani, Caeremoniaie 
Episcoporum, edit. Romae 1744, tom. I, pag. 98). 

372. Pius autem usus salulandi per eamdem precem bea- 
tissimam Virginem ad campanae pulsum sub noctem divo Bona- 
venturae merito adscribitur. In Capilulo enim generaii, cui Seraphi- 
cus Doctor, qua Minister Generaiis totius Ordinis Minorum, praesi- 
deljat, Assisii celebrato anno 1^69, ordinavil, ut universi Fralres 
privatim iiortarentur, et pubiice docerent fideles quosque ad tri- 
piicem campanae pulsum sub imo vespere ter eamdem Virginem 
salutare verbis Ancjelicis, sive cum prece Angelus Domini eic.ln 
ea enim erat cum aliis pierisque Doctoribus sententia, sub ilia hora 
B. Virginem a Gabrieie Archangeio divinum nuntium de concipiendo 
Verbo aeterno recepisse ; a quo tempore percreljuit hic mos in Ec- 
clesia sancla, ut uijique terrarum in summa sit observantia (Cf. De 
Gubernatis, Orbis Seraph. vol. 1. pag. 131 ; Van den Ilaute, pag. 319; 
Chronoi. Ord. voi. 1 Michaeiang. p. 28 ; Cataiani, loc. cit). 

Unde in nostro Breviario Seraphico in Lectionibus DocL S. Bo- 
naventurae legitur: « Piura quoque ab eo instituta, quae ad augen- 
dum Dei et Deiparae cullum pertinenL In his, ut ad campanae 
pulsum suh noclem ter verbis Angelicis Virgo salutareiur ». 

373. Bonedictus PP. XIII (1) Brevi Injunctae Nohis, die 14 Septem- 
bris 1724 coricessit 

1. Indulgentiam plenariam semel in mense omnibus Chri- 
stifideiibus qui (juotidie mane, aut meridie seu vespere, scilicet 
post occasum solis, ad pulsum campanae flexis genibus devote re- 
citaverint Angelus Domini cum tribus Ave MaiHa, lucrandam in 
uno die per unumquemque Chrislifidelem ad sui iibitum eligendo, 


{\) Ilio J'oi)li(cx s. H). fuil huius rilus, scribit Ciilalanus, <jdeo lenax ot custos, 
ul oliam cum por Url)em itcr agoret, tempore etiam pluvio e curru descendons 
in ipsis iulosis viis genuflecteret, et prcces ipsas capite eliam nudo pcrsolveret, 
ut loti Urbi notissimum fuit. 


CAP.  I.  PRECKS  ET  PIA  EXEHCITIA. 169 

in qiio vere poenitentes, confessi, sacraqne Communione refecti, 
pias ad Denm preces efluderint pro christianorum principum con- 
cordia, haeresum extirpntione, ac sanctae Matris Ecclesiae exalta- 
tione ; 

^. Indulgentiam ccnlum dierum in rehquis anni diebus, 
quolies corde saltem contrito et devote praedictos versiculos An- 
gelus Domini cnm tribus Avc Maria recitaverint, insimul decla- 
rans tales indulgentias tam plenariam quam partialem minime 
suspendi tempore Anni Sancti. 

374. Idem Summus Pontifex [)er Rescriptum S. Congr. Indulg., 
die 5 Dec. 1727, benigne indulsit ut Regularcs omnes utriusque 
sexus. aliique in religiosis domibus conimorantes, si dum campa- 
nae pulsantur aliquod opus exercent, quod ad regnlarem ol)ser- 
vantiam. perlineal, nihilominus supramemoratas indulgentias acqui- 
rere possint, dummodo slatim ac opus praedictum expletnm fuerit, 
praefatas preces flexis genibus devote recitent (Raccolta, pog. 19o; 
Ferraris, verb. Indulg. art. VI. n. 19 et seq. ubi allegata docu- 
menta per extensum habentur). 

375. Benedictus XIV sub die 20 Aprilis 1742 per edictum 
Emi Cardinalis Vicarii praedictas indulgentias conflrmavit, ac prae- 
scripsit, ut supra memorata Oratio a vesperis cvjuslibet Sabbati 
usque ad toiam subsequentem diem Doininicam stando recitetur. 

Praescripsit insuper ut, toto temporc Pascliali, loco Orationis 
Angetus Domini, recitelnr slando antiphona Regina coeli cum 
versiculo et oratione propria, pro cuius recitatione concessil easdem 
indulgentias supra relatas. Illi aulem qui ipsam memoriter reci- 
tare nesciunt, easdem indulgentias consequi possunt, recitando ut 
supra Angelus Domini (Raccolta) et quidem stando singulis die- 
bus toto tempore paschali (Decr. 12 Febr. 1833, apud Ferraris in 
Append. vol. 4, edil. liomae 1888, v. Indulg.u. 14; Catalani, loc. 
cit. pag. 99, n. XIV). 

376. Angelus Domini, juxta exposita, stando recitari debet 
diebus Dominicis incipiendo a vesperis Sabbati. Cum aulem in 
Sabbatis Qnadragesimae Vespcrae anticipentur ante meridiem, ori- 
lur dubium, ulrnm Angelus Domini in meridie debeat recilari 
stando, prout flt in recilatione antiphonae flnalis Vesperarmn, vel 
potius /lexis genibus? Summus Pontifex Eeo XIII in Audienlia ha- 
bita die 20 Maji 189(1 ab Emo Cardinali Sleinhuber Praefecto S. 
Congregationis Indulgentiis Sacrisque Heliquiis  praepositae, statuit 


170 PARS  II.  DR  INDULGENTIIS  IN  SPKCIE. 

ul flirta prccalio Angelus Dommi in Sabbatis Quadragesimae in 
meridie recitari debeat stando, uti antiphona finalis Vesperarum, 
ac insiiper decrevit, ut in Sabbalo infra oclavam Pentecosles re- 
citari dobeat ad meridiem precatio Regina coeli, ut in tempore 
paschali. 

377. Llltimo majoris hebdomadae Iridno laudabiliter recitatur 
Angelus ler in die, et oblinentnr indulgentiae sicut per annum. 
Verum in Sabbati sancti mcridie recilari debet Regina coeli, 
stando (S. C. hidulg. decr. 19 Jnnii 188;3, apud Acta Ord. Min. 
ann. VI, p.  162; Nouv. Hev. Theol. tom. XVlll, p. 260). 

378. Ad effectum hicrandi indulgenlias a Summis Pontificibus 
concessas fidehbns, qui oralionem Angelus Domini certis quibus- 
dam diei horis ad campanae pulsum pie recilaverint, minime re- 
quiritur ut campana sit ritu ab Ecclesia praescripto benedicta 
(Decr. 29 Aug, 18G/*. N. kMv). 

379. Pius PP. VI per Rescriptum S. C. de Propaganda Fide 
die 18 Marlii 1781 benigne indulsit, ut in iis locis, in quibus deest 
campanarum usus, fideles lucrari possint dictas indulgentias, 
dummodo circa horas supra memoratas, nempe primo diluculo, 
circa meridiem, et sub vesperam, corde saltem contrito et devote 
recitent praefatas preces, videlicet Angelus Domini, vel, tempore 
paschali, Regina coeli (Raccolta et Ferraris, penes quem repe- 
riuntur per extensum citata documenta S. Sedis). 

380. Tandem Summus Pontifex Leo PP. Xlll probe animadver- 
tens: 

a) Non ubique gentium aes campanum ad hoc signum dan- 
dum pulsari, aut pulsari ter in die, aul iisdem horis ; 

b) Contingere quandoque posse, ut signum aeris cam.pani, si 
detur, non audiatur ab omnibus, aut, si audiatur, aliquis Christi- 
fidelis, quominus in genua provolvatur et stata hora versiculos re- 
citet, legitimo impedimenlo detineatur ; 

c) Innumeros ferme Christifideles esse, qui versiculos Ange- 
lus Domini etc. et antiphonam Regina coeli etc. nec memoria, 
nec de scriplo recitare sciunt ; 

llaec omnia considerans laudatus Pontifex, nolensque ut tot 
Christifideles ob non adimpletas conditiones spiritualibus hisce gra- 
liis priventur, benigne indulgere dignatus esl, ut praedictae indul- 
gentiae lucrifieri possint etiam ab illis Christifidelibus, qui legitimo 
impedimento, ut supra, detenti, non flexis genibus nec ad cam- 


CAP.  I.  PREGES  ET  PIA  EXEHCITIA. 171 

panae pulsuni recitaverint digne, altente ac devole, sive niane, 
sive circiter ineridiem, sive sub vespere versiciilos Angelas Do- 
mini etc. cuni tribns Angebcis Sabitationibus, alio versicnlo Ora 
pro nobis etc. et oratione Gratiam luam etc. ; tenipore vero pa- 
scliali antiplioruun Rcgina coeli etc. ; aut si nesciant praedictos 
versiculos, anlipbonani et orationes tum memoriler dicere, tuin le- 
gere, quinquies Salutationem Angebcam (Decret. S. C. Ind. 3 Apr. 
1884 apud Acta Ord. Min. ann. III. pag. 113; /?acco//a, loc. cit.). 

381. Kx dictis liquido palet, in concessione et confirmatione 
priorum Pontificum praescribi recilationem Angelus Domini cum 
tribus Ave Maria dlmtaxat. In conressione autem Leonis XIll 
dictis precibus adiungitur versiculus Ora pro nobis ei Ov^iu) Gra- 
tiam tuam. Porro ad banc additionem non tenenlur illi, qui jlexis 
genibus et ad campanae pulsiim recitant Angelus Domini, qui 
proinde sine illa additione acquirere possunt indulgenlias eidem 
recitationi adnexas. Provisio enim Leonis XIII respicit fideles illos, 
qui legitimo inipediniento detenli, non flexis genibus nec ad cam- 
panae pulsum praefatas preces recitant. Ili quidem pro lucrandis 
indulgenliis recitationi Angelus Domini adnexis, addere debent ver- 
siculum Ora pro nobis, et orationem Gratiam tuam (Vid. Berin- 
ger, Pars II, p. 183, nota ^). 

382. Verum tamen est, laudabilem morem jamdiu invaiuisse 
apud fideles adjungendi semper Salulationi Angelicae Angelus Do- 
mini cum tribus Ave Maria eliam versiculum et orationem su- 
pradictam. Imo in pluribus Italiae regionibus posl orationem Gra- 
tiam tuam addere solent tria Gloria Patri in gratiarum actionem 
SS. Trinitati pro privilegiis B. Mariae Virgini collatis : quae qui- 
dem consuetudo non solum sancta, sed utilissima est. Nam reci- 
tantibus praedicta tria Gloria Patri (vid. n. 245), in principio 
diei, in meridie et in sero a Pio VII concessa est indulgentia cen- 
tum dierum pro qualibet recitatione, nec non indulgentia plenaria 
semel in mense illis, qui conslanler per spalium unius inensis in 
tribus distinctis boris, ut supra, praedictam devotionem exercue- 
rint, susceptis tamen Sacramentis, et effusis precibus ad mentem 
Sanctitatis Suae. 

383. Quando tempore paschali loco precum Angelus Domim 
recitatur antiphona Regina coeli, versiculus et responsum debent 
esse eadem, quae dantur in Breviario Romano, nempe Gaude et 
laetare etc. ; commutatio in alium  versiculum  et responsum non 


17:2 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

tribueret jiis  ad  iiidulgenlias  lucrandas  (Decr.  12  Marl. 1853. 
N. 3()7 ad 5'^). 

384. Ilic adnolare placet, in opere Raccolta preces Angelus 
Domini esse dislributas in versiculos et responsiones sequenli 
modo : 

f, Angelus Domini nunliavit Mariae. i^. Et concepit de Spi- 
ritu sancto. Ave Maria etc. 

f. Ecce ancilla Domini. i^. Fiat milii secundum verbum 
tuum. Ave Maria etc. 

t. Et Verbum caro factum est. il. Et habitavit in nobis. 
Ave Maria etc. 

Hic recitandi modus, elsi nuliibi expressis verbis inveniatur 
praescriptus, tamen ex quo a Raccolta, quae norma esse debet, 
tali modo proponilur (quando cum aliis recitatur) praeferendus 
esse videlur aiii metbodo phiribus in locis servatae, qua unus tan- 
tum recitat integram precationem Angelus Domini cum Ave Ma- 
ria, ceteris respondenlibus Sancta Maria dumtaxat. Verum, si 
recitalio fiat simul cum personis imperitis, quae versicuHs respon- 
dere nesciunt, tunc, ut patet, tota saUUatio Angelus Domini ab 
eo fiet, qui eam scit, aliis respondentibus Sancta Maria. 

2. Salve Regina (in mane) — Sub tuum praesidium (in sero). 

385. Summus Pontifex Pius VI per Decretum S. Congregationis In- 
dulgentiarum, die 5 Aprilis 1786, concessit 

i. Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam ab 
omnibus Cliristifidelibus, qui vero rebgionis spiritu excitati, pro 
reparandis abquo modo injuriis contra honorem B. M. V. Matris 
Dei et Sanctorum factis, nec non pro tuendo augendoque cuUu erga 
sacras eorum imagines, recitant corde saUem contrito et devote 
in mane Salvi: Regina cum duobus hisce versicuhs : 

f. Dignare me laudare te, Virgo sacrata. i^. Da mihi 
virtutem contra hostes tuos. 

y. Benedictus Deus in Sanctis suis. if;. Amen; et in sero 
SuB TuuM pRAESiDiuM cuHi praefatis versicuhs ; 

2. Indulgentiam septem annorum totidemque quadragena- 
rum in omniljus diebus Dominicis infra annum ; 

3. Jndulgentiam plenariam bis in mense in duabus Domi- 
nicis, uniuscujusque arbitrio ehgendis, iis omnibus, qui recitabunt, 


GAP.  I.  PnECES  ET  PIA  EXF.RCITIA. 173 

iit snpra, praedictas preces, dunimodo vere poenitentes, confessi 
ac sacra Comnuinione refecti, per aliquod lemporis spatium juxta 
mentem Sanctitatis Suae oraverint ; 

4. Indulgentiam plenariam in omnibus et singulis festis bea- 
tae Mariae Virginis ; nec non in feslivitate Omnium Sanctorum, ad- 
impletis conditionibus supra praescriptis; 

0. Indulge)iliam plenariam in articulo mortis iis omnibus 
Cliristilldelibus, qui, observata in vita pia praxi recitandi dictas 
preces, Confessione sacramentali tunc expientur ac sacra Commu- 
nione reflciantur, vej saltem sinl corde contriti {Raccolta, pag. 209 
et seq.). 

3. Ave Maris stella. 

386. Sniiimus Pontifex Leo PP. XIII, ad preces Illmi ac Emi Dni 
Vincentii Leonis Sallna, Arcliiep. Chalcedonen. benigne concedere dignatus 
est omnibus Christifidelibus , qui corde contrito et devote recitaverint 
hymnum Ave maris stella... in honorem B. Virginis Mariae, ceu jacet in 
Breviario Komano, 

Indulgentiam tercentum dierum, semel lucrandam in quolibet 
die (Decr. 27 Jan. 1888, apud Acta Ord. Min. ann. VH, pag. 118). 

4. Stabat Mater. 

387. Summus Pontifex Pius IX, cupiens ut Christifideles saepius re- 
colant acerbissimum dolorem, quem beatissima Virgo passa est, stans sub 
cruce divini Filii sui Jesu, extendit ad omnes Chrlstifideles, qui corde 
contrito et devote recitaverint Hymnum Stahcd Mater, et quidem qualibet 
vice id egerint, 

Indulgentiam centum dierum, quam Ven. Innocentius XI, 
FJrevi 1 Sept. 1()81, concesserat sub quibusdam praefinitis condi- 
lionibus, solis Confratribus et Consororibus SS. Virginis Perdolcntis 
(Decr. 18 Junii 1876; Baccolta, pag. 328). 

0. LiTAXiAi-: hi:atae Mariak Virginis (1). 

388. Litaniae (nempe supplicationes) B. Mariae Virginis usu 
ecclesiastico dicuntur eliam Lilaniae Lauretanae, quia ab  imme- 


(I) Vide quae diximus de Lilaniis in genere n. 263. 


174 PAHS  [[.  DF  INDULGKNTIIS  IN  SPKCIK. 

iiiorabili lempore singnlis Sal)ljalis soleniniter canlari solent in sa- 
cra A(Mle Lauretana. Supplicaliones ati beatain Virginem dici pos- 
sunl lam anli(]uae, quanlum est Ecclesia ipsa ; at actualis forma 
non videtur saeculum Xlll excetlere. Litaniae Lauretanae pulcber- 
rimo modo enunliant doles, praerogativas, virtutes, potenliam et 
gloriam Virginis Matris. Ihijusmodi formula precationis fuit semper 
et est cbarissima omnil)us fidelibus, ab Apostolica Sede approbala, 
commendata ac indulgentiis locupletata. Nam 

Pius V\\ VII indulgentiam biscenlum dierum a Sixto V et 
Benedicto XIII concessam omnibus Cbristifidelibus, quolies Lilanias 
H. M. V. corde saltem contrilo ac devote recitaverint, non modo 
confirmavit, verum etiam ad tercenlum dies pro qualibet vice ex- 
tendil. 

Insuper cisdem Christifidelibiis, Litaiiias praefatas quotkUe recitanti- 
bus, dummodo vere poenitentes, confessi ac sacra Communione refecti fue- 
riiit, ot aliquam publicam ecclesiam visitaverint, et ibi juxta mentem San- 
ctitatis Suae pie oraverint, clementer est elargitus 

Indulgentiam plenariam in quinque B. M. Virginis festivita- 
tibus de praecepto, scilicet Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, 
Annunliationis, Purificationis et Assumptionis (Decr. 30 Sept. 1817, 
apud Rescr. aulb. N. 334, et Raccolla, pag. ;273 et seq.). 

G. Officium parvu.m beatae Mariae Virginis. 

389. Summus Pontifex Pius V, Bulla Quod a NoUs diei 9 Julii 
1568, concessit omnibus Christifidelibus, qui, ohllgatione detenti, devote 
recitaverint Officiiim xmrvum B. Mariae Virginis diebus a Kubrica Brevia- 
rii Eomani praescriptis 

Indulgentiam centum dierum. 

Idem Pontifex, Bulla Superni omnipotentis Bei de die 5 Aprilis 1571, 
iis fidelibus, qui cx prox^ria devotione dictum Officium recitaverint, concessit 

Indidgentiam fjuinfjuaginta diet^um. 

Pidclibus autem, qui devoto recitaverint aliquam ex Orationibus in 
eodcm Officio insertis, impertitus est 

Indulgentiam quindecim dierum {Raccolta, pag. 193). 

Quo v<'ro ista tam salutaris christiano populo consuetudo recitandi 
Mariatcs laudcs majus accipiat incrementum, hac praesertim aetate, qua 


CAP.  I.  lM\i:CKS  ET  PIA  EXKHCnTA. 175 

ad Dciparam Yirgincm fideiitcr confug'iciidum est, nc tot, quilms undique 
prcmimur, acrumnis obruamur, SSmus D. X. Lco PP. XIJI, indulgciitias, 
uti scquitur, benigno concessit : 

1. Indulgeniiam plcnariam, lucrandam (jucjlibcl anrii mcnse, 
die uniuscujusque arbitrio ebgendo, ab onuiibus utriusque sexus 
Cbristifidelibus, qui mense integro (jiwlidie lotinn parvum Offi' 
ciuni B. Mariae Virginis, id est Matuliimm, (juod uno tanlum 
conslat Noclnrno diei currentis cum reliquis lloris usque ad Com- 
plelorium inclusive, devole recitaverinl, dummodo praefato die vere 
poenitenles, confessi ad sacram Synaxim accesserint, piasque ad 
Deum preces aliquo lemporis spatio ad menlem Sanclilatis Suae 
elfuderint ; 

:2. Indulgeniiam seplem annorum iotidemque quadragena- 
rum semel in die acquirendam ab iis Cbristifidelibus, qui praefa- 
tum parvum Officium devote pariler ct corde sallem contrito per- 
solverinl ; 

3. Indulgentiam tercentum dierum, ab iis similiter semel in 
die lucrandam, qui Matutinum tantum, uti supra, cum Laudibus 
devole ac corde item contrilo recilaverinl. Quas omnes Indulgen- 
tias eadem Sanctitas Sua animabus quoque Cbristifidelium in Pur- 
galorio detentis fore ypplicabiles benigne declaravit (Decr. Urbis 
el Orbis 17 Nov. 1887, apud Acla Ord. Min. ann. VII, pag. 66, vel 
Acla S. Sed. vol. XX, pag. 365). 

390. P. Dominicus a Cordibus Jesu et Mariae Lusitanus, Or- 
dinis Minorum S. Francisci de Observantia, solutionem sequenlium 
dubiorum postulavit : 

1'' Utrum Cbrislifideles cuicumque Sodalitio adscripti, loco 
recitandi preces, sive delerminalas, sive non, quae Sodalibus prae- 
scribuntur [^ro acquirendis indulgentiis eisdem precibus adnexis, 
recitare valeant Ollicium parvum IL M. Virginis? 

Resp. Afflrmaiive, si nullae adsint preces determinatae Soda- 
libus praescriptae pro acquirendis indulgenliis; Negaiive, si adsint 
preces jam delerminatae. 

2" Ulrum ad lucrandas praefalas indulgentias, idem sit reci- 
lare parvum Officium B. M. V. in lingua latina vel vernacula ? 

Resp. Negaiive, quoad Ofliciurn parvum IL M. V., sed illud 
esi reciiandum in lingua laiina; quoad alias vero preces delur 
Decretum edilum scilicet die 21) Decembris 1864 (Decr. 6 Maji 
1887, Acta Ord. Min. ann. VI, pag. 81...). 


17G PAMS  II.  DK  INDULGRNTIIS  IN  SPKCIE. 

Decreliim 29 Dec. 1864 de quo hic fit mentio ita sonat: /n- 
dulyrntiac adnexae precilms valent fiuocumque idiomate i^eciteri' 
tur, dummodo versiones sint fideles (Decr. auth. N. 41o). 

7. Oratio : 0 excellentissima. 

391. 0 excellentissima, gloriosissima, atque sanctissima 
semper intemerata Yirgo Maria, Mater Domini nostri Jesu Ghri- 
sti, Regina mundi et totius creaturae Domina, quae nullum de- 
relinquis, nullum despicis, nullum, qui ad te puro et humili 
corde recurrit, desolatum dimittis, noli me despicere propter 
innumerabiha et gravissima peccata mea, noli me derehnquere 
propter nimias iniquitates meas, nec etiam propter duritiam 
et immunditiam cordis mei : ne abiicias me famulum tuum a 
gratia tua et amore tuo. Exaudi me miserum peccatorem in 
tua misericordia et pietate confidentem; succurre mihi, piis- 
sima Yirgo Maria, in omnibus tribulationibus, angustiis et ne- 
cessitatibus meis ; et impetra mihi a dilecto FiHo tuo omnipo- 
tente Deo et Domino nostro Jesu Christo indulgentiam et remis- 
sionem omnium peccatorum meorum et gratiam timoris et amo- 
ris tui, sanitatem quoque et castitatem corporis, et liberatio- 
nem ab omni?jus mahs et periculis animae et corporis. In ex- 
tremis meis esto mihi pia auxihatrix, et animam meam ac ani- 
mas omnium parentum meorum, fratrum, sororum et amico- 
rum, consanguineorum et benefactorum meorum omniumque 
fidelium vivorum et defunctorum ab aeterna caligine, et ab 
omni malo libera, illo auxiUante, quem in tuo sacratissimo 
utero novem mensibus portasti et in praesepe tuis sanctis ma- 
nibus recKnasti Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, 
qui est benedictus in saccula saeculorum. Amen. 

Cliristifidolibus lianc Oratloncm rorde saltem contrito et devote reci- 
tantibus concessa est a Leone XII 

Jndulf/enfia centum dienun semel in die; 
Jndulgentia plemuia semel  in  mense  iis omnibus, qui per 
men>em quolidie eam recitaverint, lucranda vel ultimo die mensis 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 177 

vel in iino ex octo diebus imniediale seqiienlibiis, adimplelis con- 
ditionibus ordinariis Confessionis, Commnnionis, visitationis alicujus 
ecclesiae vel publici oratorii cum precibus juxta mentem Summi 
Pontificis (Decr. 30 Jan. 1828; Raccolta, pag. 281). 

8. Oratio : Virgo potens. 

392. Virgo potens, quae cunctas haereses sola interemisti 
in universo mundo, orbem christianum a laqueis cliaboli libera 
et respice ad animas diabolica fraude deceptas, ut omni hae- 
retica pravitate deposita, errantium corda resipiscant, et ad ve- 
ritatis catholicae redeant unitatem, te intercedente ad Domi- 
num nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui vivit et regnat 
cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti Deus per omnia sae- 
cula saeculorum. Amen. 

Indulgeniia centum clierum semel in die lucranda ab omni- 
bus Christifidelibus, qui corde saltem contrilo et devote dictam 
orationem recitant, idque ex concessione Summi Pontificis Leonis 
XHl (Rescript. 19 Decemb. 1885; RaccoUa, pag. 333). 

9. Oratio: 0 Domina mea. 

393. 0 Domina mea ! 0 Mater mea ! Tibi me totum oifero, 
atque ut me tibi probem devotum, consecro tibi hodie oculos 
meos, aures meas, os meum, cor meum, plane me totum. Quo- 
niam itaque tuus sum, o bona Mater, serva me, defende me ut 
rem ac possessionem tuam. 

Summus Pontifex Pius IX omnibus Christifidolibus, qui animi fervore 
et corde saltem contrito recitaverint mane et sero unum Ave Maria et 
Ijostea praefatam Orationem pro imploranda a SS. Virgino victoria super 
tentationes speciatim contra castitatem, benigne concessit 

indulgentiam centum dierum semel in die; 

Illis autem fidelibus, qui quotidio per mensem eam recitavcrint, 

Indulgentiam plenariam semel in mense, lucrandam ea dic, 
in qua corilrili, confessi et sacra Communione refecti visilaverint 
aliquam  ecclesiam  vcl  pnblicnm  oratoriinn,  ibi(|ue  per  aUquod 


178 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

temporis spalium oraverint juxta intentionem Sanctilatis Suae (Decr. 
5 Aug. ISol; Raccolla, pag. 291). 

10. Devota Aspiratio ad Virginem Matrem. 

394. 0 Domina mea! 0 Mater mea! Memento, me esse 
tuum. 

Serva me, defende me ut rem ac possessionem tuam. 

Ex concessione Summi Pontificis Pii PP. IX, Christifideles corde saltem 
contrito et devote recitantes hujusmodi aspirationem tempore tentationum 
consequuntur 

Indulgentiam quadraginta dierum qualibet vice (Decr. 5 
Aug. 1851; Raccolta, pag. 292). 

11. Oratio: Ave augustissima. 

395. Ave augustissima Regina pacis, sanctissima Mater 
Dei, per sacratissimum Cor Jesu Filii tui, Principis pacis, fac, 
ut quiescat ira ipsius, et regnet super nos in pace. Memorare, 
0 piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quem- 
quam tua petentem suffragia esse derelictum. Ego tali animatus 
confidentia ad te venio. Noli, Mater Verbi, verba mea despicere, 
sed audi propitia et exaudi, o clemens, o dulcis Virgo Maria. 

Pius PP. IX fidelibus cunctis corde saltem contrito et devote reci- 
tantibus dictam Orationem largitus est 

Indulgentiam tercentum dierum qualibet vice; 

lis autem qui eamdem recitant, ut supra, semel saltem in die per 
unius mensis spatium, concessit 

Indulgentiam plenariam, ea die pro libitu lucrandam, in qua 
Confessioiiis et Communionis Sacramentis susceptis, aliquam eccle- 
siam visitant sive publicum oratorium, ibique aliquo temporis spatio 
orant juxta intentionem Summi Pontificis (Decr. 23 Sept. 1846; 
Raccolta, pag. 289). 

12. Oratio: Memorare. 

396. Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum 
a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua implo- 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 179 

rantem aiixilia, tua petentem sufFragia esse derelictum. Ego 
tali animatus confidentia, ad te, Virgo Virginum, Mater, curro; 
ad te venio; coram te gemens peccator assisto. Noli, Mater 
Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. 

Christifidelibus regni Galliarum corde saltem contrito et dovote reci- 
tantibus dictam Orationem Pius PP. IX concessit 

Jndulgentiam tej^centum dierum pro qualibet vice; 

Indulgentiam plena?iam semel in mense, si eam recitaverint 
semel saltem quolibet die spatio unius mensis, ea die ad arbitrium 
acquirendam, in qua vere contriti, confessi et sacra Communione 
refecti, ecclesiam vel pubiicum oratorium visitaverint, ibique per 
aliquod temporis spatium oraverint ad intentionem Sanctitas Suae 
(Decr. T6 Julii 1846). 

Praefatas indulgentias partialem et plenariam idem Pontifex extendit 
eodem anno ad omnes Christifideles catholici orbis, dummodo supra relatas 
conditiones adimpleant (Decr. 11 Decemb. 1846 ; JRaccolta, pag. 288). 

13. Oratio S. Aloysii Gonzagae ad beatam Virginem Mariam. 

397. 0 Domina mea, sancta Maria, me in tuam benedictam 
fidem ac singularem custodiam et in sinum misericordiae tuae 
hodie et quotidie et in hora exitus mei animam meam et corpus 
meum tibi commendo; omnem spem meam et consolationem 
meam, omnes angustias et miserias meas, vitam et finem vitae 
meae tibi committo, ut per tuam sanctissimam intercessionem 
et per tua merita, omnia mea dirigantur et disponantur opera 
secundum tuam tuique FiHi voluntatem. Amen. 

Eescripto S. C. I. de die 15 Martii 1890, Leo PP. XIII Christifide- 
libus corde saltem contrito ac devote hujusmodi Orationem recitantibus 
impertitus est 

Indulgentiam biscentum diei^um semel in die lucrandam, 
et defunctis quoque applicabilem (Acta S. Sed. vol. XXII, pag. 566). 

14. Oratio ad obtinendam bonam mortem. 

398. 0 Maria sine labe concepta, ora pro nobis, qui con- 
fugimus ad te.  0 refugium peccatorum, Mater agonizantium, 


180 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

noli nos derelinquere in hora exitus nostri, sed impetra nobis 
dolorem perfectum, sinceram contritionem, remissionem pecca- 
torum nostrorum, sanctissimi Yiatici dignam receptionem, Ex- 
tremae Unctionis Sacramenti corroborationem, quatenus securi 
praesentari valeamus ante thronum justi, sed et misericordis 
Judicis, Dei et Redemptoris nostri. Amen. 

Fidelibus lianc Orationem corde saltem contrito et devote recitantibus 
concessa est a Summo Pontifice Pio IX 

Indulgentia centum dierum semel in die lucranda (Rescript. 
ex Secretaria Brevium, 11 Martii 1856; Raccolta, pag. 301). 

lo. Jaculatoria. 

399. Maria Mater Dei et Mater misericordiae, ora pro nobis- 
et pro defunctis. 

Indulgentia centum dierum semel in die, concessa a Summo 
Pontifice Leone Xlll iis fidelibus, qui hujusmodi precem Jaculatoriam 
corde saltem contrilo et devote recilant (Per Rescript. Emi Gard. 
Vicarii, 13 Dec. 1883; Raccolta, pag. 330). 

16. Invocatio. 

400. 0 Maria sine peccato concepta, ora pro nobis, qui ad 
te confugimus. 

Indulgentia centum dierum a Summo Ponlifice Leone XIII con- 
cessa iis, qui talem invocationem recitant corde saltem contrito el 
devote, lucranda semel in die (Rescript. 13 Martii 1884; Raccolta, 
pag. 331; Rescr. auth. N. 430, pag. 686). 

17. Invocatio Nominis Mariae. 

401. Summus Pontifex Clemens XIII de novo confirmavit sequentem 
indulgentiam, jam concessam a Sixto V et Benedicto XIII iis omnibus,. 
qui dovote Nomen Marlae invocabunt, 

Indulgentiam viginti quinque dierum qualibet vice (Decr. 3 
Sept. 1739; Raccolta, pag. 209). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 181 


18. .Jaculatoria. 


402. In Gonceptione tua, Virgo Maria, immaculata fuisti. 
Ora pro nobis Patrem, cujus Filium Jesum de Spiritu sancto 
conceptum peperisti. 

Christifideles recitantes cordo saltom contrito et devote hujusmodi 
Jacnlatoriam, ex concessione Pii PP. VI lucrantur qualibet vice 

Indulgentiam centum dierum (Rescr. S. C. Ind. 21 Nov. 1793; 
Raccolta, pag. 211). 

19. Jaculatoria. 

403. Benedicta sit sancta et immaculata Gonceptio beatis- 
simae Virginis Mariae, Matris Dei. 

Leo PP. XIII, rovocata concessiono facta sub die 21 Nov. 1793 a 
Pio PP. VI, indulsit omnibus Christifidelibus, qui corde saltem contrito 
«t devote recitabunt dictam Jamlatoriam, 

Indulgentiam tercentum dierum, qualibet vice acquirendara 
(Breve 10 Sept. 1878; Raccolta, pag. 329; Rescr. auth. pag. 687 
in nota). 

20. Breves precationes in honorem B. Virginis Mariae. 

404. Virgo ante partum, ora pro nobis. Ave Maria etc. 
Virgo in partu, ora pro nobis. Ave Maria etc. 

Virgo post partum, ora pro nobis. Ave Maria etc. 

Sacra Congregatio Indulgentiarum, utendo facultatibus a SS. Domino 
Nostro Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, concossit 

Indulgentiam centum dierum semel tanlum in die lucrandam 
ab omnibus Christifidelibus corde sallem conirito ac devote reci- 
tanlibus praefalas jaculalorias preces cum adnexa cuihbel ipsarum 
recitalione Salutalionis Angehcae (Ex Secretaria ejusd. S. C. die 20 
Maji 1893). 

21. Antipiiona, Versus et Oremus in honorem Mariae Immaculatae. 

405. Antiph. Haec est Virga, in qua nec nodus originalis, 
nec cortex actualis culpac fuit. 


182 PARS II. BE INDULGENTIIS IN  SPEC lE. 

f. In Conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti. 

i^. Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti. 

Oremus. Deus, qui per immaculatam  Virginis Gonceptio- 

nem etc. 

Christifideles recitantes corde saltem contrito et devote dictam Anti- 
pJionam, Versum, et Oremus, lucrantur ex concessione Pii PP. IX 

Jndulgentiam centum dierum qualibet vice (Breve 81 Marlii 
1876; Raccolta, pag. 325). 

22. Jaculatoria: Gor dulcissimum Mariae, sis salus mea. 

406. Ex concessione Pii PP. IX, fideles recitantes corde saltem con- 
trito et devote hujusmodi brevissimam precem lucrantur 

Indidgentiam tercentum dierum qualibet vice; 

Indulgeyitiam plenariam semel in mense, qui quolidie per 
mensem eam recitaverint, ea die ad libitum eligenda, in qua vere 
contriti, confessi, sacraque Confmriunione refecti, aliquam ecclesiam 
visitaverint vel publicurn oratorium, ibique per aliquod temporis 
spatium devote oraverint ad intentionem Summi Pontificis (Decr. 
30 Sept. 1852; Raccolta, pag. 293). 

23. Preces jaculatoriae ad obtinendam bonam mortem. 

407. Jesus, Maria et Joseph, vobis dono meum cor et animam 
meam. 

Jesus, Maria et Joseph, assistite mihi in ultima agonia. 

Jesus, Maria et Joseph, expiret vobiscum in pace anima 

mea. 

Gesu, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e Tanima mia. 

Gesu, Giuseppe e Maria, assistetemi nelF ultima agonia. 

Gesu, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi 1' anima mia. 

Pius PP. VII cuilibet fideli corde saltem contrito et devote recitanti 
tres supradictas Jaculatorias concessit 

Indulgentiam iercentum dierum pro qualibet vice; 

Indulgentiam centum dierum toties quoties, modo ut supra, 
unam tantum ex iisdem Jaculatoriis recitanti (Decr. 28 Apr. 1807; 
Raccolta, pag. 483). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 183 

24.  ACTUS  CONSECRATIONIS  STUDIORUM  AD  BEATAM  VlRGINEM  MaRIAM 

Immaculatam pro Juvenibus STUDENTIBUS. 

408. Sub patrocinio tuo, Mater dulcissima, et invocato Im- 
maculatae Gonceptionis tuae mysterio, studia mea laboresque 
litterarios prosequi volo; quibus me protestor hunc maxime 
ob finem incumbere, ut melius divino honori tuoque cultui 
propagando inserviam. Oro te igitur, Mater amantissima, sedes 
sapientiae, ut laboribus meis benigne faveas. Ego vero, quod 
justum est, pie Hbenterque promitto, quidquid boni mihi inde 
successerit, id me tuae apud Deum intercessioni totum acceptum 
relaturum. Amen. 

Leo PP. XIII, Eescripto S. C. Indulgentiarum, die 18 Nov. 1882, 
omnibus Juvenibus studentibus, qui corde saltem contrito et deyote prae- 
dictum Actum consecrationis peregerint, concessit 

Indulgentiam centum dierum semel in die {Raccolta, pag. 577). 

Notandum est, in hbro: Rescripta authentica, N. 425, pag. 
342, ita legi: SSmus D. N. Leo PP. XIII in Audienlia habita die 18 
Nov. 1882 ab infrascripto... omiiibus pueris et juvenibus lilteris 
operam daturis, Orationem uti supra proposilam... recitantibus 

Indulgentiam tercentwn dierum, semel in die hicrandam, 
benigne concessit. 

Quia Raccolta, ad decidenda dubia in materia indulgentiarum 
norma esse debet, textum ejus praetuhmus. 

§. II. 

25. Indulgentiae pro mense Majo. 

409. Beatam me dicent omnes generationes cecinit bealissima 
Virgo. Et revera ubique terrarum Christifideles eam proclamant 
Malrem Dei, ubique eam laudant Clerus popuhisque fidehs, ubique 
potentissimum auxilium suum invocat cathohcus Orbis. Sed si 
semper et ubique ad eam, ut ad dulcissimam Matrem suam, con- 
fugiunt fideles, speciatim mense Majo eam invocant, honorant, 
laudant, benedicunt credentes tum in domibus,  tum  in oratoriis^ 


184 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

lum in ecclesiis publicis. Mensem Maji celeris mensibus pulchriorem, 
fidelium pietas Matri Dei et siiae dedicavit. Proculdubio Reginae 
coKLi ET TEhRAE hoc debebatur obsequium, Rosae mysticae conse- 
crari debebat mensis florum. 

Summus Pontifex Pius VII per Rescriptum Secretariae Memorialium 
sub die 21 Martii 1815 concessit ad decennlum omnibus Christifidelibus, 
qui sivo publico sive privatim mense Majo honoraverint peculiaribus obse- 
quiis, orationibus sive virtutis actibus sanctissimam Virginem Matrem Dei, 

Indulgentiam lercenium dierum quahbet die; 

Indulgentiam plenariam semel in praedicto mense, die, in 
qua vere contriti, confessi et sacra Communione refecti, oraverint 
juxta intentionem Sanctitatis Suae. 

Idem Pontifex, alio Eescripto S. C. Indulg. diei 18 Junii 1822, con- 
firmavit in perpetuum dictas indulgentias. 

Pius autem PP. IX, Decreto ejusdem S. C, sub die 8 Augusti 
1859, indulsit ut praefata indulgentia plenaria acquiri possit etiam 
prima die rnensis Junii (Raccolta, pag. 259). 

26. Indulgentiae pro mense Septembri. 

410. Summus Pontifex Pius IX, Brevi diei 3 Aprilis 1857, et Ee- 
scripto S. C. I., sub die 26 Novembris 1876, omnibus Christifidelibus, 
qui saltom cordo contrito et devote pium exercitium mensis Septembris 
in lionorem B. Mariae Yirginis Perdolentis peregerint, ad id utentibus 
quocumque libro, dummodo sit approbatus, qui de Doloribus sanctissimae 
Matris tractet, concessit 

Indulgentiam tercentwn dierwn in singulis dicti mensis 
diebus lucrandam (Raccolta, pag. 302). 

Die vero 27 Januarii 1888, per Eescript. S. C. Indulg. SSmus D. 
N. Leo PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui modo supra 
enuntiato quolibet die mense integro Septembri Dolores B. M. Virginis 
sive publice sive privatim devote recoluerint, benigne concessit 

Indulgentiam plenariam defunctis quoque applicabilem, lu- 
crandam eo die, infra praedictum mensem uniuscujusque arbitrio 
eligendo, quo vere poenitentes, confessi, sacram Synaxim susce- 
perint, et aliquo temporis spatio ad mentem Sanctitatis Suae pie 
oraverint (Acta Ord. Min. ann. VII, pag. 118; Acta S. Sed. vol. XX, 
pag. 478). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 185 

Idem I^onlifex pro lerlia Dominica Seplemhris (festiim Septem 
Dolorum B. M. V.) concessit indulgentiam plenariam defunctis quoque 
applicabilem, toties quoties acquirendam ab omnibus Christifide- 
libus, qui sacramenlali Confessione expiati ac sacra Communione 
refecti, visitaverint aliquam ecclesiam sive Fratrum sive Monialium 
vel Tertiariorum Ordinis Servitarum, aut etiam Confraternitatis 
Matris Dolorum, ibique ad mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum 
precesaliquo temporis spatio elTuderint (Rescr. S. C. I. :27 Jan. 1888, 
apud Nouv. Rev. Theol. tom. XXI, pag. 478). 

27. Indulgentiae pro .mense Octobri. 

411. SS. D. N. Leo XIII per Decretum Sacrae Rituum Congre- 
gationis de die 20 Augusti anni 188o, et per aliud Decretum ejus- 
dem S. C. die 2G Augusti 1886, slatuit, ut quoadusque tristissima 
perdurent adjuncta, in quibus versatur Catholica Ecclesia, ac de 
resiituta PontifJcis Maximi plena libertale Deo referre gratias 
datum non sit, in omnibus catholici Orbis Cathedralibus et Pa- 
rochialibus templis, et in cunctis templis ac publicis oratoriis B. 
Mariae Virgini dicatis, aut in aliis etiam arbitrio Ordinariorum de- 
signandis Ma.riale Rosarium, quinque saltem decadum. cum Li- 
taniis Lauretanis per totum mensem Octobrem (incipiendo a prima 
die ad secundam sequentis Novembris inclusive) quotidie recitetur. 
Quod si mane fiat, Missa inter preces celebrotur ; si post meridiem, 
sacrosanctum Eucharistiae Sacramentum adorationi proponatur, de- 
inde fideles rite benedicantur. 

Ubi aulem ob ecclesiarum paupertatem expositio SS. Sacra- 
menti solemni modo, nempe per ostensorium, fieri haud valeat, 
eadem per modum exceplionis peragi possit, prudenti judicio Or- 
dinarii, cum sacra Pyxide; aperiendo scilicet ab initio ostiolum 
ciborii, et cum ea populum in fine benedicendo (Apud Acta Ord. 
Min. ann. IV, pag. 121), et anno V, pag. 150). 

Indulgentiae sunt sequentes: 

1" Lndulgentia septem annorum ac septem quadragenarum, 
singulis vicibus, omnibus qui statis diebus publicae Rosarii reci- 
talioni interfuerijit, et ad mentem Sanctitatis Suae oraverint, et 
his pariter qui legitima causa impediti privatim haec egerint. 

^*' Indulgentia plenaria iis, qui supradicto tempore decies 
saltem, vel publice in tcmplis, vel legitime iinpediti privatim eadem 


18G PARS  11.  Di:  INDULGENTllS  IN  SPECIK. 

peregerint, tlummodo sacramenlali Confessione expientur, et sacra 
Synaxi reficianlur. 

;^" Inihdgentia plenaria iis pariter, qui vel ipso die festo B. 
Virginis a Rosario, vel quolibet ex octo sequentibus diebus, Sacra- 
menla, ut supra, perceperint, et in aliqua sacra aede juxta mentem 
Sanctilatis Suae Deo ejusque sanctissimae Malri supplicaverint 
(Decr. S. R. C. '^O Aug. 1885, penes Acta Ord. Min. ann. IV 
pag. 130). 

Idem Summus Pontifex per Encycl. Quamquam pluries sub 
die 15 Aug. 1889 decrevit, ut Oclohri toto in recitatione Rosarii, 
oratio ad S. Josepiium adjungatur ; idque singulis annis per- 
petuo servetur. Christifidelibus autem dictam Orationem publicae 
Rosarii recitationi addentibus, indulgentiam septem annorum to- 
tidemque quadragenarum in singulas vices tribuit. — Praefata 
Oratio cst adnexa ipsis Litteris Encyclicis Quamquam pluries, et 
per extensum habelur apud Acta Ord. Min. ann. VIH, pag. 132, 
ubi etiam invenitur cltata Epistola Apostolica pag. 129. Nos dictam 
Orationem inferius afferemus. 

Cum indulgentiae non debeant intelligi pro defunctis applica- 
biles, nisi id exprimatur, consequitur, indulgentias pro mense 
Octobri concessas, de quibus modo egimus, pro vivis tantummodo 
fuisse elargitas, cum in documentis de animabus Purgatorii nulla 
fiat mentio. Indulgentiae vero concessae fidelibus, aliquod pium 
exercitium peragenlihus in ceteris mensibus in hac nostra tracta- 
tione memoratis, sunt onmes defunctis applicabiles, quia vel conti- 
nentur in Raccolta, vel id expresse enuntialur in apostolicis do- 
cumentis. 

SS. D. N. Leo XIII, per Decr. Urbis et Orbis 21 Sept. 1889, 

« Eidem Orationi (ad S. Josephum) aliam Indulgentiam, de- 
functis quoque applicabilem, adjicere dignatus est dierum tercen- 
TORUM semel in die quovis anni tempore lucrandam ab universis 
Chrislifidelibus, qui corde saltem contriti ac devote supramemo- 
ratam Orationem etiam privatim recitaverint » (Acta Ord. Min. ann. 
VIII. png. 1G9). 

28. PiuM exercitium quindecim Sadbatorum in  iionorem  Deiparae 

SUB  TITULO  SANCTISSIMI  ROSARII. 

412. Pluribus abhinc annis Sodales Confraternitatum SS. Ro- 
sarii consueverunt singulare  pietalis  obsequium  B.  Mariae  Vir- 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERGITIA. 187 

gini Iribuere quindeciin Sabbalis hautl interru[)lis, vel iinmediate 
ante festum ejusdem B. Mariae Virginis sub memorato titulo, vel 
etiam quolibet infra annum tempore. llaec autem pia praxis jam 
sacris indulgentiis a Summis Pontificibus pro supradictis tantum- 
modo Sodalibus dilata, in eo sita est, ut nempe singulis praefatis 
Sabbatis Sodales accedant ad Sacramenta Confessionis et SS. Eu- 
charistiae, simulque ahquem devotionis actum eliciant in honorem 
quindecim Mysleriorum, quae recensentur in Marialibus precibus 
SS. Rosarii. 

Modo vero cum apud Christifideles usus exhibendi hujusmodi 
obsequium B. Mariae Virgini frequentissimus invaluerit, Summus 
Pontifex Leo XIII per Decretum Urbis et Orbis S. Congregationis 
Indulgentiarum die 21 Septembris 1889, alia quacumque abrogata 
indulgentia, quae fortasse pro universis Christifldelibus eidem 
pio exercitio quomodolibet fuerit adnexa, benigne concessit 

Indulgentiam plenariam omnibus Christifidelibus, qui in sin- 
gulis haud interruptis quindecim Sabbatis vel immediate praece- 
denlibus idem festum B. Mariae Virginis de Rosario, vel etiam 
quolibet infra annum tempore, vere poenitentes, confessi ac sacra 
Communione refecli, tertiam saltem SS. Rosarii partem devote re- 
citaverint, vel aliler ejusmodi SS. Rosarii Mysleria pie recoluerint, 
semel tantum lucrandam in uno ex dictis Sabbatis uniuscujus- 
que arbitrio eligendo; 

Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
in reliquis quatuordecim Sabbatis, sub iisdem conditionibus. Hae 
omnes indulgentiae animabus Purgatorii applicari possunt (Acta S. 
Sed. vol. XXII, pag. 304). "^ 

Praefatum pium exercitium peragi potest die Dominica. 
Cum experientia compertum sit, plerosque inter fideles, ii potis- 
simum qui ad classem operariorum pertinent, feriatis diebus ad- 
modum difficile hujusmodi pium exercitium in honorem Deiparae 
Virgiriis praestare posse, proindeque indulgentiis eidem adnexis 
omnino privari, preces Summo Pontifici admotae sunt, ut quoties 
Ckristifldeles legitimo impedimento detiueantur quominus prae- 
fatum pium exercitium die Sabbati peragere valeant, eisdem daretur 
absque indulgentiarum jactura illud explere die Dominica. 

Has porro preces Leo XIII peramanler excipiens, pro gratia 
annuere dignatus est; aliis ceteroquin servatis conditionibus in 
supradicto Decreto diei 21 Septembris 1889 jam praescriptis  pro 


188 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

indulgenliis assequendis eidem pio exercitio attributis (Decr. Urbis 
ct Orbis, die 17 Sept. 189:2; Nouv. Revue Theol. tom. XXV, pag. 267). 

29. Undecim Novenae in honorem B. Mariae Virginis. 

413. Summus Pontifex Pius IX omnibus Cliristifidelibus, qui corde 
saltem contrito et devote peregerint, quoUbet anni tempore, quamcumque 
ex sequentibus Novendialibus in lionorem B. V. Mariae, editis a Sacer- 
dote Josepho M. Falcone Congregationis Missionis, concessit 

Indulgentiam tercentum dierum quolibel die; 

Indulgentiam plenariam vel decursu cujuslibet Novenae aut 
in uno ex oclo diebus, qui eam immediate subsequuntur, dum- 
modo vere contriti, confessi ac sacra Communione refecti oraverint 
pro S. Ecclesia et pro Summo Pontifice (Rescript. dat. Cajetae 5 
Jan. 1849, et Decr. S. C. EE. et RR. 28 Jan. 1850). 

Verum ex posteriori concessione ejusdem Pontificis praefatae 
indulgentiae lucrari etiam possunt ab iis, qui easdem Novenas 
fecerint quacumque alia precum formula, dummodo approbata 
a competenti auctoritate ecclesiastica. Non est igitur necessarium 
uti formulis editis a P. Falcone (Rescript. 26 Nov. 1876). 

Elenchus Novenarum. 

I. in honorem Immaculatae Conceptionis B. Mariae Virginis. 
2... Nativitatis ejusdem. 

rS... Praesentationis. 

4... Annuntiationis. 

5... Visitationis. 

6... Sacri Partus ejusdem B. Virginis et Nativitatis Infantis Jesu. 

7... Purificationis. 

8... Septem Dolorum. 

9... Assumptionis. 

10. In honorem S. Cordis Mariae ejusdemque Patrocinii. 

II. Pro festo SS. Rosarii B. M. V. {RaccoUa, pag. 290). 

30.  HORA  ORATIONIS  INFRA  ANNUM  IN  HONOREM 

B. Mariae Virginis Dolorosae. 

414. Summus Pontifex Clemens XII concessit omnibus fidelibus 

Indulgentiam. plenariam, semel in anno, ea die lucrandam, in 
qua horani orationis in honorem B. Mariae Virginis Dolorosae per- 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 189 

egerint, ejns Dolores recolendo, aliasque preces hujusmodi devo- 
tioni congruenles recitando, durninodo contriti Confessione expientur 
et sacram Synaxim suscipiant (Decr. 4 Febr. 173G; RaccoUa, 
pag. 209). 

31.  PlUM  EXERCITIUM  IN  HONOREM  SS.  VlRGINIS  PeRDOLENTIS. 

415. Ad augendam in Cliristifidelibus devotionem erga SS. Virginem 
Dolorosam, eosque excitandos ad gratam Passionis Filii sui Jesu memoriam, 
Summus Pontifex Pius VII concessit iis, qui corde contriti recitaverint 
septem Ave Maria, et post quamlibet ex his stropham Sancta Mater 
istucl agas — Cruclfixl fige plagas — Cordi meo valide; vel vulgari 
idiomate, Santa Madre questo fate — Che le piaghe del Signore — 
Siano impresse nel mio cuore, 

Indulgentiam tercentum diermn semel in die; 

Indidgentiam plenariam semel lucrandam quolibet mense, die 
ad arbitrium eligenda, ab iis omnibus, qui hoc pium exercitium 
per mensem peregerint, dummodo vere contriti, confessi et sacra 
Communione refecti, oraverint pro S. Ecclesia etc. (Breve 1 Decemb. 
1815). 

Praedictae indulgentiae confirmatae sunt a Summo Pontifice Pio IX 
(Eescript. 18 Junii 1876; Uaccolta, pag. 271). 

32.  PlUM  EXERCITIUM  IN  HONOREM  SS.  VlRGINIS  MaRIAE  DeSOLATAE 
FERIA  VI.  MAJORIS  HEBDOMADAE  ET  IN  ALIIS  SEXTIS  FERIIS. 

416, A Summo Pontifice Pio VII concessa est 

Indulgentia plenaria omnibus Christifidelibus, qui a lertia 
circiter hora post meridiem feriae VI in Parasceve usque ad ho- 
ram undecimam Sabbati Sancti, sive publice sive privalim per 
iinam horam vel saltem. per dimidium horae meditationibus vel 
devoiis precibus comites se praebuerint 13. Virgini Desolatae post 
mortem divini Filii sui, ea die lucranda, in qua praecepto paschah 
salisfecerint ; 

Indulgentia tercentum dierum iis omnibus, qui in qualibet 
anni hebdomada ab hora circiter tertia post meridiem {dalle ore 
21 del Venerdl juxta horologium italicum) diei Veneris usque ad 
mane diei Dominicac meditationibus vel devotis precibus Virginem 


190 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Desoliilam lionoraverint ut siipra per unam horam aut sallem per 
dimidiuni horae; 

Indalgentia plenaria lucranda in uno ex ultimis diebus cujus- 
hbet mensis a fidelibus, qui hujusmodi pium exercitium singulis 
hebdomadis peregerinl, dummodo confiteantur et communicent. 

Praofatae iiidulg-entiae primitus ad decennium elargitae fuerunt per 
Kescripta Secretariae Memorialium (25 Febr. et 21 Martii 1815). 

Deinceps idem Pontifex in perpetuum eas confirmavit per 
Rescriplum S. C. Indulg. (18 Junii 1822; Raccolta, pag. 258). 

33. Septem Dominicae in honorem Immaculatae Conceptionis. 

417. Summus Pontifex Pius IX concessit fidelibus, pium exercitium 
septem Dominlcarum in honorem Immaculatae Conceptionis peragentibus, 

Indulgentiam plenariam lucrandam in ultima ex septem Do- 
minicis, ordinariis conditionibus adimpletis, nempe Confessione, 
Communione, visilatione alicujus ecclesiae cum precibus pro con- 
suetis finibus; 

Indulgentiam septem annorum pro qualibet Dominica; 

Indulgentiam tercentum dierum pro visitatione in sero, et 
pro quolibet die Novenae Immaculatae Conceptionis, faciendae vel 
in principio aut in fine praedicti pii exercitii septem Dominicarum. 

Indulsit insuper, pium hoc exercitium cum Ordinarii assensu a quoli- 
bet Sacerdote regulari vel saeculari propagari posse ubique locorum (Re- 
script. S. C. de Propag. Fide, 21 Sept. 1865 ; Eaccolta, pag. 309). 

ARTICULUS  III. 

ANGELI ET SANCTI. 

§ I. 
1. Exorcismus in Satanam et Angelos apostaticos 

JUSSU  LeONIS  XIII  P.  M.  EDITUS. 

418. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen. 
Ps. 07. Exurgat Deus, et dissipentur inimici ejus: et fu- 

giaiit qui oderunt eum a facie ejus. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 191 

Sicut deficit fumus, deficiant j sicut fluit cera a facie ignis, 
sic pereant peccatores a facie Dei. 

Ps. 34, Judica, Domine, nocentes me; expugna impugnan- 
tes me. 

Confundantur et revereantur quaerentes animam meam. 

Avertantur retrorsum, et confundantur cogitantes mihi 
mala. 

Fiant tamquam pulvis ante faciem venti : et angelus Do- 
mini coarctans eos. 

«  Fiat via illorum tenebrae, et lubricum : et angelus Domini 
persequens eos. 

Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui : 
supervacue exprobraverunt animam meam. 

Veniat illi laqueus quem ignorat ; et captio quam abscon- 
dit, apprehendat eum : et in laqueum cadat in ipsum. 

Anima autem mea exultabit in Domino : et delectabitur su- 
per salutari suo. 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula 
saeculorum. Amen. 

Ad S. Michaelem Archangelum Precaiio. 

Princeps gloriosissime coelestis militiae, sancte Michael 
Archangele, defende nos in praelio et colluctatione, quae nobis 
est adversus principes et potestates, adversus mundi rectores 
tenebrarum harum, contra spirituaha nequitiae, in coelestibus 
(Ephes. 0.). Veni in auxihum hominum, quos Deus creavit in- 
exterminabiles, et ad imaginem simihtudinis suae fecit, et a 
tyrannide diaboli emit pretio magno (Sap. 2; I. Cor. 6.). Prae- 
liare hodie cum beatorum Angelorum exercitu praelia Domini, 
sicut pugnasti oHm contra ducem superbiae luciferum, et an- 
gelos ejus apostaticos; et non valuerunt, neque locus inventus 
est eorum ampUus in coelo. Scd projcctus est draco ille ma- 


19^ PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

gnus, scrpens antiquus, qui vocatur diabolus et satanas, qui 
setlucit universum orbem ; et projectus est in terram, et angeli 
ejus cum illo missi sunt (Apoc. 12.). En antiquus inimicus et 
homicida vehementer erectus est. Transfiguratus in angelum 
lucis, cum tota malignorum spirituum caterva late circuit et 
in vadit terram, ut in ea deleat nomen Dei et Ghristi ejus, ani- 
masque ad aeternae gloriae coronam destinatas furetur, mactet 
ac perdat in sempiternum interitum. Virus nequitiae suae, 
tamquam flumen immundissimum, draco maleficus transfundit 
in homines depravatos et corruptos corde; spiritum mendacii, 
impietatis et blasphemiae ; halitumque mortiferum luxuriae, 
vitiorum omnium et iniquitatum. — Ecclesiam, Agni immacu- 
lati sponsam, vaferrimi hostes repleverunt amaritudinibus, ine- 
briarunt absinthio; ad omnia desiderabilia ejus impias mise- 
runt manus. Ubi sedes beatissimi Petri et Cathedra veritatis 
ad lucem gentium constituta est, ibi thronum posuerunt abomi- 
nationis impietatis suae; ut, percusso Pastore, et gregem dis- 
perdere valeant. — Adesto itaque, Dux invictissime, populo 
Dei contra irrumpentes spiritales nequitias, et fac victoriam. 
Te custodem et patronum sancta veneratur Ecclesia; te gloria- 
tur defensore adversus terrestrium et infernorum nefarias po- 
testates ; tibi tradidit Dominus animas redemptorum in superna 
felicitate locandas. Deprecare Deum pacis, ut conterat satanam 
sub pedibus nostris, ne ultra valeat captivos tenere homines, 
et Ecclesiae nocere. Offer nostras preces in conspectu Altissimi, 
ut cito anticipent nos misericordiae Domini, et apprehendas 
draconem, serpentem antiquum, qui est diabolus et satanas, 
ac ligatum mittas in abyssum, ut non seducat ampHus gentes 
(Apoc. 20). 

Hinc tuo confisi praesidio ac tutela, sacra ministerii nostri 
auctoritate, ad infestationes diaboHcae fraudis repellendas in 
nomine .Tesu Ghristi Dei et Domini nostri fidentes et securi ag- 
gredimur. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 193 

f. Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae. i§. Vicit 
Leo de tribu Juda, radix David. 

f, Fiat misericordia tua, Domine, super nos. i$. Quemad- 
modum speravimus in te. 

f. Domine, exaudi orationem meam. i$. Et clamor meus 
ad te veniat. 

i\ Dominus vobiscum. r). Et cum spiritu tuo. 

Oremus. Deus, et Pater Domini nostri Jesu Ghristi, invo- 
camus nomen sanctum tuum, et clementiam tuam supplices 
exposcimus, ut per intercessionem immaculatae semper Virgi- 
nis Dei Genitricis Mariae, beati Michaelis Archangeli, beati Jo- 
seph ejusdem beatae Virginis sponsi, beatorum Apostolorum 
Petri et PauH et omnium Sanctorum, adversus satanam omnes- 
que alios immundos spiritus, qui ad nocendum humano generi 
animasque perdendas pervagantur in mundo, nobis auxihum 
praestare digneris. Per eumdem Ghristum Dominum nostrum. 
Amen. 

Exorcismus. 

Exorcizamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica 
potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis 
congregatio et secta diabolica, in nomine et virtute Domini 
nostri Jesu f Ghristi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab 
animabus ad imaginem Dei conditis ac pretioso divini Agni 
Sanguine redemptis f . Non ultra audeas, serpens cahidissime, 
decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos 
excutere et cribrare sicut triticum f . Imperat tibi Deus altis- 
simus f, cui in magna tua superbia te similem haberi adhuc 
praesumis ; qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitio- 
nem veritatis venire (I. Tim. 2.). Imperat tibi Deus Pater f ; 
imperat tibi Deus Filius f ; imperat tibi Deus Spiritus sanctus f. 
Imperat tibi majestas Ghristi, aeternum Dei Verbum caro fa- 
ctum 7, qui pro salute generis nostri tua invidia perditi, hu- 

13 


194 PARS  11.  DR  INDULGENTIIS  IN  SPECIK. 

railiavit semctipsum factus obediens usque ad mortem (Phil. 
2.); qui Ecclesiam suam aedificavit supra firmam petram, et 
portas inferi adversus eam numquam esse praevalituras edixit, 
cum ca ipse permansurus omnibus diebus usque ad consum- 
mationem saeculi (Matth. 27, 20.). Imperat tibi sacramentum 
Crucis f, omniumque christianae fidei Mysteriorum virtus f. 
Imperat tibi excelsa Dei Genitrix Virgo Maria f, quae super- 
bissimum caput tuum a primo instanti immaculatae suae con- 
ceptionis in sua humilitate contrivit. Imperat tibi fides sanctorum 
Apostolorum f. Imperat tibi Martyrum sanguis, ac pia San- 
ctorum et Sanctarum omnium intercessio f. 

Ergo, draco maledicte et omnis legio diabolica, adjuramus 
te per Deum f vivum, per Deum f verum, per Deum -j- san- 
ctum, per Deum, qui sic dilexit mundum, ut Filium suum uni- 
genitum daret, ut omnis qui credit in eum non pereat, sed 
habeat vitam aeternam (Joan. 3.): cessa decipere humanas crea- 
turas, eisque aeternae perditionis venenum propinare: desine 
Ecclesiae nocere, et ejus libertati laqueos injicere. Vade, satana, 
inventor et magister omnis fallaciae, hostis humanae salutis. Da 
locum Christo, in quo nihil invenisti de operibus tuis; da locum 
Ecclesiae uni, sanctae, catholicae, et apostolicae, quam Christus 
ipse acquisivit sanguine suo. Humiliare sub potenti manu Dei; 
contremisce et effuge, invocato a nobis sancto et terribili no- 
mine Jesu, quem inferi tremunt, cui Virtutes coelorum et Po- 
tcstates et Dominationes subjectae sunt; quem Cherubim et 
Seraphim indefessis vocibus laudant, dicentes : Sanctus, Sanctus, 
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

y. Domine, exaudi orationem meam. i$. Et clamor meus 
ad tc veniat. 

y. Dominus vobiscum. i$. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. Deus coeli, Deus terrae, Deus Angelorum, Deus 
Archangelorum, Deus Patriarcharum, Deus Prophetarum, Deus 
Apostolorum, Deus Martyrum, Deus Confessorum, Deus Virgi- 


CAP.  I.  PnECES  ET  PIA  EXERCITIA. 195 

num, Deus, qui potestatem habes donare vitam post mortem, 
requiem post laborem ; quia non est Deus praeter te, nec esse 
potest nisi tu, creator omnium visibilium et invisibilium, cujus 
regni non erit finis: humiliter majestati gloriae tuae suppli- 
camus, ut ab omni infernalium spirituum potestate, laqueo, 
deceptione et nequitia nos potenter liberare, et incolumes cu- 
stodire digneris. Per Ghristum Dominum nostrum. Amen. 

Ab insidiis diaboli; Libera nos, Domine. 

Ut Ecclesiam tuam secura tibi facias libertate servire; Te 
rogamus, audi nos. 

Ut inimicos sanctae Ecclesiae humiliare digneris; Te ro- 
gamus, audi nos. 

(Et aspe?^gatur locus aqua benedicia), 

Ex Audientia SSmi, die 18 Maji 1890. 

SSmus D. N. Leo divina providentia PP. XIH omnibus Rmis 
Episcopis, nec non Sacerdolibus ab Ordinariis suis legilime ad id 
auctoritatem habentibus, qui exorcismum siipra expressum devote 
semel in die recitaverint, parlialem tercentum dierum Indulgentiam 
singulis diebus hicrandam : iisdem vero per tolum mensem id per- 
agentibus, confessis, ac sacra Eucharistia refectis, plenariam om- 
nium peccatorum suorum Indulgentiam semel in mense, die eorum 
arbitrio designanda, pariter lucrandam impertitus est: quam etiam 
animabus Christifidehum in purgatorio detentis apphcari posse 
declaravit. 

Praesentibus in perpetuum vahturis. 

f D. Archiepiscopus Tyrensis, 
S. C, de Propaganda Fide Secretarius. 

2. Antiphona seu Oratio in honorem sancti MichaElis 

Archangeli. 

419. A Summo Pontifice Leone XIII sub die 19 Augusti 1893 con- 
cessa est omnibus Christifidelibus, qui corde contrito atquo dovote recita- 
verint antiphonam: 

Sancte Michael Archangele, defende nos in praeho, ut non 
pereamus in tremendo judicio. 


196 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Indulgentia centum diermn semel in die lucranda (\cta S. Se- 
dis, vol. XXVI, pag. 183). 

3. Oratio ad S. RaphaElem Archangelum. 

420. Gloriose Archangele S. Raphael, coelestis Curiae prin- 
ceps inclyte, sapientiae et gratiae donis praeclare, dux pere- 
grinantium terra marique, miserorum solamen peccatorumque 
refugium, mihi, quaeso, praesto sis in cunctis vitae hujus ne- 
cessitatibus ac aerumnis, sicut juniori Tobiae peregrinanti asti- 
tisti. Gum sis medicina Dei, te humiHter exoro, ut animae 
meae infirmitates ac mala, quibus corpus meum premitur, sa- 
nare digneris, si mihi id expedierit. Angelicam praesertim a 
te peto puritatem, qua Spiritus sancti templum vivum esse 
merear. Amen. 

Omnibus Christifidelibus corde saltem contrito supradictam Orationem 
devote recitantibus Leo XIII per Eescriptum S. C. I. diei 21 Junii 1890 
concessit 

Indulgentiam centum dierum semel in die lucrandam, et de- 
functis quoque applicabilem (Acta Ord. Min. ann. IX, pag. 99). 

4. Novenae in honorem SS. Archangelorum MichaElis, 
Gabrielis et RaphaElis. 

421. Summus Pontifex Pius IX omnibus Christifidelibus, qui corde 
saltem contrito et devote peregerint qiiolibet annl tempore Novenam in 
honorem vel S. Michaelis, vel S. Gabrielis, aut S. Eaphaelis, sequentes in- 
dulgentias concessit: 

Indulgentiam tercentorum dierum qnolibet die novendialium ; 

Indulgentiam plenariam vel novendialiunn decursu, vel in 
uno die inlra ocliduum, quod eamdein Novenam immediate sequi- 
tur, dummodo vere contriti, confessi, el sacra Synaxi refecti, pre- 
ces efTuderint pro S. Ecclesia et pro Summo Pontifice. 

Juxta primaevam concessionem praefatae Novenae fieri debebant juxta 
formulas a P. Josepho M. Falcone Congregationis Missiouis editas, sed in 
posterura Pius PP. IX super hac praescriptione dispensavit, et ideo prae- 
dictae Novenae peragi possunt quacumque precum formula,  dummodo  sit 


CAP.  I.  PRKCES  ET  PIA  EXERCITIA. 107 

a competenti auctoritate ecclesiastica approbata (Rescript. 26 Nov. 1876. 
Cf. Raccolta, pagg. 339, 346, 347). 

0.  NOVENA  IN  HONOREiM  S.  AnGELI  CuSTODIS. 

422. Etiam haec Novena fieri potest quolibet anni tempore, 
et quacumque precum formula. Indulgentiae tam parlialis quam 
plenaria acquirunlur eodem prorsus modo, quo supra in Noven- 
dialibus in honorem SS. Archangelorum. Discrimen est in indul- 
gentia partiali dumtaxat, quia in Novena S. Angeh Custodis con- 
cessa est indulgenlia centum dierum quoHbet die, non vero ter- 
centum prout supra (Vid. Raccolta, pag. 349). 

6. Oratio ad S. Angelum Gustodem. 

423. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum 
pietate superna illumina, custodi, rege et guberna. Amen. 

Pius PP. VI Christifidelibus corde saltem contrito et devote recitan- 
tibus dictam Orationem concessit 

Indulgentiam centum dierum quahbet vice lucrandam ; 

Indulgentiam plenariam in festo SS. Angelorum Custodum, 
die 2 Octobris, iis omnibus, qui mane et sero per totum annum 
praefatam Orationem recitaverint, dummodo ea die vere contriti, 
confessi et sacra Communione refecti, ahquam ecclesiam vel publi- 
cuin oratorium visilent, orando juxta menlem Summi Pontificis 
(Breve 2 Octob. 1795). 

Idem Pontifex elargitus est 

Indulgentiam plenariam in articulo mortis iis, qui in vita 
frequenler recitaverint eamdem precem, dummodo sint digne dis- 
positi (Rescr. S. C. I. 11 Junii 179G). 

Pius PP. VII non solum confirmavit descriptas indulgentias, sed in- 
super concessit 

Indulgentiam plenariam semel in mense omnibus Christifi- 
dehbus, qui quotidie per mensem, ut supra, recitaverint, acquiren- 
dam in una die ad arbitrium eligenda, in qua vere conlriti, con- 
fessi ac sacra Communione refecti, ahquam ecclesiam devole visi- 
taverint, orando ad inlenlionem Sanclitatis Suae (Rescr. 15 iMaji 
1821 ; Raccolta, pag. 348). 


198 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

7. Oratio ad sanctum Josepii Sponsum B. M. V. 

424. Ad te, beate Joseph, in tribulatione nostra confugi- 
mus, atque implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patro- 
cinium quoque tuum ficlenter exposcimus. Per eam, quaesu- 
mus, quae te cum immaculata Virgine Dei Genitrice conjunxit, 
charitatem, perque paternum, quo Puerum Jesum amplexus es,. 
amorem, supplices deprecamur, ut ad haereditatem, quam Jesus 
Ghristus acquisivit Sanguine suo, benignus respicias, ac neces- 
sitatibus nostris tua virtute et ope succurras. Tuere, o Gustos 
providentissime divinae Familiae, Jesu Ghristi sobolem electam; 
prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac cor- 
ruptelarum luem ; propitius nobis, sospitator noster fortissime, 
in hoc cum potestate tenebrarum certamine e coelo adesto; et 
sicut olim Puerum Jesum e summo eripuisti vitae discrimine, 
ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab 
omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege pa- 
trocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, 
pie emori, sempiternamque in coelis beatitudinem assequi pos- 
simus. Amen. 

Per Decretum Urbis et Orbis S. Congreg-ationis Indulgentiarum de 
die 21 Septembris 1889, Leo PP. XIII motu proprio omnibus Christifi- 
delibus supradictam Orationem corde saltem contrito ac devote quovis anni 
tempore, etiam privatim recitantibus, concessit 

Jndulgentiam tercentorum dierum, semel in die lucrandam, 
defanctis quoque apphcabilem. 

Per Litteras Encyclicas Quamquam xoluries diei 15 Augusti 1889 
idem Pontifex fidelibus eamdem Orationem publicae JRosarii recitationi per 
mensem Octobrem addentibus, jam concesserat 

Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum 
singuhs vicibus acquirendam (Acta Ord. Min. ann. VIII, pag. 169). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 199 

8. Oratio: Virginum Custos. 

425. Virginum Custos et Pater sancte Joseph, cujus fldeli 
custodiae ipsa Innocentia Ghristus Jesus, et Virgo virginum 
Maria commissa fuit, te per hoc utrumque charissimum pignus 
Jesum et Mariam obsecro et obtestor, ut me ab omni immun- 
ditia praeservatum, mente incontaminata, puro corde et casto 
corpore Jesu et Mariae semper facias castissime famulari. 
Amen. 

Summus Pontifex Pius IX, revocata quacumque alia indulgentia an- 
tea elargita, concessit omnibus Christifidelibus corde saltem contrito et de- 
vote dictam Orationem recitantibus 

Indulgentiam centum dierum semel in die (Rescr. S. C. T., 
4 Febr. 1877; Raccolta, pag. 369). 

9. Oratio S. Bernardini Senensis ad S. Joseph. 

426. Memento nostri, beate Joseph; et tuae orationis suf- 
fragio apud tuum putativum FiHum intercede; sed et beatis- 
simam Virginem Sponsam tuam nobis propitiam redde, quae 
Mater est ejus, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et re- 
gnat per inflnita saecula saeculorum. Amen. 

Ad preces Emi Cardinalis Cajetani Aloisi-Masella, Summus Pontifex 
Leo XIII universis Christifidelibus corde saltem contrito et devote reci- 
tantibus supradictam Orationem benigne concessit 

Indulgentiam centum dierum, defnnclis quoque apphcabilera, 
semel in die hacrandam (Decr. ex Secr. S. C. I. die 14 Docemb. 
1889; apud Acta Ord. Min. ann. IX, pag. 69). 

10. Responsorium in honorem S. Joseph. 

427. Quicumque sanus vivere, 

Gursumque vitae claudere 
In fine laetus expetit, 
Opem Josephi postulet. 
Hic Sponsus almae Virginis, 
Paterque Jesu creditus, 


200 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Justiis, fidelis, integer, 
Quod poscit, orans impetrat. 
Quicumque etc. 
Foeno jacentem Parvulum 
Adorat, et post exulem 
Solatur; inde perditum 
Quaerit dolens, et invenit. 
Quicumque etc. 
Mundi supremus Artifex 
Ejus labore pascitur; 
Summi Parentis Filius 
Obedit illi subditus. 
Quicumque etc. 
Adesse morti proximus 

Cum Matre Jesum conspicit, 
Et inter ipsos jubilans 
Dulci sopore solvitur. 
Quicumque etc. 
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto. 
Quicumque etc. 

Antiph. Ecce fidelis servus et prudens, quem constituit 
Dominus super familiam suam. 

y. Ora pro nobis, beate Joseph. i^. Ut digni efficiamur 
promissionibus Ghristi. 

Oremus. Deus qui ineffabili providentia beatum Joseph 
sanctissimae Genitricis tuae sponsum eUgere dignatus es : prae- 
sta quaesumus; ut quem protectorem veneramur in terris, in- 
terccssorem habere mereamur in coeHs. Qui vivis et regnas etc. 

Per Eescriptum Emi Cardinalis Vicarii do dato 6 Septembris 1804, 
Pius PP. VII concessit omnibus Christifidelibus, quoties corde saltem con- 
trito et dovote recitaverint dictum Besponsorium cum Antiphona, Versi- 
culo ot Oremus, 

Indulgentiam unius anni {Raccolta, pag. 350-351). 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 201 


11. Invocatio ad S. Joseph. 


428. Fac nos innocuam, Joseph, decurrere vitam, sitque 
tuo semper tuta patrocinio. 

Universis Christifidelibus, corde saltem contrito et devotc hanc Invo- 
cationcm recitantibus, concessa est a Summo Pontifice Leone XIII 

Indulgentia tercentum dierum semel in die (Rescr. S. C. I., 
18 Martil 1882; Raccolta, p. 370). 

12.  AlTERA  liWOCATIO  AD  S.  JOSEPII. 

429. S. Joseph, exemplar et patrone amantium sacratissimi 
Cordis Jesu, ora pro nobis. 

Summus Pontifex Leo XIII omnibus Christifidelibus praedictam In- 
vocationem corde contrito et devote recitantibus benigne concessit 

Indulgentiam centum dierum, animabus qaoque Purgatorii 
appHcabilem, semel in die lucrandam (Rescr. S. C. L die 19 De- 
cemb. 1891; Acta Ord.  Min., ann. XI, pag. 53). 

13. Preces in honorem S. Josephi pro Agonizantibus. 

430. Aeterne Pater, propter amorem quo prosequeris 
S. Josephum, inter omnes a te selectum ad tuas in terris im- 
plendas vices, miserere nostri pauperumque animam agentium. 
Pater, Ave et Gloria, 

Aeterne divine Fili, propter amorem quo prosequeris 
S. Josephum, tuum in terris fidelissimum custodem, miserere 
nostri pauperumque animam agentium. Pater, Ave et Gloria, 

Aeterne divine Spiritus, propter amorem quo proscqueris 
S. Josephum, custodem studiosissimum SSmae Virginis Mariae, 
tuae dilectae Sponsae, miserere nostri pauperumque animam 
agentium. Pater, Ave et Gloria. 

Omnibus Christifidolibus, qui supra rolatas preces corde saltem con- 
trito ac devote rocitaverint, Summus Pontifcx Leo XIII, Rescr. S. C. I. 
die 17 Maji 1884, bcnigne conccssit 


202 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

fndulgenliam iercentum dierum, semel in die lucrandam 
{Raccolla, pag. 371; Rescr. auth. N. 451, pag. 687). 

14.  NOVENA  IN  HONOREM  S.  JOSEPH  SpONSI  B.  MaRIAE  ViRGINIS. 

431. Cliristifidelibus cordo saltem contrito et devote peragentibus 
QUOLiBET ANNi TEMPORE Novcnam ifi honorem S. Joseph Sponsi B. M. F., 
in luceiii editam a Sacerdote Josepho M. Falcone, Congregationis Missionis, 
elargita est a Summo Pontifice Pio IX 

Indulgentia tercentum dierum, quolibet die; 

Jndulgeniia plenaria vel infra Novenam, vel in uno die intra 
octidnum, quod immediate Novenam sequitur, dummodo contriti, 
confessi et sacra Communione refecti oraverint pro S. Ecciesia et 
pro Summo Ponlifice (Rescr. dat. Cajelae die 5 Jan. 1849, etc; Rac- 
colta, pag. 366). 

Idem Pontifex benigne concessit, ut eaedem indulgentiae lu- 
crari possint etiam ab iis fidelibus, qui Novendiales peragunt in 
honorem S. Joseph alia quacumque precum formula, dummodo 
sit approbata a competenli auctoritate ecclesiastica (Decr. 18 Julii 
1877; Raccolta, ioc. cit.). 

15. Indulgentiae pro mense Martio. 

482. Sancto Joseph Sponso purissimo B. Mariae Virginis, Patri 
putativo D. N. J. C, ac universalis EcclesiMC Patrono potentissimo, 
consecratus est mensis Martius, idque ob occurrentiam ejus festi 
principahs in eodem mense. 

Summus Pontifex Pius IX concessit omnibus Christifidelibus peragen- 
tibus integro mense Martio pium exercitium, quod in hbro Komae im- 
presso continetur, cui titulus : Conslderazioni delte virtit del S. Patriarca 
Giuseppe a dedicargli il mese di Marzo, 

Jndulgentiam iercentum dierum quohbet die; 

Jndulgenliam plenariam in uno dieruiu mensis ad arbitriura 
eligendo, quo confessi et sacra Communione refecti, juxta menlem 
Sanclitatis Suae oraverint (Rescr. Secret. Brevium, 12 Junii 1855; 
Raccolta, pag. 366). 

Idem Pontifex concessit easdem indulgentias iis fidehbus, qui 
mense Martio legitime impediti, dicabunt praedicto modo quemli- 
bei alium mensem in honorem ejusdem S. Patriarchae. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 203 

Insuper, ut erga tanturn coeleslem Patronum devotio magis 
magisque augeatur, et illa precationis methodus facilius ac latius 
propagetur, laudatus Pontifex indulsit, ut easdem indulgenlias uni- 
versi Christifideles lucrari possint, dummodo piiim aliquod pre- 
cum ac virtutum exercitium per integrum mensem Martium per- 
egerint, ad instar illarum quae mense Majo in honorem B. M. 
V. solent persolvi (Decr. 27 Apr. ISGo^ apud Acta S. Sed. vol. 1. 
pag. 46). 

Concessit tandem, ut easdem indulgentias consequi possint 
ii, qui hoc pium exercitium ita peragunt, ut Mensis terminet ipso 
festo S. Joseph, die nempe 19 Martii (Rescr. S. C. I. J8 Juhi 1877 ; 
Raccolta, pag. 367). 

16. Oratio in uonorem S. Joan^is Apostoli et Evangelistae. 

433. Inclyte Apostole, qui ob tuam virginalem puritatem 
Jesu tam carus extitisti, ut supra pectus ejus reclinares caput, 
quique dignus es habitus quem, loco sui, Matri beatissimae 
uti filium relinqueret ; da mihi, supplex oro, ut Jesum et Ma- 
riam flagrantissima charitate complectar. Fac, quaeso, tua ad 
Deum prece, ut ego quoque, corde ab omni terrena affectione 
emundato, Jesu fldelis discipulus, Mariae filius amans, semper 
adhaeream in terris, ut eis in sempiternum conjungi merear 
in coelis. Amen. 

Versio italica. 

0 glorioso Apostolo, che per la vostra verginale purita 
foste cotanto amato da Gesu da meritarvi di posare il vostro 
capo sul suo divin petto, e di essere lasciato in sua vece qual 
figHo alla sua santissima Madre; io vi suppHco ad accendermi 
del piu vivo amore verso Gesii e verso Maria. Ottenetemi, vi 
prego, dal Signore che ancor io, col cuore scevro da mondani 
aff*etti, sia fatto degno di star sempre unito a Gesu, qual fe- 
dele discepolo, ed a Maria, qual figlio divoto qui in terra per 
rimanervi poi eternamente nel cielo. Gosi sia. 


204 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Leo PP. XIII, in Audientia habita die 21 Martii 1891 a Secretario 
S. Congregationis Iiidulgentiarum, benigne concessit omnibus Christifide- 
libus, corde saltem contrito ac devote recitantibus supradictam Orationem, 

Indulgenliam centum dierum, defunclis quoque applicabilem, 
semel in die lucrandam (Acla Ord. iMin. ann. X, p. 107; Nouv. 
Rev. Iheol. tom. XXllI, p. 305). 

17. [ndulgentiae pro Festo vel Octava S. P. N. Francisci, nec non 
PRO novendiali supplicatione vel piis exerciths infra mensem 

OCTOBREM. 

434. Summus Pontifex Leo XIII omnibus Christifidelibus, vere poe- 
nitentibus et confessis ac sacra Communione refectis, qui quamlibet ecclesiam 
seu publicum oratorium dle festo S. P. Francisci, vel uno ex septem 
diehus continuis immediate siibseqiientibiis, cuiusque fidelium arbitrio sibi 
eligendo, singulis annis devote visitaverint, ibique pro consuetis finibus et 
pro peccatorum conversione oraverint, concessit 

Indulgeniiam plenariam, 

Insuper, eisdem Christifidelibus, corde saltem contritis, quoties vel 
novendiali supplicationi, vel xjHs exercitiis per mensem in honorem ejusdem 
S. P. Francisci celebraudis, adfuerint, elargitus est 

Indulgentiam tercentum dierum (Breve, ad Decennium, 11 
Junii 1883; Acta Ord. Min. ann. II, pag. 111). 

Idem Summus Pontifex per organum S. Indulg. Congregationis beni- 
gne annuit pro prorogatione praefatarum indulgentiarum ad aliud decen- 
niiim a praesenti data computandum (Rescript. 18 Sept. 1893, apud Acta 
Ord. Min. ann. XII, pag. 175). 

18.  PlUM  EXERCrnUM  QUINQUE  DOMINICARUM  IN  HONOREM 

SS. Stigmatum S. P. N. Francisci. 

435, Ad augendam devotionem erga Seraphicum Patriarcham, Chri- 
stifidelibus, qui in quinque Dominicis festum sacrorum Stigmatum ejusdem 
Patriarchae praecedentibus, vel per alias quinque anni Dominicas conse- 
cutivas, piis meditationibus, aut vocalibus orationibus aliisve pietatis ope- 
ribus in honorem sacrorum Stigmatum vacaverint, Summus Pontifex Leo 
XIII concessit 

Indulgentiam plenariam semel in anno lucrandam in quali- 
bet ex dictis quinque Dominicis, dummodo vere contriti, confessi 


/ 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 205 

et sacra Communione refecti, aliquam ecclesiam vel publicum ora- 
torium visitaverint, ibique per aliqiiod lemporis spatium oraverint 
ad mentem Sanctitatis Suae (Kescr. S. C. I. die 21 Nov. 1885; 
Raccolla, pag. 397. — Acta Ord. Min. ann. V, pag. 10). 

19. Hyimnus in iionorem S. P. Francisci Assisiensis. 

436. 0 divini amoris victima, 
Quino cruenta vulnere, 
Francisce, qui vivam crucis 
Christi refers imaginem. 

Tu charitatis fervidis 
Flammis adustus sanguinem 
Christo daturus, barbara 
Ter cogitasti littora. 

Voti sed impos non sinis, 
Languere flamma desidesj 
Et excitas coelestia, 
Flagrans amore, incendia. 

In prole vivens, efferas 
Pervadis oras : algida, 
Gelu soluto, ut ferveant 
Ardore sancto pectora. 

Sic pertimendis lividum 
Armis Avernum conteris, 
Virtutis et firmum latus 
Templo labanti subjicis. 

Adsis, Pater, precantibus, 
Ignemque, late quo tua 
Exarsit ingens charitas, 
Accende nostris mentibus. 

Sit laus Patri, sit Filio, 
Sit inclyto Paraclito, 
Qui nos Parentis optimi 
Det aemulari spiritum. Amen. 


20() PARS  II.  DE  INDULGKNTIIS  IN  SPKCIK. 

S. Indiilgeiitiarum Coiigregatio, iitendo facultatibus a Summo Pontifice 
Leone XIII sibi specialiter tributis, omnibus Christifidelibus corde saltem 
contrito ac devote supra relatum liymnum in lionorem S. Francisci Assi- 
siensis recitantibus concessit 

Indidgentiam centum dierum semel in die lucrcandam, de- 
fiinctis qnoque applicabilem (Rescript. 13 Sept. 1893; Acla Ord. 
Min. ann. XIII, pag. 19). 

20. Responsorium : Si quaeris miracula in honohe.m 
S. Antonii Patavini. 

437. Universis Christifidelibus, qui corde saltem contrito et devote 
recitaverint in honorem S. Antonii Patavini Eesponsorium Si quaeris mi- 
racula cum Versu Ora pro nohis etc. et Oratione Ecclesiam tuam etc. 
quod extat in nostris Breviariis et Diurnalibus, Summus Pontifex Pius IX 
benigne concessit 

Indiilgentiam centum dierum qualibet vice; 

Indulgentiam plenariam semel in mense, in uno die ad ar- 
bitrium eligendo, iis omnibus, qui quolidie per mensem dictum 
Responsorium ut supra recitaverinl, dummodo vere contriti, con- 
fessi et sacra Communione refecti ecclesiam vel publicum orato- 
rium visitaverint, ibique aliquo temporis spatio oraverint juxta in- 
lenlionem Sanctitatis Suae (Decr. 23 Jan. 1866; Raccolta, pag. 417). 

20. Oratio ad S. Ludovicum Episcopum Tolosanum. 

438. Ad te supplices confugimus, beate Ludovice, lilium 
virginitatis, stella fulgens et vas sanctitatis. Supra catholicas 
Nationes quibus affinitate conjungeris et quarum a Deo Pro- 
tector es constitutus, coelestes gratias intercessione diffunde. 
Deum ac Immaculatam Yirginem deprecare, ut in christiano 
populo avorum fides rursum excitetur, ferveat charitas, mo- 
resque componantur. Intercede veram principibus ac civibus 
concordiam, sanctae Matri Ecclesiae contra hostes triumphum, 
Christi in terris Vicario plenam in sacro animarum regimine 
libertatem, nobisque omnibus tuum implorantibus auxilium 
aeternam in coelo felicitatem. Amen. 


CAl».  1.  PRECKS  ET  PI A  EXERCITIA. 207 

Versio italica. 

A voi supplichevoli ricorriamo, o beato Lodovico, giglio 
di verginita, splendida stella, esimio vaso di santitk. Con la 
vostra intercessione difFondete, ve ne preghiamo, le grazie ce- 
lesti sopra le cattoliche Nazioni, alle quali vi unisce regal pa- 
rentela, e delle quali Dio vi costitui Protettore. Intercedete 
presso Dio e presso 1' Immacolata Vergine, afRnche ritorni nel 
popolo cristiano Favita fede, si riaccenda la carita e si rifor- 
mino i costumi. Ottenete ai principi ed ai cittadini tutti vera 
concordia ; alla S. Madre Ghiesa il trionfo sui nemici ; al Vi- 
cario di Gesii Cristo qui in terra piena liberta nel dirigere e 
guidare le anime, ed a noi tutti che invochiamo il vostro soc- 
corso, ottenete V eterna ricompensa nel cielo. Gosi sia. 

S. Congregatio Indulgentiarum, die 12 Junii 1894, utendo facultati- 
tibus a Summo Pontifice Leone XIII sibi specialiter tributis, universis 
Christifidelibus corde saltem contrito ac devote supra descriptam Orationem 
recitantibus concessit 

Indulgenliam cenlum dieymw., semel in die lucrandam, et 
defunctis quoque applicabilem (Acta Ord. Min. ann. XHI, pag. 118). 

21. Oratio ad S. Thomam Patronum Scholarum catholicarum. 

439. Doctor angelice sancte Thoma, Theologorum Princeps 
et Philosophorum norma, praeclarum christiani orbis decus et 
Ecclesiae lumen, scholarum omnium catholicarum coelestis Pa- 
trone, qui sapientiam sine fictione didicisti et sine invidia com- 
municas, ipsam Sapientiam Filium Dci deprecare pro nobis, ut 
veniente in nos Spiritu Sapientiae, ea quae docuisti intellectu 
conspiciamus, et quae egisti imitatione compleamus; doctrinae 
et virtutis, quibus in terris solis instar semper eluxisti, parti- 
cipes efficiamur ; ac tandem earum suavissimis fructibus per- 
enniter tccum delectemur in coeHs, divinam Sapicntiam col- 
laudantes per infinita saecula saeculorum. Amen. 


:208 PARS  H.  DE  INDULf.ENTIIS  IN  SPECIE. 

Leo PP. XIII, per Eescriptum S. C. I. diei 3 Julii 1885, omnibus 
Christifidelibus, qui corde saltem contrito et devote recitaverint praefatam 
Orationein, impertitus est 

fndulgentiam ducenlorum dierum, semel in die (Raccolta, 
pag. h\S). 

22. Sex Dominicae in honorem S. Thomae Aquinatis. 

440. Ad augendam Christifidelium, el maxime studiosae ju- 
ventutis devotionem ac pietatem erga divum Angelicum Thomam 
Aquinalem Leo l*P. XIH, suppHcante Procuratore Generali Ordinis 
Praedicatorum, benigne indulsit ut ii omnes, qui qualibet ex sex 
Dominicis Festum ejusdem Angelici Doctoris immediate anteceden- 
libus vel infra anniim consequentibus, vere poenitentes et confessi 
ac S. Communione refecti, supphcationibus, piis meditationibus, 
ahisque rehgiosis exercitiis operam devole impenderint, lucrari 
possint et valeant 

Jndulgentiam plenariam, animabus quoque fidehum defun- 
ctorum apphcabilem, ad instar earum, quas Romani Pontifices pro 
diebus Dominicis a S. Aloysio Gonzaga nuncupalas concesserunt 
(Rescript. 21 Aug. 1886; apud iNouv. Rev. theol. tom. XXI, pag. 234). 

23. Festum S. Aloysh Gonzagae. 

441. Ad augendam devotionem fidehum, maxime juventutis, erga 
angehcum juvenem S. Aloysium Gonzagam, per organum S. Congregationis 
Indulgentiarum Summi Pontifices Benedictus XIII, Decreto 22 Nov. 1729, 
Clemens XH, Decreto 21 Nov. 1737, et Benedictus XIV, Decreto 12 Apr. 
1742, concesserunt 

Indulgentiam 'plenariam omnibus Christifidelibus, qui vere 
contriti, confessi et sacra Communione refecti, altare S. Aioysio 
Gonzagae dicatum visitaverint in ejus die festo, orando pro neces- 
sitatibus S. Matris Ecclesiae et juxta intentionem Sanclitatis Suae. 

Hoc festum, de licentia Ordinarii, celebrari potest quolibet die 
infra annum, in quocumque loco et in quocumque altari, ut 
deducitur ex citatis Decretis {Raccolta, pag. 428). 

24. Sex Dominicae in honorem S. Aloysh Gonzagae. 

442. Christifidehbus, qui in sex Dominicis festum S. Aloysii Gon- 
zagae (21 Juniij immediate praecedentibus, vel per alias sex anni Domi- 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXEHCITIA. 209 

nicas consecidivas, ad libituni eligendas, piis incditationibus, aut vocalibus 
orationibus aliisve pietatis operibus in honorem ejusdem Sancti vacaverint, 
Summus Pontifex Clemens XII concessit 

Indulgentiam plenariam, lucrandam in singidis sex Domi- 
nicis siipradictis, dummodo vere conlriti, confessi el sacra Com- 
munione refecli fuerint (Decr. S. C. Indulg. 11 Decemb. 1739, et 
7 Jan. 1740; Raccolta, pag. 428). 

ARTICULUS  IV. 

PRECES ET PIA EXERCITIA PRO DEFUNCTIS. 

§ I. 
1. PsAoius: De profundis. 

443. Ex concessione Summi Pontificis Clementis PP. XU Chri- 
stifideles recitantes flexis genihus circa primam noctis horam ad 
pulsum campanae psahnum De profundis, vel semel Orationem 
Dominicam et Salutationem Angelicam cum versiculo Requiem 
aeternam, in suffragium animarum Purgatorii, quo die id egerint, 
lucrantur indulgentiam centum dierum, 

Qui autem per integrum annum praemissa peregerint, in 
uno die cujuslibet anni per unumquemque Christifidelem ad sui 
libitum ehgendo, vere poenitentes, confessi, sacraque Communione 
refecti, ac pro christianorum principum concoroia, haeresum extir- 
patione, ac S. Matris Fxclesiae exaltatione pias ad Deum preces 
effuderint, lucrantur indulgentiam plenariam (Breve Coelestes Ec- 
clesiae Thesauros, 11 Aug. 1736, apud Ferraris, verb. Indulg. 
arl. VI. n. 21 ; Raccolta, pag. 456 etc). 

/n iis autem locis ubi deest campanarum usus, acquiri 
possunt praedictae indulgentiae, recitando ut supra psalmum De 
profimdis, vel unum Pater etc. circa horam primam noclis, idque 
ex concessione Pii VI per Rescript. S. C. Ind. die 18 Martii 1781 
{Raccolta et Ferraris loc. cit. n. 20). 

Pius PP. IX, Rescripto S. C. Ind. die 18 Julii 1877, declara- 
vit praefatas indulgentias lucrifieri posse, recitando ut supra psal- 
mum De profundis vel unum Pater etc, quamvis, juxta consue- 
tudinem alicujus ecclesiae et loci, campanae signum detur vel ante 
vel post horarn noctis (Raccolta). 

14 


210 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Tancleni Leo Xlll oninibus Christifideliljus, qui corde sallem 
conlrito ac devote recitaverint praedictum psalmum cum adnexo 
versiculo Requiem aeternani dona eis, Dominej et lux peiyetua 
luceat eis, in perpeluum concessit indulgentiam, defunctis quoque 
applicabilem, quinquaginta dierum, ter in die lucrandam (Decr. 
3 Febr. 1888, apud Acta S. Sed. vol. XX, p. 477). 

2. Officium Defunctorum. 

444. Summus Pontifex S. Pius V, Bulla Qiiod a Nobis diei 
9 Julii 1568, omnibus fidelibus, qui ex ohligatione devote reci- 
taverint Officium Defunctorum diebus a Rubrica Breviarii Ro- 
mani praescriplis, concessit indulgentiam centum dierum. 

lllis autem, qui idem Officium recitaverint ex propria devo- 
tione, Bulla Superni Omnipotentis Dei de die 5 Aprilis 1571, 
concessit indulgentiam quinquaginta dierum {Raccolta, pag. 453). 

3. PlUiM  EXERCITIUM  IN  SUFFRAGIUM  DeFUNCTORUM. 

445. Pius PP. VII, Brevi diei 6 Februarii 1817, concessit 

Indulgentiam tercentum dierum semel in die omnibus Chri- 
stifidelibus, qui corde saltem contrito et devote Passionem D. N. 
J. C. meditantes, recitabunt in suffragium fidelium defunctorum 
quinque Pater et quinque Ave cum versiculo: Te ergo, quae- 
sumus, tuis famulis suhveni, quos pretioso Sanguine redemisti; 
vel Jaculatoriam : Aeterne Pater, per pretiosuin Sanguinem Jesu, 
misericordia, et Requiem aeterna^n. 

lis autem fidelibus, qui quotidie per mensem hoc pium exercitium 
peregerint, idem Pontifex elargitus est 

Indulgentiam plenariam die ad arbitrium in dicto mense 
lucrandam, duminodo conlriti, confessi ac sacra Communione re- 
fecli oraverint pro concordia inter principes christianos, pro extir- 
patione haeresum, pro exaltatione S. Matris Ecclesiae, et pro ae- 
terna requie Defimctorum {Raccolta, pag. 458). 

4. Preces pro Defunctis feria V, VI et Sabbato 

Majoris Uebdomadae. 

446. Quia memoratis tribus diebus Hebdomadae Majoris a sacra 
Lilurgia non conceditur Sacerdotibus ut Missam celebrent, aliquibus 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 211 

in locis inlroduclum est pium exercilium peragendi in quolibet 
ex praefalis Iribus diebus per unius saltem horae spatium, ora- 
tionem vel mentalem aut vocalem in sunVagium animarum Pur- 
galorii, ut hae, sufTragiis ex Missis provenientibus orbatae illis 
tribus diebus, possint alio modo adjuvari. Ut haec pia praxis ser- 
varetur, Bi^nedictus PP. XIV, Decreto S. C. Indulgentiarum diei 10 
Aprilis 1745 concessit 

Indulgenliam scpiem annorum totidemque quadragenarum , 
in praedictis diebus acquirendam ab omnibus fidelibus, qui corde 
saltem contrilo et devote memoratam orationis horam expleverint. 

Idem Pontifex per Decretum praefatae S. Congregationis, die 
3 Aprilis 1751, extendit eamdem indulgentiam ad omnes Christi- 
fideles, qui inlerfuerint sacris functionibus, quae illis diebus fieri 
solent sive per ritum sive per consueludinem in memoriam Pas- 
sionis D. N. Jesu Christi, dummodo, ut supra dictum est, aliquam 
effundant precem pro animabus fidelium defunctorum (Raccolia, 
pag. 457). 

5. Indulgentiae pro mense Novembri. 

447. Inter celera christianae pietatis officia, illud etiam in 
permullis locis oblinuit, mense integro Novembri juvandi quoti- 
dianis suffragiis animas piacularibus poenis excruciatas. Quo autem 
ferventior erga defunctorum animas foveatur charitas, SSmus D. 
N. Leo PP. XIII omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui sive 
publice sive privalim peculiaribus piis exercitiis devotisque obse- 
quiisanimabus in Purgatorio detentis sohmen per iniegrum inensem 
Sovembrem quotidie afferre studuerint, clementer impertilus  est 

Indulgentiam septem annorum ioiidemque quadragenarum 
semel in singulis praefati mensis diebus lucrandam; 

Indulgentiam plenariam in una niemorati mensis die, unius- 
cujusque arbitrio eligenda, qua vere poenitentes, confessi ac sacra 
Communione refecti fuerint, et aliquam ecclesiam vel publicum 
sacellum adiverint, ibique ad mentem Sanctitatis Suae pie orave- 
rint; quas indulgentias eadem Sanctitas Sua defunctis quoque 
applicabiles benigne declaravit (Decr. Urbis et Orbis, 17 Jan. 1888, 
apud Acla Ord. Min. ann. VII, pag. G7). 


2h2 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

§ H. 

G.  ACTUS  HEROICUS  CHARITATIS  ERGA  ANIMAS  IN  PURGATORIO 

DETENTAS. 

448. Actus heroicus charitalis erga animas in Purgalorio deten- 
tas in eo consislit, quod Chrislifidelis, sive aliqua adhihita for- 
miila, sive etiam tantummodo mente, offerat Deo 0. M. pro ani- 
mabus Purgatorii omnia opera satisfactoria quae ipse, quoad 
vixerit, peraget; nec non omnia suffragia quae post mortem quo- 
modocumque ei obvenire poterunt. Multi Christifideles B. Virgini 
Mariae devotissimi, auctore aut suasore b. m. Gaspare Ohden ex 
Ordine Clericorum Regularium Theatinorum, consueverunt hu- 
jusmodi opeia satisfactoria et suCfragia in manus quodammodo 
B. Virginis deponere, ab eadem pro suo misericordi beneplacito 
distribuenda in favorem animarum Purgatorii. 

449. Hic actus heroicus charitatis non semel ab Apostohca Sede 
fuit approbatus; immo, ut defunctis evaderet utilior, a Benedicto 
XIII, Decreto 23 Augusti 1728, induigentiis fuit ditatus, auctique 
privilegiis ii, qui illum emiserunt: quae omnia confirmata fuerunt 
a Pio PP. VI sub die 12 Decembris 1788. 

450. Rursus Summus Pontifex Pius IX, instantibus nonnullis 
ecclesiasticis viris, per Decretum S. Congregationis Indulgentiarum 
diei 10 Septembris 18o2, non modo favores omnes confirmavit, 
verum etiam voluit eos, ut infra, declarare: 

1. Quod Sacerdotes ipsam Oblationem profilentes indulto al- 
taris privilegiati personalis g3.\idere posslni singulis anni diebus. 

2. Quod omnes Christifideles, qui idem Votum seu Oblationem 
emitturit, indulgentiam plenariam fidelibus tantum defunctis ap- 
plicabilem lucrari queant quocumque die ad sacram Communio- 
nem accesserint, et qualihet anni feria secunda sacrum Missae 
sacrificium in suffragium eorumdem defunctorum fidelium audi- 
erint, dummodo in ulroque casu aliquam ecclesiam, seu publicum 
oratorium visitaverint, ibique per aliquod temporis spatium juxta 
mentem Sanctitatis Suae pie oraverint. 

3. Quod ipsis Christifidelibus omnes et singulas indulgentias 
quocumque modo concessas, vel in posterum concedendas, quas 
lucrari possunt, animabus pariter defunctorum applicare liceat. 


CAP.  I.  PRECES  ET  PIA  EXERCITIA. 213 

4. Quod, ut niagis ac magis animabus piacularibus flammis 
addictis perenne tribuatur auxilium, ad universi Orbis Cbristifide- 
les dictam Oblationem exsolventes, quatenus opus sit, hoc indultum 
extensum babealur. 

451. Praeterea eadem Sanctilas Sua prae ocubs babens tum 
adolescentes nondiim ad sacram Communionem accedenles, lum 
vero infirmos, chronicos, senes, villicos, in carceribus detentos, 
ceterosque fideles, qui aut ad sacram Synaxim accedere, aul 
in feria secunda sacrum Missae sacrificium audire nequeunt, 
per abud Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiarum die 20 
Novembris 1854 clementer indulsit, ut omnibus et singulis Cbri- 
stifidebbus, qui legitimo impedimento nequeunt Sacrum audire 
feria secunda, pro acquisitione supraenuntiatae indulgentiae in qua- 
libet secunda feria, ut supra, concessae, sufTragetur Missa, quam 
die Dominico ex praecepto audire tenentur ; pro omnibus et sin- 
gubs vero fidelibus, qui aut nondum sacrae Eucharistiae sumendae 
capaces, aut legitima alia ratione hoc Sacramentum sumere neque- 
unt, benigne remisit facultatem arbitrio respectivi pro tempore 
Ordinarii locorum subdelegandi Confessarios ex approbatis pro 
opporluna Communionis in alia pia opera commutatione (Raccolta, 
pag. 453 et seq. ; Rescr. autb. N. 392, pag. 304 et seq.). 

Quamvis actus beroicus charitatis designelur aliquando nomine 
voti, certum est tamen, ipsum nullatenus obligare sub peccato 
{Raccolta, pag. 455). 

452. De ejusdem actus seu oblationis obiecto, de essentialibus 
condilionibus, nec non de indulgentiis ac privilegiis eidem adnexis, 
identidem dubia oborta sunt. S. Indulgentiarum Congregatio, cui 
hujusmodi dubia proposita sunt solvenda, sequenles dedit respon- 
siones, a Summo Pontifice Leone XIII sub die 19 Decembris 1885 
approbalas: 

1. Quod inter opera satisfactoria, quae in actu heroico chari- 
tatis oderuntur pro animabus Purgatorii, comprehenduntur etiam 
indulgentiae, quae declaratae fuerunt a Summis Pontificibus apph- 
cabiles Cbristifidehbus defunctis. 

2. Quod praedicto actui seu oblationi non salisfit ab iis, qui 
sibi reservare volunt indulgentias, quae pro vivis conceduntur ; 
sed juxta indullum a Summo Pontifice concessum emiltenlibus 
actum heroicum charilalis, hae quoque indulgentiae sunt defunctis 
apphcandae. 


214 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS IN  SPECIE. 

3. Condilio praescripla ad privilegiorum participationem est 
quidem, ut propriae satisfactiones omnes atque indulgentiae pro 
Purgatorii animabus offerantur ; minime autem ut B. Virgini, 
prout ipsi placuerit, distribuendae relinquantur. Quare, haec in 
Virginis manus veluti consignatio non est liabenda ut pars integra- 
lis actus heroici charilatis, sed dumtaxat ut pia actui accessoria 
devotio Christifidehbus commendanda. 

4. Quod plenariae indulgentiae, quas Christifideles actum he- 
roicum charitatis emittentes lucranlur tum ob sacram Communio- 
nem, tum ob Missae feria 11 auditionem, necesse non est, ut ap- 
plicentur animabus, quas B. V. Maria prae aliis a Purgatorio libe- 
rari cupit; sed possunt applicari cuilibet Purgatorii animae (ad 
libitum cujuscumque fidelis). 

0. Indulgentia plenaria altaris privilegiati personalis debel a 
Sacerdote, qui actum heroicum charitatis emisit, applicari animae, 
pro qua Missam celebrat: hoc enim modo privilegimn altaris 
conceditur a Sammo Pontifice (Vid. integr. Decr. apud Acta 
S. Sed. vol. XVIII, pag. 337 et seq.; Nouv. Rev. Theol. vol. XVlll, 
pag. 173 et seq.). 

453. Per actum heroicum charitatis Christifidelis offert, ut 
ex definitione patet, omnia opera satisfactoria... quae ipse per- 
aget, nec non omnia suffragia quae post mortem ei obve- 
nire poterunt. Non ergo per hujusmodi actum offertur fructus ope- 
rum, in quantum haec sunt meritoria: talis fructus alleri appli- 
cari nequil, sed operanti remanet, quem Deus in coelo superabun- 
danti compensat praemio. Nec pariler per eumdem aclum chari- 
tatis vis impetratoria nostrarum precum impeditur, sed quisque 
liber est tum pro se, tum pro aliis orare ad aliquem favorem obti- 
nendum. Per praefatum actum igitiir offertur animabus Purgatorii 
fructus specialis ac personalis, qui nobis provenit ex nostris ope- 
ribus, quatenus haec sunt satisfactoria, et ex suffragiis quae no- 
bis post mortem applicantur. Est revera eximiae charitatis actus, 
quem Deus justus magno compensabit proemio in coelis. 


CAPUT II. 
JUBILAEUM. 


§ 1. 

NOTIO ET DIVISIO JUBILAEI. 

454. Nomen Jitbilaeum, jnxta communiorem Auctornm sen- 
tenliam, derivat ab hebraico verbo jobel. Jobel autem significat 
tum quinquagesimum, quia apud Hebraeos annus Jubilaei quoli- 
bet anno quinquagesimo recurrebat; tum sonum tubae, quia hoc 
modo annus quinquagesimus indicebatur. Sunt ahi Scriptores, qui 
vocem istam deducunt a Jubal vel Jobal, quae significat germi- 
nare, quia illo anno quinquagesimo terra non colebatur, et incolae 
Ilebraei fructibus sponte germinantibus vescebantur. Annus ille erat 
pro Hebraeis annus laetitiae, jubilationis et veniae. Hinc etiam si- 
mili quidem sed altiori ratione, institulum est Jubilaeum sive Ju- 
bilaeus in Ecclesia catholica, de quo modo loquimur. 

455. Definitio. Jnbilaeum est indulgentia plenaria solemnis 
ciim privilegiis adnexis, a Summo Pontifice concessa fidehbus certa 
pia opera peragenlibus. 

Ex hac definitione deducitur, Jubilaeum quoad ejfectum idem 
esse ac ceteras indulgentias plenarias, a quibus proinde nonnisi 
accidentaliler difl^ert, ratione scilicet solemnitatis et privilegiorum, 
quae ipsi adnectuntur. 

456. Divisio. Jubilaeum multiplex est: 

a) Jubilaeum majus sive maximum seu ordinarium, qui 
Annus sanctus dicitur, et regulariter occurrit quolibet vigesimo 
quinto anno. 

b) Jubilaeum minus seu extraordinarium, quod extra An- 
num sanclum a Summis Pontificibus concedi solet post uniuscujus- 
que exaltationem vel ob aliam gravem causam. 

c) Jubilaeum generale, quod conceditur universo orbi, ciijus- 
niodi est Jubilaeum majus, et plerumque etiam Jubilaeum minus. 


516 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

d) Jubilaeum particulare, seu in foi^ma Jiihilaei, quod con- 
cedilur alicui provinciae, civilati, communitali seu particulari loco, 
ut est illud concessum a Leone XIII per Litteras Apostolicas Felix 
Nazarethana Domus die 23 Januarii 1894 pro sexto centenario 
Translationis sacrae Domus Lauretanae. 

457. Licet plerique Auctores demonstrent, ante tempora Boni- 
fjicii VIH Jubilaeos fuisse celebratos, tamen certum est, ipsum Bo- 
nifacium VIII anno 1300 primum constituisse, ut quolihet anno 
centesimo redeunte, Jubilaeum seu Annus sanctus celebraretur. 
Clemens VI ad quemlihet annum quinquagesimum reduxit, et ideo 
anno i3oO aliud solemne Jubilaeum celebratum fuit. Deinde Urba- 
nus M creatus Pontifex anno 1378 constiluit, ut oh memoriam 
annoram triginta trium, quibus Dominus noster in terris vixit, 
Jubilaeum celebraretur quovis anno trigesimo tertio. Tandem, ut 
omnis aetas tanti pretiosi thesauri particeps efficeretur, Paulus 11 
anno 1470 statuit, ut in poslerum Jubilaeum quolibet anno vige- 
simo qimito perageretur; decrevitque proinde ut anno 1475 cele- 
braretur, quod quidem indixit Sixtus IV successor immediatus 
Pauli II. 

458. Periodus viginti quinque annorum pro Anno sancto ce- 
lebrando a Paulo II statuta, ab omnibus ejus successoribus servata 
fuit et usque ad praesens immutata remansit, quamvis non sem- 
per, ob temporum adjuncta, celebratio Jubilaei maximi fieri potue- 
rit, saltem in forma consueta et solemni. Sic ea omissa fuit tum 
anno 1800 ob rebellionem in Gallia et mortem Pii VI mense Au- 
guslo 1799, cui mense Martio subsequentis anni successit in Summo 
Pontificatu Pius VH; tum anno 1850 ob exilium ab Urbe Summi 
Ponlificis Pii IX, seu propter luctuosam temporum rationem, Ju- 
hilaei maximi solemnitatem anno 1850 occurrentem, Nos omit- 
tere dehuimus, ut ait ipse Pontifex in Epistola Encyclica d. d. 24 
Decembris 1874, qua indixit, servata ea fonna, quam temporum 
conditio sinit, pro anno 1875 Jubilaeum maximum, quod est ul- 
timum usque ad praesens; cui proinde alterum succedet anno 1900. 

459. Gajetanus Moroni in suo « Dizionario di erudizione » 
ad verbum Anno santo, viginli Juhilaeos ordinarios seu Annos 
sanctos enumerat, quibus si addatur Jubilaeum magnum anni 1875, 
Urbi et Orbi simul concessum, sunt 21 Jubilaei maximi hucusque 
celebrati (Cf. eliam Enciclopedia D' Avino, verb. Giuhileo, et Fer- 
raris). 


CAP.  II.  JLBILAEUM. 217 

460. Die Ascensionis Domini ante Annum sanclum, maximo 
apparatu, in Basilica S. Petri recitatur publice Pontificis diploma 
de proximi anni Jubilaeo. 

Annus sanclus, saltem juxta antiquam consuetudinem, incipit 
a primis Vesperis Nativilatis Domini, et durat usque ad primas 
Vesperas ejusdem Nativitatis Domini anni sequentis. 

Ante Vesperas autem aperitur Por^ta sancta in Basilica S. Pe- 
tri. Ipse Pontifex aperit, sive potiiis dat signum apertionis, ter 
malleo argenteo portam sanctam percutiendo. Deinde a fabris mu- 
rariis disjicilur murus dictae portae, cujus lapides ac coementum 
magna devotione colligunt populus Romanus ac peregrini. 

Eodem die, eodemque ritu a tribus Cardinalibus ad id dele- 
gatis aperinntur Portae sanclae Basilicarum Lateranensis, S. Pauli 
extra muros, et S. Mariae Majoris. 

Anno sequenli, ipsa die vigiliae Natalis Domini post solemnes 
Vesperas claudunlur, magnifico apparatu, omnes Portae sanctae, 
et sic cessat Annus sanctus. 

461. kleo porta dicitur sancta, quia, qui per eam, ul decet, 
ingrediunlur, pie creditur sanctitatem seu gratiam divinam conse- 
qui. Verum ad injunctam Basilicarum visitationem et ad Jubiiaeum 
lucrandum non est opus in easdem Basilicas per Portas sanctas, 
vel per barum aiiquam ingredi vel egredi (Bened. XIV, Bulla Con- 
vocatis, § 49). 

462. Jubilaeum majus Romae soli per integrum annum con- 
cedi solet. Post absolulum in Urbe Annum sanctum solet Pontifex 
gratiam Jubilaei extendere per brevius tempus, puta sex menses, 
ad universum orbem. Morem bunc seculi sunt Summi Pontifices 
Benediclus XIV anno 1751, Pius VI 177G, Leo XII 1826. Verum 
Pius IX ob temporum adjuncta, quae peregrinationem fidelium ad 
Urbem minus congruam et opporiunam reddebant, anno 1875 Ju- 
bilaeum m;ijus indixit simul pro Urbe et Orbe. 

463. Praeter Jubilaeum majus seu ordinariitm, quod a Summo 
Pontifice tempore a jure statuto, nempe qnolibet vigesimo quinto 
anno, conceditur, alios solent Bomani Pontiiices elargiri extraor- 
dinarios et generales Jubilaeos, praesertim, ul supra innuimus, 
post cujuslibet ad Summum Ponlificatum exaltationem, et non raro 
aliis gravibiis de causis. Tales sunt, quos indixit Pius IX anno 1840, 
1851, 1854, 18G4 et 18G9. Anno vero 1875 fuit Jubilaeum majus. 
Sub Ponlificatu Leonis XIIl Iria Jubilaea celebrata sunt, nempe 
anno 1879, 1881 et 188G. 


218 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

464. Advertendiim est, Jubilaeum, quod post clausuram Anni 
sancli in Urbe extenditur ad universum orbem catholicum, posse 
iterum lucrari ab iis fidelibus, qui illud Romae jam adepti sunt 
(Benedict. XIV, Bulla Benediclus Deus, § 2). 

§ II. 
REGULAE IN JUBILAEO SERVANDAE A BENEDICTO XIV TRADITAE. 

465. Summus Pontifex Benedictus XIV quasdam edidit Con- 
stitutiones, in quibus traduntur regulae in Jubilaeo a se indicto 
pro anno 1750 servandae. Constitutiones sunt sequentes: 

Bulla Peregrinantes de dato 5 (in Bullario 15) iMaji 1749, 
qua Jubilaeum magnum indicitur; 

Bulla Cum Nos nuper d. d. 17 Maji 1749, qua indulgentiae 
et facullates suspenduntur; 

Bulla Convocatis d. d. 23 Novembris 1749, qua Poenitentia- 
riis Urbis facultates conceduntur; 

Bulla /nter praeteritos d. d. 3 Decembris 1749, qua pluri 
mae de Jubilaeo quaestiones resolvuntur; 

Bulla Paterna charitas d. d. 17 Decembris 1749, qua Moniali- 
bus, Oblatis, Tertiariis, Anachoretis, Eremitis, infirmis, captivis etc. 
providetur; 

Bulla Benedictus Deus d. d. 25 Decembris 1750, qua Jubi- 
laeum extenditur ad universum orbem catholicum; 

Bulla Celebrationem d. d. 1 Januarii 1751, de Jubilaei exten- 
sione, de operibus injunctis, de facultatibus concessis etc. (Cf. Decr. 
auth. pag. 493 ad 524; Bullar. Bened. XIV; Ferraris, verb. Ji^6^ 
laeum). 

466. Belale ad praedictas regulas in hujusmodi Conslitutioni- 
bus contentas, a S. Congregatione Indulgentiarum postulatum est: 

An in Juhilaeo tum ordinario, tum extraordinario, servan- 
dae sint omnes regulae a s. m. Benedicto XIV traditae, quibus 
non adversatur Bulla Jabilaei? 

S. Congregatio respondit: Afflrmative; quam resolutionem 
approbavit Summus Pontifex Pius IX (Decr. 15 Martii 1852; Decr. 
auth. N. 353). 

Igitur regulae a Benedicto XIV traditae occasione Jubilaei ma- 
gni pro anno 1750 a se indicti, adhuc vigent et sunt servandae 
in omnibus, in quibus non opponuntur Bullis Jubilaei. 


CAP.  II.  JUIHLAEUM. 219 

Praecipue ergo altendendinn est semper ad tenorem Bullae 
indictionis ; siqnidem regulae quae communes esse solent singulis 
Jubilaeis, nusqnam praevalere possunt Lilteris Encyclicis, quibus 
Romanus Ponlifex novum Jubilaeum indicit, si cum ipsis non 
cohaereanl, aul cum menle Pontificis per authentica responsa for- 
tasse significata. Summi enim Pontifices superno lumine in re- 
genda Ecclesia Dei illustrati, id unice in gratiis elargiendis sibi 
proponunt, quod ad augendum Dei honorem magis confert, et chri- 
stiano populo, temporum et hominum circumstantiis inspeciis, ma- 
gis accommodatum et salutare esse judicant. Nil mirum proinde 
si quoad facultates et privilegia tempore Jubilaei concessa, nec non 
quoad conditiones pro eo lucrando praescripta, non semper perfe- 
cta habealur uniformilas. 

467. illud certum est, a materna S. Ecclesiae solliciludine 
neminem excludi: non navigantes et iter agenles, quibus benigne 
conceditur, ut Jiibilaeum lucrari possint, ubi ad certam stationem 
se receperint; non Moniales, Oblalae, carceribus detenti, vel infir- 
mitate impediti etc, pro quibus datur facultas vel dispensandi vel 
commulandi praescriptas visitationes Ecclesiarum; non pueri nondum 
ad primam Communionem admissi, in quorum favorem conceditur 
Confessariis potestas super eamdem dispensandi, vel eam in aliud 
pium opus commutandi. 

468. Quia regulae a Benedicto XIV pro Jubilaeo traditae, sunt 
servandae in omnibus, quibus non adversatar Bidla novi Juhilaei 
indicti, consequilur, illarum notitiam Sacerdotibus omnibus, sed 
praesertim curam animarum habentibus, valde ulilem esse, ne 
dicam necessariam, ut pares sint populo sibi commisso maturas 
tutasque inslructiones tradere. In decursu hujus tractationis non 
paucae ex dictis regulis occurrunt, quibus accedunt nonnullae 
aulhenticae declarationes et responsiones, quibus diluunlur diffi- 
cultales ac resolvuntur dubia, quae semper oriri solent occasione 
Jubilaei. 

Si res quae expendunlur aliquam praeseferant varielatem et 
inter se intimo nexu colligalae non appareant, id ipsi rei naturae 
tribuendum est. Hoc tamen non impedit, quominus attentus lector 
generalem et satis sibi congruam notitiam de Jubilaeo assequalur, 
proindeque mullam utilitatem ex lectione retrahat. 


220 PARS  11.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

§ IH. 

SUSPENSIO FACULTATUM IN CONFESSARIIS. 

469. Anno sancto in Urbe perdurante, suspenduntur omnes 
facullates, quovis titulo concessae, absolvendi a casibus Sedi Apo- 
stolicae reservalis, reiaxandi censuras, commutandi vota, aut di- 
spensandi super irregularitatibus. Ilujusrnodi autem suspensio non 
comprehendit ipsam Romanam Urbem, in qua eo maxime anno 
praestat operariorum copiam et auxilia pro expediendis poeniten- 
tibus non imminui (Bened. XIV, Bulla Ciim nos nuper, et Con- 
vocatis, § 00 et o6). 

470. A praedicta suspensione excipiuntur: a) facultates tribu- 
nalis Oflicii Inquisitionis, ejusque Officialium; b) facultates, quas 
S. Sedes, vel S. Congregatio de Propaganda Fide, vel S. Poeniten- 
tiaria concedunt Missionariis, in locis Missionum ; c) facultales di- 
spensandi et absoivendi subditos in casibus occultis Episcopis con- 
cessae a Tridentina Synodo, nec non illae, quibus iidem Episcopi 
jure communi gaudent, vel etiam quae ab Apostolica Sede per 
speciaie indultum pro certis personis et casibus elargitae fuerint; 
d) facultales a Sede Apostolica tributae Superioribus Ordinum Re- 
gularium favore suorum subditorum (BuUa Cum Nos super). 

Notandum est etiam in suspensione facultatum non compre- 
hendi indulta communicandi induigentias in articulo mortis, neque 
facultates applicandi objectis piis indulgentias, quamvis istae, du- 
rante Anno sancto, nequeant lucrifieri nisi pro  defunctis  tantum. 

§ IV. 

SUSPENSIO INDULGENTIARUM. 

471. Durante Jubilaeo maximo seu Anno sancto suspenduntur 
omnes indulgentiae tam plenariae quam partiales, quae concessae 
sunt pro vivis, nisi expresse excipiantur. Indulgentiae vero pro 
defunctis non solum non suspenduntur, sed toto Anno sancto per- 
duranle, defunclis applicari possunt omnes indulgentiae, etiam 
illae quae alias ipsis non essent applicabiles: videlicet, indulgentiae 
concessae pro vivis, suspensae remanent pro  iisdem,  at acquiri 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 221 

possiint favore animanim Purgatorii (Bened. XIV, Bulla Cum Nos 
imper, § 1-2; et Inler praeteritos, § 24). 

472. Nonnullae tamen indulgentiae a suspensione excipiuntur, 
scilicet: 

1. Indulgentia concessa fidelibus in articulo mortis con- 
stitutis. 

2. Indulgentiae annexae recitationi Angelus Domini. 

3. Indulgentiae concessae pro visitatione SS. Sacramenti occa- 
sione Orationis quadraginta Horarum. 

4. Indulgentiae concessae iis, qui comitantur SS. Eucharistiae 
Sacramentum, cum ad infirmos defertur. 

0. Indulgentiae a S. R. E. Cardinalibus de Latere Legatis, et 
Aposlolicae Sedis Nuntiis ac Episcopis in usu seu exercitio Ponti- 
ficalium, aut impertienda benedictione aliave forma consueta, con- 
cedi soiitae (Bulla cit. Cum Nos nuper), 

Indulgentia tamen plenaria adnexa Benedictioni Papali, quam 
Episcopi impertiri solent in aliquibus diebus solemnioribus, suspensa 
manet (Decr. 22 Dec. 1824. N. 255). 

Nec item suspenditur, nisi aliter expressum habeatur in con- 
cessione Jubilaei, indulgentia Portiunculae in ecclesia S. Mariae 
Angelorum prope Assisium, ut patet ex Brevi Innocentii XII de 
die 21 Augusti 1699, quod jacet per extensum apud Ferraris, verb. 
Indulgentia, art. V, n. 55. In aliis vero ecclesiis Ordinis S. Fran- 
cisci indulgentia Portiunculae suspenditur pro vivis, non vero pro 
defunctis, nisi ahter a Summo Pontifice declaretur. 

473. Praedicta indulgentiarum suspensio extenditur quidem 
ad universum catholicum orbem, sed perdurante Anno sancto 
tantummodo, durante scilicet toto anno Jubilaei magni, quod Romae 
dumtaxat conceditur. Quare hnjusmodi suspensio incipit a primis 
Vesperis Natalis Domini et durat usque ad primas Vesperas inclu- 
sive ejusdem Nataiis Domini anni sequentis; seu ab aperlione 
Portae sanctae usque ad clausuram ejusdem. Unde consequitur, 
indulgenliarum suspensionem non habere locum nec in Jubilaeo, 
quod subsequenti anno ad totum orbem extenditur, nec in Jubilaeis 
minoribus seu extraordinariis. 

474. Jubilaeum, quod post Annum sanclum in Alma Urbe ce- 
lebratum ad universum catholicum orbem extenditur, a nonnullis 
vocatur extraordinarium; sed videntur rectius illi opinari, qui 
illud ad ordinarium reducunt; siquidem non secus ac Jubilaeum 


^^'^ PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Aniii sancli, jure quodam jam statiUo, quolibet anno vigesimo 
quinlo recurrente, celebrari soleat. Niliiloniinns, qiiando simpliciter 
el sine adilito dicitnr Jubilaenni ordinarium seu Annus sanctus, 
communiter intelligilur solemne Jubilaeum Romanum. 

§ V. 

REQUISITA GENERALIA PRO LUCRANDO JUBILAEO. 

475. Ad iucrandam Jubilaei indulgentiam, sicut ceteras indul- 
gentias, omnino requiritur ut conditiones appositae et opera prae- 
scripta integre adimpleantur et quidem eo modo quo in Bulla con- 
cessionis sive a legitima auctoritate ordinatur. 

476. Indulgenlia Jubilaei acquiri nequit per opus, ad quod 
praeslandum ex alio titulo quis obligatur, nisi qui indulgentiam 
concedit, nominatim dicat, quod per praedictum opus acquiri possit. 
(Bened. XIV, Bulla Inter praeteritoSy % o3). 

477. « Nulla est necessitas, ut omnia opera injuncta peragantur 
in una hebdomada » (nisi lamen aliter disponatur in Bulla, prae- 
sertim quoad jejunium) (S. Poenit. 1865; apud Acta S. Sed. vol. 1, 
pag. 176). 

478. In exequendis operibus pro acquirendo Jubilaeo non re- 
quiritur certus ordo; quare nihil impedit, quominus sacramentali 
Confessioni praemitlalur, ex. gr. visitatio ecclesiae (Bened. XIV, 
Bulla Convocatis, % 4o). 

479. Ad lucrandam Jubilaei indulgentiam necessarium prorsus 
est, ut saltem ultimum opus fiat in gratia (Bulla Convocatis, § 47; 
Jnter praeteritos, § 73-79). 

480. Declaratum est, posse lucrari Jubilaeum eos, qui condi- 
tiones praescriptas partim in una dioecesi, partim in alia quacum- 
que ex causa adimplent aut perficiunt, si observent ordinationes 
Ordinariorum locorum (S. Poenit. 15 Jan. 1886; apud Acta S. 
Sed. vol. Vlll, p. 486, et vol. XVIll, pag. 334, n. VII). 

Quapropter cx expressis declarationibus ipsius S. Poenitentiariae 
anno 1875 Jubilaeum lucratur: 

1. Qui Confessionem et Communionem peragit in aliena 
dioecesi, ubi non habet domicilium, dum cetera opera injuncta in 
propria dioecesi adimplevit aut adimplere inlendit juxta modum a 
proprio Ordinario praescriptum. 


CAP.  11.  JUBir.AEUM. 223 

2. Qui poslquain parlem visilationum peregerit in dioecesi 
sui domicilii, in aliam dioecesim se transfert, ibi novum acquisi- 
lurus domicilium, si in ea numerum visitationum juxta praescri- 
ptum Ordinarii novi domicilii complet. 

3. Generatim: opcra incepta uno in loco, impleri et perfici 
possunt in alio, ubi quis vitam degere debeat ratione officii, ser- 
vilutis vel malrimonii (Vid. Acta S. Sed. vol. Vill, pag. 486). 

481. Indullum pro navigantibus et iler facientibus, qui im- 
pediuntur, quominus currente anno Jubilaei opera injuncta pro 
lucrando Jubilaeo exequi possinl, exlenditur etiam ultra annum 
(S. Poenit. 1875; apud Acta S. Sed. vol. VIII, pag. 485). 

Verum, in Bulla Quod auctoiHlate Apostolica pro Jubilaeo 
anni 1886 nulla fit mentio de prorogatione Jubilaei. Quare S. 
Poenitentiaria die 30 Januarii 1886 de re interrogata, respondit: 
In praesenti Jubilaeo nifiil de prorogatione proponi (Nouv. Rev. 
Theol. vol. XVIll, p. 92 ad IX"» et X-). 

§ VI. 

CONDITIONES SPECIALES PRO LUCRANDO JUBILAEO. 

Pro lucrando Jubilaeo ordinario Ires praescribi solent con- 
ditiones, nempe Confessio, Communio et visitatio ecclesiarum ciim 
precibus. His pro Jubilaeo extraordinario adduntur jejunium et 
eleemosyna. '^^ 

1.  CONF-ESSIO  ET  COxMMUNIO. 

482. Plnries S. Poenitenliaria ex mandato Summi Pontificis 
declaravit: Una eademque Confessione et Communione non posse 
satisfieri praecepto Paschali ct simut accjuiri Jubilaeum (25 Jan. 
1875; 26 Febr. 1879; 25 Martii 1881; 15 Jan. 1886; Vid. Acta 
S. Sed. Yol. VIII, pag. 268, n. IV; vol. XVIII, p. 333, n. III). 

Ergo ad lucrandam Jubilaei indulgenliam requirilur Confessio 
et Communio dislincta a Confessione et Communione pascbali. 

483. Altamen quaesitum est: An possil unus et alter attingi 
finis duabus Communionibus , et unica Confessione? 

Resp. Affirmative; firma tamen remanente obligatione satis- 
faciendi, si nondum quis satisfecerit, praecepto annuae Confes- 
sionis (S. Poenit. 1875; Acla S. Sed. vol. VIII, pag. 360 ad  VII). 


224 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

484. Ralio liiijus resoliitionis est manifesta. Nam quivis fidelis 
lenetur quidem unam Confessionem peragere intra annum, sed 
non taxative inlra tempus Paschale, ajenle Concilio Later. IV, semel 
saltem in anno. Ergo per unicam Confessionem factam in Paschale 
potest quis sibi praestituere Jubilaei acquisitionem, et differre, si 
nondum praecepto Ecclesiae satisfecerit, ad aliud tempus intra an- 
num alteram Confessionem pro adimplemento praedicti praecepli 
Ecclesiae. 

485. Verum, anno 186o concessum est, ut Communio pa- 
scfialis sufficeret ad Jubilaeum lucrandum et simul ad satisfacien- 
dum praecepto Paschatis. Interrogata enim S. Poenitentiaria: 

An Episcopi, in quorum dioecesibus Jubilaeum in tempus Pa- 
schale incidit, fidelibus declarare possint, per unicam Communionem, 
nempe Paschalem, satisfieri Communioni ex Jubilaeo injunctae? 
Resp. Affirmative (20 Jan. 1865; Gury-Baller. vol. II, append. 
de Jubilaeo, pag. 1060, edit. 7; Acta S. Sed. vol. I, p. 174 ad 2°*). 

486. Confessio hebdomadalis minime sufficit ad lucrandum 
Jubilaeum; requiritur proinde Confessio specialis intra Jubilaei 
lempus peragenda (Decr. 9 Dec. 1768. N. 231). 

487. Confessio etiam illi est necessaria pro lucrando Jubilaeo, 
qui sola venialia habet, seu qui culpae certae immemor est ex 
ultima Confessione (Decr. 6 Maji 1852. N. 359 ad 4^; Bened. XIV, 
Bulla Convocatis, § 46). 

488. Licet Confessio, qua opus injunctum, sit necessaria pro 
lucrando Jubilaeo illis eliam fidelibus, qui solis peccatis venialibus 
tenentur, tamen non idem dicendum est de absolutione, quae an 
Iribui debeat vel non, arbilrio prudentis Confessarii relinquitur: 
dummodo tamen in Bulla concessionis aliud expresse non ha- 
beatur. Hevera Pius IX in Bulla Jabilaei anni 1851 sacramentalem 
absolutionem praescripsit illis verbis: oi (ideles peccata sua confessi 
et sacramentali absolutione expiati » . 

489. Si quis post Confessionem peractam, in lethale peccatum 
inciderit antequam omnia omnino opera pro Jubilaeo lucrando in- 
juncta expleverit, Confessionem denuo praemittere debet, priusquam 
ultimum saltem ex aliis injunclis operibus expleat, ut indulgenliam 
Jubilaei consequatur (Bulla Convocatis, n. 47; et Inter praeteritos, 
§ '9). 

490. Benedictus XIV in citata Cons,[\[. Inter praeteritos, ^'J^, 
commemorat sententiam illorum Theologorum, qui ad repetendam 


CAP.  II.  JUBILAEU.M. 22o 

Confessionem illuiii etiain obligari putant, qui peccati alicujus in Con- 
fessione prius facla per innoxiam oblivionem non enuntiati, re- 
niiniscerelur. Pontifex de hac opinione nihil expresse dicit. Nobis 
videtur cerla senlenlia P. Theodori a Sp. S. qui exislimat, hujus- 
modi fidelem non leneri pro acquirendo Jubilaeo novam Confes- 
sionem peragere, licet tamen teneatur in proxima Confessione illud 
peccatum manifestare (De Jubilaeo, cap. 9, § 3, quaest. 10). 

491. Qui Confessarium adit duabus vicibus in ordine ad uni- 
cam absoliUionem non satisfacit duplici praecepto Confessionis an- 
nualis et Jubilaei (S. Poenit. 187o; Acta S. Sed. vol. Vflt, p. 555). 

492. Quia omnia opera injuncta fieri debent intra intervallum 
temporis pro lucrando Jubilaeo praefinitum, consequilur, Confessio- 
nem factam in vigilia primae diei Jubilaei, non sufficere ad in- 
dulgentiam acquirendam. Potest tamen inchoari Confessio, sive in 
vigilia, sive ante, modo tempore Jubilaei terminetur. Et potest lota 
Confessio peragi in ea parte vigiliae, quae primas Vesperas sub- 
sequitur; quia prima dies, ecclesiastico more, a primis Vesperis 
computari solet; et hoc in Jubilaeo ordinario Urbis constanter ser- 
vatur, ut patet ex Benedicti XIV Bulla, Peregrinantes 5 Maji 
1749, § 5 (Gury, U. n.  1069). 

493- In Confessione pro lucrando Jubilaeo cuique poenitenti 
salutaris poeniteniia imponenda est a Confessario, ne mutilum ma- 
neat Sacramentum (Bulla Convocatis, n. 26; Inter praeteritos, 
§ 64, 65). 

2.  VlSITATIO  ECCLESIARUM. 

494. In Jubilaeo ordinario ecclesiae visitandae pro (Jrbe de 
more sunt Basilicae SS. Petri et Pauli, Lateranensis, et Liberiana. 
In Jubilaeo extraordinario sunt eaedem Basilicae, excepta illa S. 
Pauli. In aliis orbis catholici dioecesibus ecclesiae visitandae de- 
signantur ex delegatione apostolica ab Episcopis vel ab eorum 
delegatis. 

495. Ad lucrandnm Jubilaeum extraordinarium a Summo Pon- 
lifice Leone XIII pro toto anno 1886 indictum, visitationes itafuerunt 
praescriplae: 

l'' Ut « quotquot Bomae sunt cives hospitesve, Basilicam 
Laleranensem, item Vaticanam et Liberianam bis adeant. — Ceteri 
vero omnes extra Urbem degentes, Iria templa ab Ordinariis lo- 

15 


22G PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

corum designanda, bis adeant; si duo templa tanlum fuerint, ter; 
si unum, sexies, dicto temporis intervallo adeant». 

496. Ad injunctas visitationes exequendas designari possunt 
eliam capellae et oratoria, dummodo sint publico cultui addicta, 
et in iis soleat Missa celebrari (S. Poenit. 15 Jan. 1886; Acta S. 
Sed. vol. XVlll, pag. 334, V). 

497. Ubi visitatio plurium ecclesiarum fieri nequit, quia in 
loco unica tantum adest ecclesia, tribula est Ordinariis facultas 
toties visitandi unicam ecclesiam, quot sunt ecclesiae pro acquisi- 
lione Jubilaei visitandae (Decr. Urbis et Orbis 13 Mart. 1852. N. 353). 

498. Visitationes ad lucrandum Jubilaeum indictae, dummodo 
praescripto numero fiant, institui possunt pro lubito fidelium sive 
uno, sive diversis diebus (S. Poenit. 1879, et 15 Jan. 1886; Acta 
S. Sed. vol. XI, p. 528, el vol. XVIfl, p. 334, VI). 

499. Verum occasione Anni sancli seu Jubilaei maximi, vi- 
sitationes quatuor ecclesiarum in uno die fieri debent. Dies autem 
potest esse sive naturalis, a media nocte ad mediam noctem; sive 
ecclesiasticus, nimirum a primis Vesperis unius diei usque ad in- 
tegrum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum (Bened. 
XIV, Inier praeteritos, § 8, 11, 13; S. Poenit. 25 Jan. 1875, apud 
Acta S. Sed. vol. VIll, pag. 266, I). 

500. Religiosi lucrari nequeunt Jubilaeum peragentes in pro- 
pria ecclesia visitaliones ad id praescriplas. Debent ergo etiam 
ipsi visitare ecclesias ab Ordinario designatas (S. Poenit. 1875; 
Acta S. Sed. vol. Vllt, pag. 554, III). 

501. Nec Abbates et Praelati regulares, licet jurisdictionem 
quasi episcopalem in subditos intra septa sui respectivi monasterii 
habentes, possunt ecclesiam seu oratorium monasterii proprii suis 
subditis visitandum designare ad lucrandam Jubilaei indulgentiam 
(S. Poenit. 15 Dec. 1886, apud Nouv. Revue Iheol. vol. XIX, pag. 28). 

502. Ad distinguendas numero visitationes necesse est ut fi- 
deles egrediantur, et rursus in eamdem statutam ecclesiam in- 
grediantur (S. Poenit. 1875, apud Acta S. Sed. vol. VIII, pag. 267, II). 

Quando ergo quatuor in die visitationes praescriptae in ecclesia 
eadem peragi debeant, non sufficit, in eadem ecclesia manendo, de 
uno in alium locum transire, aut etiam lantummodo assurgere, 
uti pro Slationibus S. Viae Crucis vulgo usuvenit, sed necesse esi 
egredi ab ecclesia, et iteriim in eamdem ingredi (Ibid. pag. 268, 
n. VIII). 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 227 

503. Per Lilteras Encyclicas Episcopis dari solet potestas, ut 
Capilulis et Congregationibus tam saecularium quam regularium, 
sodalilatibus, confraternitatibus, universitaiibus, collegiis quibus- 
cumque, ecclesias designatas processionaliter visitantibus, easdem 
visilationes ad minorem numervm pro eorum prudenti arbitrio 
reducere possint. 

Eliam Christifidelihus cum Capitulis, Congregationibus, Con- 
fralernitatibus, nec non cum proprio Parocho aut Sacerdote ab eo 
deputato, ecclesias pro lucrando Jubilaeo processionaliter visitan- 
tibus, applicari potest ab Ordinariis induUum in Litteris Apostolicis 
iisdem Capitulis, Congregationibus etc. concessum (S. Poenit. 25 
MarL 1881; 15 Jan. 1886, etc. apud Acta S. Sed. voL XIII, pag. 
423; v. XVIII, p. 333). 

504. Fideles in processionibus extra januas ecclesiae aut ora- 
torii ob illius angustiam remanentes, et cum aliis orantes, unum 
€orpus moraliter efformant, ac proinde visitationi pro lucrando Ju- 
bilaeo satisfaciunt (S. PoeniL 1875, in Act. S. Sed. vol. VIII, pag. 554). 

Quaesitum est: An censeri possint veluti prom^zone^ ad qua- 
tuor ecclesias designatas pro Jubilaeo lucrando, visitationes, quas 
Ordinarius peragit una cum Capitulo et Seminario in vestimentis 
haud choralihus, sed nigris, psallendo voce submissa ; et proinde, 
an sit in suo fOrdinarni postulantis) arbitrio numerum visitatio- 
num imminuere, sicut est in sua facultate eas imminuere quae 
processionaliter fiunt? Resp. Quatenus processiones- fieri nequeant 
more solito, affirmative (S. Poenit. 1875; apud Acta S. Sed. 
vol. VIII, pag. 554). 

505. Fideles illi, qui pro lucrando Jubilaeo Anni sancti iter 
Romam versus susceperunt, vel qui cum ad ipsam pervenerint, 
non possunt vel complere vel incipere visitationem Basilicarum, 
sive morte praeventi, sive alia legitima causa impediti, gaudere 
possunt fructu indulgentiae, dummodo poenitentes sint, Confessio- 
nem fecerint, et sanctam Eucharistiam receperint (Bulla Inter p?^ae- 
teritos, § 14; Peregrinantes, § 7; vid. etiam Bullam Pii IX Gra- 
vihus Ecclesiae pro Jubil. anni 1875. 

3. Preces. 

506. Piae ad Deum preces effundendae in praedictis ecclesia- 
rum visitationibus non sunt delerminatae, sed sunt ad uniuscujus- 


228 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

que fidelis libitnm. Earum tamen finis vel fines specificari solent 
his vel similibus formulis «... ecclesiam visilaverint, ibique per ali- 
quod temporis spatium pro catholicae Ecclesiae et hujus Aposto- 
licae Sedis prosperitate et exaltatione, pro extirpatione haeresum,. 
omniumque errantium conversione, pro christianorum princi- 
pum concordia, ac totius fidelis populi pace et unitate, ac juxta 
menteni Nostram. pias ad Deum preces effuderint.., » (Cf. Litt. Apost. 
Leonis XIII apud Acta S. Sed. vol. XI, p. 417; voL XIH, p. 385; 
nec non Hulla Peregrinantes Bened. XIV, § 6). 

507. Injunctae preces in singularum ecclesiarum visitatione 
juxta nientem Summi Pontificis effundendae, satis est, si vocales 
fuerinL Qui sola mente pro expressis finibus devote orare volue- 
rit, Laudandus est; aliquam tamen etiam vocalem orationem 
adjungere dehet (Bulla Convocatis, n. 51 ; Inter praeteritos, § 83)- 

4. Jejunium. 

508. Jejunium pro lucrando Jubilaeo extraordinario anni 188& 
praescriptum, «adimpleri non potest, ita S. Poenitentiaria, diebus 
stricti juris jejunio reservatis, nec diebus quatuor temporum per 
annum, et nisi adhibeantur cibi esuriales, vetito usu, circa quali- 
tatem ciborum, cujuscumque Indulli seu privilegii etiam Bullae 
Cruciatae. In iis vero locis, ubi cibis esurialibus uti difficile sit, 
Ordinarii possunt indulgere, ut ova et lacticinia adhibeantur, ser- 
vata in ceteris jejunii ecclesiastici forma» (S. PoeniL 15 Jan. 1886^ 
in AcL S. Sed. vol. XVIIl, p. 333). 

509. Licet Summi Pontifices tres jejunii dies praescribere con- 
sueverint pro lucrando Jubilaeo, tamen Leo XIII in suis Litteris 
Encyclicis Pontifices Maximi diei 15 Febr. 1879, et Militans de 
die 12 Martii 1881, unum tantumjejunii diem prdiescrli^sii; duos 
autem dies pro Jubilaeo anni 1886, per Epistolam Encyclicam 
Quod auctoritate diei 23 Nov. 1885 indicto. lejunium lamen de- 
bebat esse rigorosum {stretto magro) : Duos dies (vel semel) csti- 
rialibus tantum cibis utentes, jejunent, praeter dies in quadra- 
gesimali indulto non comprehensos, aut alias simili stricti juris 
jejunio ex praecepto Ecclesiae consecratos. 

510. Generatim jejunium ex alio titulo debitum suffragari ne- 
quit pro jejunio ad lucrandum Jubilaeum praescripto, nisi ex Bulla 
aliter constet. Et revera id non semel concessum est. Pro Jubilaeo 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 229 

anni 1879 S. Poenitenliaria die 2G Febr. 1879 de mandato Summi 
Pontificis declaravit: 

Jejiinium pro hoc Jubilaeo consequendo praescriptum adim- 
pleri posse etiam tempore Quadragesimae, dummodo fiat exlra 
dies in Lilteris Apostolicis exceptos, et adhibeantur cibi lanlum 
esuriales, vetito usu, quoad quahtatem ciborum, cujuscumque in- 
dulti seu privilegii etiam BuUae Cruciatae (Acta S. Sed. vol. XI, 
p. 527; vol. XHl, p. 422). 

511. Qui aiit voto, aut praecepto, uti sunt Franciscales, 
aut quocumque aho litulo lenentur loto anni tempore jejunare ah- 
quo die ex diebus praescriptis pro Jubilaeo, suffragatur tale jeju- 
nium ad hicrandam induigentiam (Decr. 10 Juhi 1869. N. 425 
ad 3'"). 

512. Cum Religiosi S. Francisci teneantur jejunare a secunda 
die Novembris usque ad Nativitatem Domini, quaeritur, utrum, hoc 
decurrente tempore, ipsi possint unico jejunio Iribus praescriptis 
diebus facto, salisfacere duphci obhgationi tum praecepti, tum Ju- 
bilaei? Resp. Permittitur ex speciali Sanctitatis Suae indulto, 
dummodo esurialibus tantum cibis pro dictis tribus Jubilaei jeju- 
niis utantur, quamvis fortasse ab usu ciborum esurialium dispen- 
sationem pro dicta Quadragesima obtinuerint (Decr. eod. ad 4""). 

513. An idem dicendum sit pro Quadragesima Ecclesiae etiam 
quoad Chrislifideles ? Resp. Permittitur ex speciali Sanctitatis 
Suae indulto, ut in superiori responsione, et cum oadem condi- 
tione in ea apposita (Decr. eod. ad 5°"). 

514. Qui obtinuit iDdultum vescendi carnibus etiam pro jeju- 
niis Jubilaei, tenetur lege de non permiscendis epulis, nempe car- 
nibus cum piscibus (Decr. eod. ad 7^). 

515. Etiam ii, qui ad statutam aetatem pro jejunii obligatione 
nondum pervenerunt, nec non operarii, aliique, qui ob legitimam 
causam ad jejunia ab Ecclesia praecepta non tenentur, debent je- 
junare, ut indulgentiam Jubilaei lucrentur. Quod si judicio Con- 
fessarii id praestare nequiverint, Confessarius ipse poterit jejunium 
in alia pia opera commutare (Decr. eod. ad 8'''). 

516. Licet jejunium pro Jubilaeo in una hebdomada (feria IV, 
et VI ac Sabbato) ordinarie perfici debeat, tamen in Jubilaeo anni 
1869 benignitate Pii IX, singuli dies jejunii in diversas hebdoma- 
das dividi poterant (Ibid. ad 9™). Item, occasione Juhilaei anni 
1886 quaesitum est, an duo jejunia praescripta fieri debeant duo- 


*230 PARS  II.  DE INDULGENTIIS IN  SPECIE. 

bus diebus unius ejusdemque hebdomadae? Resp. Negative (S. Poe- 
nit. 11 Martii 1886; in Act. S. Sed. vol. XVllI, pag. 512). 

5. Eleemosyna. 

517. In Jubilaeis extraordinariis praescribi solet, ut supra 
innuimus, etiam eleemosyna. Quia haec praescribitur ui conditio 
ad indulgentiam Jubilaei lucrandam, consequitur, etiam pauperes 
teneri ad eam elargiendam, si Jubilaeum consequi velint. Quod si 
contingat, aliquem tantam penuriam pati, ut sine gravi incommodo 
eam tribuere nequeat, eleemosyna potest ei in aiiud opus com- 
mutari. 

518. Eleemosyna etiam per alium fieri potest. Hinc pro Re- 
ligiosis, filiisfamilias, uxoribus et servis, sufficit, si eleemosyna ab 
eorum Superioribus erogetur. Oportet tamen, ut ii omnes prae- 
moneantur, ut sciant et efforment intentionem. Quod si Superior 
eam erogare renuat, consultius est commutationem petere (Cf. S. 
Alph. Lib. V[, n. 358, q. 11). 

519. Quaeri solet a Theologis, quaenam quantitas eleemosynae 
eroganda sit? S. Alphonsus loc. cit. respondet: In hoc praecipue 
attendenda sunt verba Indulti. Nam si in eo dicatur: Quantum 
p7^o sua cuique facultate visum fuerit; tunc quantitatem oportel 
proportionari cujusque facultatibus; unde sufQciet pauperi dare 
obulum, non diviti. Si vero dicitur: Prout unicuique suggeret 
devotio, vel quantum quisque pro arbitrio judicaverit, tunc Pa- 
squahgus dicit eleemosynam erogandam juxta cujusque facultates. 
Sed Theodorus a Sp. S. tenet sufficere quamlibet etiam modicam 
quantitatem. Si tandem dicatur simpliciter: Qui dederit eleemo- 
synam; distinguendum: si Papa eam postulet tantum ad exer- 
cendam misericordiam in pauperes, tunc sufficit dare quamlibet 
summam; secus, si eleemosyna exposcatur in subsidium ahcujus 
operae piae » . 

520. In Jubilaeo anni 1879 Leo PP. XIII praescripsit aliquam 
eleemosynam in pauperes vel in pium aliquod opus, prout uni- 
cuique devotio suggeret, erogandam. 

In Jubilaeo anni 1881 statuit ut fideles eleemosynae nomine 
in pium aliquod opus quidquam conferani. Qua de re comme- 
moravit et commendavit quaedam sancta instituta, nempe, Propa- 
gationem Fidei, sacram Jesu Christi Infantiam et Scholas Orientis. 


CAP.  II.  JUBILAEUiM. 231 

In Jubilaeo anni 1886 praescripsit stipem aliqiiam pj^o siia 
quisque facultate, adhihito in consilium Confessario, in aliquod 
pium opus, quod ad propagationem et incrementum Fidei cat/io- 
licae pertineat, conferendam. Duo nominatim designavit Pontifex, 
nimirum privatas puerorum scholas, et Seminaria Clericorum. 

Juxla sententiam S. Alphonsi supra relatam, in primo casu, 
nempe in Jubilaeo anni 1879, quaelibet eleemosyna, etiam modica, 
suflicit. In secundo casu, quia exclusive in subsidium pii operis 
petitur, aliquanto copiosior danda foret. In tertio casu, eleemosyna 
cujuscumque facultatibus proportionari deberet. 

521. Relate ad clausulam « adhibito in consilium Confes- 
sario » S. Poenilentiaria die 30 Januarii 1886 declaravit: Confes- 
sarii consilium adhibendum esse ab iis, qui de quantitate stipis 
sibi conveniente dubitant. Quantitatem vero ipsam eatenus debere 
singulorum facultati respondere, quatenus quae sufficit pauperibus, 
non sufficit divitibus (Apud Nouv. Rev. Theol. vol. XVHf, pag. 91 
ad VIII-). 

§ VIL 

FACULTATES ET PRIVILEGIA, QUAE TEMPORE JUBILAEI CONCEDI SOLENT. 

Romani Pontitices consueverunt elargiri occasione Jubilaei quae- 
dam privilegia seu facultates, quae, tamquam auxilia, valde con- 
ferunt ad expediendam multitudinem fidelium, qui eo lerapore ad 
suscipienda Sacramenta accedere solent. Inter hujusmodi facultates 
praecipue recensentur: l"" facultas pro poenitentibus eligendi Con- 
fessarium; 2° facullas pro Confessario commutandi opera injuncta; 
3° facuUas commutandi vota; U"" facuUas absolvendi a peccatis et 
censuris reservatis; o° faciiltas dispensandi super irregularitate ; 
6° facultas prorogandi Jubilaeum. Haec autem omnia cum cautelis 
et limitationibus, quas pro singulis recensitis facullatibus modo 
subjicimus. 

1. Facultas eligendi Confessarium. 

522. Jubilaei tempore Christifidelibus poenitentibus conceditur 
facultas eligendi Confessarium inter approbatos ab Episcopo loci, 
ubi fit Confessio. Eadem facultate etiam Regulares cujusvis Ordinis 


232 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

et Inslitnli absque Superioruin suoruin licentia uti possunt (Bulla 
Inter praeteritos, § 35, 36). 

523. In Epislola Encyclica Quod auctoritate, qua Leo XIH 
Jubilaeum indixit pro loto anno 1886, habetur: « Universis et sin- 
gulis Christifidelibus, tam laicis quam ecclesiasticis, saecularibus 
ac regularibus cujusvis Ordinis et Instituti, etiam specialiter no- 
minandi, facultalem concedimus, ut sibi ad bunc finem eligere 
possint quemcumque presbyterum Confessarium tam saecularem 
quam regularem ex actu approbatis ». Hinc postulatum est: 

Cum Bulla indictionis Jubilaei concedat eligi Confessarium ex 
actu approbatis, nec addat ab Ordinariis loco?'um, an possit 
Regularis regularem Sacerdotem a solo Siiperiore regulari, et non 
ab Ordinario loci approbatum eligere, atque ab eo privilegiorum 
vel facultatum Jubilaei applicationem recipere? S. Poenilentiaria 
die 30 Januarii 1886, de speciali Apostolica Auctoritate, respondit: 
Affirmative (Nouv. Rev. Theol. vol. XVIII, pag. 91 ad X^. 

524. Facultate sibi eligendi Confessarium uti possunt etiam 
Moniales, Novitiae, aliaeque mulieres intra Claustra degentes, 
dummodo Confessarius approbatus sit pro Moniahbus (Ita in Bulhs 
pro Jubilaeo, Pii IX et Leonis XIII). 

Ehgere proinde possunt quemcumque Confessarium, qui sit 
approbatus ad hunc finem generatim vel pro aliquo vel aliis mo- 
nasteriis. Et haec regula valet pro quibuscumque mulieribus in 
communitate viventibus. 

2.  COMMUTATIO  OPERUM  INJUNCTORUM. 

525. Jubilaei tempore Confessariis tribuitur facultas commu- 
tandi opera praescripta in alia pietatis opera. Hujusmodi autem 
facultas ex doctrina Benedicti XIV non extenditur ad Confessionem 
et Communionem, nec etiam ad preces, quae a visitatione eccle- 
siarum separari possunt. Restringitur ergo ad visitationes eccle- 
siarum dumtaxat (Bulia Inier praeteritos, § 52 et 53; et Bulla 
Benedictus Deus, § 3). 

526. Exceptio pro pueris quoad Communionem. Pueri, qui 
nondum ad primam Communionem admissi sunt, neque intra Ju- 
bilaei tempus, parochi proprii vel Confessarii judicio admittendi 
videantur, censentur ab isto injuncto opere legitime impediti; 
Confessariis proinde tribuitur facultas commutandi eisdem Commu- 


CAP.  11.  JUBILAEUM. 233 

nionem in aliud pium opus (Bulla ConvoccUis, % 48 ; Intar prae- 
teritos, % 80). 

527. Leo XIIl in tribus .lubilaeis a se indictis pro anno 1879, 
1881, el 1880, concessit facultatem simpliciter dispensandi cum 
pueris, qui nondum ad primam Communionem admissi fuerint 
(Vid. Bullas in Act. S. Sed. vol. XI, p. 417; vol. Xlll, p. 38o; 
vol. XVIII, pag. 2j7). 

528. Benedictus XIV in citatis locis loquitur tantum de Ju- 
bilaeo maximo seu ordinario, cujus conditiones seu opera injuncta 
tres esse solent, nempe Confessio, Communio et ecclesiarum vi- 
sitatio cum precibus. Ast, praeter hujusmodi opera, in Jubilaeis 
minoribus seu extraordinariis solent Summi Pontifices alia duo 
opera injungere, scMkeijejunium et eleemosynam, et ad haec etiam 
exlenditur polestas facla Confessariis commutandi opera injuncta. 
Dici ergo potest, facullatem in Confessariis commutandi opera 'in- 
juncta sese extendere, saltem ordinarie, ad tria, videlicet ad vi- 
sitationem ecclesiarum, jejunium et eleemosijnam. 

529. Hic tandem adnotare praestat, Summos Pontifices in Ju- 
bilaeis extraordinariis latiori formula usos fuisse relate ad operum 
injunclorum commutationem. Sic in Bulla Jubilaei anni 1886 Leo 
XIII his utitur verbis: 

« Regularibus vero personis utriusque sexus, etiam in claustris 
perpetuo degentibus, nec non aliis quibuscumque tam laicis, quam 
ecclesiasticis, qui carcere, infirmitate corporis, aut alia qualibet 
jusla causa impediantur, quominus memorata opera, vel eorum 
aliqua praeslent, concedimus, ut ea Confessarius in alia pietatis 
opera commutare possit, facta etiam potestate dispensandi super 
Communionem cum pueris nondum ad primam Communionem 
admissis». Idem prorsus esl quoad hanc facultatem tenor Apo- 
stolicarum Constitutionum de Jubilaeo anni 1879 et 1881. 

530. Ex descripta generalilate verborum inferri posse videtur, 
eliam aliquod opus, praeter supra commemorata, commutari posse 
pro legitime impeditis; non quidem Confessio, quae omnino re- 
quiritur; siquidem ipsa operum commutatio nonnisi in foro con- 
scienliae seu intra actum Confessionis sacramentalis fieri potest ; 
sed Communio, cujus comnuitatio in certis casibus merito conci- 
pilur necessaria, puta pro in carcere detentis, pro infirmis in lecto, 
praesertim si pluries lucrari cuperent Jubilaeum. Ad rem anno 1886 
declaratum fuit: 


234 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Pro Jubilaeu fanni 1886J valere eliam concessionem diei 18 
Septembris 1862, ita ut pro aegrotis, qui domo egredi non pos- 
sunt, Confessarius Communionem in alia pietatis opera commutare 
possit (S. Poenit. 10 Maji 1886). 

531. Facultate commutandi opera injuncta uti debent Confes- 
sarii non cum omnibus indiscriminatim, sed cum iis tantum qui 
legltimo impedimento seu justa causa impediuntur, quomimus 
praescripta opera praestent. Non enim Confessarii praedicta facul- 
tate abuli possunt (Bulla Inte)^ praeteritos, § 52 et 54; Convocatis, 
§ 21; et Bullae Jubilaei anni 1879, 1881, et 1886). 

532. Commutatio fieri nequit in alia pia opera, ad quae poe- 
nitens ex alio litulo obligatur. Agitur enim de subrogatione unius 
operis ioco alterius. Sicul ergo opus pro Jubilaeo a Summo Pon- 
lifice praescriptura, est Hberum seu supererogatorium, ita opus ei 
subrogatum liberum esse debet, seu non ex alio titulo obligalo- 
rium [Inter praeteritos, § 53). 

Quod si contingat, ut ex concessione Papae aliquod opus pro 
assequendo Jubilaeo injunctum valeat, etiamsi ex alio litulo debi- 
tum, puta jejunium; ratione oppositi dici posse videlur, quod Con- 
fessarius in hoc casu facere possit commulationem in opus aliunde 
debitum: subrogatum enim naturam sequitur et conditionem il- 
liuspro quo subrogatur (Cf. Ferraris, verb. Jubilaeum, art. 2, n. 53). 

533. Commutatio fieri debet in opera moraliter aequalia, 
quod non scrupuiose aestimandum est. Talis aequalitas speclanda 
est, respectu habilo non tam ad praestantiam et poenaUtatem ope- 
ris, quam ad mentem et fmem Papae et ad circumstantias poeni- 
tentis (Cf. Ferraris ibid. n. 54; vid. etiam S. Ligor. lib. III, n. 246, 4). 

Facile intelligitur, commutari posse, justa de causa, non so- 
lum integrum opus in aliud, sed etiam partem operis, prout id 
facile contingere potest in jejunio et visitationibus ecclesiarum. 

534. Praedicta commutatio operum, etiam super Communione 
cum pueris fieri debet intra actum sacramentalis Confessionis. Sa- 
cra enim Poenitentiaria, die 30 Januarii 1886, rogata a quosdam Epi- 
scopo: Ut opera pro Jubilaeo injuncta, vel eorum aUqua, commutare, 
et super Communione cum pueris Communionis nondum capacibus 
dispensare valeat etiam extra actum sacramentalis Confessionis; 
Resp. Non expedire (Nouv. Rev. Theol. vol. XVIII, p. 91, ad 2""). 

In Jubilaeo tamen anni 1865, ex declaratione facta a Summo 
Pontifice Pio IX, commutatio operum injunctorum fieri poterat 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 235 

extra actum sacramentalis Confessionis (S. Poenit. die 16 Mart. 
1865; apud Acta S. Sed. vol. I, pag. 176, ad IV""). 

535. Qiiando Jubilaeum vi Bullae bis aut pluries lucrifieri pot- 
est, opera pro eo lucrando injuncta potest Confessarius, justis de 
causis, de novo commutare favore eorum, qul Jubilaeum iterare 
cupiunt (S. Poenit. 18 Martii 1886;apud Acta S. Sed. vol. XVllI, 
p. 512). 

Eamdem declarationem jam dederat S. Poenitentiaria die 30 
Januarii 1886 cuidaui Episcopo, qui supplicabat: Ut opera pro 
Jiibilaeo injuncta, vel eorum aliqua, Confessarius non semel 
tantum, sed pluries, erga volentem Jubilaeum pluries lucrari, 
commutare possit. — Cui responsum est: Confessarios hac facul- 
tate non carere (Nouv. Rev. Theol. tom. XVIII, p. 91, ad 11°"). 

3.  COMMUTATIO VOTORUM. 


536. In Litteris Apostolicis pro Jubilaeo solent Summi Ponti- 
fices concedere Confessariis facultatem commutandi in alia pia et 
salutaria opera, vota simplicia quaecumque, etiam jurata ac Sedi 
Apostolicae reservata. Excipiuntur: 1*" votum castitatis perpetuae; 
2° votum ingrediendi religionem; 3° vota obligationis, seu in fa- 
vorem terlii, si sint acceptata, nisi tertius juri suo renuntiaverit ; 
4° vota poenalia praeservativa a peccato, nisi commutatio fiat in 
aliud opus, quod non minus ac prior maleria a peccato commit- 
tendo refraenet (Bened. XIV, Convocatis, n. 32; Pius IX, Bulla 
Gravibus Ecclesiae; et Leo XIII in supra citatis Bullis). 

Praedicta commutatio votorum fieri nequit extra actum sacra- 
mentalis Confessionis (Bened. XIV, Convocatis, n. 25; Inter prae- 
teritos, § 63). 

537. Sed probe advertendum, commutationem non esse con- 
fundendam cum clispejisatione. Nam dispensatio obligationem voti 
tollit sine alia subrogatione; at simplici commutatione non extin- 
gnitur obligatio voti, verum materia voti transfertur in aliam 
materiam, qaae ipsi subrogatur (Inter praeteritos, § 45). 

538. Quando dicitur: commutatio votorum fiat dispensando, 
principaliter attendi debet ad commutationem, ita ut materia sub- 
rogata non sil exorbitanter minor; secus si dicatur: dispensatio 
fiat commutando (Ibid. et S. Alph. lib. VI, n. 536, VIII). 


23G PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Generaliiii dici potest commutationem fieri posse in opus 
etiam aliquantulum minus, modo excessus non sit notahilis. Nam 
si potestas commutandi non esset talis, esset pluribus anxietatibus 
obnoxia, ideo inutilis, cum difTicillimum sit aequalitatem invenire 
in re subrogata (S. Alphons. libr. III, n. 247). 

539. Vola a Gonfessario jubilari commutala non reviviscunt, 
etiamsi non ponantur deinde opera pro Jubilaeo lucrando injuncla, 
quia commutatio est absolule facta (Ferraris, verb. Jubilaeum, art. 
II. n. 50). 

540. Pro praefata commutatione votorum non requiritm\ 
juxla S. Alphonsum et Suarez cum communi, specialis causa, sed 
sufficit causa illa communis, ob quam Pontifex motus est ad Ju- 
bilaeum indicendum (S. Alph. lib. VI, n. 537, quaest. 4- in fine). 

541. Quaeri hic potest: quid praestat usus senteniiae pro- 
habilis in maleria Jubilaei sive indulgentiarum in genere? 

Respondetur l"": Qui sequilur sententiam probabilem, quae la- 
men sit contra formam concessionis et mentem concedentis, is non 
lucratur Jubilaeum; nam indulgentiarum valor non a resolutione 
nostra sive Auctorum, sed a forma el niente concedentis pendet. 
Hinc si opus pro lucrando Jilbilaeo praescriptum sit in sua specie 
et cum omnibus circumstantiis, v. g. recitatio sex Pater et Ave, 
vei addendo aliquam vocalem orationi mentali, sentenlia utut pro- 
babilis, quae tueretur sufficere quinque Pater et Ave aut solam 
orationem mentalem, nihil valeret. — Si vero opus non fuerit in 
specie et cum omnibus suis circumstantiis praescriptum, sed tan- 
tum in genere, v. g. qui oraverit etc, is qui sequitur senteniiam 
vere probabilem, lucrari potest indulgentiam (vid. n..79): hoc 
enim prudenter praesumi potest de mente Pontificis. 

Respondetur 2*": Sequendo senlentiam vere probabilem obtinere 
quis polest Jubilaeum, quanium ad effectum accessorium, seu fa- 
vores annexos, ut sunt absolutio a reservatis, commutatio voto- 
rum etc. ; quia sequendo lalem sententiam Ecclesia suppleret, si 
opus esset, defectum jurisdiclionis fCf. Minderer, part. 1, Confe- 
rentia 12, n. 857, quaest. 4; n. 862, q. 5; de Jubil. Conf. 3, 
q. IG, n. 121). 

4. Facultas absolvendi a censuris et peccatis reservatis. 

542. Inter facullates, quae occasione Jubilaei conferuntur, ad- 
numeratur facultas pro Confessario absolvendi in foro dumtaxat 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 237 

conscientiae ab excommitnicationis, suspensionis , et aliis ecclesia- 
slicis sententiis et censuris a jure vel ab liomine quavis de causa lalis 
seu infliclis, eliam Ordinariis locorum ac Summo Ponlifici seu Sedi 
Apostolicae, etiam m m526i«^ cuicumque ac Summo Ponlifici et Sedi 
Aposlolicae speciali licet moclo reservalis, et qui alias in conces- 
sione quantumvis ampla non intelligerentur concessi, nec non ab 
omnibus peccatis et excessibus quantumcumque gravibus et enor- 
mibus, etiam iisdem Ordinariis ac Romano Pontifici et Sedi Apo- 
stolicae reservatis (Ex Bullis cit. Pii IX et Leonis Xllt). 

543. Verum Summi Pontifices per Bullas, quibus Jubilacum 
indicitur, numquam intendunt derogare Constitutioni cum appo- 
silis declaralionibus a Benedicto XIV editae sub die 1 Junii 1741, 
quae incipit Sacramentum Poenitentiae. Quare omnes dispositiones 
in dicta Bulla contentae, etiam occasione Jubilaei, in pleno vigore 
remanent. Hinc 

a) Nulli penitus Confessario datur in quovis Jubilaeo facultas 
absolvendi complicem in peccato turpL Si Confessarius id atten- 
taret, absolutio ab eo data nulla atque invalida foret, et ipse in 
poenam excommunicationis majoris incideret Romano Pontifici 
reservatae. 

b) Vigore facultatum per Bullam Jubilaei concessarum, num- 
quam comprehensa intelligitur potestas absolvendi ab hujusmodi 
excommunicatione.  . 

c) Nullus Sacerdos sive Confessarius absolvere potest poeni- 
tentem qui impie calumniando, innoxios Sacerdotes et Confessa- 
rios sollicitationis insimulat. 

d) Firma remanet obligatio denuntiandi sollicitantes, a qua 
proinde obhgatione nullus Confessarius, non obstantibus amplissi- 
mis Jubilaei facultatibus, eximere potest poenitentes (Cf. cit. Bul- 
lam Sacramentum Poenitentiae ; Convocatis, n. 23; Inter prae- 
teritos, § 56-61). 

e) Item excipitur absolutio illorum, qui a S. Sede vel aliquo 
Praelato, seu Judice ecclesiastico, nominatim excommunicati, sus- 
pensi, interdicti, seu alias in sententias et censuras incidisse de- 
clarati, vel puhlice denuntiati fuerint, nisi intra praefinitum 
lempus satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concorda- 
verint (Ex cit. Bullis Pii IX et Leonis Xlll). 

544. Praedicta privilegia seu facultates non possunt a Confes- 
sariis exerceri extra actum  sacramentalis Confessionis, et semel 


238 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

tantiim in quolibet Jubilaeo iis uti possunt favore cujuslibet fidelis 
(Bened. XIV, Convocatis, n. 2o; S. Poenit. 25 Jan. 1875; apud 
Acta S. Sed. vol. VIIl, p. 267). 

545. Ahsolutio ab haeresi. In Jubilaeis a Pio IX et Leone 
Xlll indictis data est etiam facultas absolvendi ab haeresi, adjura- 
tis prius et i^etractatis erroribus. S. Poenitentiaria quoad Jubi- 
laeum anni 1886 declaravit: « Absolvi possunt poenitenles a cri- 
mine haeresis, abjuratis erroribus prout de jure, et injuncta gravi 
poenitentia salutari, cum frequentia Sacramentorum et obliga- 
tione se prudenter retractandi apud personas, coram quibus hae- 
reses pronuntiaverint, ac reparandi scandala » (15 Jan. 1886; 
Acta S. Sed. vol. XVIII, pag. 334, 1). 

546. Eidem S. Poenitentiariae propositum fuit dubium sequens : 
An possint absolvi ab haeresi exterius prodita, et cesset obligatio 
denuntiandi haereticos eorumque fautores ? 

Resp. : Ab haeresi posse quidem absolvi, haereticos tamen ac 
fautores, aliosque denuntiandos esse prout de jure (S. Poenil. 
16 Mart. 1865; Acta S. Sed. vol. I, p. 176 ad Ill^). 

Notandum vero est, haeresim formalem externatam, quamvis 
occultam, esse excipiendam a supradictis facultatibus, nisi potestas 
ab ea absolvendi expresse indicetur in Bullis, prout fecerunt lau- ' 
dati Pontifices Pius IX et Leo XIII (Cf. Bullam Bened. XIV,  Con- 
vocatis, § 53, et Inter praeteritos, % 85). 

547. Si quis Jubilaei indulgentiam jam fuerit assecutus, quin 
tamen unquam peccato reservato esset irretitus, ac propterea num- 
quam jubilari privilegio absolutionis a reservatis usus sit, si 
postea, Jubilaeo adhuc perdurante, in censuram vel peccatum re- 
servatum incidat, absolvi potest a quovis Confessario, dummodo 
repetat opera, quae ad Jubilaeum consequendum injuncta sunt 
(S. Poenit. 1873, penes Acta S. Sed. vol. VII, pag. 221). 

Qui vero vi Jubilaei fuerit a censuris et a casibus reservatis 
absolutus, si iterum incidat in casus et censuras reservatas, non 
potest secunda vice absolvi, peragens iterum opera injuncta (S. Poe- 
nit. 1 Junii 1869; Acta S. Sed. vol. V, p. 32 ad 13"^). 

548. Praefata declaratio pluries a S. Poenitentiaria confirmata 
fuit, et non tantum quoad casus et censuras reservatas, sed etiam 
quoad cetera privilegia occasione Jubilaei concessa. 

In Instruclionibus ab eadem S. Poenitentiaria die 15 Januarii 
1886 datis ex mandato Summi Pontificis, dicitur: Jubilaeum quoad 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 239 

plenariam indulgentiam bis aut pluries acquiri posse, injuncta 
opera bis aut pluries ilerando; semel vero, id esl prima lantum 
vice quoad ceteros favores, nempe absolutiones a censuris et a 
casibus reservatis, commutationes aut dispensationes (Acta S. 
Sed. vol. XVni, pag. 333, IV). 

Celerum haec doctrina seu regula reperitur in Constitutioni- 
bus Benedicti XIV, Convocatis, § o2, et Inter praeteritos, § 84, 
ubi Ponlifex bisce verbis rem declarat: 

Neminem posse, nisi semel, id est prima tantum vice, frui 
seu potiri favoribus (huic) Jubilaeo adjunclis: quare post primam 
vicem nullus gaudere amplius poterit beneficio aut absolutionum 
a novis censuris et casibus reservatis de novo fortasse contra- 
ctis, aut commutationum, aut dispensationum in facultatibus... 

549. Adverlendum est, commulationem bic referri ad com- 
mutationem votorum, non operum injunctorum, ut constat ex ci- 
tata Bulla Inter praeteritos. Commutatio enim operum pro lu- 
crando Jubilaeo praescriptorum, juxta exposita sub n.*" 535 pluries 
fieri potest favore eorum, qui pluries (si BuUa id concedat) Jubi- 
laeum lucrari desiderant. 

550. Confessarii uti non possunt facultatibus extraordinariis 
per Litteras Aposlolicas concessis cum iis, qui pelunt absolvi et 
dispensari, sed nolunt adimplere opera injuncta et lucrari Jubi- 
laeum. Favores enim hujusmodi non conceduntur, nisi in ordine 
ad hunc finem, et per modum praeparationis ad effectum Jubilaei. 
Ergo qui non habet animum implendi et obtinendi Jubilaeum, non 
potest gaudere facultatibus extraordinariis (Bulla Inter praeteritos, 
§ 62; S. Poenitent. 1 Junii 1869; 15 Jan. 1886; apud Acta S. Sed. 
Yol. V, p. 33 ad 15^; vol. XVIH, p. 334, VIII). 

Exinde consequitur, praedictis privilegiis non posse gaudere 
ne illum quidem, qui culpabiliter et sacrilege confessionem peragit 
(S. Alph. lib. VI, n. 537, q. 2). 

551. Qui cum sincero animo lucrandi Jubilaeum obtinuit ab- 
solutiones a censuris et a peccatis reservatis, vel commutationes 
volorum et dispensationes, et postea, mutato proposito, Jubilaeum 
non lucretur, eo quod cetera opera praescripta non implet, quam- 
vis a culpa non eximatur, absolulus tamen remanet a reservatis 
et dispensatus a votis: seu absolutiones a reservatis, commutatio- 
nes votorum ac dispensationes in suo vigore permanent, ac ideo 
abolitae minime inlelliguntur (Bulla Convocatis, § ^6k\ Inter prae- 
teritos, § 86). 


240 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

552. Qiii confessiis est lernpore Jnbilaei et oblitus fuit confi- 
teri peccata reservata vel censurata, aut cum causa illa omisit, 
potest deinde, eliam transacto Jubilaeo, a quocumque Confessario 
ab eis absolvi. Nam ex una parte poenilens vi Jubilaei jus acqui- 
sivit ad favorem Ponlificis, ila ut ex eo tempore a quolibet Con- 
fessario possit absolvi; ex allera parle primus Confessarius prae- 
suniitur per suarn absolutionem velle conferre suo poenitenli omne 
beneficium quod potest. Unde sicut indirecle absolvuntur peccata 
illa oblita, ita indirecte tollitur reservatio (S. Alph. lib. VI, n. 537, 
q. 4; Ferraris, verb. Jabilaeum, arl. 2, n. 27). 

553. Bona fide confessus tempore Jubilaei, et ex invincibili 
defectu doloris vel propositi invalide absolutus, si cetera praescri- 
pta impleverit, remanet probabiliter immunis a reservatione pec- 
calorum et censuraram, ita ut posl Jubilaeum possit a quolibet 
simplici Confessario absolvi (Ferraris, loc. cit. n. 28). 

554. Favore enuntiatae sententiae tum a citato P. Ferraris, 
tum a S. Alphonso, adducitur auctoritas plurium Theologorum, in- 
ter quos Cardinalis de Lugo. At S. Alphonso (loc. cit. n. 537, q. 2) 
■probabilior videtur contraria sententia, quae tenet poenitentem per 
Confessionem bona fide factam, sed nullam defectu doloris, non 
posse gaudere privilegiis Jubilaei. Hoc tamen non obstante, prior 
opinio a tot et quidem gravibus Doctoribus defensa, censenda est 
vere probabilis. Hinc, infert cl. Beringer, tom. I, p. 497, peccato- 
rum reservatio est saltem dubia, ac ideo ea non amplius in praxi 
existit. Ratio praecipua, qua sententia haec innititur, est, quia poe- 
nitens habet verum animum lucrandi Jubilaeum, bona fide Confes- 
sionem suam facit, et Confessarius, absolvendo, voluit facere quan- 
tum potuit. Resei^vatio autem potest tolli, non sublatis peccatis. 

555. Si quis intra Jubilaei tempus coeperit Confessionem, quam 
naaterialiter imperfectam oporteat differri longius, potest tunc ab- 
solvi a reservatis et commulari vota: postea vero exlra tempus 
Jubilaei absolvi ab omnibus, eliam quae obhtus est, reservatis, ac 
in oblilis etiam dispensari ; imo potest postea omnia facere Confes- 
sarius finita Confessione, quae ante: quia coepta causa, manet po- 
testas delegati, donec finiatur (S. Alph., loc. cit. n. 535, 3''). 

Eamdem sententiam S. Doctor repetit n. 537, q. 4, ubi dicit: 
(( Omnes conveniunt, quod si quis coeperit confessionem intra Jubi- 
laeum, possit deinde absolvi ab omnibus reservatis... et hoc pro- 
babiliter extendunt Sanchez et Viva cum Bossio et communi etiam 


CAP.  II.  JUBILAEUM. 241 

ad illa reservala, qiiae poenilens comniillat transacto tempore Ju- 
bilaei, quia pro eo perseverat adhuc idem favor facuilatum ». 

0. Facultas dispensandi super irregularitate. 

556. Occasione Jubilaei solent Summi Pontifices in Litteris 
Aposlolicis concedere Confessariis facultatem rfispensandi super una 
irregularitale dumtaxat, nempe super irregularitate, occulta tamen, 
incursa ob violationem censurae per exercitium Ordinum. 

6. Prorogatio Jubilaei. 

557. In Jubilaeis extraordinariis indulgetur plerumque facul- 
las, ut Confessarius possit prorogare Jubilaeum favore eorum qui 
aliquo legitimo impedimento detinentur. In Jubilaeis anni 1879 et 
1881 Leo Xlll benigne concessit, ut Confessarius in alia pietatis 
opera commutare possit opera pro lucrando Jubilaeo injuncta, vel 
in aliud proximum ternpus prorogare, et hoc in favorem eorum, 
qui carcere, infirmitate corporis, aut alia qualibet justa causa 
impediantur, quominus memorata opera, vel eorum aliqua prae- 
stent. Hujusmodi ergo impeditis duplici modo Confessarius provi- 
dere potest, scihcet vel per commutationem operum injunctorum, 
vel per prorogationem Jubilaei. Facultate prorogandi uti poterit 
Confessarius (ubi non praeferat commutare) cum iis poenitentibus 
qui temporaneo impedimento detinentur. Ubi vero impedimentum 
fuerit perpetuum vel diuturnum, ad commutationem recurrendum 
ei erit: siquidem concessio hac formula exprimi solet: in aliud 
proximum tempus prorogare. 

Verum quoad praefatam Jubilaei prorogationem inspicienda 
semper est Bulla indictionis; quia non semper ea conceditur, prout 
contigit in Jubilaeo anni 1886. 


16 


CAPUT III. 
BENEDICTIO APOSTOLICA 


Quia agendo de Indulgentiis saepe occurrit verbum benedi- 
cere sive benedictio, utile est hujus vocis significalionem breviter 
evolvere, ut exinde pateat quid et quaenam sit Benediclio Apo- 
stolica. 

ARTICULUS  I. 

NOTIO BENEDICTIONIS, EJUSQUE SPECIES. 

558. Benedicere, juxla Angelicum Doctorem, est bonmn di- 
cere, et tripliciter dici potest, scilicet 1° enuntiative, quod fit lau- 
dando juxta illud Psalmi 83: Benedicam Dominum in omni teni- 
pore, semper laus ejus in ore meo; 2° optative, quod fit aliquod 
bonum alicui optando et precando juxta illud Psalmi 127: Et non 
dixerunt qui praeteribant: Benedictio Domini super vos ; item: 
Benedicat tibi Dominus ex Sion; 3° imperative, quod fit impe- 
rando et operando effectus intentos, et sic benedicere per aucto- 
ritatem est proprium solius Dei, qui vel per se vel per suos mi- 
nistros benedicit, simulque operans praedictos effectus. 

559. Relictis duobus prioribus modis, qui certe non restrin- 
guntur ad solos ministros sanctae Ecclesiae, de benedictione impe- 
rativa seu per aucloritatem est observandum, ipsam, /arge sitm- 
ptam, esse duplicem : unam scilicet quae datur a puro homine 
propter merilum sanctitatis, in quo Ghristus per gratiam inha- 
bitat, prouti est illa, quae a Sanctis viris peti consuevit; et aham 
esse, quae confertur propter meritum Christi aHcui instrumenta- 
hter apphcatum, et in hac danda requirilur regulariter Ordo sa- 
cer, non autem sanctitas necessario. 


CAP.  m.  nENEDICTlO  APOSTOLICA. 243 

560. Ilaec poslrema IJenediclio, qnae nempe per Ecclesiae 
ministros Iribuiliir ob merita Chrisli Redemploris, est pariler du- 
plex, inspecto duplici objecto sive subjeclo, super quod cadit IJe- 
nedictio. Kt revera benedicnntur res, pula, Allaria, Vasa, Vestes, 
Cerei, Palmae, Cineres, Oleum, Aqua, Vinum, Cruces, Numismata, 
Coronae etc. Hujusmodi benedictiones, ralione objectorum seu re- 
nim quae benedicuntur, vocari possunt reales. Benedicuntur in- 
super personae, ut Abbates, Virgines, Sponsi, populus etc, et lales 
benedictiones, utpote cadentes super personas, dici possunt per- 
sonales (1). 

561. Si quaeratur, quinam sint fines ac effectus harum Be- 
nedictionum, respondemus plures esse et varios juxta exigentiam 
objectorum vel personarum, quae benedicuntur, eosque a Benedi- 
cente inlentos clare indicari in respectivis formulis, quae legi 
possunt in Rituali Romano. Diversae quippe sunt gratiae seu ef- 
fectus, qui a Deo expostulantur in Benedictionibus ex. gr. novae 
domus, ignis, viae ferreae, aquae, crucis, numismatis, coronae, 
scapularis, indumentorum sacerdolahum, Agnus Dei etc. Idem di- 
cendum de efTectibus benediclionum personalium. 

562. lilud est animadvertendum, per nonnullas benedicliones 
(quae constiiiUivae dicuntur) fieri, ut quaedam « res seu perso- 
nae benedictae constituantur in esse permanenti rei sacrae, reli- 
giosae el sanctae, adeo ut eum statum deinceps non mutent, ne- 
que ad profanum usum redire possunt. Quo in genere nonnulla 
ad significandum el repraesentandum aliquid sacrum spectant; ut 
cereus paschalis, cruces,... rami in Dominica Palmarum. Quaedam 
vero ad cultum Dei et certa Religionis nostrae officia et ministeria 
destinantur, ut Abbates, Abbatissae, ecclesiae,... sacerdotaha indu- 
menla. Quaedam denique ad aliarum rerum benedictionem et san- 
clificationem comparata sunt, ut chrisma et oleum catechumeno- 
rum et infirmorum, thus, aqua benedicta. Haec sane omnia, cum 
per benedictionem seu consecrationem in jus Domini transierint, 
non possunt sine sacrilegio ad proprium hominis usum transferri » 
(Catalanus, Pontiftcale Romanum, apud cl. Melata, Tractatus de 
Benedictione papali, pag. 25). 


(1) Cfr. Kiluale Rom. Rdilio prima post lypicam, typ. Fridcrici Puslel, Ra- 
tisbonae I8S8; Fcrraris, verb. Bcnedicere; cl. Melata, Traclatus de Benedictione 
papali; Moroni, Dizionario di erudizione, v. Benedizione. 


244 PARS  II.  DE  INDULGKNTIIS  IN  SPECIE. 

563. Ilabito respeclu ad minislros, quibus ex ordinalione 
Ecclesiae competit potestas benetlicendi, Benedictiones distinguun- 
tur in Presbyterales, Episcopales et Papales: aliae enim ex prae- 
fatis benedictionibus fieri vel conferri possunt a Sacerdotibus, aliae 
ab Episcopis, et aliae sunt reservatae Summo Pontifici. Hinc in 
Rituali Romano a De Benedictionibus Reg idae generales )^ dkiiuv: 
« Noverit Sacerdos, quarum rerum benedictiones ad ipsum, et 
quae ad Episcopum suo jure pertineant, ne majoris dignitatis 
munera temere, aut imperite unquam usurpet propria auctori- 
tatey>. Hinc est etiam, quod in eodem Rituali, novis Benedictioni- 
bus aucto, accurate per opportunas rubricas distinguunlur Bene- 
dictiones reservatae, puta Episcopis vel nonnullis Ordinibus Re~ 
gularibus, a non reservatis. 

564. Benedictiones, quae sunt Romano Pontifici reservatae, 
Papales veF Apostolicae sive Pontificiae nuncupantur. Ex his 
aliae sunt constitutivae seu consecratoriae, per quas res benedi- 
ctae, ut supra diximus, constituuntur in statu permanenti rei sa- 
crae et sanctae, ut benedictio Agnus Dei, Rosae aureae elc. Aliae 
sunt invocativae, quae vel impertiuntur cum adnexa indulgentia 
plenaria, vel tribuuntur sine hujusmodi indulgentia, ut est illa 
quam Papa manu elevata impertitur mullitudini in via seu itine- 
rando, vel concedit et mittit particularibus personis, Benedictio- 
nem Apostolicam postulanlibus. 

565. Relate ad Benedictiones cmn indalgentia plenaria fa- 
cile intelligitur, eas per se non posse, nisi a Summo Pontifice 
dispensari: siquidem indulgentiam plenariam Papa dumtaxat con- 
cedere potest; ergo et Benedictionem, cui ex intentione Papae 
praefata indulgentia plenaria adnectitur. 

Diximus per se, quia licentia et auctoritate Summi Pontificis 
tum Episcopus tum simplex Sacerdos potest, ut patet, Benedictio- 
nem cum indulgentia plenaria Chrislifidelibus impertire, aut in- 
dulgentiam ipsam per ritualem benedictionem piis objectis adne- 
ctere. Et sane Romanus Pontifex, sive per se sive per organum 
Sacrarum Congregationum, tribuere solet hujusmodi facultatem 
non solum Episcopis, sed etiam aliis Sacerdotibus, qui proinde 
non quidem jure proprio, sed jure delegato eamdem exercent 
facultatem. 

566. Inter Benedictiones personales cum adnexa indulgentia 
plenaria Romano Pontifici reservatas, quarum tamen impertio de- 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 245 

legari (1) solet, recensentur Benedictio super populum et Be- 
nedictio in articulo mortis, et de his modo in separatis articulis 
agendum est. 

ARTICULUS  II. 

BENEDICTIO PAPALIS SUPER POPULUM. 

Benedictio papalis seu Apostolica super populum, vel imper- 
titur ab ipso Summo Pontifice, vel ex Pontificia delegatione ab 
Episcopis aliisque Praelatis inferioribus usum Pontificalium baben- 
tibus, vel ex privilegio a quibusdam religiosis Ordinibus, vel ex 
speciali indulto a Sacerdotibus sive saecularibus sive regularibus. 

§ l. 

BENEDICTIO PAPALIS SUPER POPULUM, QUAE IMPERTITUR 
AB IPSO SUMMO PONTIFICE. 

567. Benedictio super populum quae datur ab ipso Romano 
Pontifice, Cbristi in lerris Vicario, solemnis est. Qui felicioribus 
lemporibus interfuit Benedictioni, quae in quibusdam magnis so- 
lemnitatibus a Pio PP. IX s. m. e superiori porticu S. Petri vel 
alterius Urbis Basibcae super frequentissimum populum omnium 
nilionum effundebatur, probe noscit, et proculdubio ipse quoque 
experlus est intimum devotionis sensum ac animi commotionem, 
quae in fidebbus, magnifico Pontificali actui praesentibus, sponte 
excitatjatur. Ilaec Benedictio, utpote quae a Persona ipsa Summi 
Pontificis pleno jure supremaque potestate impertitur, proprio ac 
slricto sensu Papalis dicitur el est. 

568. Omnes Chrislifideles dictam Benedictionem papaiem re- 
cipientes, plenariam indulgenliam lucrantur, pro cujus lucro nul- 
lae in benedictionis formula reperiuntur conditiones praescriptae, 
praeter praesentiam in loco ubi datur henedictio. 


(I) Modus diversus, quo fieii polest delcgatio, ita explicatur a cl. Bene- 
dicto Melala, Tract. do Benediclione papali, pag. 40: « Delegntio duplici modo 
peri potest, scilicet vel ita ut delegatus agat in persona propria, licet cx po- 
testate sibi ab alio commissa, vel ita ut quis non solum agat ex potestate ab 
alio accepta, sed etiam in persona et vice alterius, ita ut actio detegati mora- 
liter habeatur ut actio delegantis ». 


246 PARS  II.  DE INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Sunt qnidem Auctores, qui asserunt, ad acquirendam prae- 
fatam indulgentiam requiri, lamquam opera injuncta, Confessionem 
et Communioneni; at nobis cum cl. Melata (loc. cit. pag. 207) vi- 
detur verius oppositum. Nam, ut modo notavimus, Sacramentorum 
susceptio non reperitur praescripta; et tamen Pontifex, quando 
eam pro indulgentiae acquisitione imponere intendit, expresse di- 
cit. — Addi etiam potest, quod sive considerelur Persona, quae 
solemniter benedicit, sive causa sanctissima (obsequium fideliuni 
Sedi AposlolicaeJ pro concessione indulgentiae, sive etiam perpen- 
datur magna difjicultas ex parte saltem plurimorum, attenta po- 
puli multitudine ex fere omnibus Orbis terrae partibus in Urbem 
confluente, accedendi ad Sacramenta, congruum videtur, nisi ali- 
ter Summus Pontifex decernal, ut praeter statum graiiae, quae 
semper necessario pro assequenda indulgentia requiritur, nullae 
sint conditiones. 


§ II. 


CONCESSIO FACTA EPISCOPIS ET QUIBUSDAM ALIIS PRAELATIS INFE- 
RIORIBUS, MITRAE ET PONTIFICALIUM USUM TERRITORIUMQUE 
SEPARATUM HABENTIBUS. 


569. Clemens PP. XIH per suam Constitutionem « Inexhau- 
stum Indulgentiarum thesaurum » sub die 3 Seplembris 1762, 
omnibus Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis et Episcopis con- 
cessit facultatem solemniter impertiendi, Romani Pontificis nomine, 
duabus anni solemnitatibus, nimirum Paschate Resurrectionis Do- 
mini, ahoque die festo solemni eorum respective arbitrio desi- 
gnando, Benedictionem Apostolicam populo in ecclesia congregato. 
Eamdem facultalem indulsit, sed semel in anno tantum (in uno 
ex diebus, quibus eorum singulis pontificalium usus ab Aposlohca 
Sede permittitur), Praelatis inferioribus, mitrae et pontificalium 
usum, territoriumque separatum cum vera quahtale Nullius Dioe- 
cesis habentibus. 

570. Praedictam tamen facultatem Praelati omnes nunc memo- 
rati debent postulare ; ait enim laudatus Pontifex: «... Ipsos Patriar- 
chas, Primates, Archiepiscopos et Episcopos ac supra memoratos Prae- 
latos... in Domino hortamur, ut pro dignitatum eorum splendoris 
augmento, et fidelium populorum  ipsis creditorum congrua erga 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 247 

divinam iustitiam salisfaclione, a Nobis et successoribus Noslris 
Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, facultatem hujus- 
modi ultro ipsis oblatam postulent et impeirare non praeter- 
mittant ». 

Praefata facultas, quae gratis conceditur, solemniter benedi- 
cendi cum clargitione plenariae indulgentiae, Episcopis et Prae- 
lalis postulantibus conceditur, quamdiu illi suis respective Eccle- 
siis praefuerint. 

571. Ritus et formula ab Episcopis adhibenda pro impertienda 
Benedictione papali una cum plenaria indulgentia post Missarum 
solemnia, reperitur in supradicta Constitutione, quae habetur per 
extensum tum in Append. ad Decreta authentica S. C. Indulg. 
pag. 456-4G1, tum apud Ferraris, verb. Benedicere-Benedictio, 
art. V, 63. 

572. Quoad ritum et formulam pro impertienda Benedictione 
papali sequens dubinm propositum fuit : 

Episcopus Lemovicensis facultatem obtinuit impertiendi bis in 
anno Benedictionem Apostolicam cum indulgentia plenaria, sed 
in ritu et formula Benedictionis papaiis praescribitur inter cetera, 
ut legantur Litterae Apostohcae ad hoc concessae, ante benedictio- 
nem impertiendam, atque etiam post benedictionem impertitam 
pubhcetur Latino et vernaculo idiomate concessio plenariae indul- 
geniiae. Mos autem in Ecclesia Lemovici a multis annis est, ut 
lectio Litterarum Apostohcarum supprimatur, ne diutius populus 
in ecclesia retineatur; loco vero Litterarum Apostolicarum le- 
gilur lalino et vernaculo idiomate formula: Attentis facultati- 
bus etc, ut de delegatione constet Episcopus Lemovicensis modo 
quaerit: 

An hic ritus et forma sufficiat ad lucrandam indulgentiam 
plenariam ? 

S. C. Resp. : Ritum et formam, de quibus in precibus, at- 
tenta rationabili causa supra exposita, revera sufficere ad lu- 
crifaciendam indulgentiam Apostolicae Benedictionis, dummodo 
per formulam: Attentis facultatibus etc. fidelibus constet, ex 
Pontificia delegatione tantum impertitam fuisse (Decr. 30 Junii 
1840. N. 282). 

Hoc responsum habendum est ul generale, ita ut quotiescum- 
que adsit illa rationabilis causa, liceat Litterarum Apostolicarum 
lectionem supprimere, maxime si alias jam iterum iterumque in- 


248 PARS.  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

tegre leclae sint (Decr.  24  Junii  1885,  apud iMelata, Tract. de 
Benedictione papali, pag. 175). 

573. Ad lucrandam indulgentiam plenariam adnexam Benedi- 
ctioni papali, quae datur ab Kpiscopo, requiritur Confessio et 
Communio. Horum tamen Sacramentorum susceptio non reperitur 
expresse praescripta in citata Constitutione Clementis XIII, sed ut 
conditio pro indulgentiae lucro addita est in formula, quae una 
cum Brevi concessionis ad Episcopos mittitur. 

Ut alias diximus, per Confessionem et Communionem die 
Paschatis peractam, et indulgentia plenaria papali Benedictioni ad- 
nexa iucratur, et satis praecepto Paschatis fit (Decr. aulh. N. 288; 
296; 327). 

574. Si contingat, Episcopum Benedictionem papalem imper- 
tire extra ecclesiam, puta in platea, ii fideles, qui per fenestras 
domorum, eamdem plateam respicientium, dictam Benedictionem 
accipiunt, ut praesentes habentur, et ideo indulgentiam assequun- 
tur. Id patet ex responso ad dubium, quod hic ad litteram tran- 
scribimus: 

Titius suum habet domicihum prope plateam, ubi quibusdam 
solemnioribus anni diebus coadunatur populus pro Papah Bene- 
dictione accipienda^ quam Episcopus dioecesanus solet impertiri. 
Idem Titius per fenestras domus suae, quae plateam respiciunt, 
accipit praefalam Benedictionem simul cum tota famiha et non- 
nullis extraneis, qui hac de causa ad praedictam domum acce- 
dunt. At vero, cum Moniales ejusdem loci in Monasterio non longe 
distanti ab ipsa platea degentes, Apostohcam dispensationem im- 
petrarunt pro dictae Papahs Benedictionis consecutione, dubita- 
tur a Titio: 

Utrum ipse quoque dispensatione indigeat, an potius in pla- 
team descendere sit obligatus ? 

S. C. respondit: « Titius ejusque familia, nec non et omnes, 
qui apud ipsum actu inveniunlur, habita ratione localitatis ipsius, 
vere praesentes considerandi, et indulgentiam, quae in Episcopali 
Benedictione populo impertitur, reapse consequuntur; minime vero 
Moniales, quae etiamsi non longe distent, tamen ut absentes ex ea- 
rum localitate merito sunt habendae » (Decr. 7 Jan. 1839. N. 266). 

575. Indulgenlia plenaria occasione Benedictionis solemnis ab 
Episcopis impertiri solitae in aliquibus diebus solemnioribus suspen- 
dilur in Jubiiaeo universah (Decr. 22 Dec. 1824. N. 255). 


CAP.  III.  nENEDICTIO  APOSTOLICA. 249 

576. ladulgenlia plenaria Benedictioni papali adnexa acqui- 
ri etiarn potest ab Episcopo, qui eam elargitur, ceu constal ex 
responsione ad hoc clubium : 

Num plenariam indulgenliam lucrandam a Chrislifidelibus Be- 
nediclionem nomine Summi Ponlificis recipientibus a respectivis 
Episcopis, lucrari valeat et ipse Episcopus, qui eam impertit? 

Et E[ni Patres in Congregatione GeneraH habila die 5 Marlii 
1896 responderunt: Afjlrmative, facto verbo cum SSmo. 

Et SSmus D. N. Leo PP. XIll, in Audientia habita ab Emo 
Cardinah Praef. S. C. I. die 20 Maji 1896, responsionem Emorum 
Patrum benigne approbavit. 

Per hanc decisionem confirmatur thesis a nobis sub n. 89 
propugnata, quod scihcet qui indulgentias largitur, etiain pro 
se .lucrari eas potest. Hinc etiam qui Absolutionem generalem 
impertit, indulgentiam plenariam eidem adnexam pro se quoque 
lucrari potest, dummodo opern injuncta adimpleat, atque ad eam 
jus habeat. 

§ lll. 

CONCESSIONES FACTAE QUIBUSDAM ORDINIBUS REGULARIBUS. 

577. Ad lectorum notitiam et eruditionem notare volumus 
praecipua capita, quae de proposita materia continentur in Litteris 
Encychcis Benedicti XIV: Exemplis Praedecessorum. Hujusmodi 
Litterae datae sunt ad Superiores Generales Ordinum, quibus 
praescribitur ritus impertiendi Ponti/iciam Benedictionem super 
popidum, servandus a Regidaribus eorum Ordinum, quibus 
facultas hujusmodi, statis diebus, a S. Sede indalta fuit, For- 
mula et normae pro impertienda praefata Benedictione, prout 
jacent in Bituah Romano, desumptae sunt ex eisdem Litteris En- 
cychcis. — Sequentia igitur breviter indicamus : 

1° Nonnuhis famihis Begularium permissum est, ut Mona- 
slerii Praeses, vel ahus Sacerdos a P. Provinciah designandus, po- 
pulo congregalo Summi Pontificis nomine Benedictionem slatis 
diebus imperliret. 

2*" Nuhus umquam rilus ad hanc rem peragendam prae- 
scriplus fuiL 


230 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

3'' Ritiis enim, qui Urbani VIII aiictoritale probalus asseritur, 
ad eam Benedictionem, de qua est sermo, minime pertinet, sed illam 
complectilur, quae, aliqua urgente legitima causa, populis et agris 
tribui consuevit, et pro qua certus Delegatus apostolicus semper 
conslituitur etc. 

4° Cum haec ita sint, tamen Summus Ponlifex Benedictus 
XIV deprehendit, quemdam ritum temere et inconsulto excogita- 
tum esse pro supradicta Benedictione Pontificia invocativa : 

o'' Nam simplex Sacerdos in medio altaris collocatus, mi- 
nistris circumadstantibus, et sacris indumentis ornatis, trinam be- 
nedictionem populo imperlit, et alia plura gerit, quae enumerare 
hoc loco supervacaneum Pontifex existimavit. 

6° Postea de Benedictione swper populiim historice tractat. 

7° Benediclio super populum, ait, solemnis est, eamque in 
quacumque orbis terrae parte Romanus Ponlifex elargiri potest ; 
Episcopus autem in sua dioecesi et iocis ipsius etiam exemptis: 
Archiepiscopus in sua provincia et locis ejus exemptis eam- 
dem exercere valet polestatem... Abbatibus praefata facultas con- 
cedilur in ecclesiis, quae ipsis plene subjiciuntur, modo tamen 
Apostolicum privilegium ad id necessarium obtinuerint: quo sane 
uti nequeunt, nisi postquam Sacrum solemne aut Vesperas in 
ecclesia peregerint. Nam populo in via passim occurrenti benedi- 
cere ipsis non licet, nisi id clare in eodem privilegio declaretur. 

8'' Simplex ergo Sacerdos nequit Benedictionem super po- 
puhim elargiri. 

9"^ Modo tamen eidem Sacerdoti permittitur, postquam di- 
vinum Sacrificium ahsolvit. 

W DJctum est: modo permitti: si enim sacram antiqui- 
tatem inquiramus, neque id presbytero hcitum ohm fuisse cogno- 
scemus... Etsi quidem in usu semper fuerit, ut, re divina per- 
acta, populus ab ecclesia Benedictione dimitteretur; id lamen non 
a Sacerdote celebrante, sed vel ab Episcopo, si praesens aderat, 
vel, si aberat, ab Archipresbytero ejus jussu praestabatur. 

11'' Ast, temporum decursu, contraria praevaluil disciplina, 
quae Sacerdoti celebranti potestatem fecit Benedictionem super po- 
pulum in fine Missae effundendi. Haec benedictio, ait BeUotus, ad 
iMissae perfectionem pertinet hodie, sine qua fas non est ab in- 
cepto Sacro recedere, nec jure queal populus ante ipsam Benedi- 
ctionem ecclesiam egredi. 


CAP.  111.  nENEDICTIO  APOSTOLICA. 251 

12*^ Ergo hodie simplex Sacerdos post ea verba: Ile Missa 
est; jiire suo dimitlit popiilum, eique beiiedicit, sive absit, sive 
intersit Episcopiis; ea tamen lege, iit si intersit et in sua sit dioe- 
cesi, ad eum prius se converlat, ciqiie caput inclinet, veluti fa- 
cullatem populo benedicendi postulans; quod ab eodem Sacerdote 
praetermillitur, si Episcopus Missae intersit, sed extra suam dioe- 
cesim versetur. 

13'' Cum jam perspectum sit, quo tempore et loco simplex 
Sacerdos populo possit jure suo benedicere, necessario consequi- 
tur, nullam aliam Benedictionem super populum dih ipso impertiri 
licile, nisi jure delegato. 

14° Hujus naturae, nempre juris delegati, est Benedictio 
Aposlolica de qua agitur, quae cum unice concedatur per dele- 
gationem Aposlolicam, « Nostrum est omnino, sunt verba Pontifi- 
cis, ritum praescrihere, quem inferius pro norma in posterum 
servanda subjiciemus, quo sane uti volumus ac decernimus eos 
Ordines Regulares, siue Mendicantes, sive non Mendicantes, Mo- 
nasticos vel Clericorum Regula?num, quibus Nos ipsi, vel Prae- 
decessores Nostri, vel futuri Romani Pontifices facultatem tri- 
huendae populis benedictionis permiserint ». 

15° Exinde Pontifex gradum facit ad normas slatuendas 
quae in imperlienda Benedictione Apostolica observari debent, 
formulamque praescribit omnino a Regularibus usurpandam in 
hujusmodi sacra funclione peragenda. 

16° Praecipue admonendus est populus de indulgentia a 
S. Sede concessa, de praeceptis operibus pro ea lucrifacienda, 
quae ordinarie sunt Confessio, Communio et preces pro S. Eccle- 
sia, de die quo visitanda est designata ecclesia, et de hora qua 
dabitur Pontificia Benedictio. 

Coadunato in ecclesia populo, alta voce legantur Apostolicae 
Lilterae seu Decreta, quibus indulgentia conceditur, una cum po- 
testate Benedictionem Apostolicam super populum eCfundendi, ut 
de delegatione audientibus constet; et concessio ex latino sermone 
in vulgarem conversa pronuntietur. Brevi sermone excitetur po- 
pulus ad suorum scelerum delestationem ; post quae Sacerdos, 
nullis circumstantibus ministris, stola et superpellicco indutus, 
ante altare genufloctit, et ibi ea peragit quae in Rituali Fiomano 
praescribunlur juxta tenorem memoratae Bullae Sunimi Pontificis 
Benedicli XIV. 


252 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

17° Tandem mandal Summus Ponlifex, ut Sacerdos ad im- 
pertiendam Pontificiara Benedictionem delegatus, stans in cornu 
epistolae, non trina, hoc est triplici signo Crucis, sed una be- 
nedictione, uno videlicet signo Crucis, benedicat, proferens alta 
voce haec verba: 

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filiiis, et Spiri- 
tus sanctus. iS. Amen. 

Trina siquidem benedictio Episcopo competit, non Sacerdoti. 
18*"  Etiam  Abbates  usu  Pontificalium  praediti,  ritu  so- 
lemni celebrantes, Irinam Benedictionem  impertire possunt; quod 
iisdem penitus interdicitur, cum rem divinam privatim conficiunt. 

Haec sunt potiora, quae continentur in memoratis Litteris 
Encyclicis i( Exemptis Praedecessorum » ediidiQ suh die 19 Martii 
1748. Qui eas cupit integre perlegere, adeat Bullarium vel Decreta 
auth. appendix N. XVI, pag. 485. 

578. Certum est ergo, nonnullis Ordinibus Regularibus', ex 
speciali privilegio, concessam fuisse facultatem pro certis anni so- 
lemnitatibus effundendi super populiim, Romani Pontificis nomine, 
Apostolicam Benedictionem. Et Clemens XRl in citata Buila In- 
exhaustum, dum revocat orania particularia indulta usque tunc 
eiargita Sacerdotibus sive saecularibus sive regularibus, iraper- 
tiendi populo Pontificiara Benediclionera, vult taraen salvas et il- 
laesas praeso^vare hujusmodi facultates aliquibus regularibus 
Ordinibus jam concessas, 

579. Suramus Pontifex Leo XIH, Brevi Quo universi 7 Julii 
1882, quoad praedictam Benedictionem ita decrevit: Benedictio 
noraine Sumrai Ponlificis impertiatur cum formula approbata in 
Litteris Encyclicis ejusdem s. ra. Benedicti Papae XIV Exemplis 
Praedecessorum, sed nonnisi bis in anno, et sub conditione, quod 
haec Benedictio nuraquara detur eodera die et in eodem loco, ubi 
Episcopus eam irapertiat (Decr. auth. pag. 491 et 411 in fine). 

Item Benedictio papalis irapertiri nequit bis in die (S. R. C. 
1 Sept. 1790; apud Aloysiura Adone lib. I, n. 1105). 

580. Regulares, qui facultate gaudent Benedictionera populo 
impertiendi Summi Pontificis nomine, ea facultate uti non possunt 
sine Ordinarii licentia in scriplis raature vel saltera triduo ante 
ipsam diem Benedictionis impetranda sub poena suspensionis ab 
orani ofiicio et dignitate (Clemens XIII, Bulia Decet Romanos Pon- 
tiftces, die 30 Aug. 1753, penes Chronolog. Ord. Min. tom. IV, 
pag. 523). 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 253 

581. Regulares, facuUale ipsis a S. Sede concessa dandi Pon- 
tificiam Benedictionem, iiti dumtaxat possunt in ecclesiis suorum 
Conventuum, non autem in ecclesiis Monialium lam Ordini quam 
Ordinario loci subjectarum, neque in ecclesiis, in quibus Confrater- 
nitates Ordinum suorum sunt erectae (Decr. 4 Febr. 1754. N. 199). 

§ IV. 

CONCESSIO FACTA DIRECTORIBUS TERTII ORDINIS FRANCISCALIS. 

582. Tertiariis Franciscalihus saecularihus Benedictio no- 
mine Summi Pontificis dari debet his in anno, sic concedente Leone 
XIII P. M., et quidem juxta formulam Benedicti XIV; at non 
eodem die, nec in eodem loco, ubi Episcopus eam impertiat. Cum 
igitur secundum praedictam formulam talis Benedictio super po- 
pulum effundatur, ideo non singulis seorsim Tertiariis, sed 
adunalae Congregationi danda est ab ipso ejus Praeside, cui 
commissa intelligitur imperlitio illius Benedictionis (Gaeremoniale 
Tert. Ord. S. Franc. a S. R. C. approb.). 

§ V. 

CONCESSIONES FACTAE SACERDOTIBUS PARTICULARIBUS. 

583. Aliquando Sacerdotibus particularibus tum saecularibus 
tum regularibus supplicantihus, conceditur facultas impertiendi 
populo Benedictionem in fine quadragesimalis praedicationis, vel 
spiritualium exercitiorum, aut Missionum, adjecta conditione, ut 
qui plenariam indulgentiam lucrari cupiunt, quemdam concionum 
numerum audire debeant. Quinam ritus tunc adhibendus sit, an 
nempe solemnis a Benedicto XIV praescriptus, de quo hucusque 
locuti sumus, an alius, ex rescripto concessionis dignoscendum 
est. Idem dicendum de conditionibus pro lucranda indulgentia' 
adimplendis. Quoad ritum plerumque praescribitur, ut Missionarius, 
vel concionator aut director exercitiorum Benedictionem papalem 
impertiat, unico Crucis signo cum Crucifixo. En pro norma et 
in exemplum tenor quarumdam concessionum: 

A)... Nos igilur piis hisce tuis votis, quantum cum Domino 
possumus, obsecundare volentes... omnibus et singulis ulriusque 
sexus Christifidelibus vere poenilcnlibus et confessis  ac  S. Com- 


2j4 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

mnnione refectis, qui tuis concionibus Quadragesimae, Adventus, 
Missionum ac spirilualium Exercitiorum saltem ultra medieta- 
tem temporis, quo eaedetn conciones respeclive perduraverint, in- 
lerrneriiU et Benedictioni cum Cruce in poslrema concionum hu- 
jusmodi a te impertiendae adstiterint, nec non ecclesiam ubi prae- 
dictae conciones habebuntur, sive sacellum, vel ecclesiam domo- 
rum ubi praefata spiritualia Exercitia peragentur, devote visitave- 
rinl, et ibi pro christianorum principum concordia, haeresum 
exlirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exal- 
tatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium pec- 
catorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in 
Domino concedimus. — Quoties vero Christifideles hisce concio- 
nibus saltem contriti adfuerint, et ecclesiam vel sacellum ut supra 
visitaverint, ibique ut supra oraverint, eisdem biscentum dies de 
injunctis eis seu ahas quomodolibet debitis poenitentiis in forma 
Ecclesiae consueta relaxamus. In contrarium etc. 

BJ Patres Missionarii nostri  Ordinis in Belgio postula- 
runt et ohtinuerunt sequentes facultates: 

Bme Pater. Minister ProvinciaUs Minorum Recollectorum in 
Belgio implorat facultatem pro omnibus religiosae suae Provinciae 
Missionariis concedendi indulgentiam plenariam, apphcabilem per 
modum suffragii animabus Purgatorii, omnibus fidelibus, qui con- 
fessi et sacra Communione refecti oraverint juxta intenlionem San- 
ctissimi Patris et quinquies interfuerint exercitiis Missionis vel 
Exercitiorum spirituahum, quae a Patribus tradentur. 

Simihter petit, ut iidem Missionarii in fine Missionum et Exer- 
citiorum spirituahum omnibus fidehbus praesentibus dare possint 
Benedictionem papalem. 

Ex Audientia SSmi habita die 16 Novembris 1851. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius, divina Providentia 
Papa IX, referente me infrascripto S. Congregationis de Pro- 
•paganda Fide Secretario, benigne annuit pro gratia in omni- 
bus juxta petita, contrariis quibuscumque non obstantibus. 

Datum Romae ex aedibus S. C. de Prop. Fide die et anno 
quibus supra. 

Al. Barnabo, a Secretis. 
C) Ex recentioribus dispositionibus ampliores gratiae a 
S. Sede obtineri possunt. Formula pelitionis, juxta exemplar au- 
thenticum nobis exhibilum, polest esse sequens: 


CAP.  III.  BENKDICTIO  APOSTOLICA. 255 

Bme Pater, Sacerdos (vel Paroclms)... dioecesis... ad pedes 
Sanclilalis Veslrae huinililer provolutus, implorat facultatem ad 
quinc/iiennium iinpertiendi cum SS. Crucifixo Benediclionem in 
fine concionum Quadragesimae, S. Adventus, I^xercitiorum spiri- 
lualium, sacrarum Missionum, nec non in fine mensium, • — Mar- 
tii in honorem S. Joseph, — Maji in honorem B. Mariae Virginis, 
— Junii in honorem SS. Cordis Jesu, — Oclobris in honorem B. Ma- 
riae Virginis de Rosario, — et Novembris in suffragium defuncto- 
rum, quas conciones Orator dabit, obtenta prius Ordinariorum 
hcentia, cum indulgentia plenaria, quae sit apphcabihs etiam per 
modum suffragii animabus Purgatorii, lucranda ab omnibus Chri- 
stifidehbus, qui confessi et sacra Communione refecti praedictis 
Oratoris concionibus, saltem ultra medietatem, adfuerint, orando 
pro felici statu S. Matris Ecclesiae juxta mentem Sanctitatis 
Vestrae. . 

§ VI. 

ALIAE PARTICULARES CONCESSIONES PRO IMPERTIENDA 
BENEDICTIONE PAPALI SUPER POPULUM. 

584. Non raro potestas conferendi populo Benedictionem Apo- 
stolicam cum indulgentia plenaria, ab ipso Summo Pontifice beni- 
gne conceditur Sacerdotibus, praesertim Parochis, Romam peregrl- 
nantibus pro exhibendo eidem Christi Vicario obsequium fidelita- 
lis, obedientiae, submissionis, et aliquando etiam sensa gratula- 
tionis pro ahquo fehci eventu. Testes sumus id contigisse sub 
Pontificatu Summorum Pontificum Pii IX et Leonis XIII. In hisce 
casibus quo rilu uti debent Sacerdotes in impertienda Benedictione 
papali, casu quo Papa niliil de eo dixerit? 

Respondemus, praefalos Sacerdotes uti debere ritu et formula 
a Benedicto XIV pro regularibus Ordinibus praescripta. Ilaec sen- 
tentia, quam ci. Melata suam fecit (Man. de Indulg. p. 86 ; Tract. 
de Bened. papali, p. 179) quamque alii negant vel dubitanter su- 
stinent, nobis videtur certa. Conferantur inter se duo responsa 
S. R. Congregationis (Decr. auth. pag. 410-4H) ad dubium 3™, et 
ad dubium 6"". 

In 3" dubio quaeritur: An pro imperlienda absolulione in 
articuto mortis Tertiariis saecularibus Franciscalibus, debeat for- 
mula Benedictina adhiberi... ? 


2oG PARS  11.  DE  INDULGENTHS  IN  SPECIE. 

Resp. Formiila Benedictina est praesctibenda sub poena 
nullitatis pro omnirus indiscriminatim, faclo verbo ciim SSmo. 

In 6° dnbio petitur: An pro impertienda Tertiariis Francisca- 
libus saecularibus Benedictione papali obligaiio adsit formula 
Benedictina utendi, vel sit eadem praescribenda ? 

Resp. Ut in tertio. 

Porro m tertio, ut vidimus, formula Benedictina praescribitur 
sub poena nullitatis pro omnibus indiscriminatim. Ergo tam pro 
impertienda absolutione in articulo mortis, quam pro impertienda 
Benedictione papali populo coadunato, exhiberi debet respectiva 
formula Benedictina ab omnibus indiscriminatim, nisi pro Be- 
nedictione papali alius ritus praescribatur in concessione. 

ARTICIJLUS  III. 

INDULGENTIA PLENARIA IN ARTICULO MORTIS. 

§ I. 

PRAECIPUA CAPITA CONSTITUTIONIS « PIA MATER » BENEDICTI XIV SUPER 
BENEDICTIONE APOSTOLICA CUM INDULGENTIA PLENARIA IN ARTI- 
CULO MORTIS. 

585. Ut lectoribus clarius pateat dispositio Ecclesiae circa Apo- 
stolicam Benedictionem fidelibus in articulo mortis constitutis im- 
pertiendam, praecipua puncta adnotamus, quae Pontifex Benedictus 
XIV in sua celebri Constitutione Pia Mater, edita sub die 9 Aprilis 
1747, docuit ac decr€vit;eo prorsus modo, quo id fecimus de al- 
lera ejusdem Pontificis Constitutione:  Exemplis  Praedecessorum. 

En igitur potiora, prout ad rem noslram faciunt. 

l'' Facultas impertiendi Benedictionem cum indulgentia ple- 
naria fidelibus in articulo mortis constitutis, ante Benedictinam 
Constilutionem Pia Mater Episcopis concedi consuevit per privatas 
Epistolas Secretarii Brevium ad triennium proximum; et hac 
lege, ut quilibet Episcopus uteretur per se ipsum immediate, vel 
quatenus Episcopum sufTraganeum haberet, perDominum suffra- 
ganeuyn suum; nec, nisi necessitate urgente, et guidem nocturno 
tempore, ahum Sacerdotem in singuhs pecuharibus casibus sub- 
delegare posset. Quo vero ad Moniales, ordinarii earum Confes- 
sarii opera in eum finem uteretur. 


CAP.  III.  RENEDICTIO  APOSTOLICA. 257 

2° Hanc porro facullatem, prout in hujusmodi Litteris con- 
cedebatur, Ecclesiarum Pastores jamdudum judicarunt angustiis 
nimium limitibus cirumscriptam; non solum ob breve triennii spa- 
tium ipsi praefinitum, verum etiam quia, propter relatas leges 
circa illius usum praescriptas, ab liujusmodi indulgenliae plena- 
riae beneficio excludi videbant plerosque fideles sibi subjectos, prae- 
sertim vero eos, quos extra ipsorum residentiae locum, et in re- 
motis dioecesum regionibus infirmari contingeret. 

3^ Ut his incommodis mederetur, S. Congregatio Indulgen- 
tiarum non semel egit pro ampliatione facullaium in memoratis 
Epistolis contentarum, idque dum ipse Pontifex Benedictus XIV in 
minoribus esset constitutus. Ob tamen specialia adjuncta, res in 
priori statu relicta fuit. 

k'' Cum autem doctissimus Prosper Lambertini in Collegium 
S. R. E. Cardinalium fuerit cooplatus, indeque ad regendam Epi- 
scopalem Anconitanam Ecclesiam se contulisset, ex qua biennio 
post ad Metropolitanam Bononiensem fuit translatus; ipso statim 
usu et propria experientia, in eas incidit difficultates, quae a se, 
dum esset pariter in minoribus, propositae fuerant S. Congrega- 
tioni: animadvertit scilicet, ob interdictam Episcopis praefatae fa- 
cultatis subdelegationem, omnes plerumque- dioecesis habitatores 
hoc tanto spirituali beneficio in extremo vitae momento orbatos 
manere. 

5° Ad summum Pontificatus apicem evectus, Benedictus XIV, 
sua perpetuo vahtura Constitutione, Pia Mater, novas in hac ma- 
teria regulas praefinire conslituit. Decrevit scilicet: 

a) Ut facultates impertiendi Benedictionem cum indulgentia 
plenaria fidelibus in articulo mortis constitutis, ab Episcopis tunc 
existenlibus jam obtentae, sive ad triennium dumtaxat, sive ad 
aliud definitum tempus, in suo robore maneant, quoad iidem Anti- 
slites dioecesum regimen  obtinebunt. 

b) Ut tam Antistitibus ad aliarum Ecclesiarum regimen 
translatis, quam novis Episcopis, qui catholicis gregibus in posle- 
rum praeficientur, dictam facultateni postulantibus , Apostolicae 
Litterae in forma Brevis gratis per omnia expedirentur, eisque 
memorata facultas concederetur non ad triennium, sed ad omne 
tempus, quo adeptum. semel Ecclesiae regimen obtinebunt. 

c) Tam Episcopis tunc propriam dioecesim habentibus, quam 
illis qui  in posterum  calhohcis  gregibus praeficientur,  concessit 


258 PARS  11.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

facullatem subdelegandi tam pro civitate qiiam pro dioecesi abs- 
que distinctione temporis, nocturni vel diurni, alios pios Sacer- 
dotes sive saeculares, sive regulares, prout necessarium fore ju- 
dicassent. 

d) Easdem facultates indulsit Praelatis inferioribus territo- 
rium separatum habentibus, cum vera qualitate Nullius et activa 
in clerum et populum jurisdictione; dumrnodo et ipsi has gra- 
tias postulent, sacra Apostolorum limina praescriptis temporibus 
visitent, reiationem slatus Ecciesiarum sibi subjectarum Aposto- 
licae Sedi exhibeant etc. 

e) Declaravit, hujusmodi Indulta nequaquam morte conce- 
dentis expirare, cum jurisdictio delegata in iis, quae non ju- 
stitiam, sed gratiam concernunt, etiam post obitum delegantis 
manere debeat. 

f) Decrevit etiam, praefatas subdelegationes per subdele- 
gantis cessum aut decessum, similiter non expirare, sed potesta- 
lem Sacerdotibus tributam perseverare usque ad superventum 
novi Praesulis, cujus arbitrio relinquitur, eosdem in hujusmodi 
officio confirmare vel ab eo removere. 

g) Hinc 1"* Summo Pontifice decedente, Antistites, qui memo- 
ratam facultatem jam obtinuerant, opus non habent pro illius 
confirmatione ad Apostohcae Cathedrae Successorem recurrere. 

Hinc 2'' cedente vel decedente Episcopo seu Praelato, a quo 
eadem facultas in sua dioecesi aut territorio subdelegata fuerat, 
nova concessione opus non erit pro temporaneo Vicariorum Capi- 
tularium aut Apostohcorum regimine; cum subdelegatorum au- 
ctoritas semper manere debeat, quamdiu vel Episcopus ipse, aut 
Praelatus, vel ilhus successor eamdem ipsis non ademerit. 

h) Deciaratum tamen voluit praelaudatus Pontifex Maximus, 
non id propositum sibi fuisse, ut Episcopos siue Praelatos pror- 
sus eximeret ab hoc paternae chariiatis officio, per seipsos ad- 
eundi miseros aegrotos, plenariae absolutionis in extremo arti- 
culo adipiscendae cupidos; imo hortatur, ut quoties Praesules 
legitime impedili non fuerint, exercere gaudeant per semetipsos 
lam pium opus, non tantum erga nobiliores et potentes hujus 
saecuh, sed erga pauperes quoque et abjectae sortis homines. 

6° Postea Summus Pontifex Sacerdotibus, qui fideles in ex- 
tremo agone laborantes pie adjuvant, vel Ecclesiae Sacramenta 
ipsis ministranl,  mandat  ut in  mentem  ilhs reducant, quid ad 


CAP.  III.  HENEDICTIO  APOSTOMCA. 259 

consequendain indulgentiam agere debeant, alque omni ralione 
studeant moribundos fideles excitare ad novos de admissis dolo- 
ins acliis eliciendos, concipiendosqiie ferventissimae in Deum 
charitatis alfectus ; praesertim vero ad ipsam mortem aequo ac 
libenti animo de manu Domini suscipiendam. « lloc enim prae- 
cipue opus in hujusmodi articulo constitulis imponimus et injun- 
gimus, verba sunt Ponlificis, quo se ad plenariae indulgentiae 
fructum consequendum se praeparent atque disponant ». 

7° Oum autem pro impertienda moribundis praefata Hene- 
diclione applicondaque ipsis plenaria indulgentia, nulla certa for- 
mida olim praescripta fuerit, et Benedictus XIII anno 1726 pias 
quasdam preces et orationes ad hunc effectum adhibendas publi- 
cari mandaverit, Benedictus XIV aliam de novo formulam in 
Constitutione, de qua est sermo, magis congruentem confecit, quam 
ab omnibus in posterum usuiyari praecepit. Quae formula una 
simul cum respectiva rubrica, cum reperiatur in Rituali tum Ro- 
mano tum Seraphico, supervacaneum ducimus hic eam transcri- 
bere. Si quis integram constitutionem perlegere cupit, adeat Bul- 
larium Romanum, vel Decreta auth. in Append. pag. 471, n. XV. 
Quibus praejactis, ad aha de eadem indulgentia in articulo 
mortis exponenda transeamus. 

§ n. 

INDULGENTIA IN ARTICULO MORTIS FERENDA ET LATA. 

586. Pro clariori intelhgentia indulgentiae plenariae pro ar- 
ticulo mortis concessae, valde juvat noscere distinclionem inter 
indulgenliam ferendam et latam. En quomodo explicatur a Suarez 
(Disp. oG, sect. 1. n. 2-3): 

« Adveriendum est, duplicem posse a nobis distingui formam 
concedendi indulgentias, unam continenlem indulgentiam feren- 
dam, aliam latam, ad eum modum quo in excommunicalione 
distingui solet. Quod enim hi duo modi etiam in indulgentiain 
inveniantur, manifestum est: nam aliquando concedit Papa, v. g. 
alicui, ut cum venerit ad articulum mortis, possit a Confessario 
absolvi, iion solum a culpa, sed etiam ab omni poena; et tunc 
ex vi illius concessionis ipse immediate non absolvit, sed conce- 
dit alteri, ut absolvere possit, ut ex ipsa forma concessionis ma- 
nifestum est; ergo recte dicitur talis indulgentia ferenda... 


2G0 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

« Aliquando vero concedit Ponlifex indulgentiam plenariam ali- 
cui eo ipso quod in gratia et in omnibus culpis remissis moria- 
tur: et haec est indulgentia ipso jure seu facto lata: quia eo 
ipso, quod homo in eo statu moriatur, ex vi ilhus absolvitur a 
lota poena. In quo principahter differt haec concessio a praece- 
dente: nam in illa praeter primariam concessionem Pontificis, iieces- 
sarius est actus alterius hominis, ut effectus fiat; in hac vero 
nullam alterius actionem intervenire oportet, sed posita condi- 
lione, ipse Pontifex immediate absolvit». 

Unde brevius: indulgentia ferenda ea dicitur, quae, ut obti- 
neatur, alterius ministerium expostulat; lata, quae a Summc^ 
Pontihce immediate conceditur, ita ut citra alterius ministerium 
hanc indulgenliam moriturus percipiat. Hinc induigentia plenaria 
in articulo niortis, quae communicatur a Sacerdote per Benedi- 
ctionem Apostohcam, adhibita formula Benedicti XIV, est fe- 
renda. Eadem indulgentia, quae saepe conceditur ex variis tituhs, 
ordinarie est lata, quae proinde sine Sacerdotis ministerio, exple- 
tis praescriptis conditionibus, moribundus per seipsum acquirit. 

587. Cum igitur indulgentia in articulo mortis duphci modo, 
juxta diversitatem formae concessionis, a moribundis acquiri pos- 
sit, consequitur, sermonem nostrum hic non restringi ad eam, 
quae per Benedictionem Apostolicam apphcatur eisdem moribun- 
dis, sed extendi etiam ad iilam, quae, utpote lata, sine Sacer- 
dotis ministerio, seu absqiie formulae Benedictinae usu, a morien- 
libus percipi potest. 

Verum tamen est, ea  quae - sequuntur,  praecipue respicere 

'indulgentiam quae moribundis communicatur per  Benedictionem 

Apostolicani, utpote quae communis est omnibus Chrislifidehbus- 

§111. 

CONDITIONES DE REGULA GENERALI SERVANDAE TUM A SACERDOTE IN 
APPLICANDA, TUM AB INFIRMO IN RECIPIENDA INDULGENTIA PLE- 
NARIA IN ARTICULO MORTIS. 

588. Ad indulgentiam plenariam in articulo mortis valide 
impertiendam, duo requiruntur ex parte Sacerdotis: 1° ut sit ad 
hoc delegatus; 2° ut adhibeat formulam a Benedicto XIV prae- 
scriptam. 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 261 

Ex 'parte infirmi haec de regiila generali el juxta lenorem 
Benediclinae Conslitulionis requiruntur: 

a) Intentio, saltem interpretativa, lucrandi indulgentiam, ut 
patet ex verbis rubricae Ritualis Romani. Dicitur enim eam im- 
pertiendam esse illis « qui vel illam petierint... seu verisimiliter 
petiissent, vel dederint signa contritionis » . 

b) Ut infirmus sit confessus ac sacra Communione refe- 
ctus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus Nomen 
Jesii ore si potuerit, sin minus corde devote invocaverit. 

c) Actus, quo aegrotus morlem aequo ac libenti animo de 
manu Domini suscipiat. — De hujusmodi conditionibus iterum 
dicetur infra. 

Notant Auctores, rem prudentiae esse, adhortationem in Ri- 
tuali Romano praescriptam ita observare et moderari, ut aegroti 
perturbatio vel adstantium indignatio evitetur. Hujusmodi adhor- 
tatio hberius et commodius fieri potest praecipue in Confessione. 

§ IV. 

NECESSITAS ADHIBENDI FORMULAM BENEDICTINAM 
PRO INDULGENTIA FERENDA. 

589. Pro impertienda Benedictione ApostoUca in articulo raor- 
tis adhiberi debet formula a Benedicto XIV confecta. « Aham de 
novo formulam, ait laudatus Pontifex, magis congruentem confe- 
cimus et instituimus, quam ab omnibus in posterum usurpain 
praecipimus »  (Constit. Pia Mate^^J. 

590. Formula a Benedictio XIV praescripta pro impertienda 
Benedictione Apostohca in articulo mortis omnino ad valorem 
requiritur, ita ut si omiltatur, eliam ob libri deficientiam, indul- 
gentia non confertur, et hoc ideo, quia dicta formula non est 
tantum directiva, sed praeceptiva (Decr. 5 Febr. 1841. N. 286 ad 
8«"; 22 Martii 1879. N. 444 ad 3°^; Raccolta, pag. 452). 

Praedicta formula Benedictina praescribitur sub nullilatis 
poena pro omnibus indiscriminatim (Decr. N. 444 ad 3"; Rac- 
colta, p. 452). 

Quare Regulares etiam, quorum antiquae formulae pro con- 
ferenda indulgentia plenaria in articulo mortis usitatae, abroga- 
tae et suppressae  sunt,  praefatam  formulam  Benedictinam sub 


262 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

nullilatis poena adhibere debent, addito tantum ad Confiteor no- 
niine sancti proprii Fundatoris (Leo XIII, Brev. Quo universi 7 
Julii 1882; Decr. auth. pag. 491). 

591. Sed advertendum, pro Regularibus nullam esse neces- 
sitatein ad acquirendam indulgentiam plenariam in articulo mor- 
tis, ut moribundo Religioso applicetur per formulam. Nam Paulus 
V omnibus Regularibus eam concessit lucrandam sine alterius 
ministerio: in Bulla enim Romanus Pontifex conceditur indul- 
gentia plenaria « in cujuslibet Religiosi mortis articulo, si vere 
poenitens et confessus ac sacra Communione refectus, vel qua- 
tenus id facere nequiverit, saltem contritus nomen Jesu ore, si 
potuerit, sin autem corde, devoie invocaverit ». Dummodo ergo 
Religiosus in mortis articulo constitutus, praescripta opera ad- 
impleat, indulgentiam plenariam lucrabitur, quin opus sit ut ei 
applicetur per formulam a Sacerdote. 

592. Nec etiam pro fidelibus Confraternitatibus adscriptis 
nulla est necessilas, generatim loquendo, ut indulgentia plenaria 
in mortis articulo applicetur a Sacerdote, adhibita formula. « Quia, 
ait Theodorus a Sp. S., indulgentia pro Confratribus in articulo 
mortis, saltem juxta modernum stilum Apostolicae Sedis, non est 
ferenda, ac per consequens non est commissa Sacerdotibus facul- 
tas eam impertiendi; sed lata, hoc est sine requisito applicantis 
ministerio concessa... Non improbamus tamen, subjungit, imo ma- 
xime commendamus (ul Confratres in extremis laborantes melius 
ad hanc indulgentiam se disponant), morem vocandi Sacerdotes, 
qui eos solantes, ad verum contritionis actum eliciendum, devo- 
teque dulcissimum Jesu Nomen invocandum inducant... » (De In- 
dulg. pars. II, pag. 200). 

593. Confratri tamen et eliam Religioso infirmo rite disposi- 
to (susceptis antea, si fieri potest, Sacramentis), potest Sacerdos 
ad eum vocatus, si facultatem habeat, applicare per praescriptam 
formulam (prout ceteris fidelibus), etsi hoc non sit necessarium, 
indulgentiam plenariam, praesertim si moribundus id petat. 

594. Saepe contingit, ut fidelis petat et Summus Pontifex con- 
cedat, sive rescripto, sive vivae vocis oraculo, indulgentiam ple- 
nariam in articulo mortis favore alicuius familiae vel particularis 
personae in exiremo agone laborantis. Haec etiam indulgentia, 
cum sil non ferenda, sed lala, minime requirit Sacerdotis mini- 
sterium ut applicetur infirmo. 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 263 

595. Cum in formula Benedictina conlinealur eliam Confiteor, 
ideo in impertienda Benedictione cum indulgentia plenaria in ar- 
ticuio mortis, recitari illud debet juxta praxim et rubricas, li- 
cet recitatum jam sit in praecedenti Sacramento Poenitentiae ; 
hoc tamen nisi necessitas urgecU (Decr. 5 Febr. 1841. N. 286 
ad 0^°). 

Item qnando administratur Viaticum, Extrema Unctio ac in- 
dulgentia in mortis articulo impertitur, necesse est juxta praxim 
et rubricas tribus vicibus recitare ConfiXeor (Decr. eod. ad 6™). 
Dictum est supra: nisi necessitas urgeat: quia, « 5z infirmus sit 
adeo morti proximus, ut neque Confessionis generalis faciendae, 
neque praemissarum precum recitandarum tenipus suppetat, 
statim Sacerdos Benedictionem ei impertiatur (Bened. XIV, Const. 
Pia Mater ; Rit. Rom.; Caeremon. Tertii Ord. S. Francisci). 

596. In Benedictione Apostolica cum indulgentia plenaria in 
articulo mortis impertienda, tolerari potest praxis, qua semel in 
plurali numero et proprio genere admonentur insimul plures 
moribundi de his, quae Benedictus XIV (Conslit. Pia Mater) prae- 
mittenda praescribit, et dicuntur preces et orationes eadem Con- 
stitutione designatae; ipsa vero formula, quae incipit a Dominus 
noster Jesus Christus » etc. usque ad verba « tibi concedo in 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen», singulariler 
singulis pronuntiatur (Decr. iO Junii 1884; cf. Beringer, tom. I, 
pag. 51 o). 

§ V. 

FACULTAS SUBDELEGANDI CONCESSA EPISCOPIS. 

597. Juxta Constit. Benedictinam Pia Mater, Episcopus sub- 
delegare potest ad Benedictionem papalem cum indulgentiae ple- 
nariae applicatione in articulo mortis, suis dioecesanis impertien- 
dam, unum vel plures Sacerdotes saeculares aut regulares, quot- 
quot pro numero animarum necessarios esse prudenter judica- 
verit. Consultius tamen est, si subdelegatio fiat singulis speciatim 
et in scriptis (Decr. 23 Nov. 1878. N. 440). 

Potest Episcopus subdelegare omnes Parochos speciatim ruri 
degentes, non autem omnes suae dioecesis ConfessaiHos (Decr. 
23 Sept. 177o. N. 237 ad 8™). 


264 PARS  II.  DE  INDULGENTIiS  IN  SPECIE. 

598. Quoad Moniales Episcopus subdelcgare debet earum Con- 
fessarium ordinarium. Palet ex Brevi, quo ab Aposlolica Sede 
concedilur Episcopis facultas subdelegandi Sacerdoles ad imper- 
liendam fidelibus in articulo mortis constitutis praedictam Bene- 
dictionem. In hujusmodi enim Brevi apponitur haec clausula re- 
strictiva: a quoad Moniales autem, illarum Confessario ordinario 
communicare valeat». 

Porro ex hac clausula restrictiva non pauca dubia exorta 
sunt, quae S. Congregationi Indulgentiarum sequenti modo propo- 
sita sunt solvenda: 

Siatuitne (praedicta clausula) tale munus invalide quoad 
illas exerceri a quolibet Sacerdote (etiam Vicario Generali) de- 
putato ad hanc Benedictionem impertiendam, sive omnibus et 
singulis fidelibus in tota dioecesi, sive Monialibus tantum, sive 
specialiter Moniali hic et nunc aegrotanti, nisi sit illarum Con- 
fessarius ordinarius? Si ita sit, quisnam est ille Confessarius 
ordinarius? An qui jurisdictione in illas gaudet ordinaria? an 
monasterii, de quo agitur, Confessarius ordinarius? Seu Con- 
fessarii ordinayni, si plures sint? An Monialis aegrotae Confes- 
sarius actualis, sive ejus qui ante morbum, quo laborat, Con- 
fessiones exceperit, sive non? Sive sit monastei^ii Confessarius 
ordinarius, sive non? 

S. Congregalio ad omnes istas interrogationes simphciter re- 
spondit: Facultas pro Confessario ordinario tantum (Decr. 23 
Sept. 1775. N. 237 ad 9^). 

599. Praefata clausula « pro Monialibus vero Confessariwn 
ordinarium » apphcanda est etiam Moniahbus improprie dictis, 
cum votis nempe simphcibus (ut sunt hodie in Galha et ahbi), 
degentibus nihilominus in claustris sub clausura episcopah tan- 
tuni, dummodo tamen Confessarius ordinarius in domo, in qua 
dictae Sorores degunt, habeatur. 

Item saepedicta clausula apphcanda est etiam iis puellarum 
sive Sororum Communitatibus, quae vota emittentes simplicia non 
habent clausuram, ut 'sunt permuUa Instituta rehgiosa operibus 
charitatis vel educationis juventutis dedita: dummodo tamen puel- 
lae vivant in communitate ad formam Monialium, et Confessa- 
rium ordinarium habeant; secus, Negative (Decr. 2 Dec. 1868; 
Rescr. auth. N. 408, pag. 324). 


CAP.  III.  BKNEDICTIO  APOSTOLICA. 265 

§ VI. 

DISPOSITIONES IN MORIBUNDIS ET TEMPUS COMMUNICANDI 
EIS INDULGENTIAM PLENARIAM. 

600. Hubrica Rilualis Rornani dicit: n Benedictio in ariiculo 
mortis cum soleat impertiri post Sacramenta Poenitentiae, Eu- 
charistiae, et Extremae Unctionis » etc. His verbis indicatur tum 
lempus magis congruum, tum praxis quae ordinarie servatur in 
dicla Benedictione moribundis impertienda, nisi tamen necessitas 
urgeat, aliudve expostulet. 

601. Porro invocatio saltem mentalis SS. Nominis Jesu, de 
qua fit mentio in Brevibus ad Episcopos de hac Benedictione mis- 
sis, praescribitur, quamdiu aegrotus suae mentis est compos, ut 
conditio sine qua non pro omnibus Christifidelibus ad indulgen- 
liam vi istius Benedictionis lucrandam (Decr. 23 Sept. 1775. 
N. 237 ad 7°^; 22 Sept. 1892, apud Collect. S. C. de Prop. Fide, 
N. 2174, pag. 876). 

Eamdem indulgentiam lucrantur etiam simpliciter continti 
(ideo neque confessi, neque SS. Communione refecti), nisi Pontifex 
in sua concessione Confessionem, vel aliud simile requirat (Decr. 
23 Apr. 1675. N. 9 ad 3°^). 

Ergo Confessio et Communio, etsi ab infirmo recipi debeant 
si est ei possibile, non constituunt tamen conditionem necessariam 
ad validitatem indulgentiae in articulo mortis. Et sane neque in 
Bulla Pia Mater, neque in Raccolta Sacramentorum susceptio 
praescribitur. 

602. Ad formam Bullae Benedicti XIV, Benedictio in articulo 
mortis cum applicatione indulgentiae plenariae potest, si sit peri- 
culum in mora, concedi tum valide, tum licite, iis qui etiam cul- 
pahiliter non fuerunt ab incepto morbo Sacramentis refecti vel 
Poenitentiae, vel Eucharistiae, vel Extremae Unctionis, vel nullo 
horum, subitoque vergunt ad interilum (Decr. 23 Sept. 1775. 
N. 237 ad 5"^). 

603. Moribundus tamen paratus esse debet ad acceptandum 
a Deo quidquid ei placuerit, et mortem ipsam patienter obeun- 
dam in satisfaclionem poenarum, quas peccando promeruit. « //oc 
enim praecipue opus, ait Benedictus XIV in Bulla Pia Mater, in 


:2G6 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

hujtismodi articulo constitutis imponimus et injungimus, quo 
se ad plenariae indulgentiae fructum consequendum praeparent 
atquc disponant ». 

604. Indiilgentia plenaria in articuln niortis accipitur in vero 
lantuin mortis arliculo, non in praesumpto (Decr. 23 Apr. 167b. 
N. 9 ad r). 

Videlicet: eo temporis momento acquiritur, quo mors realiler 
sequitur, nempe quando anima a corpore separatur. Quando igitur 
Sacerdos Benedictionem imperlit, indulgentia adhuc suspensa ma- 
net, quod est singulare hujus indulgentiae dumtaxat, diim cete- 
rae indulgentiae eo inslanli acquiruntur, quo omnes praescriptae 
conditiones fuerint adimpletae. Articulus vero praesumptus habe- 
tur, ut dicunl, quando medicorum aliorumque judicio infirmus 
putalur brevi morituriis, sed revera non moritur. 

605. Quia indulgenlia in arliculo mortis effecturn suum sor- 
titur, non cum Benedictio Apostolica accipitur, sed in exitu vitae, 
consequitur, quod si infirmus convaluerit, nihil obtinet. Qaae 
modo dicta sunt, referuntur ad momentum acquirendi indul- 
gentiam, non ad tempus impertiendi per Sacerdotem Benedictio- 
nem Apostolicam, quae infirmo jus tribuit eam acquirendi. Ad 
hanc Benedictionem infirmo conferendam non est expectandum il- 
lud tempus, quo aegrotus vix sui compos, impar evadit ad eos 
animi motus eliciendos, quos Rituale Romanum praescribit. Id ex 
dicendis melius patehit, et specialiter ex sequenti declaratione: 

Postulatum est: Utrum Benedictio Apostolica cum indulgentia 
plenaria in articulo mortis dari possit post collata extrema Sacra- 
menta, cum periculum quidem mortis adest, non tamen imminens? 

S. C. resp. : A/firmative: quam responsionem ex rei "SATVhx 
pro omnibus aegrotis Christifidelibas in mortis periculo consti- 
tutis valere dixerunt Emi Patres; et Summus Pontifex hanc re- 
sponsionem approbavit (Decr. 19 Dec. 1883; apud Acta S. Sed. 
vol. XVIII, pag. 414). 

§ VII. 

QinBUS DANDA EST BENEDICTIO APOSTOLICA 
CUM INDULGENTIA PLENARIA. 

606. Indulgenlia plenaria in articulo mortis cunctis petenti- 
bus est concedenda (Decr. 23 Apr. 1675. N. 9 ad 2'°). 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 267 

Nempe concedenda est illis infirmis in periculo morlis exi- 
stentibiis, qui vel illam petierint, dum sana mente et integris 
sensibus erant, seu verisimiliter petiissent, vel dederint signa con- 
trilionis; impertienda iisdem est, eliam si postea linguae, cetero- 
rumque sensuum usu sint destituti, aut in delirium vel amen- 
tiam inciderint. Item, si sit periculum in mora, concedi potest iis, 
qui etiam culpahiliter non fuerunt ab incepto morbo Sacramen- 
tis refecti, subitoque vergunt ad interitum. 

Kxcommunicatis vero, impoenitentibus, et qui in manifesto 
peccato mortali moriuntur, est omnino deneganda  (Ritual. Rom.). 

607. Quaesitum est: An Benedictio cum indulgentia plenaria 
juxta Const. Benedicti XIV Pia Mater, impertienda sit piceris, 
qui defeclu aetatis primam Communionem necdum instituerunt? 

Resp. : Affirmative (S. Rit. Congr. 16 Dec. 1826, apud Colle- 
ctanea S. Congr. de Prop. Fid. N. 1138). 

At vero hujusmodi responsum intelligendum est de pueris, 
qui sint rationis capaces, quique proinde peccare possunt. Id 
patet tum ex natura rei, lum ex quodam responso a Secretaria 
S. C. I. dato sub die 9 Julii 1832, quod refertur a P. Beringer, 
tom. I, pag. 511, nota 1. 

608. Postulatum esl etiam : Utrum indulgentia plenaria in ar- 
ticulo mortis concedi possit damnatis ad mortem, dum ad illam 
subeundam ducuntur, vel eadem die qua eam subituri sunt? 

Resp.: Affirmative, cum fieri poterit (Decr. 10 Aug. 1841; 
Collect. S. C. de Prop. Fid. N. 1141). 

§ VIII. 


INDULGENTIA PLENARIA IN ARTICULO MORTIS 
VARIIIS TITULIS LUCRARI POTEST. 


609. Indulgentia in articulo mortis non solurn per Benedictio- 
nem Apostolicam seu per ministerium Sacerdotis moribundis con- 
ceditur, sed etiam sine Sacerdotis ministerio ex atiis titulis ea 
potest ab ipsis moribundis obtineri, nempe: 

a) Si possideant, secumque habeant aliquod objectum pium, 
v. g. crucem, crucifixum, numisma, coronam, apostolicis indulgentiis 
dilatum. Aegroti hujusmodi res sacras aut secum habere debent, 


268 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

vel, ut ait S. Alphonsus lib. VI, n.  534, prope lectum, quamvis 
eas nec videant, nec langanl. 

b) Si gestent aliquod scapulare approbatum, cui fuerit ap- 
plicala indulgentia plenaria in articulo mortis. 

c) Si sint Sodales alicujus Ordinis religiosi (vid. n. 591), ex 
Bulla Romanus Ponlifex Pauli V, qui plenariam indulgentiam con- 
cessit cuilibet Religioso (et Religiosae Moniali) in vero mortis ar- 
ticulo constituto, si vere poenitens et confessus ac sacra Commu- 
nione refectus, vel quatenus id facere nequiverit, saltem contritus 
Nomen Jesu ore, si potuerit, sin autem corde, devote invocaverit. 

d) Item si sint Sodales alicujus Confraternitatis, puta SS. 
Rosarii, vel B. M. Virginis de Monte Carmelo. 

e) Si frequenter in vita elicuerint actus virtutum theolo- 
galium, nempe fidei, spei el charitalis (n. 248), vel SS. Nomen Jesu 
invocaverint (n. 264), vel in honorem S. Angeli Custodis saepe re- 
citaverint precem Angele Dei (n. 423) etc. 

Optima proinde et valde commendanda fidelibus est praxis, 
qua quisque morlis horam frequenter animo recogitans, non solum 
adprecetur Deum ut sit propitius in transitu ad aeternitatem, sed 
propositum saepe renovet recipiendi, quantum in se est, in illo extre- 
mo et terribili momento, omnia sanctae Religionis subsidia, omnes- 
que, quoad licet, indulgentias, ne secus ei conlingat quod Doclor 
Navarrus pronuntiavit, ut scilicet « moriatur plenus Bullis, et va- 
cuus Indulgentiis ». 

§ IX. 

BENEDICTIO APOSTOLICA IN EODEM MORTIS ARTICULO 
UNA TANTUM VICE IMPERTIRI POTEST. 

610. Benedictio Apostolica in articulo mortis cum applicatione 
indulgentiae semel tantum, eadem permanente infirmitate etsi diu- 
turna, impertiri potest. Potest autem pluries impertiri, si infirmi 
convaluerint, ac deinde quacumque de causa in novum mortis pe- 
riculum redeanl (Decr. 23 Sept. 1775. N. 237 ad 6«^; 24 Sepl. 
1838. N. 263 ad 2°^; 12 Pebr. 1842. N. 300). 

Item, non licet iterum applicare indulgentiam in articulo mor- 
lis, eo quod aegrotus eam accepit in statu peccati mortalis, vel re- 
lapsus est in peccatum, vel Extremam Unctionem aut absolutionem 
denuo recepit (Decr. 20 Junii 1836. N. 257 ad 7""). 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 269 

611. Non potest infirmus, in eodem mortis arliculo, pluries 
lucrari iniliilgentiam plenariam in articulo morlis a pluribus Sa- 
cerdotibus facullatem habentibus impertiendam (Decr. 5 Febr. 1841 
in una Valentinen. N. 286 ad 7*"). 

Hac resolulione praejacta, duo sequentia dubia proposita sunt 
enodanda Sacrae Congregationi Indulgenliarum: 

l'' Utrum vi praecedentis resolutionis pro/i«6i7irm ^^X infirmo, 
in eodem mortis periculo permanenti, impertiri pluries ab eodem 
vel a pluribus Sacerdolibus hanc facuUatem habentibus, indul- 
gentiam plenariam in articulo mortis, quae \u\go Benedictio papalis 
dicitur? 

2'' Utrum vi ejusdem resolutionis item prohibitum sit, im- 
pertiri pluries infirmo in iisdem circumstantiis ac supra constituto, 
indulgentiam plenariam in articulo mortis a pluribus Sacerdotibus 
hanc facultatem ex diverso capite habentibus, puta, ratione ag- 
gregationis Confraternitati SS. Rosarii, sacri Scapularis de Monte 
Carmelo, SS. Trinitatis elc. 

S. C. resp.: Affirmative ad utrumque, firma remanente re- 
solutione in una Valentinen. sub die 5 Febr. 1841. Quam reso- 
lutionem Summus Pontifex Pius IX approbavit et confirmavit (Decr. 
12 iMartii 1855. N. 362). 

612. Ex dictis patet ralio harum decisionum. Indulgentia enira, 
de qua agitur, non acquirilur nisi in exitu vitae, in ipso instanti 
mortis, quando nempe anima separatur a corpore. Ergo semel 
impertita per Benedictionem Apostolicam, quaelibet reiteratio esset 
prorsus inulilis. Pro acquisitione hujusmodi indulgentiae per prae- 
dictam Benedictionem jam collatae a Sacerdote legitime ad hoc 
deputato, aliud non requiritur ex parte morientis, nisi ut sit in 
statu gratiae dum exhalat animam, et ut ceteras conditiones praevie 
expleverit. 

Hinc ante aetatem Benedicti XIV, formula qua utebantur Sa- 
cerdotes in applicanda moribundis indulgentia plenaria, quaeque 
passim citatur ab Auctoribus et etiam videri potest in antiquis 
Breviariis Franciscanis, haec vel similis erat: Auctoritate D. N. 
J. C... concedo tibi omnem illam indulgentiam peccatorum tuo- 
rum, quam concedere possum virtute privilegiorum Apostolico- 
rum: si tamen hac vice moriaris; alias eam tibi reservo pro 
vero mortis articulo. In nomine Patris et Filii etc. (Vid. Theod. 
a Spir. S. p. II, pag. 205). 


270 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Kx qiia formula patet, quod, absolute loquendo, Benedictio 
hujusruodi semel dala sulTicere posset ut Hdelis, sanus deinde 
factus, indulgentiam plonariam lucretur (dummodo rite sit dispo- 
situs) cum in verum morlis articulam inciderit, iicet hic post 
longum tempus eveniat. At sancta Mater Kcclesia ad consolationem 
filiorum morientium permittit, ut in tali casu reiterelur formula 
super eodem Christifideli. 

613. Ex eo quod indulgentia plenaria in articulo mortis semel 
tantum acquiri potest, non est inferendum, quod diversa pietatis 
opera, quibus adnexae sunt indulgentiae pro articulo mortis, inu- 
liha evadant moribundis, ac ideo inutiliter multiphcentur tituli ad 
eamdem indulgentiam lucrandam. Nam preces sive pietatis et de- 
votionis opera maxime conferunt ad excitandos in moribundis 
fidei, spei et charitatis sensus; eos disponunt ad ipsam mortem 
aequo ac libenti animo de manu Domini suscipiendam, ac simul 
adjuvant ad augendam fiduciam in Christi et Sanctorum merita. 
Ex quo fit, ut ipsi mehus ac perfectius se praeparent ac disponant 
ad consequendam in articulo mortis indulgentiam plenariam, re- 
missionem nempe omnium peccatorum. 

Insuper contingere etiam potest, ut fidelis in extremo agone 
laborans non lucretur ex tali titulo indulgentiam plenariam, quia 
non adimplevit juxta praescriptum aliquam conditionem, forsan 
in illo morbi statu nimis onerosam, ut esset ex. gr. recitatio Credo 
'vel Salve Regina; dum econtra acquirere eam poterit ex alio titulo 
per actum faciliorem, v. g. per invocationem SS. Nominis Jesu 
corde saltem factam post susceptionem Sacramentorum (Cf. Beringer, 
lom. I, p. o21). 

Praeterea evenire quoque potest, ut Sacerdos, parum perilus, 
non adhibeat praescriptam formulam vel non habeat legitimam 
facuilatem impertiendi Benedictionem in articulo mortis; quibus 
in casibus indulgentia nulla foret. At moribundus aeque eam acqui- 
rere poterit, si ex alio tituio ad eam, quae sit lata, jus habeat. 
Tituli ergo diversi pro iucranda induigentia plenaria nuliatenus 
dici possunt inutiles ex eo, quod eadem in articuio mortis semel 
tantum acquiri possit. 


CAP.  III.  RKNEDICTIO  APOSTOI.ICA. 271 


§X. 


FINIS CONCESSIONIS PRAEFATAE INDULGENTIAE ET AN SIT 
ANIMABUS PURGATORII APPLICABILIS. 

614. Finis Suiiiinorum Ponliricum hujusmodi gratiam conce- 
denlium est, ut decedentibus nihil supersit post hanc vitam mor- 
talem purgandum ; ac per consequens Summi Pontifices eam pec- 
catorum remissionem impertiunlur, quae (quantum est ex se) 
ellicaciam habeat perducendi illos vere contritos de peccalis ad 
aeternam beatitudinem slatim possidendam ^^Theod. a Sp. S. pars 11, 
pag. 204). 

615. An sit applicabilis animabus Purgatorii? Ex fme modo 
enuntiato, quo pia Maler Ecclesia movetur ad largiendam filiis 
suis plenariam indulgentiam in articulo mortis, jure infertur, eam 
non defunctis, sed morientibus tantummodo esse applicabilem. Ut 
defunctis quoque esset applicabilis, oporteret ut Summus Pontifex 
id concederet. At Decreta supra allata et concessionis finis, quem 
indicavimus, ostendunt talem pro defunctis concessionem non esse 
factam. Insuper a Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 
17 Martii 1886 exiit Epistola, qua expresse declarabatur, indul- 
gentiam plenariam in articulo mortis non esse applicabilem animabus 
Purgatorii, sed juxta mentem Summorum Pontificum eam esse 
favorem omnino personalem, qui ipsi fideli in exitu vitae ap- 
plicatur. In illa epistola dicebatur: 

(( Questa (indulgenlia in articulo mortis) per altro, almeno 
come plenaria e pienamente non si puo lucrare cJie una sola volta, 
non essendo essa dpplicabile, a modo di suffragio, alle anime 
sante del Purgatorio, perc/w personale al moribondo giusta la 
mente del Sommo Pontefice cJie la conceden. Hujus epistolae 
mentionem etiam facit cl. P. Beringer, tom. I, pag. 521-522. 

616. Ab hac lamen generali dispositione exceplio facienda esse 
videtur quoad fideles illos, ([ui actum Jieroicum cJiaritatis emi- 
serunt. Juxla enim naturam hujus actus, fideles qui eum emittunt, 
offerre Deo debent pro animabus Purgatorii omnia opera satis- 
factoria, quae ipsi, quoad vixerint, peragent; nec non omnia suf- 
fragia, quae post mortein quomodocumque eis obvenire poterunt. 
Declaratum est autem, quod inter opcra satisfactoria, quae in actu 


27"2 PARS  11.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 


heroico cbarilalis ofTerunlur pro animabus Purgatorii, comprehen- 
duntxir etiam indidgentiae, quae eisdem appbcabiles declaralae 
sunl, et iusuper quod praedicto actui non satisfit ab iis, qui sibi 
reservare volunt indulgentias, quae 'pro vivis conceduntur; nam 
liae quoque indulgentiae sunt defunctis applicandae (vid. n. 448 

sqq.). 

Verum haec exceptio, auctoritate Apostolicae Sedis facta, non 
infirmat, sed potius confirmat regulam generalem, quod scilicet in- 
dulgentia plenaria pro articulo mortis concessa, ex mente Ponti- 
ficum non defunctis, sed ipsis tantum morientibus sit applicabilis. 

§ XI. 

CONCESSIONES ET DECLARATIONES PRO LOCIS MISSIONUM. 

617. Ne Christifidelibus, in locis Missionum in qualibet orbis 
parte degentibus, el in ultimo vitae discrimine constitutis, ea spi- 
ritualia auxilia desint, quae Calholica pia Mater Ecclesia filiis suis 
a saeculo recedentibus solet misericorditer impertiri, Summus Pon- 
tifex Clemens PP. XIV omnibus et singulis Pairiarchis, Archie- 
piscopis, Episcopis, Vicariis apostolicis, nec non Praefectis seu 
Superioribus Missionum, lam Cleri saecularis quam regularis, in 
dictis locis Missionum modo existentibus, seu quocumque tempore 
extituris, peramanter concessit facultatem impertiendi Benedictionem 
cum indulgentia plenaria fidelibus praedictis ad extremum agonem 
redactis, cum ea etiam extensione, ut facuUatem hujusmodi Sa- 
cerdotibus et respectivis Missionariis eorum jurisdictioni subjectis, 
pro locis tamen suarum dioecesum, vel pro Missionum districtibus 
tantum, communicare possint et valeant, dummodo in hac Bene- 
dictione impertienda servelur formula praescripta a s. m. Benedicto 
XIV in Const. data 9 Apr. 1747, quae incipit Pia Mater (S. C. 
de Prop. Fid. 5 Apr. 1772; vid. cl. Bucceroni, Enchiridion mo- 
rale, pag. 204). 

618. Quoniam autem facile continget, ut aliqui ex praedictis 
Christifidelibus ex hac vita decedant, quin Ecclesiae Sacramentis 
fuerint muniti, et absque Sacerdotis cujuslibet assistentia, ideo 
Sanctitas Sua, ex ubere apostolicae benignitatis fonte, etiam illis 
plenariam indulgentiam elargitur, si contriti Nomen Jesu corde 
saltem invocaverint, et mortem de manu Domini,  ea qua decet 


CAP.  III.  BENEDICTIO  APOSTOLICA. 273 

chrisliana animi demissione et spiritus hninilitate, susceperint, ani- 
mamque in manus Creatoris sui commentlaverint. Quae postrema 
Decreti pars, ut Christifidehbus omnibus innotescat, eam in suis 
dioecesibus ac missionibus Antislites et Superiores memorati, iden- 
tidem, et praesertim sanctae Visitationis tempore, pubhcare curent 
ac salagant (Decr. eod.). 

619. « Juxta Induhum a S. Sede concessum, Missionarii omnes 
habent per communicalionem facultatem elargiendi indulgenliam 
plenariam in articulo mortis constitutis. Verum cum raro inveniant 
fideles praecise in articulo mortis constitutos, inde fit ut alii dictam 
indulgentiam elargiantiir iibi tantum est mortis pe^iculum, licet 
proxime admodum non videatur imminere; alii vero juxta vigoron 
verbo7'um non applicant, nisi quo tempore agonia videtur pro- 
xima; et tunc, quando non observant tam proximum morlis pe- 
riculum, sive ope medalliorum quibus, auctorilate S. Sedis, hujus- 
modi indulgentiae adnexae sunt, quae fidelibus dant, sive invoca- 
tione SS. Nominis Jesu, prout concessum est a pluribus Summis 
Pontificibus, monent fideles ut conditiones apponant, quibus tantum 
beneficium consequi mereantur. Si S. C. determinare censeat cui 
pacto potius adhaerendum, omnes quotquot sumus praesto erimus 
S. Sedis judicio ». 

Resp. Ad id quod inter Missionarios controvertitur de tempore 
impertiendae indulgentiae plenariae constitutis in mortis articulo, 
S. C. censuit « eam temporis circumstantiam satis esse ut rite 
conferatur, quae suffcit Extremae ipsi Unctioni conferendae, 
cum nempe infirmus vi morbi cernitur ad interitum vergere. Neque 
proximius agoni tempus expectandum esse, quo aegrotus vix sui 
compos, ad eos plane animi motus edendos impar est quos Rituale 
Romanum efllagitat, ut tanti beneficii, sicut Extremae Unctionis, 
fructus uberius percipiatur. Quamobrem Missionariorum debito fore, 
post adbibitam infirmo sacramentalem Unctionem, eumdem excitare 
ad ea animo concipienda, quae in eodem Rituali libro leguntur, 
mox vero tam msigni beneficio plenariae remissionis eumdem 
communire; idque tunc potissimum praestare, cum haud rever- 
suros praevident y> (S. C. S. Off. Jan. 1780, apud CoIIectanea S. 
Sedis, et Rucceroni, Enchiridion morale, pag. 205). 


18 


CAPUT IV. 
JNDULGENTIAE OBJECTIS PUS APPLICATAE. 


Explicanlur in lioc capite Indulgenliae illae, quae reales nun- 
cupanlur, ulpote quae objectis devotionis portatilibus sunt adnexae. 

ARTICULUS  I. 

CORONAE, ROSARIA, CRUCES, CRUCIFIXI, PARVAE STATUAE, 
NUMISMATA IN GENERE. 

§1. 

NOTITIA HISTORICA PIORUM OBJECTORUM. 

Conjunctim hic agimus de hujusmodi objectis piis, quia con- 
junctim unico crucis signo benedici possunt cum apphcatione In- 
dulgentiarum Apostolicarum, et etiam quia a Summis Pontificibus 
promiscue usurpantur in Indulgentiarum elenchis, quos in princi- 
pio sui Ponlificatus edere solent. 

620. Coronae nomine, ut omnes norunt, plura significantur: 
modo enim sumilur pro ornamento regis, corona regalis; modo 
pro signo victoriae, corona triumphalis; modo pro signo laeti- 
tiae, ut quando die nuptiarum sponsorum capita, ut moris est in 
aliquibus iocis, florum sertis decorantur; modo pro honore, glo- 
ria, gaudio, mercede etc, ut quando dicitur: Gloria et honore 
coronasti eum; vel juxta illud Pauli ad Philippenses: Fralres mei 
charissimi et desideratissimi, gaudium et corona mea. 

Inlerdum coronae nomine intelligitur etiam se^Hes precum, 
id est pium exercitium cum opportunis devotisque considerationi- 
bus, quod haud exigit coronam materialem. Sic in Raccolta ha- 
bentur coronae sive coroilae (vulgo coroncine) SS. Cordis Jesu, 
iramaculatae Conceptionis, Immaculati Cordis B. M. V. etc. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 275 

Jamvero ob quamdani similitudinem vel analogiam cum 
descriplis coronis sive objectis, etiam grana seu globuli, plerum- 
que rolundi vel ovales, ex ligno, vel ebore, aut coralio, sive ex 
plantarum fruclibus confecli, ac inler se filo vel catenula conjun- 
€ti, coronae nomen obtinuerunt. 

Praedicta corona etiam Rosarii nomine nuncupari solet, quia 
sertum quoddam exhibet, veluti variis roseis flosculis eleganter 
contextum. 

621. Quoad orHginem talium coronarum valde disputant in- 
ler se eruditi. Sunt qui earum usum antiquissimum, imo Ecclesiae 
exordio coaevum censent, a Cbristifidelibus invectum pro compu- 
tandis 150 Pater noster, quae praesertim ab Hebraeis ad Chri- 
slum conversis loco 150 Psabnorum recitabantur. — Fertur 
etiam, penes quosdam Monachos in more fuisse, ut in recitandis 
tercenlis precibus, has computarent per lapillos in sinu coliectos, 
ita ut prece una absohita, unum lapillum in terram projicerent, 
et sic gradatim (Cfr. Theod. a Sp. S. part. II, pag. 217). 

Ahi autem Scriptores putant, Coronarum usum saeculo XI vel 
XII inter fideles introductum fuisse. Quia coronis utebantur (ne 
memoria in supputatione deficeret) ad computandas praesertim 
Oraliones Dominicas, nempe Pater noster, exinde accidit, ut co- 
ronae passim vocarentur Paternostralia, vel signa Paternostra- 
lia; fabricatores autem coronarum, Paternostrarii (Cf. Moroni, 
Dizionario di erudizione). 

Videbimus infra, coronas fere omnes, de quibus in hac tra- 
ctatione agitur, ab ahquo rehgioso Ordine in majori parte originem 
habuisse. Unde fit, ut respectivus Ordo privilegio gaudeat bene- 
dicendi proprias coronas, eisque apphcandi indulgentias, nec non 
ahis Sacerdotibus extra proprium Ordinem eamdem facultatem 
concedendi. 

622. Numismatum usus antiquissimus est, quem constat vi- 
guisse eliam apud Gentiles, qui in iis sculpere solebant efiigiem 
suorum Imperatorum. Etiam Summi Pontifices ad perennandam 
memoriam alicujus magni eventus, puta, Anni sancti, exaltationis 
ad Summum Pontificatum, Canonizationis Sanctorum etc, solebant 
numismata cudere. 

Numjsmata, prout a nobis hic accipiuntur, quaeque etiam me- 
daliae nuncupari solent, sunt ea quae impressam habent imagi- 
ncm C/iristi Bedemptoris seu ejus Crucis, vel beatae Mariae 
Virginis, vel Sanctorum. 


276 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

De Crucibus et Crucifixis nihil est dicendum quod cuilibet 
Christifideli non sit notum. Christus est Redemptor noster, salus 
nostra ; Crux vero signum reparationis humanae, vexillum glo- 
riosum christiani nominis. 

623. Piis objectis nunc memoratis etiam  parvae Statuae  no- 
viter adjectae fuerunt, quae  ut  benedictionis  et  indulgentiarum 
sint capaces, repraesentare debent vel Dominum nost7'um Jesum 
ChiHstum, vel B. Mariam Virginem, vel  Sanctos  canonizatos, 
sive in martyrologio Romano descriptos, 

624. Usus ditandi indulgentiis praedicta objecta, praesertim 
numismata, coepit circa saeculum XVI. Theodorus a Sp. S. ad 
rem ita scribit: « Quamvis indulgenliarum realium, de quibus 
agimus, exordium S. Pio V, vel Paulo !V sit antiquius (quod in 
praesentiarum inquirere nec possumus, nec opus est); hoc unum 
pro certo rejcipiendum ducimus: Summos Pontifices non consue- 
visse numismatibus indulgentias applicare ante saeculum XVI, cum 
non reperiatur hujusmodi concessionis in sacris antiquioribus hi- 
storiis memoria » (Part. II, pag. 209). 

625. Cum agitur de piis objectis mox descriptis, prae oculis 
habeantur Decreta S. Sedis de Libris prohibitis, et de rebus ac 
indulgentiis item prohibitis. Hujusmodi Decreta Indici Librorum 
prohibitorum inveniuntur praeposita. Pro re nostra sequentia ad- 
notare sufficiat: 

1. Indulgentiae omnes concessae coronis, seu calculis, cru- 
cibus, et imaginibus sacris ante Decretum Clementis VI 11, anno 
1597 editum de forma indulgentiarum... revocatae sunt, atque 
apocryphae habendae, nisi ab iisdem Summis Pontificibus aut 
eorum successoribus renovatae ac confirmatae fuerint (Loc. cit. 
§ III, n. 9). 

2. Indulgentiae concessae coronis S. Birgittae ab Alexandro 
VI declarantur apocryphae, et nullius roboris ac momenti; sine 
praejudicio tamen indulgentiarum a Leone X dictis coronis con- 
cessarum VI idus Julii 1515 (Ibid. n. 10). 

3. Indulgentiae concessae crucibus S. Turibii ab Urbano 
VIII tamquam falsae habendae sunt (Ib. n. 11). 

4. RosayHa quaecumque de novo inventa aut invenien- 
da, sine opportuna S. Sedis facultate, quibus authenticum rosa- 
rium Deo et B. Virgini sacrum antiquaretur, prohibentur (Ib. § IV, 
n.  8). 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 277 

626. Advertendum esl, non omnia objecta quae benedicuntur 
indulgentiis quoque ditari posse, etiamsi a Summo Pontifice be- 
nedicantur. Multa enim sunt, quae henedictionis quidem, non 
autem iyidulgentiarum sunt capaces. Sat est consulere Rituale 
Romanum, ubi plurimae inveniuntur benedictionum formulae, ac- 
commodatae objectis, quae indulgentiis ditari nequeunt. Sic bene- 
dicuntur personae, animalia, vesles, panis, vinum, fructus, novae 
domus, naves, fontes, ignis etc. (vid. n. 558 sqq.). 

Non est nostrum de his Renedictionibus agere, sed tantum de 
indulgentiis, quae applicari possunt coronis, rosariis, crucibus, 
crucifixis, numismatibus et parvis statuis. De hujusmodi objectis 
ita pertractabimus, ut prius normas generales, quae sciUcet omni- 
bus praefatis objectis apphcantur, exponamus; deinde vero ea, 
quae cuilibet in particulari sunt propria. 

§ n. 

MATERIA OBJECTORUM ET SUBJECTUM IMAGINUM. 

627. Materia objectorum, generatim, debet esse solida, non 
fragilis. « In facultate concessa benedicendi coronas, rosaria, cru- 
ces, numismata etc. et iisdem applicandi indulgentias, expresse di- 
citur, quod ab hujusmodi benedictione Sanctitas Sua rejicit ima- 
gines sive impressas, sive depictas, nec non cruces, crucifixos, 
parvas statuas, numismata, vulgo medaglie nuncupata, quae 
ex ferro (modo ferrum non amplius excluditur), stamno, plumbo, 
velex fragili materia facilisque consumptionis conficiuntur (Decr. 
29 Febr. 1820. N. 249). 

Unde deducitur, a praedicta benediclione cum applicatione in- 
dulgentiarum non excludi pia objecta ex ligno, quod non sit fra- 
gile, ex ebore, coralio, concha (madreperla), ex succino flavo 
fambra giallaj, alabaslro, marmore, similibusque materiis solidis 
conflatis. Imo, juxta responsum S. Congregationis Indulgentiarum 
de die 1 Aprilis 1887, possunt etiam applicari indulgentiae ima- 
ginibus et statuis ex Carton-Madera confectis; siquidem haec 
materia praesefert duritiem ligno majorem (Apud Nouv. Rev. Theol. 
tom. XX, p. 27; cf. Reringer, tom. I, p. 331). 

628. Verum a praedicta benedictione cum applicatione indul- 
gentiarum non rejiciuntur coronae  seu rosaria, quae ex ferro, 


278 PARS  TI.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

stamno, plurnbo, vel ex fragili materia facilisque consumptionis 
conficiuntur (Decr. sup. cit. N. 249 ad 1™). 

Fossunt etiam applicari indulgentiae coi^onis ex vitro seu cry- 
stallo confectis, dummodo globuli sint ex vitro solido atque com- 
pacto (Decr. eod. ad 2™). 

Item, indulgentiae applicari etiam possunt coronis precaloriis 
ex chalibe polito (acciajo polimentatoj factis (Decr. 22 Martii 
1839. N. 271 ad 2»"). 

Archiepiscopi quoque et Episcopi, dum adnectunt indulgen- 
tiam quadraginta dierum imaginibits seu statuis ab ipsis desi- 
gnandis, lucrandam a visitantibus, seu recitantibus ante eas non- 
nullas praescribendas orationes, tenenlur servare Apostolicas ordi- 
nationes circa fragilitatem objectorum, quibus non sunt adne- 
ctendae indulgentiae (Decr. 24 Jan. 1846. N. 333). 

629. Subjectum imaginum. Imagines (parvae statuae et numi- 
smata) repraesentare debent Sanctos, qui veljam consueta forma 
canonizati, vel in martyrologiis rnte probatis descripti fuerint 
(Summarium Leonis Pp. XIII penes Rescr. auth. pag. 34o). 

Etiam Sacra Rituum Congregatio sub die 16 Junii 1674 sta- 
tuit: Indulgentias non esse concedendas in posterum, nisi San- 
ctis descriptis in martyrologio, et canonizatis (GardeUini, N. 2704). 

Attamen praedictae indulgentiae apphcarl etiam possunt ilhs 
numismatibus, quae duphcem imaginem, Sancti videlicet et Beati 
praeseferunt (Decr. 22 Dec. 1710. N. 32). 

Ad rem Theodorus a Spiritu Sancto: Sicut numismatibus ex 
una parte Sancti canonizati vel in martyrologio descripti imaginem, 
ex aha vero templum aut quid simile repraesentantibus citra du- 
bium apphcari possent indulgentiae; ita possunt, si habeant ex 
una parte expressam imaginem Beati, ex aha Sancti canonizati 
(Part. II, pag. 233). 

§ in. 

RITUS SERVANDUS IN APJ>LICATIONE INDULGENTIARUM 
OBJECTIS PIIS. 

630. Ad indulgentias apphcandas crucibus, rosariis etc. alius 
ritus non est necessarius, praeterquam signum crucis a Sacer- 
dote, qui hanc facultatem accepit, factum (Decr. 11 Apr. 1840. 
N. 281 ad 5°^). 


CAP.  IV.  INDUr.GENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 279 

Excipitur casus, quo aliqua specialis formula fuerit pro ali- 
quo ex piis objectis expresse praescripta. 

Quando in indulto existit clausula: In forma Ecclesiae con- 
sueta, (etiam tunc) sufjleit signum crucis manu efformare super 
res benedicendas absque pronuntialione formulae benedictionis, et 
sine aspersione aquae benedictae (Decr. 7 Jan. 1843. N. 313 ad 2°"). 

Notum est, Summum Pontificem descripto modo benedicere 
cruces, coronas, aliaque pia objecta, quae ei pro benedictione et 
applicatione indulgenliarum exhibentur. 

631. Recentioribus temporibus solet S. Sedes concedere una 
simul cum facultate applicandi objectis piis indulgentias aposto- 
licas, etiam facultatem applicandi coronis indulgentias, quae di- 
cuntur S. Birgittae. Formula qua in praesens utitur S. Congregatio 
Indulgentiarum, dum hujusmodi  facultales elargitur, est sequens: 

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepo- 
sita, utendo facultatibus a SSmo Domino Nostro sibi specialiter 
tributis, potestatem facit Oratori, dummodo ad excipiendas sacra- 
mentales Confessiones sit approbatus, benedicendi privatim extra 
Urbem ac de consensu Ordinarii loci Coronas, Rosaria, Cru- 
ces, Crucifixos, parvas Statuas ac Numismata, eisque appli- 
candi Indulgentias a Sanctitafe Sua concessas, ut in postremo 
Elencho edito tijpis S. C. de Propaganda Fide die 23 Februarii 
1878, nec non applicandi Coronis precatoriis Indulgentias a 
S. Birgitta nuncupatas. Praesenti ad quinquennium valituro etc. 

Alia formula a descripla parum discrepans habetur penes De- 
creta authentica N. 271. 

632. Sacerdos qui obtinuit dictam facuitatem, applicandi sci- 
licet indulgentias Apostolicas et indulgentias S. Birgittae, potest 
eas apphcare unico eodemque crucis signo, et hoc sive facultas. 
sit obtenta uno tantum Rescripto, sive duobus distinctis. Sat erit 
igitur, ut Sacerdos intendat binis facultatibus uti, facultate nempe 
applicandi indulgentias Apostolicas et facuUate applicandi eodem 
tempore, eodemque crucis signo indulgentias S. Birgittae (Cf. Nouv.. 
Rev. Theol. tom. XiX, pag. 679; tom. XXVIII, pag. 172)! 

Advertendum est, praefatum signum crucis debere esse rei^grw 
tale, non motum quemcumque manus, ut interdum videre arci- 
dit, ne, ita faciendo, periculo nulhtatis exponatur ipsa benedictio 
cum amissione indulgentiarum (Guerra, II Tesoro delle Indulgenze, 
m- 89). 


280 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

633. Infertur ex dictis, quod in benedicendis praedictis obje- 
ctis, eisque applicandis indulgentiis, nec ulla benedictionis formula, 
nec aquae benedictae aspersio, nec alius ritus exigitur praeler 
signum crucis. Verum ab hac regula dantur exceptiones. « Per 
praefatas enim declarationes non comprehenditur nec benedictio 
coronarum seu rosariorum S. Dominici, quae a PP. Ordinis 
Praedicatorum, nec henediclio coronarum Septem Dolorum, quae 
a PP. Ordinis Servorum Mariae benedicuntur ». Unde S. Congre- 
gatio declaravit ac statuit: 

Pro coronis Rosarii, et Septem Doloruni servandam esse for- 
mulam, cum responsa Sacrae Congregationis dierum 11 Aprihs 
1840 et 7 Januarii 1843 (vid. n. 630) non comprehendant casus, 
de quibus agitur in proposilo dubio (Decr. 29 Febr. 1864. N. 401). 

Formula pro coronis Rosarii et Septem Dolorum servanda est 
ad valorem, etiamsi facultas eas benedicendi et ditandi indulgen- 
tiis obtenta sit directe ab Apostohca Sede (Decr. eod.). 

Etiam ad apphcandas indulgentias Crucifixis Viae Crucis, 
non requiritur ut adhibeatur formula benedictionis, neque ut Cru- 
cifixi hujusmodi aspergantur aqua benedicta, nec ahus ritus qui- 
cumque, sed sufficit signum crucis factum a Sacerdote facultatem 
habente praedictos Crucifixos benedicendi, cum intentione apph- 
candi indulgentias Viae Crucis. Id eruitur ex Decretis supra citatis 
n. 630 (Cf. Instruct. de Stat. Viae Crucis, n. 51). 

Perpensis expositis, statui potest tamquam regula generalis, 
quod ad applicandas indulgentias pietatis objectis, de quibus 
agimus, sufficiat signum crucis, dummodo specialis formula 
praescripta non fuerit pro aliquo speciali objecto. 

634. Qui obtinuit facuUalem benedicendi cruces, sacra numi- 
smata et coronas precatorias cum apphcatione indulgentiarum, non 
potest ea facultate uti publice, v. g. in ecclesia vel oralorio coram 
fidehbus inibi congregatis, et res benedicendas manu tenentibus, 
si in Jndulto facultatis sit clausula privatim (Decr. 7 Jan. 1843. 
N. 313 ad 1"^). 

Item Sacerdos, qui habet facultatem applicandi tantum pri- 
vatim indulgentias piis rebus, non potest in fine officii pubhci 
apphcare indulgentias iisdem rebus depositis super aliquo altari, 
quod designavit (Decr. 6 Maji 1852. N. 359 ad 2""). 

635. Coronae deprecatoriae, numismata sacra, cruces etc, an- 
tequam singulis personis distribuantur, possunt valide benedici in 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 281 

GLOBO cum applicatione indulgentiarum, ita ut indulgentias adnexas 
possit quisque lucrari. (Decr. 12 Martii 1855. N. 363). 

§ IV. 

EIDEM PIO OBJECTO APPLICARI POSSUNT INDULGENTIAE 

DIVERSAE. 

636. Uni et eidem rei, puta, uni coronae, possunt applicari 
indulgeniiae diversae, v. g. indulgentiae dictae Apostolicae, et 
indulgentiae dictae S. Birgittae, dummodo ad eas lucrandas re- 
noventur opera injuncta iterahilia (Decr. Urb. et Orb. 29 Febr. 
1820. N. 249 ad 3^"). 

Dictum est: Dummodo ad eas lucrandas renoventur opera 
injuncta iterahilia. Non enim per unam eamdemque coronae re- 
citationem acquiri possunt, in exposito casu, tum indulgentiae 
apostolicae, tum indulgentiae S. Birgittae, sed dupiex ejusdem co- 
ronae recitatio necessaria est ad eas omnes lucrandas. Recitatio 
enim coronae est utique opus iterabile, quod tale non esset ex. 
gr. sacra Communio in eadem die. 

637. Ut autem uni et eidem rei applicari possint indulgentiae 
diversae, requiritur ut objectum pium sit capax ad eas recipien- 
das: requiritur nempe, ut ohjecta haheant eamdem, vel similem 
formam. Exinde sequentia inferuntur: 

1. Uni et eidem Crucifixo applicari possunt tum indulgen- 
liae Apostolicae, tum indulgentiae Viae Crucis, quin necesse sil pro 
his et illis applicandis duos liabere Crucifixos. Crucifixi enim eam- 
dem habent formam externam. 

2. Parvae statuae S. Petri (quae simihs sit magnae sta- 
tuae ejusdem Apostoh in Basihca Vaticana existenti), cui pro osculo 
pedis adnexa fuerit a Summo Pontifice indulgentia quinquaginta 
dierum, applicari etiam possunl indulgentiae Apostolicae. 

3. Una eademque corona, puta, quinque vel sex decadum, 
apta est ad recipiendas indulgentias coronae Apostolicae, coronae 
Crucigerorum, Hosarii S. Dominici et coronae Birgittinae. Hujus- 
modi enim coronae habent similem vel quasi simitem formam. 

4. Ob eamdem rationem Coronae Franciscanae septem 
decadum applicari possunt indulgentiae diversae, quibus gaudent 
coronae modo commemoratae. At indulgentia  plenaria, rccitationi 


282 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

ejusdem coronae Franciscanae adnexa, nequit ab extraneis Ordini 
Franciscano acquiri: ea enim est exclusive propria Ordinis Se- 
raphici. 

0. Coronae quae exterius habent formam propriam et ab 
aliis diversam, ut sunt coronae Domini, Qainque Plagarum, Se- 
ptem Dolorum etc, minime possunt indulgentiis Rosarii S. Do- 
minici, vel coronae S. Birgittae ditari. Cum enim illae non deca- 
dibus constent, sed partibus ac precibus variis, ut suo loco vide- 
bimus, sequitur eas non esse aptas ad recipiendas indulgentias 
aliarum coronarum, quas modo nominavimus, nempe Rosarii 
S. Dominici, et Coronae S. Birgittae. — Et vicissim hae ultimae 
incapaces censentur ad recipiendas indulgentias coronarum formae 
diversae, ut sunt illae superius cilatae, videlicet coronae Domini, 
Quinque Plagarum, et Septem Dolorum. (Cf. Guerra, pag. 89; 
Beringer, tom. [, pag. 330). 

6. Verum, omnibus et singulis coronis modo enuntiatis 
applicari proculdubio possunt indulgentiae Apostolicae; siquidem 
hujusmodi indulgeotiae acquiruntur non solum per recitationem 
iinius ex praefatis coronis, sed etiam eas deferendo in propria 
persona, vel apud se, v. gr. in cubiculo, retinendo uti simplex 
objectum pium, adimpletis tamen diversis operibus injunctis. 

638. Notandum est, Reiigiosos Ordinis Praedicatorum non be- 
nedicere rosaria, nisi haec conslent quinque, vel decem, vel quin- 
decim decadibus. Unde in parvo libello, quo Magister Generalis 
praedicti Ordinis concedit Sacerdotibus extraneis facultatem bene- 
dicendi rosaria, expresse dicitur: Rosaria benedicenda debent om- 
nino quinque, vel decem, vel quindecim decenariis coalescere. 

§ V, 

DECLARATIONES PRO HABENTIBUS FACULTATEM 
BENEDICENDI PIA OBJECTA. 

639. In facultate a S. Sede concessa benedicendi pro numero 
mille cruces, crucifixos, numismata elc. haec verba pj^o numero 
mille non sunt intelligenda de mille crucibus, mille crucifixis, mille 
numismatibus etc, sed de mille in totum (Decr. 29 Maji 1841. 
N. 291 ad en 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTiS  PIIS  APPLICATAE. 283 

Porro facuUas applicandi objectis piis indulgentias, olim con- 
cedi solebat, ut etiam deduci potest ex enuntiata declaratione, 
pro determinato numero objectorum; hodie vero concedi solet 
pro aliquo determinato tempore. 

640. Qui nblinuit facultatem benedicendi coronas precatorias, 
iisdemque indulgentias impertiendi, non \mhei absque speciali pri- 
vilegio facultatem quoque benedicendi et ditandi indulgentiis co- 
ronas Domini, vulgo dictas Camaldulensiiim (Decr. 29 Maji 1841, 
X. 291 ad 7°^). 

641. Nequit Episcopus, vel alius quicumque Praelatus, cru- 
cibus, coronis, sacris imaginibus a Papa vel Sacerdote legitima 
facultate munito benedictis, novas adnectere indulgentias, nisinovae 
conditiones adimplendae praescribantur (Decr. 12 Jan. 1878. N. 
438 ad r). 

Si ergo Episcopus nova opera pietatis seu novas conditiones 
adimplendas praescribat, utique potest novas adnectere induigen- 
lias supramemoratis objectis a Papa vel Sacerdote facultatem ha- 
■^ bente benedictis. Minime autem potest Episcopus eidem rei vel 
eidem actui pietatis, cui jam antecessor indulgentias adnexuit, 
novas indulgentias applicare. Patet ex responso S. Congregationis 
ad dubium sequens: Potestne Episcopus eidem rei vel eidem actui 
pietatis, cui jam antecessor indulgentias adnexuit, novas indul- 
gentias applicare? 

S. Congregatio respondit: Negative (Dec. eod. ad 3""). 

642. Qui obtinet facultatem ab Apostohca Sede benedicendi 
cruces, numismata etc. non lenetur eam exhibere Ordinario, nisi 
aliter disponatur in obtenta concessione. Ita decisit S. Congregalio 
in responso ad dubium: Utrum qui obtinet diversas facuUates ab 
Apostohca Sede, scilicet altaris privilegiati personahs, erigendi sta- 
tiones Viae Crucis, benedicendi cruces, numismata etc, debeat 
exhibere dictas facuUates Ordinario, etiamsi nuUa mentio facla sit 
in concessionum Bescriptis? 

S. Congregatio respondit: Afjirmative quoad Viae Crucis ere- 
ctionetn; Negative relate ad alias facultates, nisi aliter dispo- 
7iatur in obtentis concessionibus (Decr. o Febr. 1841. N. 286 
ad 2""). 

Hodie tamen solet Apostolica Sedes, ut patet ex formula quam 
sub n. 631 retulimus, exigere consensum Ordinarii, ut quis legi- 
time uti possit facuitate applicandi indulgentias objectis pietatis. 


284 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Advertendum, etiam Regulares indigere consensu Ordinarii 
loci ut praedicta pielatis objecta benedicere possint. Super re du- 
bium sequens propositum fuit S. Congregationi  Indulgentiarum : 

Bme Pater. Frater Marcolinus Cicognani Procurator generalis 
Ordinis Praedicatorum. ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus expo- 
nit: in Litleris Apostolicis in forma Brevis, quibus Regularibus 
concedi solet facultas benedicendi Coronas, Rosaria etc, haberi 
verba: de consensu Ordinarii tui; in Rescriptis vero S. Congre- 
gationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, quibus eadem 
facultas iisdem Regularibus conceditur, legi tantum verba: de con- 
sensu Ordinarii. 

Tum humillimo Oratori, tum nonnullis ahis Rehgiosis Viris, 
verba Ordinarii tui, et Ordinarii absque addito, dubium inges- 
serunt, cujus solutio modo petitur. Dubium est: 

Utrum nomine Ordirmii, cujus in casu requiritur con- 
sensus, intelligendus sit localis Superior Ordinis, ad quem per- 
tinet Regularis, qui facultatem ohtinuit henedicendi Coronas, 
Rosaria etc, aut potius Superior ecclesiasticus dioeceseos, intra 
cujus limites idem Regularis reperitur? 

Eadem S. Congregatio, die 22 Juhi 1886, proposito dubio 
respondit : 

Ad primam partem, Negative; ad secundam pai^tem, Affw- 
mative (Analecta ecclesiast. ann. III, pag. 28). 

Quoties vero agatur de exercenda praedicta facultate intra 
septa tantummodo sui Conventus vel domorum Residentiahum, suf- 
ficit licentia Superioris Regularis vera jurisdictione pollentis in 
suo Ordine, uti sunt Abbates, Provinciales, vel Generales Ordinum 
(S. C. I. Decr. 2 Jan. 1888, penes loc. cit. pag. 29). 

643. Qui habet facuhatem benedicendi cruces, rosaria etc, 
eisque apphcandi indulgentias, etiam pro seipso cruces et rosaria 
benedicere potest, hisque utendo sibi quoque indulgentias lucrari 
potest (Decr. 16 Juhi 1887, apud Act. S. Sedis vol. XX, pag. 63 
ad VI; Act. Ord. Min. anno VI, pag. 133). 

644. Rosaria et Coronae promiscue accipienda sunt: unde 
qui accepit facultatem benedicendi tercentum coronas precatorias 
cum applicatione indulgentiarum divae Birgittae nuncupatarum, eo 
ipso facuUatem accepit benedicendi totidem rosaria loco corona- 
rum (Decr. 23 Sept. 1775. N. 237 ad 2«^). 

Praedictae facultati benedicendi totidem rosaria loco corona- 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 285 

rum niinime obstat, quod rosaria quindecim constent decadibus, 
et coronae quinque tantuni, ila ut tercentum rosaria nongentis 
coronis aequivaleant (Decr. eod. ad 2*"). 

Hic est notandum, quod stricto sensu dicuntur Rosa^ia si ex 
quindecim decadibus constent; Coronae, si ex quinque, licet usus 
illa et istas promiscue usurpet. 

645. Quando in Rescriplo alicujus supplicationis conceditur fa- 
cultas pro benedicendis coronis, intelligi debent quaecumque co- 
ronae et rosaria cum communicatione indulgentiarum in formula 
impressa dumtaxat contentarum (Decr. 21 Jan. 1747. N. 161 ad 1""). 

Intelligi nempe debent quaecumque coronae et 7'osaria quoad 
formam externam, sive constent quinque, sive quindecim decadibus, 
sive aliam formam externam habeant, cum communicatione tamen 
indulgentiarum, quae continentur in elencho edito a Summo Pon- 
tifice dumtaxat: non autem cum communicatione indulgenliarum, 
quae sunt propriae coronae S. Dominici, Septem Dolorum etc. 
Brevius: cum communicatione indulgentiarum Apostolicarum 
dumtaxat. 

646. Quando in Rescripto alicujus supplicationis conceditur 
facultas benedicendi numismata, in hujusmodi facultate compre- 
henditur etiam facultas benedicendi a^uces, etiamsi non expri- 
matur (Decr. eod. N. 161 ad 2""). 

Item, in facultate benedicendi cricces seu numismata cum 
applicatione indulgentiae plenariae in articulo mortis, etsi nulk 
de eo fiat mentio, subauditur hoc additum, cum applicatione 
omnium indulgentiarujn (Apostohcarum) in elencho recensitarum 
(Decr. 23 Sept. 1775. N. 237 ad 3"^). 

647. Indulgentia crucifixis concessa cadit solum in Christum 
ex aere, ligno, vel ex alia quacumque materia confectum, ita ut 
possit ex una cruce in aham transferri absque periculo amit- 
tendi indulgentiam ipsi collatam (Decr. 11 Apr. 1840. N. 281 
ad 6™). 

648. Indulgenlia coronis et rosariis concessa apphcatur non 
filo aut catenulae, sed granis. Hinc si accidentaliter vel ex indu- 
stria rumpatur vel renovetur filum seu catenula, indulgentiae re- 
manent, quamvis grana disjungantur et commisceantur (Decr. 10 
JaD. 1839; Acla pro Societ. SS. Ros. vol. I, pag. 45). 

649. Non possunt applicari indulgentiae coronis, seu annulis 
argenteis, vel  aureis, in  quibus sculpti  sunt globuli decem ad 


28G TARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

recilandum Rosarium, vel terliam ejus partem (Decr. 20 Junii 1836. 
N. T67 ad 5"^). 

Quoad istos annulos, Episcopus Bouvier ita scribebat ad Sum- 
mum Pontificem: Apud Beigas et Gallos et apud alios forsan po- 
pulos, mos invaluit, ut loco coronarum precaloria^^um, seu ro- 
sariorum B. M. V., saepius utanlur fideles quibusdam aureis 
vel argenteis annulis per proslranlem crucem et alia decem gib- 
bera seu prominentias distinctis, sicrjue iisdem quinquies aut 
decies quinquies volutis, coronas vel rosaria perficiant. Insuper 
expetunt dicti fideles, ut istiusinodi annuli benedicantur, iisque 
applicentur, sicut et ipsis coronis et rosariis, consuetae indul- 
gentiae, etiam S. Birgittae nuncupatae. Quaerit igitur a Sanctitate 
Vestra cum omni humililate praedictus Episcopus Cenomanensis 
orator, utrum praedicti annuli aeque ac verae coronae precatoriae 
aut rosaria benedici possint cum applicatione indulgentiarum con- 
suetarum, etiam S. Birgitlae dictarum, ab iis scilicet Sacerdotibus, 
qui talem a S. Sede Apostolica obtinuerunt, vel in posterum obti- 
nebunt facultalem ? 

Responsum negativum datum fuit ab Emo Cardinali Praefecto 
S. Congregationis Indulgentiarum sub die 23 Julii 1836 (Vid. Be- 
ringer, toin. I, pag. 332). 

§ VI. 

REQUISITA PRO ASSEQUENDIS INDULGENTIIS 
IN USU PIORUM OBJECTORUM. 

650. Statui potest tamquam regula generalis, quod ille solus 
indulgentias piis objectis adnexas lucratur, qui ea rite possidet et 
praescriptas preces vel opera adimplet. Quoad vero recitationem 
coronae cum aliis fidelibus, generatim pariter dici potest, quod 
illi soli indulgentias lucrantur, qui coronam benedictam manu 
tenent et in recitatione ad/iibent. Constat ex responso ad hoc 
dubium: 

An, quando possessor coronae Domini, vel crucis, cui appli- 
catae sunt indulgentiae Viae Crucis, preces praescriplas recitat 
una cum aliis, qui sibi non habent sive coronam, sive crucem tali 
privilegio ditatam, possint adstantes et simul recitantes easdem 
indulgenlias lucrari, quas lucratur possessor coronae, seu crucis? 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 287 

S. Congregalio respondit: Negative absque speciali faculiaie 
(Decr. 29 Maji 1841. N. 291 ad 12"^). 

651. Haec specialis facultas indulta esl a S. Sede Apostolica 
pro recitaiione coronae seu rosarii Ordinis Praedicatorum. Si- 
quidem Snmmus Pontifex Pius IX concedere dignatus est, ut omnes 
utriusque sexus Christifideles rosarium, vel terliam saltem ejusdem 
partem in communi recitanies lucreniur indulgentias, licet manu 
non teneant rosarium benedictum, ac sufficere, ut una tanium 
persona, quaecumque ea sit ex communitate, illud manu ieneat, 
eoque in recilatione de more ulatur. Ilanc autem expresse addidit 
condilionem, quod fideles omnes, ceteris curis semotis, se com- 
ponant pro oratione facienda una cum persona, quae tenet co- 
ronam, ut rosarii indulgentias lucrari queant (Decr. 22. Jan. 
1858. N. 384). 

652. Summus Pontifex Leo XIII praefatum Indultum extendere 
dignalus est ad Crucifixos Viae Crucis, ita ut omnes Christifi- 
deles praescripta viginti Pater, Ave et Gloria in communi reci- 
tantes, lucrari valeant induigentias Viae Crucis exercitio adnexas, 
licet manu non teneant Crucifixum benedictum, ac sufficiat, ut 
una tantum persona, quaecumque ea sit ex communitate, illum 
manu teneat, ceterique omnes, ceteris curis semotis, se compo- 
nant pro oratione facienda una cum persona, quae tenet Cruci- 
fixum (Rescrip. 19 Jan. 1884, penes Rescr. auth. pag. 682). 

653. Ex eo, quod ad lucrandas indulgentias rosarii S. Do- 
Uiinici requiralur, ut suo loco videbimus, meditatio mysteriorum 
vitae, mortis, et resurrectionis Domini nostri Jesu Christi, se- 
quentia dubia exorta sunt: 

1"* Quando coronis B. M. V. de licentia S. Sedis Apostoficae 
applicata fuit benedictio cum indulgentiis sanctae Birgittae nun- 
cupatis, fideles illas coronas recitanles ienenturne mediiari quin- 
decim mysleria D. N. Jesu Christi, ut indulgentias percipere 
valeant? S. Congregatio resp.: Negative (Decr. 1 Jufii 1839. N. 273 
ad 1""). 

2" Daturne eadem obligatio mysteria meditandi, quando co- 
ronis applicata fuit benedictio cum indulgentiis ordinariis? 

Resp. : Negative, si benedictio respiciat indulgeniias consueias, 
quae citaniur ut in e lenc ho elc. (scihcet indulgentias Apostohcas); 
Affirmative, si coronae benedicantur cum indulgentiis pro reci- 
tatione Rosarii (Decr. eod. ad 2'"). 


288 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

654. Fideles, qui non intendunt recitwre coronam precato- 
riam, recitant quasdam preces manu tenentes coronam sive Do- 
mini, sive beatae Virginis, el grana volvunt, non lucrantur pro 
unoquoque Pater, vel Ave, vel Credo, vel alia oratione easdem 
indulgentias, quas lucrarentur pro iisdem precibus, si recitarent 
coronam precaloriam (Decr. 29 Maji 1841. N. 291 ad 8"). 

655. Vi benediclionis crucifixis, numismatibus etc. impertitae, 
non intelligitur privilegio gaudere altaria, ubi hujusmodi objecta 
collocata fuerint, neque pariter Missas, quas Sacerdos eadem secum 
deferens celebraverit (Bened. XIV, Decr. 19 Aug. 1752, et Leo XIII 
in suo elencho Indulgentiarum). 

656. Idem Summus Pontifex Leo XIII vetat, ne qui morien- 
tibus adsistunt, benedictionem cum indulgentia plenaria in arti- 
culo mortis iisdem impertiantur cum hujusmodi Crucifixis, ahsque 
peculiari facultate in scriptis ohtenta, cum salis in id provisum 
fuerit a Summo Pontifice Benedicto XIV, in Constitutione Pia Mater 
(Loc. cit.). 

657. Quamvis cum pi^aedictis Crucifixis haud liceat mori- 
hundis impertiri Pontificiam Benedictionem, tamen certum est, 
inter indulgentias Apostolicas concessas iis, qui aliquod ex supra- 
dictis objectis retinent et pia opera ad eas assequendas durante 
viia impleverint, adnumeratur etiam indulgentia plenaria in 
articulo mortis, dummodo fidelis « in mprtis articulo constitutus 
animam suam devote Deo commendaverit, atque... paratus sit ob- 
sequenli animo a Deo mortem oppetiri, vere poenitens, confessus 
et S. Communione refectus, et si id nequiverit, saltem contritus 
invocaverit corde, si labiis impeditus fuerit, SS. Nomen Jesu (Leo 
Xlll, loc. cit.). 

§ VII. 

CESSATIO INDULGENTIARUM PIIS OBJECTIS ADNEXARUM. 

658. Amittuntur indulgentiae adnexae ohjectis henedictis, 
quando haec suhstantialiler mutantur, sive quoad materiam, sive 
quoad formam. Hinc si numisma ex. gr. ita consumatur, ut efii- 
gies impressa seu sculpta non amplius conspici possit, benedictio- 
nem et indulgenlias amittiL Audiatur P. Theodorus a Spiritu Sancto: 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OnJECTIS  PIIS  APPJJCATAE. 289 

Qnaeres: An per fractionem numismatis, seu rosarii per- 
eant indulgentiae? 

Respondemus cnm distinctione: Si parva sit fractio, puta 
funiculi, seu paucorum calculorum, aut fibulae numismatis, 7ion 
perire indulgentias, quia adhuc quoad formam moralem eaedem 
res mobiles perseverant. Secus vero si numisma notabiliter fran- 
geretur, ut Sancti imaginem non referret, quia idein numisma 
moraliter minime remaneret (Part. II, pag. 230). 

659. Si rumpatur cor^onarum filum, sive voluntarie, ut catenis 
nectantur, sive involuntarie et fortuito id accidat, vel etiam si 
globuli quatuor aut quinque deperdantur ; coronae indulgentias 
non amittunt, quia eaedem perseverant quoad formam moralem 
(Decr. 10 Jan. 1839, apud Prinzivalli, n. 482; vid. supra n. G48). 

Hujusmodi quatuor vel quinque globulis deperditis vel fractis, 
possunt alii substitui, licet id non sit necessarium (Guerra, pag. 90). 

660. Juxta Theodorum a Spiritu Sancto (loc. cit.) si coronae 
globuh seu calculi successive frangerentur vel perderentur, et 
statim fieret aliorum substitutio, indulgentiae non amitterentur; 
novi siquidem traherentur ad unitatem numericam ejusdem coronae 
seu rosarii, et corona semper eadem mo7'aliter remaneret. 

E contrario, indulgentiae proculdubio cessarent, si insimul 
et eodem 77i077iento deperderetur 7iotabilis nume^^us calciUo7nt77%, 
ex. gr. 7nedietas coro7iae. Tunc enim corona substantiahter mu- 
laretur, nec amplius dici posset morahter eadem ac antea. 

661. Alexander PP. VII declarat et decernit, quod quaecumque 
coronae, rosaria, grana, calcuh, cruces, numismata (^nedaglie vulgo 
nuncupatae) et sacrae imagines cum indulgentiis, quae a Sanctitate 
Sua concessae sunt vel in posterum concedentur, no7i tra^iseant 
persona7n illorum, quibus ab eodem SSmo co7icessae faerint, 
aut quibus a praedictis de ordine ejusde^n SS77%i prima vice 
fuerint distributae, ita ut a 7iemi7ie aliis comi^iodato vel pre- 
cario concedi possi^it, alioqui^i carea7it indulgentiis co7icessis. Ac 
aliqua re ex praemissis, ut praefertur, benedicta, deperdita, 
altera pro ea subrogari nullo modo possit, quacumque conces- 
sione in contrarium non obstante elc. (Decr. G Febr. lGo7, in append. 
Decr. aulli. pag. 447, IV). 

Observantia hujus Decreti semper praecipitur a Summis Pon- 
tificibus in Indnlgentiarum elenchis a se .editis. In elencho Leonis 
XIII haec habentur: 

19 


290 PARS  11.  DE  INDULGENTllS  IN  SPECIE. 

Jubet deinde idem Siimmus Pontifex, indulgentias Clnistifide- 
libus concessas, qui retinent aliquod ex praedictis objectis, juxta 
Decretum s. m. Alexandri VII, editum die 6 Febr. 1Gd7, 7wn trans- 
ire personam illorum pro quibus benedicta fuerintj vel illorum 
quibus ab iis prima vice fuerint distributa; et si fuerit omissum 
vel deperdilum unum alterumve ex iisdem objectis, nequire ei 
subrogari aliud ad libitum, minime obslantibus quibusvis privilegiis 
et concessionibus in contrarium ; nec posse pariter commodari vel 
precario aliis tradi ad hoc ut indulgentiam commimicent, secus 
eamdem indulgentiam amittent; itemque recensita objecta benedicta, 
vix dum Pontificiam benedictionem receperint, nequire venundari, 
juxta Decretum S. Congr. Indulg., editum die 5 Junii 1721 (Vid. 
Rescr. aulb. pag. 348). 

662. Ad pleniorem cognitionem rei, de qua agimus, juvat se- 
quentis facti expositionem cum respectivo responso transcribere : 

Solent nonnulli in iis Urbis locis, in quae rustici plerique 
operam locaturi turmatim conveniunt, christianae fidei rudimenta 
Iradere. Inter alia vero, quibus homines ad pias cohortationes au- 
diendas... aUiciunt, sacris quibusdam munuscuhs utuntur; frequen- 
lissime vero numismata illa distribuunt, quibus SSmus D. N. 
Pontificiam benedictionem impertitus est. Non raro autem accidit, 
ut rustici, qui semel sacrum numisma susceperunt, concionibus 
deinde adesse recusent, id in causam afiferentes, quod datum sibi 
numisma sulTiciat, nec aha, quae sibi tradenda essent, dislribuere 
valeant: norunt enim, quod, si praedictum numisma ab aho ac- 
ceptum alteri tradatur, indulgentia careat. Quapropter iUi, quibus 
maxime cordi est catechismi opus uberrimo sane animarum fructu 
susceptum, in dies magis magisque prosequi, aegre ferentes, plures 
ea de causa christianae doctrinae pabulo destitui, humihter pe- 
tunt ab hac S. Congregatione declarari: 

An ratione aliqua fieri possit, quod rustici, quibus ab ora- 
toribus numismata traduntur, eadem suis aut consanguineis aut 
amicis absque indulgentiae detrimento deferre valeant? 

Verba formulae, quibus statuitur, ut numismala aUis Iradila 
indulgentiis careant, sunt quae sequuntur: 

« In distribuendis hujusmodi coronis, crucibusque etc. eo- 
rumque usu SSmus servari jubet Decretum f. r. Alexandri VII 
editum sub die 6 Febr. 1657^ nimirum, ut coronae, cruces, ro- 
saria, numismata, quae  vulgo  « medaglie »  nuncupantur,  et 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. !291 

*sanctae imagines cum praefatis indulgentiis benedictae, non 
transeant perso7iam illorum, quibus a Sanctitate Sua concessae 
sunt, aut quibus ab his prima vice distribuuntur, neque com- 
modari aut precario dari possunt, alioquin careant indulgentiis 
jam concessis » . 

S. Congregatio, die 19 Jan. 1711, proposilo dubio respondit: 

Servetur formula Decreti f r, Alexandri PP.  VII. 

Eadeni re iterum proposita, S. Congregatio die 23 Febr. 1711 
respondit: i^egative (Decr. auth. N. 34). 

663. Ad tramitem praescriptionum Summorum Pontificum S. 
Congregatio Indulgentiarum plures edidit de hac materia declara- 
tiones, quarum nonnullas hic subjungimus: 

Coronae, cruces, numismata etc. in proprium usum ac- 
cepta, non possunt sine amissione indulgentiarum aliis tradi 
vel commodari. 

Quando quis cruces, nuraismata, coronas etc. cum applica- 
tione indulgenliarum benediclas sibi proprias fecit et iis usus 
fuit cum intentione lucrandi indulgentias, non potest eadem alias 
tradere (Decr. 12 JuUi 1847. N. 344 ad 2°^). 

Vi decreti de non commodandis coronis, indulgentiae conces- 
sae coronis S. Birgittae nuncupatis adhuc durant, si dictae coronae 
commodentur dumtaxat ad enumerandos calculos, seu ad reci- 
tationem orationum (Decr. 13 Febr. 1745. N. 151). 

Coronae, si praestentur seu commodentur ad coronam sim- 
pliciter recitandam, indulgentias non amittunt; sed amittunt, si 
commodenlur ad indulgentias lucrandas. Ut enim pereant indul- 
gentiae coronis aliisque rebus mobihbus aCfixae, requiritur finis 
dandi vel praestandi pro indulgentiarum communicatione (Decr. 
10 Jan. 1839, apud Prinzivain, N. 482). 

Unica igitur ratio, ob quam amittuntur indulgentiae, est finis 
in proprietario piorum objeclorum transmittendi seu communicandi 
aliis dictas indulgentias, contra expressam prohibitionem Sum- 
morum Ponlificum, qui pluries decreverunt: Indulgentias Christi- 
fidelibus concessas, qui retinent aliquod ex praedictis objectis, 
non transire personam illorum, pro quibus benedicta fuerint, 
vel illorum, quibus ab iis prima vice fuerint distributa (Leo 
PP. XUI in elencho Indulg.). 

Amittunlur pariter indulgentiae etiam pro personis Rehgiosis, 
quae propriis Constitutionibus vel ex usu obstrictae remanent sin- 


29^ PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

gulis annis, nediim vestes et cellulas atque alia hujusmodi invicem 
comniutare, sed etiam coronas et sacra numismata (S. C. Indulg. 
Decr. 9 Jun. 1721 ; Acta pro Societ. SS. Ros. vol. I, pag. 44, n. 104). 

664. Si fuerit amissum vel deperditum unum alterumve ex 
iisdem objectis, nequit ei suhrogari aliud ad libitum. 

Haec verba reperiuntur inserta in catalogo Indulgentiarum 
Apostolicarum, ut suo loco videbimus. Si quis proinde objecto de- 
perdito vel fracto vel essentialiter mutato aliud ad arbitrium 
subrogaret, hoc nullatenus indulgentiis gauderet. Ut hujusmodi 
objectum ad hbitum subrogatum indulgentiis ditetur, requiritur 
ut ab habente facultatem benedicatur cum appHcatione indulgen- 
tiarum. 

Consequitur, non lucrari indulgentias eum, qui utitur objecto 
sive invento, sive in haereditatem habito, nisi eidem objecto de 
novo apphcentur indulgentiae. Indulgentiae enim objectis devotio- 
nis adnexae non transeunt personam illorum, pro quibus benedi- 
cta fuerint. 

665. Verum, si quis ex haereditate plura ex praedictis obje- 
ctis reciperet, quae certe constat defunctum non in proprium usum 
habuisse, sed ut ahis distribueret, posset ipse haeres ea distri- 
buere sine indulgentiarum detrimento. Tunc enim haeres subro- 
garetur defuncto, ut simplex rerum distributor (Guerra, pag. 87; 
Beringer, tom. 1. pag. 334). 

666. Objecta pia indulgentiis ditata non possunt vendi. Res 
indulgentiis dilatae Iradi debent fidehbus omnino gratis; ita ut 
si ahquid quocumque titulo sive pretii, sive permutationis, sive 
muneriSy sive eleemosynae requiratur, vel accipiatur, indulgentiae 
ex hoc amittuntur (Decr. 16 Julii 1887, apud Acta S. Sed. voL 
XX, pag. 63; Act. Ord. Min. ann. VI, pag. 133 ad 3^). 

Hinc ad dubium: An qui emit cruces, numismata etc. ut ea 
distribuat postquam benedicta fuerint cum apphcatione indulgen- 
liarum, possit horum petere pretium ab accipientibus sine culpa 
vel sine periculo indulgentias amittendi : S. C. resp. : Negative 
(Decr. 12 Juhi 1847. N. 344). 

Ahter autem dicendum foret in casu, quo quis ex commis- 
sione vel mandato accepto ab aha persona, puta ab amico, eme- 
ret praedictas rcs benedicendas, quarum pretium reciperet post 
benedictionem cum applicatione indulgentiarum. Tunc enim nulla 
prorsus interveniret  venditio  seu  mercimonium.  Amicus enim^ 


CAP.  IV.  LNDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 293 

qui objeclorum emptionem amico suo commiitit, ipse est eorum- 
dem objectorum veriis 'proprietarius. Quare mandatariiis, qui 
res, nomine alterius emptas et benedictas, alteri tradit, earum pre- 
tium percipiendo, dici nullatenus potest earumdem rerum vendi- 
tor (Cf. Guerra, pag. 87). 

667. Coronae etiam Hierosolymorum indulgentias amittunt, 
quoties non dentur immediate vel mediate a persona facultatem 
habente eas distribuendi (Decr. 10. Jan. 1839, apud Prinzivalii, 
N. 482). De his coronis inferius in particulari loquemur. 

Hanc autem facullatern coronas distribuendi habet quicumque 
res benedictas recepit, ut ahis distribuat, vel qui easdem in hunc 
finem benedicendas curavit, quam distributionem exequi potest 
tum per se, tum per ahos (Guerra, pag. 8G). 

668. A S. Congregatione Indulgentiarum postulatum est: An 
amittant indidgentias cruces, coronae, rosaria, statuae etc, 
quae ante omnem usum, ab una, deinde in aliam, tertiam et 
quartam quoque manum transierinf^ Resp.: Negative (Decr. 16 
Juhi 1887, apud Acta S. Sed., et Acta Ord. Min. loc. cit. ad 3°^). 

669. Quae modo exposuimus quoad distributionem piorum 
objectorum, minime opponuntur Decreto Alexandri Pp. VII supra 
n. 6G1 relato, quo Pontifex decernit, coronas, cruces, numismata, 
sacras imagines cum indulgentiis, non transire personam illorum, 
quibus a Pontifice concessae fuerint, aiit quibus a praedictis de 
ordine ejusdem Pontificis prima vice fuerint distributae. Nam 
in postremis verbis non agitur de iis, qui praefata objecta rece- 
perunt, ut aliis distribuant, nec de primis intermediariis pro 
hujusmodi distributione facienda, sed agitur de ilhs primis fide- 
libus, qui eadem objecta in proprietatem sive in propriiim usum 
acceperunt. 

Nec pariter resolutiones supra enuntiatae opponuntur Decreto 
sub n. 6G2 a nobis ahato, quo declaratum est, non posse absque 
indulgentiarum detrimento, aUeri donari numismata, quae ahqua 
persona in praemium recepit diebus Dominicis ob suam assidui- 
tatem ac dihgenliam in adsistendo sacris instructionibus et cate- 
chismis. Siquidem S. Congregatio ad istiusmodi resolutionem eden- 
dam alia ratione mota est. Nam in exposito casu, Parochus sive 
calechista, dum rusticis diligentioribus numismata distribuit, gene- 
rahter intendit, prout rei natura satis indicat, donare objectum 
in personalem usum donatarii, minime autem ut aliis distribuat 
(Cf. Beringer, tom. I, pag. 335). 


294 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

§  VIII. 

BREVIOR CONSPECTUS RERUM EXPOSITARUM MAJORIS MOMENTI. 

670. Quae ex relatis sint praecipue retinenda, sequentibus 
nuDieris continentur: 

1. Generatim materia objectorum piorum debet esse solida, 
non fragilis, exceptis coronis seu rosariis, quae non tam rigorose 
soliditalem expostulanl. 

2. Imagines, ut parvae statuae et numismata, repraesentare 
debent Sanctos canonizatos, vel in martyrologiis approbatis de- 
scriptos. 

3. Pia objecta benedicuntur solo signo crucis, excepto casu, 
quo pro aliquo ex eisdem objectis praescripta fuerit specialis for- 
mula, ut pro rosario S. Dominici et corona Septem Dolorum, quo- 
rum respectivae formulae servandae sunt ad validitatem. 

4. Etiam ad applicandas indulgentias crucifixis Viae Crucis 
sufficit signum crucis. 

0. Qui obtinuit facultatem benedicendi pia objecta privatim, 
non potest ea facultate uti piiblice, v. gr. in ecclesia vel oratorio 
coram fidelibus, nec in fine officii publici, rebus depositis super 
aliquo altari. 

6. Coronae, numismata, cruces etc. possunt benedici m globo 
cum applicatione indulgenliarum. 

7. Uni et eidem rei possunt applicari indulgentiae diversae: 
ex. gr. rosario S. Dominici possunt applicari indulgentiae coronae 
S. Birgittae; eidem crucifixo indulgentiae Apostolicae et indulgen- 
tiae crucifixi Viae Crucis; dummodo ad eas lucrandas renoventur 
opera injnncta iterabifia. 

8. Ad id autem requiritur, ut objectum pium habeat eam- 
dem, vel similem, vel quasi similem formam. Unde v. gr. rosario 
S. Dominici nequeunt applicari indulgentiae coronae Domini, et 
vicissim. 

9. Coronae franciscanae applicari possunt indulgentiae coro- 
nae Crucigerorum, Rosarii et S. Birgittae, sed indulgentia plenaria 
coronae franciscanae adnexa nequit afiis coronis pro ceteris Christi- 
fidehbus applicari, cum ea sit exclusiva pro ReUgiosis Ordinis Se- 
raphici. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 295 

10. Verum omnibiis et singulis coronis cujuscumque formae 
externae applicari possunt indulgeniiae Apostolicae. 

11. Qui habet facultatem benedicendi cruces, rosaria etc, 
eisque applicandi indulgentias, etiam pro seipso ea benedicere 
potfcsl. 

12. Qui accepit facultatem benedicendi tercenlum coronas, eo 
ipso facultatem accepit benedicendi totidem rosaria loco corona- 
rum ; quia rosaria et coronae promiscue accipienda sunt. 

13. Indulgentia crucibus concessa cadit solum in Christum; 
coronis et rosariis impertita, non filo neque catenae applicatur, 
sed granis. 

14. Annulis argenteis vel aureis, in quibus sculpli sunt glo- 
buli decem ad recitandam coronam, non conceduntur indulgentiae. 

15. Qui recitant coronam cum aliis, generatim illi soli indul- 
gentias lucranlur, qui coronam benedictam manu tenent, excepta 
ex privilegio recitatione Rosarii vel ejus tertiae partis. Simile pri- 
vilegium indultum fnit pro crucifixo Viae Crucis. 

16. Gum crucifixis indulgentiis Apostolicis ditatis non licet 
impertire moribundis indulgentiam plenariam. 

17. Amittuntur indulgentiae objectis benedictis adnexae, 
quando haec substantiaHter mutantur sive quoad materiam sive 
quoad formam. 

18. Si coronarum grana quatuor vei quinque deperdantur, 
coronae indulgentias non amittunt, quia eaedem perseverant quoad 
formarn moralem. 

19. Res indulgentiis ditatae tradi debent fidehbus omnino 
gratis, ita ut si aliquid quocumque litulo requiratur vel accipia- 
tur, indulgentiae ex hoc amittuntur. 

20. Non autem amiltuntur, si ex praevia commissione ac- 
cepta, quis emeret objecta benedicenda, eorumdem pretium per- 
cipiendo post benedictionem cum apphcatione indulgentiarum. 

21. Res benedictae, nempe coronae, cruces, numismata etc. 
sibi ad proprium usum concessae, nequeunt alteri tradi sine 
amissione indulgentiarum. 

22. Nec possunt ahis commodari vel precario tradi ad hoc 
ut indulgentiam communicent, quin indulgentiam ipsam amittant. 

2-3. Quod si coronae commodentur simpliciter ad recita- 
tionem orationum sive ad Rosarium recitandum, indulgentias non 
amitlunt. 


296 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

V\r. Aliqiio ex praedictis objectis deperdito, nequil ei subro- 
gari aliutl ad libitum, sed novum objectum erit rite benedicen- 
duin, ut indulgentiis gaudeal. 

2o. Non gaudet indulgentiis, qui utitur objecto pio invenio, 
vel in Jiaeredilaiem babito. 

^G. Hes benedictae, quae anle omnem usum ab una, dein 
in aliam, tertiam et quartam quoque manum transierunt, non 
amittunt indulgentias. 

:27. Revera enim licitum est alteri tradere (gratis el ante 
omnem usum) res benedictas, quas quis habet cum facuUate eas 
distribuendi. 

38. Res benedictae nequeunt vendi vel permutari sine amis- 
sione indulgentiarum. 

ARTICULUS  II. 

OBJECTA PIA m SPECIE. 

Hucusque generice egimus de objectis devotionis, deque in- 
dulgentiis quibus ditantur. Modo de eisdem rebus speciatim 
sermo erit. 

§ I. 

INDULGENTIAE APOSTOLICAE SEU PAPALES APPLICATAE CRUCIBUS, 
CRUCIFIXIS, CORONIS, PARVIS STATUIS, AC NUMISMATIBUS. 

671. Indulgentiae, quas Summus Pontifex impertitur omnibus 
utriusque sexus Christifidelibus, qui retinent aiiquam ex coronis, 
rosariis, crucibus, crucifixis, parvis statuis, ac numismatibus ab 
eodeni Summo Pontifice benedictis, dici solent Indulgentiae Apo- 
stolicae; et rosaria, coronae, cruces etc. dicuntur item coronae 
Apostolicae, cruces Apostolicae etc. 

672. Quilibet PonLifex suum edit Indulgentiarum elenchum, 
qui morte ejus cessat, et post novi Pontificis electionem iterum 
confirmatur vel renovatur. Pius IX per organum Secretariae S. 
Congr. Indulg. sub die 14 Maji 18o3, Indulgentiarum elenchum 
revisum et emendatum pro majori fidelium commodo imprimi 
fecit, quique videri polest apud Acta S. Sedis (vol. I, pag. 573). 


n 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 297 

673. Elenchus autem Indulgentiarum a Piano elencho minime 
discrepans quoad substanliam, a Summo Pontifice Leone XIII edi- 
tus per organum praefatae Secretariae ejusdem S. Congregationis, 
reperitur insertus in volumine quod inscribitur Rescr. autJi. 
(Summarium I, pag. 345), quem nos hic ad htteram transcribimus. 

SUMMARIUM  INDULGENTIARUM  SUMMI  PONTIFICIS 
LEONIS  PP.  XIIL 

Monita. Ut quis valeat indulgentias lucrari, quas Summus 
Pontifex Leo XIII imperlilur omnibus utriusque sexus Christifide- 
libus, qui retinent aliquam ex coronis, rosariis, crucibus, crucifi- 
xis, parvis statuis ac numismatibus ab eadem Sanctitate Sua be- 
nedictis, reqniritur: 

1° Ut Christifideles in propria deferant persona aliquod ex 
enuntiatis objectis. 

2*" Quod si id minime fial, requiritur ut in proprio cubi- 
culo, vel alio decenti loco suae habitationis retineant, et coram 
eo devote praescriptas preces recitent. 

3° Excluduntur ab Apostohcae benedictionis concessione 
imagines typis exaratae, depictae, itemque cruces, crucifixi, par- 
vae statuae et numismata ex stanno, plumbo, ahave ex materia 
fragih seu consumptibili confecta. 

4° Imagines repraesentare debent Sanctos, qui vel jam con- 
sueta forma canonizati, vel in martyroiogiis rite probatis descripti 
fuerint. 

Hisce praehabitis, indulgentiae, quae ex Summi Pontificis con- 
cessione ab eo acquiri possunt, qui aliquod ex supradictis objectis 
relinet, et pia opera quae ad eas assequendas impleri debent, re- 
censentur. 

Quisquis saltem in hebdomada semel recitaverit coronam Do- 
minicam, vel aliquam ex coronis B. V. Mariae aut rosarium ejusve 
tertiam partem, aut divinum Officium, vel Officium parvum ejus- 
dem B. Virginis, aut fidelium Defunctorum, aut seplem Psahnos 
poenitentiales aut graduaies, vel consueveril catechesim christia- 
nam tradere, aut carceribus detentos vel aegrotos in nosocomiis 
misericordiler invisere vel pauperibus opitulari, aut Missae inter- 
esse, eamve peragere si fuerit Sacerdos: quisquis haec feccrit 
vere contritus et  peccata sua confessus ad S. Synaxim accedet, 


298 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

quolibet ex infnscriptis diebus, nempe Nativitatis Dominicae, Epi- 
phaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, itemque diebus 
festis SSmae Trinitatis, Corporis Domini, Purificationis, Annuntia- 
tionis, Assumptionis, Nativilatis et Conceptionis B. V. Mariae, Nati- 
vilalis S. Joannis Haptistae, S. Josephi Sponsi ejusdem B. Mariae 
Virginis, SS. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, 
Thomae, Phihppi, Jacobi, Barlholomaei, Matthaei, Simonis el Judae, 
Malhiae, et Omnium Sanctorum: eodemque die devote Deum exo- 
raverit pro haeresum et schismatum extirpatione, cathohcae fidei 
incremento, pace et concordia inter principes christianos, aliisque 
S. Ecclesiae necessitatibus; quohbet dictorum dierum plenariam 
indulgentiam lucrabitur. 

Quisquis vero haec omnia peregerit in ahis festis Domini et 
B. V. Mariae, quohbet dictorum dierum indulgentiam septem an- 
norum totidemque quadragenarum acquiret; quavis Dominica vel 
aho anni festo indulgentiam quinque annorum totidemque quadra- 
genarum lucrabitur: sin autem eadem aho quocumque anni die 
expleverit, centum dierum indulgentiam acquiret. 

Praeterea quisquis consueverit semel saltem in hebdomada 
recitare ahquam ex coronis aut rosarium, vel Officium parvum 
B. Mariae Virginis vel fideliura Defunctorum, aut Vesperas, aut 
Noclurnum saltem cum Laudibus, aut septem Psalmos poenitentia- 
les cum Litaniis adjectisque precibus, quoties id peregerit, centum 
dierum indulgentiam consequetur. 

Quisquis in mortis articulo constitutus animam suam devote 
Deo commendaverit, atque juxla instructionem fel. rec. Benedicti 
XIV in Constitutione quae incipit Pia Mater sub die 5 Aprihs 
1747, paratus sit obsequenti animo a Deo mortem opperiri, vere 
poenilens, confessus et S. Communione refectus, et si id nequi- 
verit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis impeditus fuerit, 
SSmum Nomen Jesu, plenariam indulgentiam assequetur. 

Quisquis praemiserit qualemcumque orationem praeparationi 
Missae vel sanctae Communionis, aut recitationi divini Officii, vel 
Officii parvi B. Mariae Virginis, toties quinquaginta dierum indul- 
genliam acquiret. 

Quisquis in carcere delentos aut aegrotantes in nosocomiis 
inviserit, iisque opitulatus fuerit, vel in ecclesia christianam cate- 
chesim tradideril, aut domi illam suos filios, propinquos et famu- 
los docuerit, toties biscentum dierum indulf?enliam lucrabitur. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 299 

Qiiisqiiis ad aeris campani signum, mane vel meridie aut ve- 
spere solilas preces, nempe Angelus Domini, aul eas ignorans re- 
citaverit Pater noster et Ave Maria, vel pariter sub primam no- 
clis horam edilo pro defunctorum sulTragio campanae signo dixerit 
psalmum De profundis, aut illum nesciens recitaverit Pater no- 
ster et Ave Maria centum dierum indulgentiam acquiret. 

Eamdem pariter consequetur indulgentiam, qui feria sexta 
devote cogitaverit de passione ac morte Domini nostri Jesu Chri- 
sti, terque Orationem Dominicam et Salulationem AngeHcam re- 
citaverit. 

Is qui suam examinaverit conscientiam, et quem sincere poe- 
nituerit peccatorum suorum cum proposito illa emendandi, devo- 
teque ter recitaverit Pater et Ave Maria in honorem SSmae Tri- 
nitatis, aut in memoriam quinque Vulnerum D. N. Jesu Christi 
quinquies pronuntioverit Pater et Ave Maria, centum dierum 
indulgentiam acquiret. 

Quisque devote pro fidelibus oraverit qui sunt in transitu 
vitae, vel saltem pro iis dixerit Pater noster et Ave Maria, quin- 
quaginta dierum indulgentiam consequetur. 

Omnes indulgentiae superius expositae a singuhs Christifide- 
hbus vel pro seipsis lucrifieri possunt, vel in animarum purgato- 
rii levamen apphcari. 

Expresse declarari voluit Summus Pontifex, supradictarum 
indulgentiarum concessione nuUatenus derogari indulgentiis a 
Praedecessoribus suis jam concessis pro quibusdam operibus piis 
superius recensitis: quas quidem indulgentias voluit omnes in suo 
robore plene manere. 

Jubet deinde idem Summus Pontifex indulgentias Christifide- 
hbus concessas, qui relinent ahquod ex praedictis objectis juxta 
Decretum sa. me. Alexandri VII editum die 6 Februarii 1657 (vid. 
n. 60 1), non transire ab ilhs pro quibus benedicta fuerint, vel il- 
lis, quibus ab iis prima vice fuerint distributa: et si fuerit amis- 
sum vel deperditum unum alterumve ex iisdem objectis, nequire 
ei subrogari aliud ad hbitum, minime obstantibus quibusvis pri- 
vilegiis et concessionibus in contrarium : nec posse pariter com- 
modari vel precario ahis tradi ad hoc ut indulgentiam commu- 
nicent, secus eamdem indulgentiam amittent: itemque recensita 
objecta benedicta, vix dum pontificiam benedictionem receperint, 
nequire venundari, juxta Decretum S. Congregationis Indulgentiis 
Sacrisque Reiiquiis tuendis praepositae editum die 5 Junii 1721. 


300 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Praeterea idem Summns Pontifex confirmal DecretuQi sa. me. 
Benedicli XIV, editum die 19 Augusti 1752, quo expresse decla- 
ratur, vi benedictionis crucifixis, numismatibus etc. uti supra im- 
pertitae, non iutelligi privilegio gaudere altaria ubi hujusmodi 
objecta collocata fuerint, neque pariter Missas quas Sacerdos ea- 
dem secum deferens celebraverit. 

insuper vetat, ne qui morientibus adsistunt, benedictionem 
cum indulgentia plenaria in articulo mortis iisdem impertiantur 
cum hujusmodi crucifixis, absque pecuhari facuUate in scriptis 
obtenta, cum satis provisum fuerit ab eodem Pontifice Benedicto 
XIV in praecitata Constitutione Pia Mater. 

Tandem Sanctilas Sua vult et praecipit, praesentem elenchum 
Induigentiarum pro majori fidehum commodo edi typis posse non 
sohim latina lingua vel itahca, sed aho quocumque idiomate, ita 
tamen ut pro quolibet elencho, qui ubicumque et quovis idiomate 
edatur, adsit approbatio S. Congregationis Indulgentiarum. 

Non obstantibus quohbet decreto, constilutione, aut disposi- 
tione in conlrarium etiamsi speciah mentione dignis. 

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum 
Sacrisque Reliquiis praepositae, die 23 Februarii 1878. 

A. Card. Oreglia a S. Stephano, Praef. 
A. Panici, Secret. 


674. Ut lectoribus statim pateat, quaenam sint indulgentiae a 
Summo Pontifice in praefalo elencho concessae, quibus diebus fide- 
les lucrari eas possint, quaenam opera, qualesque conditiones re- 
quirantur ad eas consequendas, sequenti modo laudatum elen- 
chum exponendum censemus. 

I. Indulgentia plenaria jjro quolihet ex infrascriptis diehus 
conccssa, nempe: 

a) Nalivitatis Domini, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensio- 
nis, Pentecostes itemque diebus festis SSmae Trinitatis, et Corpo- 
ris Domini. 

b) Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis, 
et Conceptionis B. V. -Mariae. 

c) Nativitatis S. Joannis Baptistae. 

d) S. Josephi Sponsi B. M. V. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 801 

e) SS. Apostolorum Petri et Paiili, Andreae, Jacobi, Joannis, 
Thoinae, Pliilippi, Jacobi, Bartliolomaei, Malthaei, Simonis et Judae, 
et Matliiae. 

f) Omnium Sanctorum. 

Opera adimplemla ad praedictas indulgentias acquirendas. 
Illi fideles lucrari possunt descriptis diebus induigentiam plena- 
riam, qui semel saltem in hebdomada recitaveiHnt coronam Do- 
mini, — vel aliquam ex coronis B. V. Mariae aut rosarium ejusve 
tertiam partem, — aut divinum Officium, — vel Officium parvum 
ejusdem B. Virginis, — aut Officium fideiium Defunctorum, — 
aut septem Psaimos poenitentiales, — aut Psalmos graduales, — 
vel consueverit catechesim christianam tradere, — aut carceribus 
detentos, vel aegrotos in nosocomiis misericorditer invisere, — vel 
pauperibus opitulari, — aut Missae interesse, — vel eam celebrare, 
si fuerit Sacerdos. 

Conditiones sunt Confessio, Communio et Preces pro con- 
suetis finibus. Quisquis haec fecerit, ait Pontifex, vere contritus et 
peccata sua confessus ad S. Synaxim accedet quolibet ex dictis 
diebus, eodemque die devote Deum exoraverit pro haeresum et 
schismatum extirpatione, cathohcae fidei incremento, pace et con- 
cordia inter principes christianos, ahisque S. Ecclesiae necessita- 
tibus; quolibet dictorum dierum plenariam indulgentiani lucra- 
bilur. 

II. Indulgentia plenaria in articulo mortis, quoties fidelis 
animam suam devote Deo commendaverit, atque juxta instructio- 
nem Benedicti XIV in Constitutione, quae incipit Pia Mater sub 
die 0 Aprihs 1747, paratus sit obsequenti animo a Deo mortem 
suscipere, et vere poenitens, confessus, et S. Communione refectus, 
et si id nequiverit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis 
impeditus fuerit, SSmum Nomen Jesu. 

III.  InDULGENTIAE  PARTIALES: 

1. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum 
in aliis festis Domini et D. V. Mariae (vid. n. 223), dummodo 
fideies omnia opera supra memorata peregerint. 

2. Indulgentia quinque annorum totidemque quadragena- 
rum quavis Dominica vel alio anni festo, iisdem, ut supra, con- 
dilionibus adimpietis. 

'3. Indulgentia centum dierum, si fidcles eadem opera alio 
quocumque anni die expleverinl. 


30:2 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

4. Indiilgentia centum dierum qualibet vice lucranda ab iis, 
qui consueverint semel sallem in hebdomada recitare aliquam ex 
coronis aut rosarium, vel Officium parvum B. Mariae Virginis, vel 
OfTicium fideiium Defunclorum, aut Vesperas, aut Nocturnum saltem 
cum Laudibus, aut septem Psalmos poenilentiales cum Litaniis adje- 
ctisque precibus. 

0. Indulgentia quinquaginta dierum quabbet vice lucranda 
ab iis, qui praemiserint qualemcumqne orationem praeparationi 
Missae vel sanctae Communionis, aut recitationi divini Officii, vel 
Officii parvi B. V. Mariae. 

6. Indiilgentia hiscentum dierum toties quoties acquirenda 
ab eo, qui detentos in carcere aut aegrotantes in nosocomiis vi- 
sitaverit, iisque opitulatus fuerit, vel in ecclesia christianam cate- 
chesim tradiderit, aut domi illam suos fihos, propinquos et famulos 
docuerit. 

7. Indulgentia centum dierum iis concessa, qui ad pulsum 
campanae, mane vel meridie aut vespere sohtas preces, nempe 
Angelus Domini etc. recitaverint, vel si eas ignoraverint, semel 
Pater noster et Ave Maria; vel pariter sub primam noctis horam, 
dato pro defunctorum suffragio campanae signo, dixerint psalmum 
De profundis, aut si hunc nesciverint, Pater noster et Ave Maria. 

8. Indulgentia centum dierum ab iis fidehbus lucranda, qui 
feria sexta devote cogitaverint de passione ac morte Domini nostri 
Jesu Christi, terque Orationem. Dominicam et Salutationem An- 
gelicam recitaverint. 

9. Indulgentia centum dierum iis fideUbus concessa, qui 
suam examinaverint conscientiam, et quos sincere poenituerit pec- 
catorum suorum cum proposito illa emendandi, devoteque ter re- 
citaverint Pater noster et Ave Maria in honorem SSmae Trini- 
nitatis, aut in memoriam quinque Vulnerum D. N. Jesu Christi 
quinquies pronuntiaverint Pater noster et Ave Maria, 

10. Indulgentia quinquaginta dierum acquiretur ab iis, qui 
pro fidehbus oraverint qui sunt in transitu vitae, vel saltem pro 
iis dixerint Pater noster et Ave Maria. 

Omnes indulgentiae superius expositae vel pro seipsis lucri- 
fieri possunt, vel in animarum Pu7'gato)ni levamen applica^n. 
Expresse declaravit Summus Pontifex, supradictarum indul- 
gentiarum concessione nullatenus derogari indulgentiis a Prae- 
decessoribus suis jam concessis pro  quibusdam  operibus piis 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PllS  APPLICATAE. 303 

swpcrius recensitis : quas quidem indulgenlias  voluit  omncs in 
suo robore manere. 

Insuper vetat laudatus Pontifex, ne qui morientibus adsistunt, 
benedictionem cum indulgentia in arliculo mortis iisdem imper- 
lianlur cum hujusmodi crucifixis absque speciali facultate in 
scriptis obtenta. 

675. Ex eo quod « quisquis praemiserit qualemcumque ora- 
lionem praeparationi Missae vel sanctae Communionis, aut recita- 
lioni divini Officii, vel Officii parvi B. V. Mariae, toties quinqua- 
ginta dieruni indulgentiam acquirat», licet inferre orationem ApeiH 
Domine anle divinum Officium vel Officium parvum B. M. Vir- 
ginis recitatam, sufficere ad acquirendam liujusmodi indulgentiam. 

676. Pro clariori nolitia indulgentiarum, quae Apostolicae 
nuncupantur, attendalur ad sequentia. 

1° Indulgentiae Apostolicae sunt communes et aeque adne- 
ctuntur oranibus et singulis objectis supra memoratis, cum a 
Summo Pontifice, vel a Sacerdote legitima facultate munito, bene- 
dicta fuerint. Hoc palet ex verbis concessionis earumdem indul- 
gentiarum, quae elargiuntur iis fidelibus, qui in propria deferunt 
persona aliquod ex enuntiatis objectis, vel illud in proprio cu- 
biculo, vel alio decenti loco suae habitationis retinent, et coram eo 
devote praescriptas preces recltant. 

2** Ad effectum igitur lucrandi indulgentias Apostolicas idem 
prorsus est deferre, sive possidere et apud se habere, numisma 
aut coronam, crucem vel parvam statuam, unum vel plura ex 
hisce objectis, 

3° Cum inter pia objecta comprehendantur rosaria et coronae, 
sciendum est, indulgentias ApostoUcas applicari directe coronae 
materiali, non autem recilalioni precum, eodem prorsus modo 
quo eaedem indulgentiae apphcantur cruci, parvae statuae, numi- 
smati. Quare rosaria et, coronae relata ad indulgentias Aposto- 
licas considerari debent simpliciter ut objectum pium, non secus 
ac si essent numismata, sive parvae statuae, sive cruces. 

4" Ilinc, cum infer preces recitandas pro consecutione indul- 
gentiarum Apostolicarum adnumcretur etiam, ut constat ex citato 
elencho, recitatio coronae Dominicae, vel unius ex coronis B. M. 
V., non est necessarium, ut talis recitatio fiat cum corona Aposlo- 
lica, sed fieri potest cum alia corona, dummodo peragatur vel 
secum deferendo coronam Apostolicam aut aliud oi3Jectum pium 
rite benedictum, vei coram ea vel eo in cubiculo. 


304 PARS.  II.  DE  INDUl.GENTIIS  IN  SPECIE. 

0° Consequitur eliam quod si coronae Aposlolicae applicentur 
etiain ab habenle facultatenn indulgentiae alterius coronae, puta 
rosarii S. Dominici, tunc eadem corona erit, sub diverso respectii, 
corona ApostoHca, et corona sive rosarium S. Dominici, et lucri- 
fieri possunt respectivae indulgentiae, dummodo renoventur opera in- 
juncta iterabilia; in casu nostro, dummodo iteretur recitatio coronae. 

677. Ex dictis satis collucet, alias esse indulgentias coronis 
Apostolicis adnexas, alias coronis S. Dominici, S. Birgittae, Camal- 
dulensium; alia essa opera praescripta ad illas lucrandas, alia 
ad istas consequendas. Quare qui oblinuit generalem facultatem 
benedicendi cruces, numismata, coronas etc, non eo ipso faculta- 
tem habet benedicendi coronas S. Dominici, coronam Domini et 
Septem Dolorum, nisi aliter disponatur in concessionis Rescripto. 
Unde si quis apud se haberet coronam a Papa benedictam, haec 
quidem su/ficeret ad lucrandas indulgentias Apostolicas, minime 
vero indulgentias SS. Rosarii, excepto casu quo Summus Pontifex 
volunlatem suam ahter declaraverit, benedicendi nempe dictam 
coronam, etiam cum indulgentiis SS. Rosarii. 

678. Infertur, hoc loco agi tantummodo de indulgentiis com- 
muniter Papalibus seu Apostolicis nuncupatis, quae apphcantur 
crucibus, crucifixis, parvis statuis, numismatibus et coronis ab 
ipso Sitmmo Pontifice benedictis, vel a Sacerdote hanc facultatem 
habente, quae ideo vocantur coronae Apostolicae, cruces Aposto- 
licae etc, prout supra innuimus. 

679. Coronae cujushbet formae externae, quae sint ab Ec- 
clesia approbatae, aptae sunt ad recipiendas indulgentias Apo- 
stolicas. Habere igitur possunt vel quinque, vel sex, vel decem, 
vel quindecim decades, aut diversimode confectae, ut coronae Do- 
mini, Septem Dolorum etc. (Decr. auth. N. IGl). Summus enim 
Pontifex indulgentias impertitur omnibus Chrlslifideiibus, qui re- 
tinent aliquam ex coronis, rosariis... ab eadem Sanclitate Sua be- 
nedictis, quin distinguat coronas a coronis ; eo semper adnotato, 
quod Papa adnectere solet tantum indulgentias Apostolicas, non 
vero ilias quae sunt propriae quarumdam coronarum, ut coronae 
SSmi Rosarii, Crucigerorum, coronae Domini et Septem Dolorum. 
Ad apphcandas dictis coronis hujusmodi indulgentias, requiritur 
specialis benedictio ab eo qui facultatem habet impertita. 

680. Eliam cruces, crucifixi, numismata, parvae statuae aptae 
sunt ad recipiendas indulgentias Apostohcas, quamvis varias di- 


CAP.  IV.  INDULGENTIAF.  ORJECTIS  PIIS  APPUCATAE. 305 

versasque formas habeant, dnmmodo tamen observentnr praescri- 
ptiones qiioad materiam, ex qua confecta esse debent, et quoad 
imagines, qnae Sanctos canonizalos etc. repraesentare debent. 

Nostris lemporibns, nt snb n. G31 diximns, facnltati benedi- 
cendi praefata objecta cum applicatione indnlgentiarum Apostoli- 
carum ordinarie adjungi solet a S. Congregatione etiam facultas 
benedicendi coronas S. Birgittae, eisque applicandi indulgentias. 
Et notandum, bujusmodi indulgentias applicari posse coronis quin- 
que, sex, decem vel quindecim decadum (Cf. Decr. 23 Sept. 1775. 
N. 237 ad 2™). 

681. Quilibel Sacerdos, ad excipiendasConfessiones approbatus, 
potest a Sede Apostolica obtinere facultatem applicandi piis objectis 
indulgenlias Apostobcas, dummodo petat. 

Ad eadem benedicenda sufficit, ut alibi diximus, signum crucis 
cum intenlione eisdem applicandi indulgentias. 

682. Ad consequendas indulgentias Aposlolicas non sufficit, ut 
ex dictis patet, in propria deferre persona aliquod ex enuntiatis 
objectis, vel illud m proprio cubiculo vel alio decenti loco suae 
habitationis retinere, sed requiritur ulterius ut fideliter adim- 
pleantur preces vel pia opera, quae pro qualibet indulgentia 
praescripla sunt. 

§ H. 

OBJECTA PIA, QUAE LOCA TERRAE SANCTAE SACRASQUE 
RELIQUIAS IBI EXISTENTES TETIGERUNT. 

683. Rmus P. Petrus Marinus Sormanus, Minister Generalis 
Ordinis Fralrum Minorum, Summo Pontifici Innocentio XI exposuit, 
varias exortas fuisse dubitationes super indulgentiis, quae a plu- 
ribus Romanis Pontificibus asserebantur concessae iis, qui penes 
se haberent cruces, coronas, rosaria, vel grana ex fignis Terrae 
Sanctae confecla. Propterea idem Minisler Generafis, ut omnes in 
posterum bac in re controversiae praeciderenlur, humillimas preces 
laudalo Pontifici porrexit, ut in praemissis benignitate Apostolica 
providere dignaretur. 

Summus Ponlifex piis votis Ministri Generalis clementer an- 
nuens, revocatis antea et annullatis quibuscumque indulgentiis, 
quae pro crucibus, coronis, rosariis et granis Terrae Sanctae quo- 
modocumfiue concessae fuisse dicebantur, iiulla Uaigeniii  de dio 

20 


30C) PARS  11.  DE  INDULGENTllS  IN  SPECIE. 

28 Januarii 1G88, novas induigentias elargiri dignalus est, quae 
descriptae habentur in ipsa Bulla, quani quisque videre ac legere 
ex integro polest penes Rescripta aulhenlica pag. 349. Vide etiam 
Raccolta, pag. 448. 

684. Quia hujusmodi indulgentiae sunt eaedeni ac illae, quibus 
sunt ditata pia objecta, nempe cruces, coronae, rosaria etc. 
Apostolica nuncupata, ideo superfluum est earum elenchum hic 
de novo transcribere: sufficit legere sub n. 673 vel G74 Summarium 
indidgentiarum Apostolicarum. — Una tantummodo differentia 
existit inter indulgentias Apostolicas et illas crucibus et coronis 
Terrae Sanctae concessas, et est, quod pro objectis Terrae Sanctae 
non connumerantur festa Immaculatae Conceptionis et S. Josephi. 
Haec duo fesla, serius introducla in Summario Indulgentiarum 
Apostohcarum, non fuerunt simihter inserta in altero Summario. 

685. Praefalas indulgentias lucrantur omnes et singuh ulrius- 
que sexus Christifideles, quamdiu cruces, coronas aut rosaria 
dumtaxat, quae loca Terrae Sanctae, sacrasque Rehquias ibi exi- 
stentes tetigerunt, 'penes se habuerint, et preces vel pia opera ad 
eas assequendas assignata, impleverint (Ex cil. -Bulla Unigeniti). 

686. Innocentius PP. XIII per Decretum S. Congregationis 
Indulg. sub die 4 Junii 1721 indulgentias a Ven. Innocentio XI 
crucibus et coronis Terrae Sanctae concessas confirmavit. Et quia 
tunc temporis Summarium quoddam Germanico idiomale conscri- 
ptum evulgabatur, quod super coronis et crucibus factis Hiero- 
solymis et Bethlehem nonnullas indulgentias falsas, aut apocryphas, 
aut ab Apostohca Sede revocatas continebat, ideo S. Congregatio 
per memoratum Decretum declaravit a gestantes cruces et coronas, 
quae loca Terrae Sanctae et sacras Reliquias ibi existentes te- 
tigere, illas dumtaxat indulgentias lucrari posse, quas s. m. 
Innocentius XI Litteris in forma Brevis emanatis die 28 Janua- 
rii anni 1G88 praedicta gestantibus, et pia opera in eodem Brevi 
praescripta  devote peragentibus concessit » (Decr. auth. N. 78). 

687. Vigore praefatae Bullae Innocentii XI indulgentiis ditantur 
non parvae statuae, nec numismata, sed cruces, coronae et ro- 
saria dumtaxat. Verum Summus Pontifex Leo XIII per Rescriptum 
S. Congregationis Indulgentiarum, quod per extensum damus, con- 
cedere dignatus est, ut etiam numismata, parvae statuae ahaque 
pia objecta, quae Terrae Sanctae loca tetigerunt, iisdem indulgentiis 
sint ditata. En Rescriptum: 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 307 

Fr. Raphaol ab Aureliaco, Procuralor Generalis Ordiiiis Mino- 
rum, ad pedes Sanctilalis Tuae provolutus, sequentia exponit: 

Summus Ponlifex Innocentius XI s. m. Constit. Unigeniti die 
28 Januorii 1688 plures indulgenlias adneclere dignatus est cru- 
cibus, coronis aut rosariis, quae loca Terrae Sanctae, sacrasque 
Beliquias ibi exislentes tetigerint. In hac tamen benigna concessione 
non inveniunlur comprehensa aliqua pia objecta, ut numismata, 
statuae etc. quorum usus apud Christifideles, qui Palaestinam in- 
colunt, vel peregrinationis gratia ad eam se conferunt, frequentis- 
simus est, ea praecipue de causa, quod ex tactu Locorum Sanctorum, 
ditata pulent praefata objecta thesauro indulgentiarum. Id prae- 
sertini accidit de simulacris seu statuis Pueri Jesu, quae in Bethle- 
hem continuo afferunlur vel mittuntur, ut locum Nativitatis divini 
Salvatoris tangant. 

Ut igilur fidehum devotioni fiat satis, neve in falsa persuasione 
quoad lucrum indulgentiarum amplius sint, humilis Orator Sancti- 
talem Tuam exorat, ut eaedem indulgentiae, quae coronis, crucibus, 
crucifixis jam concessae sunt, concedantur eliam numismatibus, 
statuis, aliisque piis objectis, quae dicta Loca Sancta tetigerint. 

Quam gratiam etc. 

S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo 
facultatibus a SSmo Domino Nostro Leone PP. XIII sibi specia- 
liter tributis, benigne annuit pro gratia juxta preces, ita ut non 
cruces tantum, aut coronae, rosaria prouti hucusque, verum 
etiam numismata, parvae statuae aliaque pia devotionis objecta, 
quae Terrae Sanctae loca aut reliquias ibidem existentes teti- 
gerint, in posterum ditata maneant indulgentiis juxta tenorem 
et formam Constitutionis s. m. Innocentii XI, quae incipit Uni- 
GENiTi data sub die 30 (1) Januarii 1688. Praesenti in perpetuum 
valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 
18 Augusti 1895. 

Card. BoNAPARTE. 
-^- A. Archiep. Nicopolit., Secret. 


(1) Penes  Rescr.  auth. pag.  349-3o2,  et Ferraris,  verb. Indulg. arl. V, 
n. 63, data praedictac Consliiulionis est sub die 28 ejusdcm mcnsis cl anni. 


308 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

AdvertciKluiii est, pro praedictis objectis piis nullam praescribi 
bcnedictionem: sufjlcil, quod loca Terrae Sanclae, sacrasque 
Rcliquias ibi existentes tetigerint. 

688. Cruces, coronae, numismata et parvae statuae, postquam 
loca Terrae Sanctae, sacrasque Reliquias ibi existentes tetigerint,^ 
nequeunt vendi, vel permulari, vel aliis commodari ad indul- 
gentias lucrandas etc, ut supra dictum est de objectis piis, quibus 
applicatae sunt indulgentiae Apostolicae vel aliae quaecumque. Si 
secus fieret, memorata objecta illico indulgentias amitterent. 

689. Expedit super re sequentes authenticas declarationes re- 
ferre, ex quibus manifeste apparet, quam severe S. Sedes prohibeat 
quodcumque mercimonium vel simpiicem venditionem elc. quoad 
pia objecta indulgentiis ditata. 

(( Cum S. Congregationi Indulgentiarum delatum fuerit, non- 
nullos turpis lucri cupidos non sine magno fidehum scandalo 
praedictas cruces et coronas, quae loca Terrae Sanctae et sacras 
Reliquias ibi existentes tetigere, pubhce vendere, aut mercibus 
commutare ausu temerario non erubescere ; ideo districte prohihuit, 
ne in posterum aut publice, aut secreto vendantur, vel quomo- 
documque commutentur ; diddiidL etiam declaratione, quod non trans- 
eant personam ihorum, quibus prima vice distribuuntur, et quod 
neque commodari, aut preca?io dari possint, et quod, ahqua re 
ex praedictis deperdita, pro ea subrogari altera non valeat. Quod 
si secus fiat, saepe dictae cruces et coronae careant indulgentiis 
jam concessis » (Decr. 4 .lunii 1721. N. 78). 

(( Post hujusmodi Decretum Jacobus de Le Cluse, civis Augu- 
stanus, huic S. Congregationi humiliter exposuit, se quamplurimas 
ex dictis coronis et crucibus, quae sacra Loca sacrasque Rehquias 
tetigere, ab Hierosolyma secum detulisse, facultatem postulans prae- 
dicta vendendi, justo tamen pretio, nec uUo habito respectu vel ad 
contactum rerum sacrarum, vel ad indulgentias, quas praedicta 
gestantibus s. m. Innocentius XI concessit. Prelium vero exigere 
contendit tum pro expensis in emptione praedictarum rerum, tum 
pro vectigalibus pro earum asportatione solutis, tum etiam pro 
summo labore, ac discrimine vitae, cui se adeo longa peregrina- 
tione exposuit. Nonnuiia insuper documenta addit, quibus Ordi- 
narius Oratoris fidem et probitatem commendat. 

Quaeritur itaque: 

An, non obstante supra memorato Decreto, danda sit fa- 
cultas Oratori supradictas cruces et coronas vendendi? 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 309 

S. Congr. responclit: Negative (Decr. U Dec. 1722. N. 82). 

Ex dictis sequitiir, res indulgenliis ditalas Iradi debere fide- 
libus omnino gratis. Sed de hac materia latius egimus supra n. 601 
et sequentibus. 

§ m. 

CRUCIFIXUS BONAE MORTIS. 

690. Haud raro solet Summus Pontifex, dum ei preces porri- 
guntur, benedicere crucifixos cum applicatione indulgentiae ple- 
nariae, impertiendae cum iisdem seu cum uno ex iisdem crucifixis 
Christifulelibus in articulo mortis constitutis. Hujusmodi crucifixi, 
utpote qui favore mo?ientium solummodo ordinati atque plenaria 
indulgentia ditali, vocari solent crucifixi bonae mortis. 

691. Praefali crucifixi a crucifixis ordinariis seu Apostolicis 
in eo differunt, quod 

1° Crucifixi ordinarii,non secus ac coronae, cruces,numismata 
et parvae statuae, benedicuntur pro usu omnium fidelium, qua- 
tenus nempe quilibet Christifidelis potest habere suum crucifixum 
cum adnexa indulgentia plenaria pro articulo mortis. Crucifixi 
vero, de quibus modo agimus, benedicuntur pro usu exctusivo 
Sacerdotum, ita ut Sacerdos tantum possit eum habere, et eo uti. 

^''Indulgentiae Apostolicae, inter quas indulgentia plenaria in 
articulo mortis, crucifixis ordinariis, prout ceteris objectis piis, 
applicatae, ab iis tantum fidelibus lucrari possunt, qui unum 
ex praedictis crucifixis possident, seu ab illa tantum persona, 
quae est proprietaria ejusdem crucifixi. — Indulgentia vero ple- 
naria crucifixis bonae mortis adnexa, est in bonum omnium fi- 
delium, ita ut cum uno eodemque crucifixo possit Sacerdos, qui 
eum legitime possidet, plenariam indulgentiam impertire omnibus 
indiscriminatim moribundis. 

Z"" Ex his alia panditur differentia, quod scilicet crucifixus 
bonae mortis non amittit suam indulgentiam ex eo quod Sacerdos 
eodem utatur successive pro pluribus morientibus, dum econtra 
crucifixus ordinarius iilico amitteret, si alii vel aliis commoda- 
retur ad indulgentiam lucrandam. 

692. Sacerdos tantum, pro quo Summus Pontifex praefatum 
crucifixum benedixit, uti eo potest in favorem morientium. 
Nequit ergo eum alteri Sacerdoti commodare, ut eo in eumdem 


310 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

finem utalur, nec potest eum donare vel in haereditatem relinquere, 
vel per gyrum ad moribundos per interpositas personas mitiere. 
Haec omnia deducuntur ex Summorum Pontificum et S. Congre- 
gationis Indulgentiarum declarationibus, quas superius n. 661 re- 
lulimus, quod scilicet indulgenliae non Iranseunt personam illorum, 
pro quibus objecta benedicta fuerint, nec objecta ipsa possunt aliis 
commodari vel precario tradi elc. 

Quapropter Sacerdos ipse, memorati cruciftxi possessor, 
deferre eum debet ad moribundos, eis exhibere crucifixum oscu- 
landuFU, vel tangendum, vel inter eorumdem manus ponendum, 
eos interim charitative adjuvans in eUciendis virtutum actibus, 
atque in expUcanda magniludine gratiae, quam mediante crucifixo 
recepturi sunt in communicatione indulgentiae plenariae. 

693. Nunc exposita confirmantur sequentibus S. Sedis docu- 
mentis, quae, licet anle celeberrimam Uenedicti XIV Constitutionem, 
incipientem Pia Mater, edila fnerint, explicant tamen modum 
utendi praefato privilegio, qui si aliter non disponatur in conces- 
sionibus, etiam nunc temporis observari debet. 

Ex Audientia SSmi die 19 Septembris 1742, SSmus, ut quo- 
tiescumque Orator 'particularem Jesu Christi D. N. cruciftxi 
imaginem, qiiam semel electam amplius mutare nequeat, ad 
quemcumque Christiftdelem intra limites suae paroeciae, in ar- 
ticulo mortis constitutum, non autem in praesentia Episcopi aut 
ubi aliquis Clericorum Regularium Ministrantium infirmis prae- 
venerit, pie deferet, si hic vere poenitens et confessus ac sacra 
Communione i^efectus, vel, quatenus id facere nequiverit, saltem 
contritus Nomen Jesu ore, si potuerit, sin minus corde, devote 
invocaverit, imaginem hujusmodi a praefato Oratore, non autem 
AB ALio porrectam, osculatus fuerit, seu tetigerit, plenariam om- 
nium peccatorum suorum indulgentiam consequatur, benigne 
concessit (Rescr. auth. N. 137). 

Per decretum vero, quod hic subjungimus, declaratur cruci- 
fixum bonae mortis etiam ipsimet Parocho (vel Sacerdoti) cui 
concessus est, pari modo suffragari. En verba Decreti: 

Urbis et Orbis. SSmus D. N. Benedictus PP. XIV die 30 Maji 
1744 benigne declaravit, imaginem crucifixi D. N. J. C. quae Paro- 
chis pro impertienda benedictione cum indulgentia plenaria in ar- 
liculo morlis conceditur, etiam ipsimet parocho, cui concessa est, 
in arliculo mortis constiluto, qui singula in Decreto eidem expedito 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  ORJECTIS  PllS  APPLICATAE. 311 

injuncla peregerit, pari nfiodo sufTragari, eliamsi ab alio ejusmodi 
imago eidem porrigatur (Decr. auth. N.  144). 

Haec postrema verba satis clare indicant, regulaui generalem 
esse, ut crucifixus bonae mortis moribundo porrigatur ab ipso 
Sacerdote, cui a Summo Pontefice hujusmodi privilegium con- 
cessum esl. Exceptio enim quae fit favore Parochi seu Sacerdotis, 
praedictum crucifixum possidentis, et in mortis articulo constituti, 
regulam generalem confirmat. 

694. Quamvis Sacerdos debeat per seipsum deferre ad mori- 
bundum saepedictum crucifixum, non est tamen necessarium, ut 
penes morientem permaneat usque ad obitum ejus: poterit potius 
ei rehnquere crucifixum, ut eum aspiciat, vel osculetur, vel inler 
manus teneat. Secuta morte, vel recuperata sanitate, Sacerdotis 
erit crucifixum suum resumere, ut eo in bonum afiorum fidelium 
animain agentium opportune uti possit. 

695. Obiler notamus, Summum Pontificem Alexandrum Vll, 
Brevi Ut saluti de die 2o Januarii 1656, concessisse privilegium 
impertiendi dictam indulgentiam cum crucifixo tum ReUgiosis pro- 
fessis Ministrantium Infirmis, tum Rehgiosis Societatis Jesu. Praefatis 
Rehgiosis « deferentibus osculandam vel tangendam imaginem 
Crucifixi (quam semel electam mutare non licet, nisi in eventu 
amissionis) cuicumque infirmo confesso et sacra Communione 
refecto, vel saltem invocanti nomen Jesu, ut plenariam imlul- 
gentiam applicare possint, concessit Alexander V// (Rescr. auth. 
pag. 613, 12; et 635, 1). 

696. Pro conferenda indulgentia supradicti crucifixi nulla re- 
quiritur precum formula, nec formula praescripta a Benedicto XIV. 
Imo, ut Sacerdos formula Benedicli XIV uti possit, necesse est ut 
sit legitime, pula ab Episcopo, delegatus ad impertiendam bene- 
dictionem Apostolicam in articulo mortis, ut constat ex Consti- 
tutione Pia Mater laudati Benedicti XIV. 

Unde infertur, turn crucifixum, de quo nunc agitur, tum cru- 
cifixum ordinarium, etsi uterque indulgentia plenaria in articulo 
mortis sit ditatus, nullum jus conferre Sacerdoti utendi formuta 
Benedictina. 

697. Si Sacerdos, qui morienti adsistit, facultatem habeat a 
suo Episcopo impertiendi benedictionem Apostolicam in articulo 
mortis, et simul crucifixum possideat pro conferenda indulgentia 
in eodem mortis arliculo, tibei^um ei erit primo vel secundo modo 
uti ad communicandam indalgentiam. 


o 


l^ PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECn<:. 


698. Si Sacerdos deesl, qui morienli adsislat, poierit hic, ut 
alias dixiinus, plenariam indulgentiam lucrari, si secum vel apud 
se habcat aliquam ex coronis, rosariis, crucibus, crucifixis, parvis 
slaluis, ac numismatibus a Summo Pontifice vel a Sacerdote fa- 
cultatem habente benedictis vel quae Loca sancta tetigerint, dum- 
modo praescripta opera vel preces adimpleverit. 

699. Conditiones pro dicta indulgentia a moribundo, mediante 
crucifixo bonae morlis, lucranda, ad Summum Pontificem pertinet 
determinare, ac ideo slandum est terminis concessionis. Quod si 
Pontifex nihil in particulari praescripserit, consuetae conditiones 
pro moribundis praescriptae vigere censendae sunt, quae sunt Con- 
fessio et Communio, et si id moribundus facere nequiverit, invo- 
catio SSmi Nominis Jesu ore, si potuerit, secus corde. Insuper 
paratus esse debet obsequenti animo a Deo mortem recipere (De 
Crucifixo bofiae mortis cf. Beringer, tom. f, pag. 345 et seqq.). 

§ IV. 

CORONA DOMINI. 

700. Auctor hujus Coronae fuit B. Michael monachus Camal- 
dulensis, Florentinus, qui, ut scribit Cajetanus Moroni in suo Di- 
zionario di erudizione ad verbum Corona vel Camaldolesi, habi- 
tum S. Romualdi in eremo Camaldoli induit anno 1502. In sohtu- 
dine sui recessus servus Dei continuo meditabatur super septem. 
petitionibus , quae continentur in oratione Dominica, menteque vol- 
vebat quomodo possent fideles salutares fructus ex eis retrahere. 
Dum haec cogitaret, divina inspiratione cognovit Christifidehbus 
valde conferre, si ad imitationem coronae, quae in honorem B. Ma- 
riae Virginis recitatur, altera recitaretur in honorem D. N. Jesu 
Chrisli. Hinc suis ipse manibus coronam confecit, quae componitur 
38 Pater noster in memoriam et venerationem 33 annorum, quibus 
Dominus noster super terram vixit. 

Triginta tribus Pater noster adduntur quinque Ave Maria in 
memoriam et honorem quinque Plagarum D. N. Jesu Christi, et 
in fine in honorem SS. Apostolorum recitatur Credo. 

701. Modus recitandi hanc coronam est sequens: cuilibet ex 
tribus decadibus orationis Dominicae praemiltitur recitatio unius 
Ave Maria, idque etiam ante cetera tria  Pater noster, eodem 


CAP.  IV.  INDLLGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 313 

modo, quo \i\ rosario B. AI. V. cuilibet decadi praeinitlilur recilatio 
unius Patc)' nosler. Expletis triginta tribus Pater noster cum 
quatuor Ave Maria, recitatur quinta Saliitatio Angelica seu quintum 
Ave Maria, et deinde Credo, quo praefata corona terminatur. — 
Si corona recitetur pro defunctis, in fine cujusvis decadis, et post 
ultimum Ave Maria dicilur Requiem aeternam etc. 

702. Melhodus vere puichra et pia recitandi hanc coronam 
habetur in Raccolta, pag. 42, videhcet: praemisso contritionis actu 
ante quamlibet Sahitalionem Angelicam et ante quamlihet Oratio- 
nem Dominicam, paucis verbis enuntiatur mysterium seu factum 
nativilatis, vitae, operum, mortis, resurrectionis etc. D. N. Jesu 
Christi. Haec tamen methodus, licet accommodata capacitati fidehum, 
eisque utihssima, non necessario requiritur ad lucrandas indul- 
gentias recitalioni dictae coronae adnexas: sufficit sequi modum su- 
pra descriptum. 

703. Ad lucrandas indulgentias coronae Dominicae adnexas, 
requiritur juxta Raccolta, pag. 48: 

1° Ut hnjusmodi coronae benedicantur a PP. Eremitis, nempe 
a Monachis Camaldulensibus, vel ab iis qui Apostohcam facultatem 
obtinuerunt: facultas enim, qua quis gauderet, apphcandi piis 
objectis indulgentias Apostolicas, minime sufficeret, ut dictum est 
sub n. G40 (Decr. auth. N. 291, ad 7). 

2° Ut fideles in recitatione coronae mediiQniuv juxta propriam 
cujusque capacitatem mysteria vitae, mortis etc. D. N. Jesu Christi. 

704. Formula benedictionis coronae Dominicae invenitur in 
Append. Rit. Rom., quae tamen formula non videtur requiri ad 
validitatem, cum nullibi reperiatur absolute praescripta. Ad eam 
igitur benedicendam sufficit signum crucis. 

Praefatae coronae rite benedictae non possunt vendi, nec aiiis 
commodari cum intentione eis communicandi indulgentias. Ita jussit 
Clemens X in Brevi quod modo citabimus, et etiam abunde conslat 
ex dictis sub nn. 6G1-G66. 

705. Indulgentiae. Summus Pontifex Clemens X Brevi De 
salute gregis Dominici, sub die 20 Julii 1674, recitantibus coro- 
nam Domini cum praescriptis conditionibus, sequentes concessit 
indulgentias: 

1. Indulgentiam, 200 annorum qualibet vice iis fidelibus, qui 
eam recitaverint vere contriti et confessi, vel saUem cum firmo 
proposito confilendi. 


314 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

2. Jnilulgentiam IbO annorum iis, qui confessi et sacra Com- 
munione refecli, secum deferentes unam ex diclis coronis, eam 
recitabunt feria secunda, quarta, sexta ac diebus festis de praecepto. 

3. Indulgentiam plenariam semel in anno iis, qui praefatam 
coronam consueverint recilare quater in hebdomada, dummodo 
Confessione expientur ac sacra Communione reficiantur die ad li- 
bitum eligenda. 

4. Indulgentiam plenariam semel in mense iis, qui decursu 
ejusdem mensis quotidie coronam recitaverint, deinde vere contriti, 
confessi, sacraque Communione refecti oraverint pro concordia 
inter principes christianos, extirpatione haeresum, et exaltatione 
S. Matris Ecclesiae. 

5. Indulgentiam plenariam in articulo mortis iis, qui con- 
triti et confessi invocabunt sanctissimum Nomen Jesu corde saltem, 
si ore non potuerint, dummodo cum intentione hujusmodi indul- 
gentiam acquirendi recitaverinl in sua infirmitate praefatam coro- 
nam. Qiiod si convaluerint, acquirere poterunt 

(). Indulgentiam 200 annorum. 

7. Indidgentiam 20 dierum iis fideiibus, qui unam ex dictis 
coronis secum deferentes el SS. Nomen Jesu invocantes, conscientiae 
examine peracto, vereque contriti recitabunt ter Pater noster et 
Ave Marna, orando pro felici statu S. Ecclesiae. 

8. Indulgentiam 20 annorurn iis, qui post conscientiae examen 
et peccatorum suorum Confessionem Deum deprecabuntur pro di- 
latatione fidei cathohcae, haeresum extirpatione, et S. Ecclesiae 
exaltatione. 

9. Indulgentiam 10 annorum iis, qui secum habentes dictam 
coronam, toties recitaverint tria Pater noster et Ave Maria, quoties 
opus quodhbet sive spirituale sive temporale peregerint in honorem 
D. N. .lesu Christi aut B. M. V. sive alicnjus Sancli, vel etiam in 
bonum proximi. 

10. Jndulgentiam 200 annorum iis, qui memoratam coronam 
apud se habentes, extra Romam existcntes diebus Stationum Urbis, 
confessi et sacra Communione refecti, visitabunt ecclesiam ad pro- 
priuni cujusque arbitrium, vel si id quominus perficiant, fuerint 
impediti, recitabunt coronam el septem Psalmos poenitentiales cum 
Litaniis precibusque sequentibus. Eamdem indulgentiam assequentur, 
si Romae commorantes, legilime impediti quominus ecclesiam Statio- 
nis visitent, recitaverint coronam et Psalmos poenitentiales ut supra. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 315 

Benedictus XIII aiilem, Decreto S. C. IiHinlgenliariim die 6 
Vprilis 17:27, confirmanilo supradictas indulgentias, aliam p/e?iarm?n 
addidit, lucrandam ab iis fidelibus, qui confessi et sacra Commu- 
nione refecti, praefatam coronam recitabnnt feria sexta : qme ple- 
naria indulgenlia acquiri polest in singidis feriis sextis mensis 
Martii dumtaxat, adimpletis operibus supra praescriptis, prout de- 
claravil Leo PP. XII per Decretum S. C. Indulgentiarum, die 11 Augu- 
sti 18:24 (Kx Raccolta, pag. 46 et seq. Vide etiam Rescr. aulli. N. 340). 

706. In prompta Dibliotheca P. Lucii Ferraris haec habentur: 
« Fratres Minores et alii Regulares ex concessione Julii II et Leonis X, 
quoties recitant coronam Domini J. C. ex triginta tribiis Pater 
et totidem Ave Maria in honorem annorum, quibus inter mortales 
vixit Chrislus Dominus... lucrantur indulgentiam plenariam pro 
unimabus Purgatorii. Et Leo X pariler pro hac corona concessit 
Minoribus plenariam indidgentiam sibi ipsis applicandam, quam 
lamen Paulus V revocavit. Sed Peyrinus, Rodriguez, Bordon... as- 
serunt illam Minoribus ab eodem Paulo V restitutam esse »... 
(Ferraris, verb. Indulgentia, art. V, n. 11). 

Testimonio et auctoritate praefati x\uctoris innixus Procuralor 
Generalis Ordinis Minorum Capuccinorum, duo dubia anno 1862 
proposuit S. Gongregationi Indulg. enodanda, quorum unum fuit 
sequens : 

An ad lucrandas indulgentias a SS. Pontificibus concessas, 
prout refert Ferraris, verb. Indulg. art. 5, n. 10 et 11, iis qui 
recitant coronam septem Gaudiorum B. M. V. etc, vel coronam 
D. N. J. C. ex 33 Pater noster et Ave Maria, necesse sit ut 
praedictae coronae modo in Ecclesia consueto benedicantur ? 

Per alterum dubium quaerebatur, an omnes Sacerdotes Ordinis 
Minorum facultatem habeant benedicendi praefatas coronas? 

Sacra Congregatio, duobus auditis Consultoribus, dislulit re- 
solutionem, rescribens: Dilata et scribant duo. Itaque duo alii 
auditi fuerunt Consultores, quorum unus fuit Rmus P. Angelus 
Savini, tunc Procurator Generalis Carmel. Calceat; alter A. R. P. 
Frigdiahus a Luca, Procural. Generalis Ordinis Minorum. Quoniam 
in primo dubio supponitur lU certa et genuina plenaria indul- 
gentia pro unaquaque ex duabus indicatis coronis, Consultores 
examen instituerunt etiam super ejus genuinitate, quaerentes sci- 
licet, an praefata indulgentia plenaria de facto constaret pro 
utraque corona. 


310 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Rationibus a ConsuUoribiis aliatis hinc inde perpensis et dis- 
cussis, S. Congregatio in Comitiis babilis die 29 Aug. 18G4 jussit 
refonnanda esse dubia sequenli modo: 

1. An corona septeni Gaudiorum B. M. V. in Ordine Se- 
raphico ditata sit indulgentia plenaria? 

2. An ad effectuni lucrandi dictani indulgentiam necesse 
sit ut praefatae coronae benedicantur? 

S. Congregatio resp.: Ad 1™ Affirmative; ad 2™: Negative(\)QQ.v. 
autb. N. 412). 

707. Ut vides, in dubiis a S. Congregatione reformatis nuilum 
fit verbum de corona Domini. Haec enim corona, observabatur, 
vel spectat ad Ordinem Camaldulensium, et tunc benedicenda est..., 
vel potius (ut ex Jubo II et Leone X colligitur, apud Rodericum 
collect. Privileg. t. /, pag. 273, n. [k\pag. 291-92) eadem corona 
Minorum Ordini adscribitur, cui restitutam esse post revocationem 
ostendit Ferraris loc. cit., et tunc ob easdem supra dictas rationes 
(concernentes coronam septem Gaudiorum, de qua postea) non erit 
benedicenda. Ex iis colliges, S. Congregationem ex adductis con- 
slare censuisse de existentia indulgentiae pro corona septem Gau- 
diorum; e converso, ex adductis non constare censuisse de re- 
novata concessione indulgentiae pro corona D. N. J. C, quae 
propria Franciscalis Ordinis sit (Cf. Disceptatio Synoptica apud 
Acta S. Sedis vol. I, pag. ooO et seqq.). 

CORONA QUINQUE PLAGARUM. 

708. Coniponitur baec corona quinque partibus fcinque poste), 
in quarum qualibet in memoriam quinque Piagarum D. N. Jesu 
Christi recitari devote debent quinque Gloria Patri, et in fine 
cujuslibet partis addi Ave Maria in honorem B. Mariae Virginis 
Dolorosae. 

709. Ad acquirendas indulgentias hnjusmodi coronae adnexas, 
necesse est ut corona benedicatur a Rmo P. GeneraU Congregationis 
Clericorum Excalceatorum Passionis Domini nostri Jesu Christi, 
vuigo Passionisti, vel ab aiio Sacerdote a praefato P. Generah ad 
id deputato. Pro benedictione sufficit signum crucis. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAK  OBJECTIS  IMIS  APPLICATAE. 317 

710. Indulgentiae concessae recitantibus praedictam coronain 
sunt sequentes ex 'concessione Leonis XII per Decretum S. C. 
[ndulg. de die 20 Decemb. 1823: 

Indidgenlia unius anni semel in die lucranda ab omnibus 
Christifidelibus corde §altem contrilo et devote dictam coronam 
recitantibus. 

Indulgentia plenaria in una ex sextis feriis Martii, nec non 
in festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis, vel in una die inter 
respectivas Octavas harum solemnitalum ab iis lucranda, qui ut 
supra recitabunt dictam coronam saltem decies quolibet mense ; 
dummodo indicatis diebus vere contrili, confessi et sacra Commu- 
nione refecti, devote orent per aliquod temporis spatium juxta in- 
tentionem Sanctitatis Suae. 

Indulgentia plenaria concessa iis fidelibus, qui memoratam 
coronam recitabunt a Dominica Passionis usque ad Sabbatum San- 
ctum inclusive, lucranda ea die, qua vere contriti et confessi, 
praeceptum Paschale adimplebunt. 

Indidgentia septem anno7itm totidemque quadragenarum 
omnibus aliis diebus, lucranda a fidelibus eamdem coronam reci- 
tantibus corde saltem contrito et devote. 

Summus Pontifex Pius IX, Decreto S. C. Indulg. die 11 Augusti 
1851, nedum omnes et singulas descriptas indulgentias confirmavit, 
sed ulterius concessit 

Indulgentiam plenariam in festis Nativitatis, Circumcisionis, 
Epiphaniae, SS. Nominis Jesu, Paschae Resurrectionis, Ascensionis, 
Corporis Domini, et Transfigurationis D. N. J. C, vel in una die 
ad libitum respectivarum Octavarum, omnibus Christifidelibus, qui 
saepedictam coronam devote recitabunt saltem decies in quolibet 
mense, dummodo vere conlriti, confessi et sacra Communione re- 
fecti visitaverint aliquam ecclesiam vel publicum oratorium, ac 
inibi per aliquod temporis spatium oraverint juxta mentem Sari- 
ctitatis Suae (Ex Raccolta, pag. 137 et seq.). 

§ VI. 

CORONA FRANCISCANA, SIVE CORONA SEPTEM GAUDIORUM 
B. MARIAE VIRGINIS (PRO ORDINE SERAPHICO). 

711. P. Lucas Waddingus, Annalista clarissimus Ordinis Mi- 
norum, sequentia narrat dc origine coronae Franciscanae. 


318 PAF^S  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Amio Chrisli 1422 associalus est Minoribus adolescens quidam, 
B. Mariae Virgini reverenler addicUis, qiii contexta ex floribus 
corolla, simulacrum ejnsdem decorabat. Cum legendis floribus, et 
huic proseqnendae pietati non adeo liceret in lyrocinio intendere, 
juvenili levilate conslituit ad saeculum redire. Discessurus Virginem 
sahitavit, et patrocinium ejus poposcit. Cui illa apparens ait: 

« Noh conlrislari ob dimissum vel impeditnm, quod mihi 
praeslabas, florum obsequium ; docebo te, quomodo illud in ahud 
praeclarius convertas, et coronam mihi compingas serto illo rosarum 
valde pulchriorem. Singulis diebus coronam mihi contexe, non ex 
floribus, qui cito marcescunt, neque semper haberi possunt, sed 
ex piis precibus, quas tu poles, et Angelus docuit recitare. Profer 
decies Salutationem Angelicam, et semel Oralionem Dominicam, in 
honorem gaudii, quo ego exultavi de concepto Verbo aeterno. — 
Secundo, eadem repete propter illud, quo surrexi cum festinatione 
in montana Judaeae cognatam Elisabetham invisura. — Tertio, 
propter summam laetitiam, qua Christurn Dominum absque dolore, 
inlegro pudore sum enixa. — Quarto, propter eam, qua Magos 
Infantulum adoraturos excepi. — Quinto, ob repertum in templo 
Fiiium, quem prius deflebam amissum. — Sexto, ob gloriosam 
ejus resurrectionem. — Septimo, ob meam in coelos assumptionem. 
Haec si singulis diebus dixeris, certo scias, sertum mihi gratum, 
et tibi meritorium te compacturum ». 

Obsecutus adolescens, qua potuit devotione, recitare coepit 
praescriptam precum formulam, et accedens caute lyronum ma- 
gister, ut exploraret quid in cubiculo ageret, vidit Angelum rosas 
filo paulatim inserentem, et singulis denis aureum lilium conne- 
ctentem, mox coronam ex omnibus composuisse, et tyronis genuflexi 
capiti imposuisse. 

Paulo post praeceplor imperavit, ut quae tunc faciebat, enar- 
raret, dixilque eo se modo preces illas obtulisse, quo a beata Vir- 
gine instructus fuerat, unde visionis arcanum magisler percepit. 

Hinc invaluit mos in Ordine Minorum, iransivitque ad alios, 
coronam beatae Virginis recitandi, quam Oratione Dominica 
septies, et Salutatione Angelica septuagies et bis, repetita, in ho- 
norem annorum sepluaginta duorum, quibus sacratissima Virgo, 
juxla probabiliorem sententiam, vixit, et Gaudiorum septem ab 
ipsa expressorum complendam pii viri asseverant (Annal. Ord. 
Min. tom. X, ad ann. U22, n. 8). 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 319 

712. Non solum ex liinc invaluit nios in Ordine Minorum 
recilandi praedictam coronam, sed etiam usus generalis incepit, 
eam, ex granis confectam, deferendi Fratrum cingulo appensam, 
ut sic Fratres eamdem semper haberent pro recitatione paratam, 
et indulgentias eidem adnexas lucrari posseiit. Unde hodie dici 
posset, hujusmodi coronam tamquam tesseram Filiorum Seraphici 
P. S. Francisci factam fuisse et habendam esse. 

713. Modo demonslrari oportet, coronam seplem Gaudiorum 
13. Mariae Virginis indulgenlia plenaria esse ditatam. Res stalim 
defmiri posset, aulhenticam decisionem S. Congregationis hidul- 
gentiarum referendo (vid. n. 70G), sed pro historica notitia non 
inulile censemus, veritatem ahis auctoritatibus illustrare. 

Corona Franciscana ditata est indulgentia plenaria. Id constat 
l'' ^x testimonio Scriptorum Ordinis nostri. Ferraris haec 
habet: a Fratres et Sorores de Ordine Minorum, et consequenter 
Tertiarii et Chordigeri, recitando coronam B. M. V. ex 72 Ave 
Maria el 7 Pater noster, cum adhuc uno Pater et Ave pro 
Summo Pontifice, lucrantur indulgentiarn plenariam sibi in primis 
concessam a Leone X, quam Pauhis V, post generalem induigen- 
tiarum Regularibus concessarum revocationem, de novo concessit 
8 Junii 1608, ad inslantiam P. Ludovici a S. Joanne Evangeiista, 
Commissarii generalis Ultramonlanae familiae Minorum de Obser- 
vantia, ut referunt Lantusca, Kazenberger, Portell., Peregrin., Ro- 
driguez, Rordon... et alii passim, et demum confirmavit Innocentius 
XI )) (Verb. Indulg. art. V, n. 10). 

P. Angelus a Lantusca a P. Lucio Ferraris citalus scribit: 
« Paulus V Fratribus Minoribus, et per participationem Fratribus 
etSororibus Tertii Ordinis et Chordigerorum concessit indulgentiam 
plenariam, quoties (ogni volta) quis eorum recitaverit coronam 
B. M. V. ex septem Pater noster, et septuaginta duobus Ave Maria, 
cum adhuc uno Pater et Ave pro Sanctitate Sua, prout fieri con- 
sueverat pro sa. me. Leone X, qui eamdem elargitus erat indul- 
gentiam, revocatam anno 1606 ab ipso Paulo V, et postea anno 
1608 die 8 Junii de novo ab eodem Pontifice concessam (Thea- 
trum Regularium, verb. Indulg. n. 3). 

Laurentius a Portellis enarrat se vidisse litleras tcstimonia- 
les impressas, in quibus, non obstante generali revocatione, l^aulus 
V hanc indulgentiarn plenariam denuo concesserat (Dubia Regu- 
laria, pag. 262; Acla S. Sed. vol. I, pag. 5:)2). 


320 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

2" Conslat ex Rubricis particularibus nostri antiqui Brevia- 
rii iTanciscani, confirmatis ab Innocentio XII, in quibus n. 90 haec 
reperiuntur: n Sabbalo praeserlim, et singulis aliis hebdomadae 
dicbus recitanda est a nostratibus ex clevotione Corona B. M. V. 
Dominae nostrae, approbata a sa. me. Leone X in Brevi Exponi 
nobis, die 14 Septembris 1517 concesso, et per aliud ejusdem 
Pontificis Breve, quod incipit: Dum praeexcelsa, die 19 Junii 1515 
ea indulgentia decorata, quam Paulus V post generalem indulgen- 
tiarum revocationem benigne innovavit, et recol. mem. Innocen- 
tius XI per suas etiam in forma Brevis Litteras similiter incipien- 
tes: Exponi Nobis, die 15 Maji 1G88, firmam esse voluit atque 
sancivit ». 

3° Patet ex Summario Indulgentiarum Ordinis Seraphici, 
uti aiUhentico recognito a S. Congregatione Indulgentiarum. Ibi 
enim legitur: « Fratres et Moniales Ordinis Minorum, recitando co- 
ronam B. M. V. vulgo dictam Ordinis, quae constat 70 Ave Ma- 
ria et septem Pater noster, et insuper uno Pater noster et uno 
Ave Maria pro Summo Pontifice, lucrantur indulgentiam plena- 
riam concessam a Leone X et Paulo V » (Rescr. auth. pag. 394 etc). 

Similia leguntur in elencho aiUhentico Indulgentiarum Con- 
fraternitatis Devotoriim Jesu Christi ad Calvarium, vulgo Sac- 
coni rossi, quae Confraternitas anno 1776 aggregata et affiliata 
fuit Seraphico Ordini Minorum a Rmo P. Paschali a Varisio xMini- 
stro Generali. Ibi enim haec habentur: « Recitando coronam B. M. 
V., vulgo dictam Ordinis, quae constat septuaginta Ave Maria et 
septera Pater noster, addito uno Pater et Ave pro Summo Pon- 
tifice, acquiritur indulgentia plenaria, cum dispositionibus debitis, 
ut in principio dictum est » (Rescr. auth. pag. 503, n. 34). 

4" Patet tandem, et res extra omnem dubitationem posita- 
est, per expressam declaralionem S. Congregationis Indulgentia- 
rum, quae proposito dubio: 

Utrum corona septem Gaudiorum B. M. V. in Ordine Se- 
raphico ditata sit indidgentia. plenaria"^ 

Resp.: Affirmative (Decr. 29 Augusti 18G4. N. 412). 

714. Rmus P. Bernardinus a Portu Romatino Minister Gene- 
ralis Ordinis Minorum sequens dubium solvendum proposuit S. Con- 
gregationi Indulgentiarum: 

An ad lucrandas indulgentias Rosarii B. M. Virginis, sive 
Coronae Fronciscanae, vel parvae Coronae Immaculatae Conceptio- 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  IMIS  APPLICATAE. 321 

nis B. M. Virginis {vulgo Coroncina della [mmacolata), vel S. Bir- 
gillae etc, necessarium sit habere Rosarium materiale ad hoc be- 
nedictum, vel simplex recitatio sufficiat? 

Auctores hac super re non eamdem tenent sententiam; qua- 
propter Orator Sanctitatis Tuae judicium exquirit, ut dubium 
tollatur. 

S. Congregatio respondit: Standum esso, lerminis concessio- 
num imiulgenliarum adnexarum singulis precatoriis coronis, 
de quibus in proposito dubio (Decr. 7 Aug. 1889, apud Nouv. 
Rev. Theol. tom. XXVI, pag. 264). 

Qua decisione praemissa, nos affirmamns, quod relate ad ef- 
fectum lucrandi indulgentiam plenariam coronae Franciscanae ad- 
nexam haud necesse sit eam benedicere. Sane indulgentia hujus- 
modi non realis, sed personalis est, scilicet non adnexa coronae 
materiali, sed recitationi precum. Ex historia enim, quam de 
corona Franciscana supra dedimus verbis relebris P. Waddingi, 
constat beatissimam Virginem non aliud Fratri Novitio, cui apparuit, 
commendasse, quam recitationem 70 Ave Maria cum 7 Pater, 
quibus melius quam floribus coronam Virgini acceptissimam 
efformasset; de corona autem ex granis confecta ne verbum 
quidem. 

Accedit, et hoc est praecipuum, quod Summi Pontifices, qui 
praefatam indulgentiam vel concesserunt, vel restituerunt vel con- 
firmarunt, ut Leo X, Paulus V, et Innocentius XI, nullam menlio- 
nem faciunt de materiali corona, nec de necessitate eam bene- 
dicendi. 

Res confirmatur ex more in Ordine Seraphico semper habito 
et servato non benedicendi materialem coronam (Cf. Acta S. Sed. 
vol. I, pag. 553). 

Tandem veritas extra omne dubium ponitur per sequentem 
aulhenticam decisionem: 

An ad ejfectum lucrandi dictam indulgentiam necesse sit, 
ut praefatae coronae benedicantur ? 

S. Congregalio resp.: Negative (Decr. cit. 29 Aug. 1864. N. 412). 

715. Ex dictis sequentia corollaria deducuntur. 

I. Ex eo quod corona septem Gaudiorum B. M. V. ditata sit 
indulgentia plenaria in Of{dine Serapiiico, consequitur ipsam esse 
exctusive propriam Ordinis Minorum. Et revera Surnmi Pontifices 
hujusmodi indulgentiam  non  omaibus  CJiristifidclibus concesse- 

21 


32:2 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

7'unly sed Fratribus et Sororibus  de  Ordine  Minorum, et per 
participalionem  Tertiariis et Chordigeris. 

Tertiarii saeculares aulem post Constitntionem Misericors Dei 
Filius Siimrni Pontificis Leonis XIll nec non declarationes S. Con- 
gregationis Indulgentiarum in Decreto 31 Januarii 1893 ad X et 
XVIll dubium, jus ad praedictam indulgentiam amiserunt. 

Yerum benignitate ejusdem gloriosi Pontificis, per Breve diei 7 Julii 
1896, praedicti Tortiarii admissi sunt per quinqiiennium ad participatio- 
nem iudulgentiarum ac piorum operum, quibus primus et secundus Ordo 
Franciscalis pollet. Quocirca Tertiarii quoque lucrari possunt per tempus 
memorato Brevi praefinitum indulgentiam plenariam recitationi coronae 
Franciscanae adnexam (Vid. Breve circa finem Tractatus de Tertio Ordine). 

Sodales etiam Archiconfraternitatis Devotorum Jesu Christi 
ad Calvarium, vulgo Sacconi rossi, gaudent indulgentia coronae 
Serapliicae adnexa (Vid. Rescr. auth. pag. 503, n. 30). 

2. Ex eo quod pro lucranda dicta indulgentia necesse non sit, 
ut praefatae coronae benedicantur, legitime infertur, coronam Fran- 
ciscanam non indigere benedictione, tum in casu quo Loca Sancta 
tetigeiHt, tum in casu quo ea non tetigerit, sed aliunde habeatur. 

3. Ex eo quod ad consequendam praedictam indulgentiam 
plenariam non sit necessarium coronam materialem adhibere, 
jure deducitur, quod si quis ex Fratribus vel Monialibus Ordinis 
Minorum recitaret praescriptas 72 Salulationes Angelicas cum 7 
Oralionibus Dominicis, cum adhuc uno Pater et Ave pro Summo 
Pontifice, quin utatur materiali corona, vel quia eam non pos- 
sidet, vel secum non defert, vel uti ea non vult, lucrari aeque 
potest indulgentiam plenariam. 

716. Quia de coronis quae Loca Sancta tetigerunt, mentio 
nunc facta est, probe notandum, liujusmodi coronas, quae etiam 
Hierosolymitanae dicuntur, quibusque passi m Fratres Minores pro 
recitatione coronae septem Gaudiorum utuntur, indulgentias 
plurimas adnexas habere, ut jam diximus n. 684, quae tamen 
nullatenus confundi debent cum plenaria de qua loquimur. Haec 
enim distinguitur ab illis etiam ex eo, quod hanc lucrari pos- 
sunt tantum Fratres et Sorores Ordinis Minorum, dum econtra 
illas consequi possunt, dummodo opera praescripta compleverint, 
omnes et singuli Christifideles (vid. n. 685), juxta Constitutionem 
Innocentii XI Unigeniti die 28 Jan. 1688 (Cf. Acta S. Sedis, vol. I, 
pag. 553). 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 323 

717. Si allente considerentiir dociimenta, quibus evincitur, 
coronam septem Gaudiornm B. M. V. in Ordine Serapliico esse 
ditatam indulgentia plenaria, videbilur profecto, eamdem indul- 
gentiam toties acquiri posse, quoties praefata corona recitatur. 
Concessa est enim recitantibus 70 vel 72 Salulaliones Angelicas 
et seplem Oraliones Dominicas, absqne determinalione temporis et 
quin deflniantu}' vices, quasi proinde diceretur, indulgentiam ple- 
nariam adnexam esse cuilibet i-ecitationi praedictae coronae. P. An- 
gelus a Lantusca autem, qui vidit concessionis foiium impressum 
anno 1609 in lypographia Camerali, expresse dicit, indulgentiani, 
de qua agimus, toties acquiri, quoties corona Franciscana recitatur 
(Theatr. Reg. loc. cit.). 

In hbro, cnjus titulus « Codex redactus Legum Fratrum 
Minorum in Synopsimn, pag. 578, n. 23 ita legitur: Sorores 
S. Clarae et Tertii Ordinis sub Fratrum cura lucrentur plena- 
riam indulgentiam, quoties dixerint  coronam l^. Virginis Mariae. 

Sed res quam defendimus, extra omnem dubitationem poni 
videtur auctoritale Summarii Indulgentiarum Archiconfraterni' 
tatis Chordigerorum, uti authentici declarati die 1 Junii 1866 a 
S. Congregatione Indulgentiarum. Ibi sub nnmero XII haec leguntur: 

(( Confratribus igitur et Consororibus, ex praedictis Summo- 
rum Pontificum concessionibus... communicantur, praeter ahas 
multas nostratibus.assignatas, indulgentiae p?'o recitatione coronae 
septem Gaudiorum B, M. Virginis, pro Stalione SS. Sacramenti, 
et pro exercitio Viae Crucis: quae praecipuae habenlur ac pre- 
tiosissimae, et a Tertiariis etiam et Chordigeris omnibus in gratia 
existentibus, toties quoties lucrari possunl, et Purgatorii ani- 
mabus applicari » (Rescr. auth. pag. 434-435). 

718. Quoad nobis constat, nuUi ex aUis coronis concessa est 
indulgentia plenaria per solam recitationem precum acquirenda, 
sed semper ad eam lucrandam alia pia opera, praeter coronae re- 
citationem, praescribuntur, ut ex. gr. Confessio, Communio, preces 
ad intentionem Summi Pontificis etc. ; dum econtra ad assequen- 
dam indulgentiam plenariam coronae Franciscanae annexam, prae- 
ter ejusdem recitationem, nihil aliud. habetur praescriptum, 

719. Praedicta indulgentia applicari potest tam vivis quam 
defunctis. Licet enim ex primaeva concessione pro vivis tantum 
videatur concessa, dum clausula pro defunctis applicabilis in 
documentis non reperiatur, cerlum est tamen, eamdem posse ipsis 


354 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

clefunctis applicari, proiU patet tum ex Summario Indulgenliarum 
Chordigerorum in textu modo relato, tum ex generali concessione 
Gregorii XV, Brevi 10 Novembris 1G22: indulsit enim Pontifex, 
iit « Rcligiosi Minores, Clarissae, et Terliarii possint per mo- 
duni suffragii applicare animabus Purgatorii omnes indidgen- 
tias et bona opera ab ipsis facienda » (Rescr. auth. Summ. 
pag. 395, 3j^). 

720. In testimoniis, quae de hac corona supra attulimus, 
modo 70, modo 72 Ave Ma^ia recensentur. De hac varietate non 
miretur lector. Sunt revera 70 Ave Maria cum septem Pater, si 
inspiciatur origo coronae, prout ipsa beatissima Virgo, juxta Sera- 
phicam traditionem, eam docuit Fratrem Novitium. Sunt autem 
72 Ave Maria (prout in praesens componitur et recitatur), quia 
duo aha Ave Maria adjecla fuerunt ad complendum numerum 
annorum, quibus beatissima Virgo, juxta sententiam quam Wad- 
dingus probabiliorem vocat, in terris vixit. Orationi autem Domi- 
nicae septies repetitae in memoriam et honorem septem Gaudio- 
rum ejusdem Virginis Matris, additum est aliud Pater noster pro 
Summo Pontifice. 

721. Cum igitur corona Franciscana tam pretioso thesauro 
sit locupletata, eam conlinuo non deferre et quidem cingulo ap- 
pensam, uti fert antiquus usus in universo Ordine Seraphico, eam 
saepius, imo quotidie, prout Constitutiones generales Ordinis hor- 
tantur, non recitare in pium obsequium dulcissimae Matris no- 
strae Mariae, evidens signum foret modicae pietatis. 

Insuper jam diximus, coronam Seraphicam septem Gaudio- 
rum, si Loca Sancta tetigerit, indulgentias plurimas adnexas ha- 
bere, praeter plenariam, de qua hucusque locuti sumus. Porro 
ut hae quoque acquiri possint, necesse est, ut praeter adimplemen- 
tum operum praescriptorum, coronam secum quis deferat vel saltem 
penes se habeat. 

Quod si quis coronam Hierosolymilanam habere nequit, curet 
ut ea quam possidet el secum defert, a Sacerdote legitima facul- 
tate praedito benedicatur cum applieatione indulgentiarum Apo- 
stolicarum, quae sunt eaedem ac illae concessae coronis Terrae 
Sanctae. Ut vides, hujusmodi benedictio non impertiretur co- 
ronae Seraphicae, qua tali: corona siquidem Franciscana, ut su- 
pra exposuimus, non indiget benedictione, ut indulgentia plena- 
ria fruatur ; sed ideo benediceretur,  ut  ei adnectantur etiam 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 325 

indulgenliae, quae dicuntur Apostolicae, ad quas habendas omnino 
requiritur benedictio a Sacerdote facultatem babente rite collala. 

722. Indicantur septem Gaudia B. Mariae Virginis. 

1. Quando ab Angelo salutata concepit in purissimo utero de 
Spiritu sancto. 

2. Quando in visitatione ad S. Elisabeth, ab ea primum se 
vocari audivit Matrem Dei. 

3. Quando sine ullo virginalis suae puritatis detrimento in 
lucem edidit Kilium Dei pro amore nostro hominem factum. 

4. Quando vidit Filium suum Jesum a Magis adoratum. 

5. Quando amissum Filium suum invenit post triduum in 
templo interrogantem et docentem Doctores. 

6. Quando vidit Filium suum gloriose a morte resuscitalum. 

7. Quando assumpta est in coelum, exaltata super choros 
.\ngelorum (vid. n. 711 ex Waddingo). 

723. Brevior conspectus rerum notabilium ac majoris mo- 
menti coronae Franciscanae septem Gaudiorum B. Mariae 
Virginis. 

1. Corona Franciscana originem habet, juxta traditionem in Or- 
dine Seraphico servatam, ab ipsa gloriosa Virgine Maria, Matre Dei. 

2. Componitur ex septuaginta duobus Ave Maria et septem 
Pater noster, addito uno Pater et Ave pro Summo Ponlifice, et 
recitatur in memoriam et honorem septem Gaudiorum Virginis 
Deiparae, nec non septuaginta duorum annorum, quibus ipsa sa- 
cratissima Virgo, juxta probabiliorem sententiam, in terra vixit. 

3. Ab ipsa origine invaluit mos in Ordine Minorum dictam 
coronam recitandi, ac deinceps, ex granis confectam, eam defe- 
rendi cingulo appensam. 

4. A Sacra Indulgentiarum Congregatione declaratum est: Co- 
ronam septem Gaudiorum B. Mariae Virginis in Ordine Sera- 
phico ditatam esse indulgentia plenaria. 

0. Ad effectum lucrandi dictam indulgentiam minime necesse 
est, ut praefatae coronae benedicantur. Hujusmodi enim in- 
dulgentia est tantum personalis, non realis, id est immediate 
adnexa recitationi precum, minime vero coronae materiali. 

6. Quare si cuipiam Heligioso Franciscano deesset corona ma- 
terialis, praedictam indulgentiam acquirere aeque posset, memo- 
riler recitando praescriptas preces. 

7. Corona Franciscana, si Loca Sancta tetigerit, plurimas 
alias indulgentias adnexas  habet;  si  loca  Terrae  Sanctae non 


32G PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

tetigeril, appiicari ei possuiit a Sacerdole facuUatem hahente 
indulgentiae Apostolicae, quae siint eaedem ac illae adnexae co- 
ronis Terrae Sanclae. Ad lucrandas hujusniodi indulgentias requi- 
ritnr ut corona in propria deferatur persona, vel penes se in cu- 
biculo, vel alio decenti loco suae habitationis retineatur, et coram 
ea devote praescriptae preces recitentur. 

8. Inde coUigitur, quot et quaha bona spiritualia Religiosis 
et Monialibus etc. Ordinis Minorum, coronam septem Gaudiorum 
B. M. V. secum deferentibus, provenire possunl ex eadem corona, 
et quot bonis spiritualibus se privant ii, qui parum devoti et con- 
tra consuetudinem Ordinis eam non deferunt. 

9. Corona septem Gaudiorum B. M. V. est exclusive propria 
Ordinis Minorum; unde S. Congregatio decisit, praefatam coronam 
ditatam esse indulgentia plenaria in ordine Seraphico, Quare in- 
dulgentia plenaria eidem coronae adnexa acquiri tantum potest a 
Fratribus, Sororibus Ordinis Minorum, et ab iis, qui cum eis com- 
municant in privilegiis et indulgentiis. 

10. Indulgentia plenaria coronae Franciscanae adnexa acquiri 
potest toties, quoties eadem corona recitatur. 

11. Praedicta indulgentia plenaria est apphcabihs tam vivis 
quam defunctis. 

12. Indicantur septem Gaudia B. Mariae Virginis. 

§ VIL 

ROSARIUM A CRUCIGERIS BENEDICTUM. 

724. In Bibliotheca Seminarii Leodiensis asservatur apogra- 
phum Liiterarum Summi Pontificis Leonis X, ex quibus constat, 
ab hoc Pontifice traditam fuisse Generali Canonicorum Regula- 
riu7n{\) S. Augustini Ordinis S. Crucis in Hollandia, qui Cru- 
cigeri vel Cruciferi nuncupantur, facultatem benedicendi Rosaria 
cum apphcatione indulgentiae 500 dierum, quoties Oratio Domi- 
nica, vei Salutatio Angelica in iis devote a fidehbus dicalur 
(Apud Acta S. Sedis, voL XVI, pag. 404 el seq. Compend. facti). 


(1) Obiter notamus, cx Ordinibus Canonicorum Regularium nunc superesse 
Lateranenses, Praemonstratenses, et Crucigeros. Ordo Crucigerorum in prae- 
sens qualuor continetur domibus (Acta S. Sed. loc. cit.). 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 827 

Etiam in Raccolta habelur: « Per Breve Rcgtdarem vilam 
diei 20 Augusti 1516 Suminus Ponlifex: Leo X concessit ridelibus, 
qui cum corona B. Mariae Virginis, benedicta a Magistro Generali 
pro tempore Canonicorum Regnlarium S. Augustini Ordinis S. Cru- 
cis (communiter Crucigeri nuncupati), devoto recitabunt Oratio- 
nem Dominicam vel salutationem Angelicam, indulgentiam quin- 
GENTORUM DiERUM (jiialihet vicc ». 

725. Per Rescripta S. Congregationis de Propaganda Fide diei 
13 Julii 184o et 9 Januarii 1848 Summi Pontifices Gregorius XVI 
et Pius IX praedicto Magistro Generali Ordinis S. Crucis indulse- 
runt, ut aliis Canonicis ejusdem Ordinis delegare possit faculta- 
lem benedicendi cum appiicatione praefatae indulgentiae rosaria 
beatae Virginis {Raccolta, pag. 192; Acta S. Sed. loc. cil.). 

726. Cum circa hujusmodi facultatem recentiori tempore exorta 
fuerint dubia, quae deinde proposita sunt resolvenda S. Congre- 
galioni Indulgenliarum, S. Congregatio per Decretum 15 (vel 14 
ut habet Raccolta) Martii 1884, a Summo Pontifice Leone Xlll 
approbatum, praefatam facultatem definitive recognovit in sohs 
Canonicis Crucigeris nuncupatis {Raccolta pag. 193). 

727. Ut lectores habeant de re pleniorem nolitiam, memora- 
tum Decretum hic transcribere censemus (Apud Acta S. Sed. loc. cit.). 

Ohdinis Sanctae Crucis. Cum innumera propemodum (juae- 
stiones et dubia Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Heli- 
quiis praepositae exhibita fuerint, nomine etiam Archiepiscoporum 
et Episcoporum, de authenticitate indulgentiae dierum quingen- 
torum a Leone Papa X, Litteris in forma Brevis datis die 20 Au- 
gusti 1516 concessae et quodammodo confirmatae a Summis Pon- 
tificibus Gregorio XVI et Pio IX, rescriptis Sacrae Congregationis 
de Propaganda Fide dierum 13 Julii 1845 et 9 Januarii 1848, 
quam lucrari dicuntur Christifideles, quoties in rosariis beatae 
Mariae nuncupatis et benedictis a Magistro GeneraH Ordinis San- 
clae Crucis vel a Sodalibus ejusdem Ordinis, a Magistro GeneraU 
ad id specialiter deputatis, Orationem Dominicam vel Salutatio- 
nem Angeticam devote recitaverint, Sacra eadem Congregatio, ut 
Christifidelium tranquillitati prospiceret, rem mature perpendere 
et absolvere constiluit. Qua oblata opportunitate, quaesitum eliam 
est de necessitate recitandi tertiam saltem partem Rosarii D. V. 
Mariae, ut indulgentia illa acquiri possit, quemadmodum forlasse 
innuere videbantur verba, quibus Bomani Pontifices  praefatas in- 


328 PARS  II.  m  1NDUF.GENT11S  IN  SPECIE. 

dulgenlias adamussim adnexas rosariis a Magistro Generali dicli 
Ordinis benedictis concesserunl. 

Insuper cum plures Sacerdotes lum a Sanclissimo Domino 
Nostro Papa, tum a Sacra ipsa Congregatione privilegium expostu- 
laverint rosaria benedicendi cum applicatione indulgentiae, quam 
ipsis sodales Grucigeri adnectunt, quaesitum quoque est de hujus- 
modi precibus exaudiendis vel respuendis. 

Quae omnia sequentibus dubiis proposilis complexa sunt: 

I. Utrum indulgenlia quingentorum dierum quoties in ro- 
saynis per Crucigeros benedictis Oratio Dominica vel Salutatio 
Angelica devote dicatur, revocanda sit, 

a) vel uti apoci^ypha, seu ratione dubiae authenticitatis, 

b) vel uti indiscreta, seu ratione indiscretae concessionis, 

c) vel ob alias extrinsecas rationes? 

Et quatenus negative ad omnes l. dubii partes, 

II. Uti^um eadem indulgentia rata habenda sit et confirmanda, 
vel potius dicenda sit ratihabitione et confirmatione non indigere? 

III. Ut7^um pro acquirenda eadem indulgentia necesse sit in- 
tegrum rosarium devote recitare? 

IV. Utrum expediat aliis etiam Sacerdotibus concedi pri- 
vilegium benedicendi rosaria cum applicatione indulgentiae, quo 
gaudent Sodales Crucigeri? 

Et Patres Eminentissimi in Congregatione Generali habita die 
11 Martii 1884 in Aedibus Apostolicis Vaticanis rescripserunt: 

Ad I. Negative in omnibus, 

Ad II. Non indigere. 

Ad III. et IV. Negative, 

Die vero lo ejusdem mensis et anni, facta ab infrascrHpto 
Sacrae Congregationis Secretario relatione, Sanctissimus Domi- 
nus Noster Leo Papa Xlll Pati^um Cardinalium responsiones 
benigne approbavit. 

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgen- 
liis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 15 Martii 1884. 

Al. Card. Oreglia a S. Stephano, Praef. 
Franciscus Della Volpe, Secret. 

728. Ex relato Decrelo sequentia habemus, quae specialiter 
adnotare interest: 


v^' 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 329 

1. Cerla est indulgentia quingentorum dierum, quolies in 
rosariis pcr Crucigeros benedictis Oratio Dominica vel Salutatio 
Angelica devole dicitur. 

2. Pro acquirenda eadem indulgentia necesse non est inte- 
grum rosarium vel coronam recitare. Unde si quis cum praedi- 
cto rosario seu corona unam lantum decadem, vel eliam unum 
tantunnnodo Pater noster, aut unum Ave Maria devote reci- 
taret, aeque lucraretur indulgentiam quingentorum dierum tum 
pro recitatione unius, tum pro recitatione alterius. Siquidem Leo X, 
quoad hoc rosarium per Crucigeros benedictum, indulgentiam quin- 
gentorum diernm largitus est non quidem recitantibus rosarium, 
sed simpliciler in rosario Orationem Dominicam vel Salutationem 
Angelicam devote dicentibus (Cf. Votum Consult. Acta S. Sed. 
loc. cit. pag. 411). 

3. Praefata indulgentia non est personalis, sed realis, qua- 
lenus nempe non simplici recifationi Orationis Dominicae vel 
Salutationis Angelicae est adnexa, sed est specialis pro iis fide- 
libus, qui ad hoc utuntur rosariis seu coronis a Magistro Or- 
dinis S. Crucis, vel ab eo delegatis, benedictis. Qui ergo hujus- 
modi coronam non possidet, praedictam indulgentiam assequi nequit. 

4. Corona Crucigerorum non habet specialem formam; suf- 
ficit, ut eruitur ex dictis, ut sit corona B. Mariae Virginis. 

5. Indulgenliae saepedictae coronae sunt applicabiles etiam 
defunctis. Omnes enim indulgenliae precibus piisque operibus ad- 
nexae, quae continentur in Raccolta, sunt applicabiles per modum 
suffragii  animabus fidelium defunctorum {Raccolta, pag. XXVllI). 

6. Privilegium benedicendi dictas coronas est exclusive pro- 
prium Ordinis S. Crucis seu Crucigerorum, et non licet nec Soda- 
libus nec ipsi Magistro praedicti Ordinis alios Sacerdotes, qui non 
sint ejusdem Ordinis, ad id delegare. 

729. Ob singularitatem memoratae indulgentiae et facilitatem 
eam acquirendi contingit, ut hujusmodi rosaria a Crucigeris bene- 
dicta jamque ex Hollaiidia non modo in Bclgium, Galliam, Germa- 
niam, atque Italiam, sed in dissitas etiam regiones atque in omnes 
orbis partes diffundanlur, vol undecumque in llollandiam bene- 
icenda mittantur (1). 


(1) Si quis (Jcsidcriit cognosceie direclionem \h\ Patrcs Crucijj^cros, hic cann 
damus, proul a cl. P. IJcringer exhibctur  in  suo  opcrc  Les  Indulgences  ctc. 


330 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

730. Hic nieiiiinisse javat, uni eidemque rei, ex. gr. coronae, 
adnecti posse Indulgeniias diversas, quae tanien haiid acquiruntur 
unica coronae recilalione, sed pro singulis" indulgentiis diversis 
requiritur respectivae coronae recitatio (Decr. 29 Febr. 1820. 
N. 249). 

Exinde consequitur, etiam coronis Crucigerorum applicari 
posse indulgentias diversas: et revera saepe accidit, ut fideles Cru- 
cigeris benedicenda deferant rosaria jam consuetis indulgentiis 
SS. Rosarii vel etiam S. Birgittae ditata, quae indulgentiae, ut per 
se intelligitur, adnecti quoque possunt posl applicalionem indul- 
gentiarum quae coronae Crucigerorum sunt propriae. 

731. Ut quis indulgentias quingentorum dierum pro quolibet 
Pater noster et pro qualibet Ave Maria assequi possit, requiritur 
ut non aliunde tenealur ex praecepto sive ex conscientia ad eas- 
dem preces ^ecitnndas. Exempli gratia, per recitationem Orationis 
Dominicae et Salutationis Angelicae, quae ante Horas canonicas 
a Sacerdotibus recitandas praescripla est, vel a Confessario pro 
sacramentali poenitentia imposita. acquiri nequeunt praedictae in- 
dulgentiae. 

732. Ex eo quod facilius acquiruntur indulgentiae in rosariis 
Crucigerorum timendum non est, quod devotio erga ceteras coro- 
nas, puta rosaria S. Dominici, minuatur; nam rosaria S. Dominici, 
prout etiam S. Birgillae etc. annexas habent plures indulgentias 
partiales et plenarias, ac privilegia; quoad vero Franciscanos, 
simplici recitationi coronae seplem Gaudiorum adnexa est indul- 
gentia plenaria. Ceterum, ut ait Consultor in suo voto super hac 
materia, expedit, ut adsit modus facilior lucrandi indulgentias 
pro illis, qui quinque decades cum mysteriorum memoria (ut 
in rosario S. Dominici) recitare quacumque ex causa nolint aut 
nequeant. 

Licet autem, prosequitur citatus Consultor, per se ad Cruci- 
gerorum indulgentiam lucrandam non requiratur coronae totius re- 
citatio, quemadmodum probabiliter neque  in  corona  S.  Birgittae 


tom. I. pag. 368 in notn. Voici leur adresse: Au T. R. Pere Mailre general des 
PP. Croisiers, u Uden (Ilollande); ou: Au R. P. Prieur des PP. Croisiers, au 
couvent do Sainte-Agalhe pies Cuyk (Hollande). 

Les PP. Croisiers ont aussi des  maisons en  Bdgique: a Diest  (Brabant), 
et a Maeseyk (Limbourg belge). 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 331 

reqniritur, tamen eo ipso qiiod rosariuiii benedicitur et indulgen- 
tia impertitur fidelibus Pater vel Ave in rosario recitantibus, satis 
suaderi videtur integra recitatio. Experimento quidem compertum 
est, indulgentiae Crucigerorum propagationem non ad minuendam, 
sed ad augendom rosarii recitationem profuisse : et ideo coronae 
illae plerumque expetuntur, non quidem ut loco rosarii multae 
indulgentiae paucis Pater et Ave devote recitatis acquirantur, sed 
potius ut eae indulgentiae stimulo sint acriori, ut rosarium inte- 
grum vel tertia ejus pars recitetur (Acta S. Sed. loc. cit.). 

Praedictae coronae, postquam benedictae fuerint, non possunt 
vendi nec commodari etc. sine amissione indulgentiarum. 

§ Vlll. 

ROSARIUM S. DOMINICI. 

733. S. Dominicus Ordinis Praedicatorum fundator, ut Albi 
gensium haeresi, quae eo tempore serpebat, maxime in Gallia, re- 
medium efficax opponeret, revelatione habita a SS. Virgine, ad 
quam in hunc finem confugerat, circa annum 1206 instituit ac 
mirifice propagavit devotionem SS. Rosarii (1), a qua saeculo- 
rum decursu mirabiles efTectus promanarunt in Christianam socie- 
latem (Raccolta, pag. 203). 

Haec devotio (Psalterium Marianum etiam nuncupalum) con- 
sistit in recitatione moraliter non interrupta  centum  quinqua- 


(I) Conlemporanea nlln fondazione clell' Ordine de' Padri Predicatori, scri- 
bit Emiis Cardinalis Morichini, e la devozione del salterio deila Madonna, vol- 
garmcnte detlo Rosario, quasi corona di rose che s' intessono alla Virgine, im- 
maginato da S. Domenico, perche la gente pin rozza avesse un facil modo di 
onorarla con una comuiie preghiera, e mcditare al tempo stesso i piu gravi 
misleri della Religione. Credesi che i primi rosari si dicessero aila chiesa di S. 
Sisto presso la via Appia, dove appunto ebbe cuna 1' inclilo Ordine domenicano. 
S. Domenico facea predicare il rosario come posscnte arma spirituale, quando 
Innocenzo III bandiva la crociata contro gli cretici Albigesi, e il conte di Mon- 
forle guerreggiando ne rompeva 1' esercito, e spegnevasi I' eresia. 

I laici devoti del rosario si formarono in confraternita, che fu confermata 
da Sislo IV il U8I. Pio V torno a confermare le confraternile erelte sotlo il 
litolo del rosario, conccdctte indulgenza a chi lo recilasse. Altrettanto fece Inno- 
cenzo XI. Simili soci<'ta sono congiunle all' Ordine de' Predicatori in modo, che 
ov' e un loro monastero, evvi altresi la compagnia del rosario (Degli Islituli di 
pubbiica carita in Iloma, vol. I, cap. XXIII). 


332 PARS  II.  DR  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

ginla Ave Maria (tot nempe quot Psalmi), in quindecim decades 
distiFictoruni, quarain quaelibet incipit cum Pater nosler ; et in 
simuUanea mediiatione mysleriorum principalium vitae, mortis et 
resurreclionis D. N. Jesu Christi (Raccolta).  - 

734. Indulgentiae adnexae recitationi SS. Rosarii sunt se- 
quentes: 

1° Indulgenlia centum dierum pro quolibet Pater et pro 
quolibet Ave, sive integrum rosarium, nempe quindecim decadum, 
recitetur, sive lerlia pars, nempe quinque decadum (Breve Sa^i- 
ctissimus, 13 Apr. 1726 Benedicti XIH). 

^° Indulgentia plenaria semel in anno pro iis omnibus, 
qui singulis diebus spatio unius anni vel integrum rosarium vel 
ejus tertiam partem recitaverint, lucranda in die ad libitum eli- 
genda; Confessione et Communione praemissa ac precibus pro con- 
suetis finibus peractis (Idem Pontifex). 

3° Indulgentia item plenaria concessa omnibus fidelibus de- 
vole recitantibus rosarium hora ipsis assignata (1), semel in anno 
lucranda in die ad libitum eligenda, adimpletis, ut supra, piis 
operibus (Pius VII, Brevi 16 Febr. 1808). 

4° Indulgentiae decem annorum totidemque quadragena- 
rum concessa iis Christifidelibus, qiii saltem contrito corde lertiam 
rosarii partem devoie recitaverint una cum aliis, vel domi, aut 
in ecclesia, seu oratorio publico vel privato, acquirenda semel 
in die (Pius IX, Decr. S. C. I. 12 Maji 1851; Rescr. auth. 
pag. 288). 

5° Indulgentia p/enana qualibet postrema die Dominica unius- 
cujusque mensis, lucranda ab iis Chrislifidelibus, qui in more ha- 
bebunt recilandi tertiam rosarii partem una cum aliis saltem ter 
per hebdomadam; si tamen vere contriti, ac Confessione et Com- 
munione suscepla visitabunt ecclesiam quamcumque, aut publicum 
oratorium, ibique per aliquod temporis spatium ad mentem Sum- 
mi Ponlificis orabunt (Pius IX, loc. cit. — Vide Raccolta, pag. 
204 et seq., Rescr. auth. pag. 423 etc). 

735. Praeter memoratas indulgentias, communes omnibus 
Chrislifidelihus rosarium ut supra recitantibus, aliae quoque sunt, 


(Ij Ilaec indulgcDtia, ul rcctc advertit P. Beringer, non respicit nisi mem- 
bra Rosarii perpelui, quia, extra hanc associationem, non datur ceteris flde- 
libus hora assignata pro recitatione coronae. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 333 

qiiae acquiri po^sunt dumtaxat a SodalUms Confraternitati SS. Ro- 
sarii adscriptis. Has videsis in Sumniario penes Rescr.aulh. pag. 422. 

736. Ad consequendas praediclas indulgenlias omnibus Cfiri- 
slifidelibus rosarium recitantibus communes, plura requirunlur: 
1° Quod coronae sint benedictae a Religioso Ordinis Prae- 
dicatorum, vel ab alio Sacerdote legitimam facultatem liabente. 

2° Quod in recitatione rosarii vel tertiae ejusdem partis 
manu teneatur et, juxta morem, adhibeatur corona ut supra be- 
nedicta. Quod si rosarium a duabus vel pluribus personis recite- 
tur in communi, benignilate Summi Pontificis Pii IX sufficit (vid. 
n. 651) ut una tantum persona, quaecumque ea sit ex communi- 
tale, illud manu leneat, eoque in recitatione de more utatur ; 
addita tamen expressa conditione, quod fideles omnes, ceteris cu- 
ris semotis, se componant pro oratione facienda una cum persona, 
quae tenet coronam, ut rosarii indulgentias lucrari queant (Decr. 
22 Jan. 1858. N. 384). 

^*" Quod dum quis rosarium recitat, meditari debeat my- 
steria nativilatis, passionis, morlis, resurrectionis etc. D. N. Jesu 
Chrisli, juxta Decretum S. Congregationis Indulgentiarum diei 12 
Augusti 1726, a Benedicto Xlll approbatum (Raccolta, pag. 205). 

Hujusmodi Decretum est resolutio sequentis dubii a P. Procu- 
ratore Generali Ordinis Praedicatorum propositi: 

An qui SS. Rosarium B. M. V. recitant, omissa consueta me- 
ditatione mysteriorum humanae reparationis, et iliorum vice mor- 
tem aut cetera novissima, vel alia pia ac 7^eligiosa meditantur, 
indulgentias a Summis Pontificibus concessas pro recitatione rosa- 
rii iucrentur? 

S. Congregatio respondit: Non lucrari (Decr. 13 Aug. 1726. 
N. 92). 

Atlamen laudatus Pontifex Benedictus Xlll in sua Constitutione 
Pretiosus diei 26 iMaji 1727, § 4. deciaravit, pro personis idiotis 
minus idoneis mysteriis meditandis, satis esse ad iucrandas indul- 
gentias rosarium devote recitare, iicet voluntas ejus esset, ut etiam 
diclae personae assuefiant, jiixta rosarii institutum, ad sanctissima 
nostrae reparationis mysteria meditanda (Raccolta). 

137, Quando pro acquirendis indulgentiis requiritur meditatio 
niysteriorum, prout in recitatione rosarii, sufficit meditatio men- 
tatis eodem tempore, quo recitantur Oralio Dominicalis et Angeli- 
cae Salutaliones. Non est igitur necessarium, ul enuntiatio specia- 


334 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

lis niyslerioriiin rosarii fiat antequam singulae decacles recilentur 
(Decr!  1 Julii  1839. N. 273 ad 3"^ et 4"^). 

738. Meditari tanien licet, vel immediate ante, vel immediate 
post decadis recitationem, dummodo quidem islae duae conditio- 
nes omnino serventur, scilicet ut primo pro unaquaque decade sit 
uniuscujusque mysterii meditatio: ut secundo mentalis mysterii me- 
ditalio et vocalis precum recilatio ad invicem sibi immediate suc- 
cedani el moraliter uniantur (Acta S. Sed... pro Socielate SS. Ro- 
sarii, vol. l, pag. 56, n. 135). 

739. Libera quidem est electio mysteriorum, quae recoli de- 
bent in recitandis coronis B. M. V., sed invaluit consuetudo, ut 
per gyrum cujuslibel bebdomadae singula mysteria ita recolantur: 
nempe gaudiosa in secunda et quinta feria; dolorosa in tertia 
et sexia; gloriosa tandem in Dominica, quarta feria et sabbato 
(Decr. eod. ad 5°"). 

Unde si quis in rosarii recilatione alia mysleria recoleret, 
quam quae pro illa die consuetudo meditanda introduxit, non ideo 
indulgentias amitteret. Siquidem istiusmodi consuetudo recitandi 
per gyrum cujuslibet hebdomadae mysteria determinata, etsi eam 
observare expediat, minime tamen obligat sub poena non conse- 
quendi indulgentias. 

740. Quamvis tres integri rosarii partes recitari debeant eo 
ordine, primo scilicet pars Gaudiosa, dein pars Dolorosa, deni- 
que pars Gloriosa, possunt tamen altero ordine recitari, si adsit 
specialis ratio, ut v. gr. recitandi causa cum aliis. 

Mysteria SS. Rosarii, usu S. Matris Ecclesiae acceptata et Chri- 
stifidelium devotione consueta, ea sunt quae sequuntur: 

PRO  PRIMA  QUINQUAGENA  SEU  PARTE  GAUDIOSA. 

1. Domini Jesu Christi incarnatio, Angelo B. Mariae Virgini 
nuntiante. 

2. Domini Jesu Christi gestatio ad beatam Elisabeth. 

3. Domini Jesu Christi nativitas. 

4. Domini Jesu Christi praesentalio in templo. 

5. Domini Jesu Christi duodennis inventio in medio doctorum. 

PRO  SECUNDA  QUINQUAGENA  SEU  PARTE  DOLOROSA. 

1. Domini Jesu Christi sudor sanguineus in horto. 

2. Domini Jesu Chrisli flagellatio. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 33o 

3. Domiui Jesn Chrisli spinea coronalio. 

4. Domini Jesu Clirisli dolores deferenlis crucem ad Calvariae 
monlem. 

0. Domini Jesu Christi in cruce suspensi',» et mors. 

PRO  TEI{TIA  QUINQUAGENA  SEU  PARTE  GLORIOSA. 

1. Domini Jesu Chrisli a mortuis resurrectio. 

2. Domini Jesn Christi in coelum ascensio. 

3. Dominus Jesns Christus a Palre omnipolente mittens Spi- 
ritum sanctum in Apostolos. 

4. Domini Jesu Christi Matris, B. Mariae Virginis assumptio 
in coelum. 

0. Domini Jesu Christi Matris, B. Mariae Virginis in coehs 
coronatio. 

Quam determinationem mysteriorum SS. Rosarii, jam ab an- 
tiqno Ecclesiae usu consecratam, nuperrime confirmavit S. Sedes 
approbatione Officii festivitatis (Decr. S. C. Rituum sub die 5 Aug. 
1888), in quo praedicta quindecim mysteria singuhs antiphonis 
strophisque hymnorum recoluntur (Vid. Acta... pro Societ. SS. Ro- 
sarii, pag. o4). 

741. Diximus supra n. 736, 2°, Summum Pontificem Pium IX 
benigne indulsisse, ut fideles rosarium S. Dominici vel tertiam ejus 
partem in communi recitantes, lucrari possint indulgentias a Be- 
nedicto XIll concessas, hcet manu non teneant rosarium benedi- 
ctum, ac sufficere ut una tantum persona, quaecumque ea sit ex 
communitate, iUud in manu teneat, eoque in recitalione de more 
ulatur; addita tamen expressa condilione, quod fideles omnes, ce- 
teris curis semotis, se componaiit pro oratione facienda una cum 
persona quae tenet coronam, ut rosarii indulgentias hicrari queant. 

Jamvero non una est sententia de sensu illorum verborum 
ii ceteris curis semotis se componantn: alii enim ita verba illa 
interpretantur, ut qui rosarium recitant, a quacumque etiam ex- 
lerna occupatione se abstinere teneantur; alii vero ita intelligunt, 
ut fideles se tantum ab iis occupalionibus abstineant, quae actua- 
lem attentionem circa mysteria medilanda impediunt. 

Ilinc quaesitum est, quid sit in casu sentiendum ? 

5. Congregatio Indulgentiaruu], re mature perpensa, respon- 
dendum censuit: 


33G PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Fidelibus ab iis- tantum occupationibus exterioribus esse absti- 
nendum, quae internam aiteniionem impediunt ad devoiam ro- 
sarii reciiaiionem pro lucrandis indulgentiis praescriptam (1) (Decr. 
13 Nov. 1893, apud Acta S. Sed. vol. XXVI, pag. 310). 

742. Nec pro lubitit nec pro commodo diuidi poiest rosa- 
rium B. M. Virginis, sed pro acquirendis indulgentiis recitatio 
fieri debet uno iraciu (nempe sine morali inierrupiione). Palet 
ex responsione ad hoc dubium: An pro lubiiu vel commodo di- 
vidi possit rosarium B. M. V., iia ut acquiraniur tum indul- 
geniiae generales adnexae reciiaiioni quoiidianae unius coronae, 
dummodo inira diei spaiium, licei non uno iraciu, sed diversis 
temporibus reciientur quinque denaria, tum indulgentiae specia- 
les Sodalitatis SS. Rosarii, dummodo inlra hebdomadam quin- 
decim denaria recilentur, licet in plures quam Ires partes divi- 
danlur ? 

S. Congregatio respondil: Negative; exceptis confratribus, quod 
attinet ad indulgentias ipsis concessas pro recitatione integri rosa- 
rii infra hebdomadam (Decr. 22 Jan. 1858. N. 385). 

743. Quaesitum etiam fuit: Possuntne applicari indulgentiae 
coronis, seu annulis argenteis, vel aureis, in quibus sculpii sunt 
globuli decem ad recitandum rosarium vel tertiam ejus partem ? 

S. Congregatio resp. Negaiive pro indulgentiis rosarii recita- 
tioni concessis (Decr. 20 Junii 1836. N. 257 ad 5"^). 

744. Quamvis uni eidemque coronae, quae similem vel quasi 
similem formam habet, applicari possint indulgentiae diversae, la- 
men Religiosi Ordinis Praedicatorum numquam benedicunt coronas 
sex decadum, sed tantum quinque, decem vel quindecim decadum. 
Etiam in libello concessionis Rmi P. Magistri Generalis praedicti 
Ordinis expresse dicitur in apposita adnotatione: Rosaria benedi- 
cenda debent omnino quinque, vel decem, vel quindecim decenna- 
riis coalescere. 

745. Coronae sive Rosaria S. Dominici adhibenda pro lucran- 
dis indulgenliis benedici debent juxia formulam Pairibus Ordi- 
nis Praedicaiorum propriam (Decr. 29 Febr. 1864. N. 401). Hujus- 


(1) Rclala S. Congr. declaratio opplicalur etiam, ut facile quisque intelligit, 
ad cruci/ixos Viae Crucis, iia ut fidclibus ab iis tantum occupalionibus sit absti- 
nendum, quae inlernara atlenlionem impediunt ad dovotam recitutionem viginti 
Pater, Ave et Gloria pro lucrandis indulgentiis praescriptam. 


CAP.  IV.  INDULGRNTFAK  OBIECTIS  PIIS  APPLICATAE. 337 

modi formula ad validitatem adhibenda invenilur inserla in Ap- 
pend. Rilualis Romani. 

746. Non immoramur in exponendis laudibus, quas tum San- 
cti, tum Summi Ponlifices devotioni sanclissimi Rosarii tribuerunt: 
longa enim res esset, et ad nostram tractationem minus pertinens. 
Meminisse sulHcial Litteras Encyclicas Leonis PP. XIII Supremi Apo- 
stotatus, 1 Sept. 1883; Superiore anno, 30 Augusti 1884; Octo- 
bri mense, 22 Sept. 1891 ; Magnae Dei Matris amorem, 8 Sept. 
1892. In hujusmodi Apostolicis documentis Rosarium B. Virginis 
non solum summis laudibus extollitur, quasi bellicum instrumen' 
tum ad hostes fidei debellandos praevalidum, sed ejus frequens 
recitatio gravibns verbis commendatur Christifidelibus. Imo, quoad- 
usque rerum Ecclesiae rerumque pubhcarum tristissima haec per- 
durent adjuncta, ac de restituta Pontifici Maximo plena libertate, 
Deo referre gratias Ecclesiae datum non sit, laudatus Pontifex 
Leo XIII decernit et mandat, ut quolibet anno a die 1 Octobris 
ad secundam sequentis Novemb?is in omnibus cathohci Orbis pa- 
rochiahbus tempUs, et in cunctis pubhcis oratoriis Deiparae dica- 
tis, aut in ahis etiam arbitrio Ordinarii ehgendis, quinque saltem 
Mariani Rosarii decades citm Litaniis Lauretanis quotidie re- 
citenlur. 

747. Omnibus aulem Christifidelibus, qui statis diebus publi- 
cae rosarii recitationi interfuerint, et ad mentem Sanctitatis Suae 
oraverint, et his pariter qui legitima causa impediti privatim haec 
egerint, septem annorum ac septem quadragenarum apud Deum 
indulgentiam singulis vicibus concedit. 

Eis autem qui supradicto tempore decies saltem vel publice 
in templis, vel, legitime impediti. privatim eadem peregerint, sa- 
cramentah Confessione expiatis et sacra Synaxi refectis, plenariam 
admissorum indidgentiam de Ecclesiae thesauro impertit. 

Plenissimam hanc culparum veniam et poenarum remissionem 
his omnibus pariter largilur, qui vel ipso die festo beatae Vir- 
qinis a Rosario, vet quotibet ex octo iiisequentibus diebus, Sacra- 
menta, ut supra, perceperint, et in aliqua sacra aede juxta Suam 
montom Deo ejusque sanclissimae Matri supplicaverint. 

748. Qua de re et illis corisulens ridelibus, qui ruri viventes 
agri cullione praecipue Oclobri mensc detinentur, Sanctitas Sua 
concedit iit singula superius disposita, cum sacris etiam indulgen- 
liis, eorum in locis, ad insequentes vel Novembris vcl Decembris 

22 


338 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

menses pradenti Ordinariorum arbitrio differri valeant (Vid. De- 
cretuin Urbis et Orbis S. R. C. de die 20 Aug. 1885, in quo reas- 
sunniiitur praescriptiones et indulgentiarum concessiones in Litte- 
ris Encyclicis contentae, apud Acta Ord. Min. ann. IV. pag.  129). 

749. Ergo rosarium B. Mariae Virginis, in quo apte utiliter- 
que liabentur conjuncta et eximia precationis formula et idoneum 
fidei conservandae instrumentum et insigne specimen perfectae vir- 
tutis, digniim plane est quod veri nominis Christianis sit fre- 
quenter in manibus, piaque recitatione et medilatione colatur 
(Leo XIII, EncycL Magnae Dei Matris amorem; Acta Ord. Min. 
ann. XI, pag. 177). 

§ IX. 

OORONA SEPTEM DOLORUM B. MARIAE VIRGINIS. 

750. Haec corona originem habet ab Ordine Servorum B. Ma- 
riae Virginis, et instituta est ad recolendos septem Dolores ejusdem 
B. M. Virginis. Seplem partibus constat, quarum quaelibet compo- 
nitur uno Pater et septem Ave Maria; quibus in fine adduntur 
tria alia Ave Maria in obsequium lacrymarum, quas beatissima 
Virgo in suis doloribus sparsit, ad impetrandam veram peccato- 
rura contritionem et ad consequendas indulgentias. 

751. In RaccoUa, pag. 197 et seqq. exhibetur motZw^ dictam 
coronam recitandi. Praemisso contritionis actu, quaelibet ex septem 
partibus, quas corona comprehendit, praeviam habet meditationem 
unius doloris B. M. Virginis, eo quidem modo, quo in recitatione 
rosarii Ordinis Praedicatorum recoiuntur mysteria vitae D. N. Jesu 
Christi. Dolores beatae Virginis sunt : 

I. Quando B. Virgo Mater Dei, praesentato unigenito Filio suo 
Jesu in templo in sancti senis Simeonis ulnis, audivit ab eo: Tuam 
ipsius animam pertransibit gladius; quibus verbis significabatur 
passio ac mors Filii sui Jesu. 

IL Quando B. Virgo, ad vitandam crudelis Herodis persecutio- 
nem, qui impie dilectum Fihum suum interficere volebat, in Ae- 
gyptum fugit. 

HI. Quando in Hierusalem tempore Paschatis, dum rediret in 
domum suam, amisit dilectum Fihum suum, quem per tres dies 
anxie quaesiviL 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  ORJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 339 

IV. Quando B. Virgo vidit dilectissimum Filium siium Je- 
^iim, ponderosam crucem super humeros deferentem, ad monlem 
Calvariae euntem, ut ibi pro nostra salule crucifigeretur. 

V. Quando vidit Fiiium suum Jesum supra duram crucem 
«levatum, ex qualibet sui sacratissimi corporis parle sanguinem ef- 
fundere et  post  tres agoniae horas emiltere spiritum. 

VI. Quando dilectum Fihum suum Jesum, lancea in pectore 
transfixum et de cruce depositum, in purissimum sinum suum 
recepit. \ 

VII. Septimus et ultimus dolor B. Mariae Virginis Dominae et 
speciahs Advocatae servorum suorum ac infehcium peccatorum, 
fuit, quando sanctissimum corpus Filii sui Jesu sepultum vidit. 

752. Indulgentiae. Summi Ponlifices Benedictus XIII, Brevi 
Redemptoris Domini, de dato 26 Septembris 1724; Clemens XII, 
Brevi Unigeniti Filii Dei, 12 Decembris 1734; et Pius IX, Be- 
scriplo S. Congregationis Indulgenliarum, 18 Julii 1877, concesse- 
runt vel confirmarunt indulgentias, quas hic ex Rescript. auth. 
pag. 6oO et seqq. et ex Raccolta, pag. 201 et seqq. transcribi- 
mus ; et sunt sequentes : 

1° Indulgentia ducentorum dierum pro quahbet Oratione 
Dominica, et totidem pro qualibet Salutatione Angelica omnibus 
Christifidelibus, qui vere poenitentes et confessi, aut saltem cura 
vero proposito Confessionis peragendae, recitabunt hujusmodi co- 
ronam in ecclesiis Ordinis Servorum Mariae (Benedictus XIII, Brev. 
Redemptoris Domini, 26 Sept. 1724.). 

,2° Item Indulgentia ducentorum dierum ilhs, qui hujusmodi 
devotionem exequentur in quocumque loco, in omnibus feriis sextis, 
in Quadragesima, ac in festivitate et tota octava Septem Dolorura 
B. M. V. (Idem Pontifex, loc. cit.). 

3° Indulgentia centum dierum in reliquis totius anni diebus. 

4** Indulgentia septem annorum et totidem quadragenarum, 
quando recilabitur integra corona, aut per se, aut cum socio (Ibid.). 

0° Indnlgentia centum annorum Christifidehbus, qui recepe- 
rint immediale ab aliquo Behgioso Ordinis Servorum Mariae dictam 
coronam, quoties vere poenitentes et confessi, aut firmum propo- 
situm confilendi habentes, illam devote recitaverint (Clemens XII, 
Breve Unigeniti Filii Dei, 12 Decemb. 1734). 

6° Indulgentia centum quinquaginta annorum iham devote 
recitanlibus in feriis secunda, quarta et sexta, ac in diebus feslivis 


340 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

de praecepto, dummodo vere poenitentes et confessi, coronam, 
ut supra, receperint, eamque secum deferant (Idem PontifeXj, 
loc.  cit.). 

7° Indulgentia ducentorum annorum omnibus Christifideli- 
bus, qui suae conscientiae examine rite peracto, vere poenitentes 
et confessi devote recitabunt eamdem coronam, et preces effundent 
pro exaltatione sanctae Matris Ecclesiae, pro haeresum extirpa- 
tione, et pro augmento cathoHcae rehgionis (Loc. cit.). 

8° Indulgentia decem annorum illis, qui retinentes apud se- 
aliquam ex dictis coronis, eamque frequenter recitantes, vere poe- 
nitentes, confessi et sacra Gommunione refecti assistent Missae sa- 
crificio, aut cum debita attentione sacris Concionibus interfuerint^ 
aut comitati faerint SS. Sacramentum, quando ad infirmos defer- 
tur, aut inimicos reconcihaverint, aut peccatores ad poenitentiam 
reduxerint, aut devote recitaverint septies Orationem Dominicam 
et toties Salutationem Angelicam, aut ahquod misericordiae opus 
sive spirituale sive temporale egerint in honorem D. N. Jesu Chri- 
sti, aut B. Mariae Virginis, aut ahcujus Sancti eorum Patroni (Loc- 
ciL). 

9° Indulgentia plena^ia semel in anno omnibus, qui piam 
consuetudinem habentes recilandi eamdem coronam quater in una- 
quaque hebdomada, ea die ad arbitrium ehgenda, qua vere poe- 
nitentes, confessi, ac sacra Communione refecti eam devote recita- 
verint (Loc. cit.). 

10° Indulgentia plenayna semel in mense iUis, qui eam re- 
citaverint quohbet die per integrum mensem, dummodo vere poe- 
nitentes, confessi, ac sacra Communione refecti, preces effundant 
pro exaltatione sanctae Malris Ecclesiae, pro pace et concordia in- 
ter principes christianos, et pro haeresum extirpatione (Idem Cle- 
mens, loc. cit.). 

753. Ad lucrandas indulgentias coronae septem Dolorum ad- 
nexas, praeter recitationem praescriptorum Pater et Ave, de qui- 
bus diximus, requiritur ulterius enuntiatio et consideratio prin- 
cipalium Dolorum, quos beatissima Virgo passa est in vita et in 
morte divini Filii sui. 

Verum, quia inter fideles multi inveniuntur non solum idiotae, 
sed etiam instructi, qui nesciunt meditari, Summus Pontifex Leo 
PP. XIII, Rescripto S. Congregationis Indulgentiarum de dato 15 
Maji 1886, benigne indulsit, ut indulgentiae, de quibus nn. 1, % 


J 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS APPLICATAE. 341 

3, 4, 0, 8 et 10, acqiiiri possint etiam ab iis fidelibus, qui qua- 
cumque i^atione in recilatione coronae septem Dolorum non sese 
applicant neque lectioni, neque meditationi eorumdem Dolorum, 
dummodo ceteras praescriptas conditiones adimpleant (Raccolla, 
pag. 203). 

Demum oporlet, ut coronae henedicantur a Superioribus Or- 
dinis Servorum Mariae, aut ab aliis ejusdem Ordinis deputatis 
ab ipsis Superioribus. Coronae vero hujusmodi non poterunt am- 
plius neque venumdari, neque commodari ad indulgentias aliis 
communicandas, alioquin statim indulgentiae cessabunt, juxta dis- 
positionem citati Brevis Benedicti Xlll [Raccolta, loc. cit.; Bescr. 
auth. pag. 652). 

754. Summus Pontifex Leo XIII die 19 Januarii 1884 sanavit, 
quatenus opus fuerit, facullates benedicendi coronas concessas a 
Rmo Priore Generali quoad praeteritum, eidemque benigne indul- 
sit, ut in posterum valeat Sacerdotibus quibuscumque etiam sae- 
cularibus demandare benedictionem coronae septem Dolorum B. 
Mariae Virginis ad effectum consequendi supradictas indulgentias 
(Rescr. auth. loc. cit.). 

755. Qui facultatem obtinuit, sive a Superiore GeneraU Ordi- 
Dis Servitarum sive a S. Sede, praefatas coronas benedicendi, eisque 
applicandi indulgentias, adhibere debet ad valorem specialem be- 
nedictionis formulam (Decr. 29 Febr. 1864. N. 401). Quae for- 
mula reperilur tum in Append. Rit. Bom., tum in hbello, qui a 
laudato Superiore Generah exhiberi solet Sacerdotibus, quibus con- 
ceditur facultas dictas coronas benedicendi. 

§ X. 

CORONA S. BIRGITTAE. 

756. Brigidas sive, ut ajunt, Birgittas duas veneratur Ecclesia 
Dei, quae interdum, hcet perperam, confundunlur; aUera, quae in 
Hibernia, S. Patricio auspice ac duce, Canonissarum Begularium 
institutum et secuta est et mirifice propagavit ; aUera Svedensis, 
de qua agimus, cujus praeclara sunt rehgionis exempla et incita- 
menta, Revelationes nempe iUae, quas Ecclesia magno semper in 
honore habuit ; Ordo SSmi Salvatoris, quem  in Vastanensi mo- 


Jk 


342 PARS  11.  DE  INDULGENTIIS IN  SPECIE. 

naslerio inslituit sub regula S. Augustini tam pro viris quam pro 
mulieribus, ita ut eidem eeclesiae distinctis horis ac locis Deo Sal- 
vatori inservirent Fratres et Sanctimoniales ; et inter cetera, insti- 
lutio Coronae in memoriam annorum 03 (1), quos in terris B. Virgo 
Dei Genitrix transegisse fertur (Rescr. auth. pag. 352 et 353 in 
nota; Raccolta, pag. 190). 

757. Corona haec igitur sex decadibiis conslat (vulgo sei po- 
ste), et in quahbet decade recitatur unum Pater noster, decem 
Ave Maria, et unum Credo, et post sex decades additur ahud 
Pater noster ad complendum numerum 7 in memoriam septem 
Dolorum et Gaudiorum B. Virginis cum tribus Ave Maria ad ex- 
plendum numerum 63 annorum (Ibid.). 

758. Virlutem, quam Deus huic coronae contuht, fideles vel 
ab ipsa institutione experti sunt, et celebre factum est quod enar- 
rat Surius (die 23 Juhi) de aegrota quadam, cujus salus omnino 
conclamata erat, quam sancta Birgitta admovens coronam suam 
ihico integrae valetudini Romae restituit. 

Hinc cum in dies excrescerent coronae ipsius usus et cuUus, 
pecuharibus eam indulgentiis donarunt Roraani Pontifices, Leo X 
praesertim, Clemens XI, et Benedictus XIV, ut ex elencho, quem 
afferemus, apparebit, ea autem lege, ut benedicenda esset nonnisi 
a Patribus Ordinis SS. Salvatoris, quos Sancta ipsa instituerat. 

Porro, cumMn finem elapsi saecuii Ordo S. Birgittae plane se- 
nesceret usque ad extinctionem, facuUas benedicendi coronas cum 
apphcatione indulgentiarum S. Birgittae transiit sensim in Ordi- 
nem Canonicorum Regularium SS. Salvatoris Lateranensium, 
ea fortasse de causa, quod hic Ordo cuni Ordine S. Birgittae so- 
cietatem nominis, regulae et institutorum ahquam habeat (Rescr. 
aulh. loc. cit.). 

759. Cum vero authentica hujusce facuUatis monumenia mi- 
nime reperirentur, Abbas Generahs Canonicorum Regularium SS. Sal- 
vatoris Lateranensium, qui Romae residet apud S. Petrum in Vin- 
cuhs, ut omnis incertitudo ac dubitatio submoverentur, rerurn 
omnium serie exposita, a Summo Pontifice Pio IX humiliter petiit, 
ut de Apostolica benignitate consulere dignaretur. Annuit vohs Pon- 
tifex, et per Litteras in forma Brevis, Exponendum Nobis nuper, 


(1) Tradilio in Ordine Seraphico est quod B. Virgo 72 annos in terra vi- 
xerit (Vidc supra n. 711). 


CAP.  IV.  INDLLGENTIAR  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 343 

die 0 Aprilis 18G4, et, nt ibiclem legitur, ad memorati Ordinis, 
qui viris bene de re catholica meritis scniper eluxit, decus au- 
gendum animarumque salutem procurandam, haec confirmavit, 
et, qnalenns opus sit, de novo tribuit alqne concessit: 

l"* Ut Snperior Generalis et Superiores locales Ordinis fa- 
cultale gandeant benedicendi coronas precalorias ad qnemcumque 
numerum cum applicatione indnlgentiarum S. Birgittae nnncnpa- 
tarum. 

2° Ut eamdem facultatem impertiri valeant Sacerdotibus sui 
Ordinis. 

3° Ut Abbas Generalis pro tempore subdelegare in perpe- 
tnum possit Sacerdotes saecnlares et regnlares cujuscumque Ordi- 
nis atque Instituti ad benedicendas coronas, ut snpra, usque ad 
numerum 300, extra Urbem, de consensn Ordinariorum (Loc. cit.). 

760. Ut beneficinm indulgentiarum coronae S. Birgitlae con- 
cessarnm etiam lalius propagaretnr, et majori fidelium commodo 
provideretnr, Apostolica Sedes easdem indulgenlias concessit deinde 
coronis communibus B. M. Virginis, seu rosariis vel quinqne vel 
quindecim decadnm (Ibid.; cf. etiam Guerra, pag. 93). 

Ast « coronae precaloriae quinque et non sex decadum ne- 
queunt donari indulgentiis S. Birgittae dictis, nisi habeantur pe- 
culiares facultates « (Decr. 20 Junii 1836. N. 257 ad 6°^). 

761. Indulgentias S. Birgittae coronis quinque vel quindecim 
decadum adnectere potest is, qui obtinuit Rescriptnm sequentis vel 
similis tenoris: Sanctissimus etc, Oratori est elargitus faculta- 
lem benedicendi cruces, cruciflxos, sacra numismata, et coronas 
precatorias, eisdemque applicandi omnes et singulas indulgen' 
tias a Sanctitate Sua concessas, ut in elencho typographiae Rev. 
Cam. Apost. edito anno..., ac etiam indulgentias S. Birgittae 
nuncupatas (Decr. 22 Martii 1839. N. 271). 

762. Quando coronis B. M. V. de licentia S. Sedis Apostoiicae 
applicata fuit benedictio cum indulgentiis divae Birgiltae nuncupa- 
tis, fideles illas coronas recitantes non tenentur meditari quinde- 
cim mysteria D. N. J. C, ut indnlgentias percipere valeant (Decr. 
1 Julii 1839. N. 273 ad 1«^). 

Tenentur autem in fine cujusque decadis addere Credo. Hoc 
patet ex responsione, qnam S. Congregatio Indulgentiarum dedit 
Episcopo Labacensi, sequens dubium proponenti (Beringer, tom. I, 
pag. 3G2): 


^. 


344 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Bealissinie Pater. Jacobiis Episcopus Labacensis ad Sanctitalis 
Tuae pedes provolutus sequens dubium humiliter proponit: 

Ex libro, cui titulus « Raccolla di orazioni e pie opere per 
le fjiiali sono state concesse dai Sommi Ponlefici le SS. Indul- 
genze )) Romae ultimo edito anno 1877 constat (pag. loO), indul- 
gentias illis concessas, qui coronam S. Birgittae nuncupatam (quae 
sex decadibus constat) recitant, lucrari cliam posse, si quinque 
lantum decades dicantur. Praeterea ex Gollectione « Decreta au- 
thentica S. Congregationis Indulgentiarum (praesertim nn. 257 
ad 6, — 264 ad 3, — et 268 ad 2) et ex usu S. Sedis notum 
est, vi specialium facultatum ab eadem Apostolica Sede tributa- 
rum, illas S. Birgittae indulgentias adnecti posse simplicibus etiam 
coronis seu rosariis quinque vel quindecim decadum. 

Jam vero, collatis inter se locis supramemoratis, dubium exur- 
git et ita proponitur: 

Utrum l^ ad lucrandas S. Birgittae Indulgentias cum simplici 
quinque decadum rosario (speciatim ut supra benediclo) necesse 
etiam sit in fine cujusque decadis addere Credo, et post quinque 
decades praeterea adjicere unum Pater et tria Ave Ma^ia? 

An vero 2° sufficiat simpliciter dicere quinque decades, in 
unaquaque scilicet unum Pater et decem Ave Maria, etiam sine 
meditatione mysteriorum vitae D. N. J. C. et B. V. Mariae (quae 
meditatio in Decret. n. 273 ad 1 jam declaratur non esse neces- 
saria) ? 

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita 
respondit juxta declarationem editam a SSmo D. N. Leone Papa XIII, 
in Audientia habita die 15 Maji 1886 ab infrascripto Secretario 
ejusdem S. Congregationis : 

Ad primam propositi dubii partem Affirmative, quod attinet 
ad recitationem Symboli Apostolici ; Negative, quod attinet ad 
recitationem Orationis Dominicae et trium Angelicarum Salu- 
tationum. 

Ad secund^m partem, provisum in responsione ad primam. 

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 
20 Maji 1886. 

J. B. Card. Franzelin, Praefectus. 
F. Della Volpe, Secretarius. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 345 

763. Tria ergo conlinentur decisa in allato Decreto, videlicet : 
(ij pro acquirendis indulgentiis S. Birgitlae cum simplici quirujue 
decadum rosario ad id benedicto, necesse est in fine cujusque de- 
cadis addere Credo ; bj minime autem requirilur post quinque de- 
cades adjicere unum Paler et tria Ave Maria ; cj nec item re- 
quirilur meditalio mysteriorum prout nec requiritur in vera corona 
ejusdem S. Birgillae. 

764. Snmmarium indulgentiarum coronae S. Birgiltae(l) a 
Summis Pontificibus concessarum habetur tum in volumine Rescri- 
pfa aulhentica pag. 352 et sqq., tum in Raccolta, pag. 190 etc. 
Nos illud transcribimus prout in liac ultima, anno 1886 edita, 
exponitur, lum quia inagis clare et distincte indulgentias connotat, 
et incertitudines ac dubia, quae super bis adhuc oriri poterant, dis- 
sipat; tum quia Raccolla est maximae auctoritatis. Summus enim 
Pontifex Leo Pp. XIII haiic Colleclionem Apostolica Sua Auctoritate 
approbauit, quae ut genuina et authentica Indulgentiarum hacte- 
nus concessarum Sylloge ab omnibus habenda sit. Hinc etiam ad 
decidenda dubia, quae forte de sensu concessionis aut de conditio- 
nibus lucrandarum indulgentiarum oriantur, eamdem hanc Syl- 
logen normae instar esse debere Sanctitas Sua mandavit (Ita De- 
cretum de die 24 Maji 1886 novae editioni praedictae Collectionis 
[Raccolta] praefixum). 

AJ Indulgentiae concessae iis fidehbus, qui recitant vey^am 
coronam S. Birgittae, sex decadibus coalescentem : 

1. Indulgentia septem annorum totidemque quadragenarum 
iis omnibus, qui sive soli sive cum aliis dictam coronam devote 
recitaverinl ; et insuper 

2. Indulgentia centum dierum pro quolibet Pater noster, 
pro qualibet Ave MatHa, et pro quolibet Credo (Leo X, Bulla 10 
Julii 1515). 


(I) Pius PP. VII, die 10 Dccembiis 1806, Cuslodibus nlmae Domus Lau- 
relanae concessit ffjcullatem benedicendi crucifixos et numismata peregrinomm 
el exlerorum pro articulo mortis, nec non applicandi coronis indulgentias S. Bir- 
gillap, per taclum objectorum cum sacra scutella B, .\L Virginis. Vid. Rclazione 
storica... dclla S. Casa di Loreto, Tipogr. Brancondi 1890. Textus italicus est se- 
quens: Pio VII concesse ai Custodi della S. Casa di Loreto in data 10 Dicem- 
bre 1806 di benedire ai pellegrini e forastieri i crocifissi e le medaglie in arli- 
ctiln rnortis e di applicare nelle corone le indulgenze di S. Brigida toccandole 
nclla sacra Scodella. 


MG PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

3. Imlulgenlia plenaria in articulo mohtis iis fidelibus, qiii 
cum consueverint semel saltem in hebdomaiia recitare praedictam 
coronam, devote animam suam Deo commendabunt. praemissa pec- 
catorum suorum confessione, sumptaque sanctissima Eucharistia, 
vel saUem corde conlrito sanctissimum Jesu nomen invocabunt, si 
ore non potuerint (Benedictus XIV, Breve diei 15 Januarii 1743, 
qui insuper memoratas Leonis X indulgentias confirmavil). 

4. fndulgentia plenaria illis omnibiis, qui cum eamdem co- 
ronam per mensem conlinuum quotidie recitare consueverint, con- 
fessi ac sacra Communione refecli die intra ejusmodi mensem per 
unumquemque ehgenda aliquam ecclesiam devote visitabunt, ibique 
pro concordia inter principes christianos, pro haeresum extirpatione 
ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione orabunt (Id. Pont. loc. cit.). 

0. Indulgentia quadraginta dierum iis fidelibus, qui praefa- 
tam coronanl penes se deferentes, ad signum campanae flexis ge- 
nibus oraverint pro Chrislifidelibus in agone constitutis (Ibid.). 

6. Indulgentia viginti dierum. ihis, qui apud se dictam co- 
ronam habentes, vere peccatorum suorum poenitentes conscientiam 
examinaverint, ac ter Pater noster et ter Ave Maria recitave- 
rint (Ibid.). 

7. Indulgentia centum dierum iis, qui diclam coronam secum 
retinentes, sacrosancto Missae sacrificio quocumque feriato vel fe- 
stivo die, aut verbi Dei praedicalioni devote inlerfuerint, aut SS. 
Viaticum, dum ad aliquem infirmum defertur, associaverint ; aut 
devium aliquem ad viam salutis reduxerint ; vel in honorem D. 
N. Jesu Christi aut B. Mariae Virginis, vel S. Birgittae aliquod 
aliud pium opus peregerint, et ter Pater noster terque Ave Ma- 
ria recitaverint (Ibid.). 

B) Indulgentiae concessae iis fidelibus, qui sine interruptione 
recitant saltem quinque decades coronae S. Birgittae. 

1. Indulgentia plenaria iis fidelibus concessa, qui quotidie 
per intogrum annum recitaverint absque interruptione saltem quin- 
que decades (cinque postej coronae S. Birgittae, quarum quaelibet 
constat uno Pater noster, decem Ave Maria el imo Credo, dum- 
modo die ad arbitrium eligenda vere poenitentes, confessi, ac S. 
Commiinione refecti, oraverint, ul supra, pro consuetis finibus 
(Clemens XI, Bulla De salute gregis, de die 22 Sept. 1714). 

2. Indulgentia ptenaria iis, qui semel in hebdomada coro- 
nam S. Birgittae quinque saltem decadum uno tractu recitare con- 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 347 

sueverint, et in festo ejusdenn S. Birgittae confessi et sacra Com- 
munione refecti propriam cujusque parochialem ecclesiam devote 
visitaverint, et inibi, ut supra, oraverint (Benedictus XIV, Brevi 
sup. cit.). 

Quilibet omnes et singulas praefatas indulgenlias aut sibi, aut 
per modum suffragii animabus fidelium defunctorum applicare po- 
terit (Id. Pontifex loc. cit. penes Rescr. auth. pag. 355). 

765. Ad lucrifaciendas praedictas indulgentias requiritur, ut 
coronae maleriales tam sex decadum, quam ordinariae benedi- 
canlur a Superioribus Monasteriorum seu ab aliis Sacerdotibus Or- 
dinis SS. Salvatoris sive S. Birgittae ad id deputalis, vel ab aliis 
Sacerdotibus debita facultate munitis. Et postquam benedictae fue- 
rint, nec vendi, nec alteri cum intentione communicandi indulgen- 
tias commodari aut precario dari possunt, ut praescribitur in me- 
morata Bulla Clementis XI, nec non in generalibus Decretis S. Con- 
gregationis Indulgentiarum (Raccolta, pag. 190 et sqq. — Rescr. 
aulh. pag. 353 et sqq.). 

766. Ex relato hidulgentiarum Summario et ex aliis docu- 
menlis superius expositis clare constat, recitationem coronae S. Bir- 
gittae duplici modo perfici posse, scilicet: 1'' modo proprio et lon- 
giori juxla institutionem ipsius S. Birgittae, recitando nempe sex 
decades, quarum quaelibet comprehendit, ut supi-a diximus, unum 
Paler, decem Ave Maria et unum Credo, adjectis in fine alio 
Paler noster et tribus aliis Ave Maria ; — 2'' modo breviori ex 
speciali indulto Summi Pontificis, recitando scilicet quinque deca- 
des, quarum quaelibet constat uno Pater, decem Ave Maria et 
uno Credo. 

1^1, At vero indulgentiae concessae recitationi unius vel al- 
terius coronae non sunt eaedem. Nam per recitationem verae co- 
ronae S. Birgittae acquiri possunt omnes indulgentiae tum sub 
lillera A), tum sub littera B) in Summario enuntiatae. Per reci- 
tationem vero coronae hrevioris, nempe quinque decadum, acquiri 
possunt dumtaxat indulgentiae sub liltera B) adnotatae. Quod as- 
serimus, facile colligitur ex laudala Raccolta. Ilaec enim, post 
exhibitam verae coronae S. Birgiltae notionem ex sex decadibus, 
declarat, indulgentias, quas deinde enuntiat, quasque nos sub lit- 
tera A) collocavimus, acquiri a fidelibus dictam coronam recitan- 
libus. iJuin aiitem loquitur de indulgentiis quas nos sub littera B 
posuimus, affirmat,  illas concessas  fuisse fidelibus, qui (juimjue 


348 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

SALTEM decades recitant. Diim dicit saltem, salis clare indicat, ut 
nobis videliir, easdem indnlgentias acquiri etiam posse ab iis, qui 
sex, vel decem, vel quindecim decades recilant non vero exclu- 
sive a recitantibus quinque decades, ut opinari videtur quidam 
auctor modernus, utique clarissimus, eo vel magis quod in reci- 
tatione sex, vel decem aut quindecim decadum, jam continetur 
recitatio quinque decadum. 

Unde consequitur, documenta quae hac de re non omnimoda 
claritate fulgent, vel aliter affirmare videnlur, quasi scilicet eae- 
dem indulgentiae acquiri aeque possint, tam per recitationem ve- 
rae coronae S. Birgittae ex sex decadibus, quam per recitationem 
coronae hrevioris ex quinque decadibus, ad normam novae Col- 
lectionis, id est Raccolta, esse explicanda. 

Ut attendenti patet, indulgentiae in supra descripto Summario 
sub nn. 5, 6, 7 in A) relalae, acquiruntur absque recitatione co- 
ronae, dummodo Christifideles hanc secum deferant et praescripta 
opera adimpleant. 

768. Ad hicrandas indulgentias recitationi rosarii S. Dominici 
adnexas, inter cetera requiritur recitatio continuata, seu morahter 
non interrupta quinque saltem decadum. Nonnulh dubitant (inter 
quos quidam consuUor (vid. n. 732) S. Congr. Indulg. apud Acta S. 
Sed. vol. XVI, pag. 413), an idem requiratur in recitatione verae co- 
ronae S. Birgittae, sive rosarii communis indulgentiis S. Birgittae 
ditati. Quaestio versatur praesertim circa lucrum induigentiae cen- 
tum dierum pro quohbet Pater, pro quahbet Ave Maria, et pro 
quohbet Credo, num scihcet ad consequendas hujusmodi indul- 
gentias necesse sit recitare, vel saUem habere intentionem recitandi 
integram coronam S. Birgittae. Raccolta, dum de indulgentiis 
agit, quae concessae sunt fidehbus quinque saltem decades reci- 
lantibus, docet, tales indulgentias fuisse largitas iis, qui sine in- 
terruptione seu continuate eas recitant : « Indulgenza plenaria a 
coloro che reciteranno di seguito almeno cinque poste deha co- 
rona di S. Brigida » etc. Dum vero agit de indulgentiis concessis 
fidehbus, veram et propriam coronam divae Birgitlae recitanti- 
bus, praedicta clausuia sine inteiTuptione (di seguito) minime uti- 
tur. Id autem favere videretur opinioni illorum, qui putant pro 
conseculione indulgentiae centum dierum pro quolibet Pater, pro 
quahbet Ave Maria etc. in vera corona S. Birgittae, non esse ne- 
cessarium integram coronam recitare. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 349 

V^eruni, sententia contraria qaae lenet, etiam in corona S. Bir- 
gittae ad lucrandam indulgentiam centum dicrum pro quolibet Pa- 
ter, pro qualibet Avc, et pro quolibet Crcdo, requiri inlentionem 
integram coronam recilandi, est probabilior et conforinior Decreto, 
quod hic subjicimus : An fideles, qui non intendunt rccitarc coro- 
nam prccatoriam, recitanl quasdam preces manu tenentes coronam 
sive Domini, sive beatae Virginis, et grana volvunl, lucrantur pro 
unoquoque Pater, vel Avc, vel Credo, vel alia oratione easdem in- 
dulgenlias, quas ipsi lucrarentur pro iisdem precibus, si recitarent 
coronam preeatoriam ? 

S. Indulgentiarum Congregatio resp. : Negative (Decr. 29 Maji 
1841. N. 291 ad 8™). 

769. Ex jam expositis quisque inlelligil, ad acquirendas indul- 
gentias S. Birgittae opus esse uti corona in hunc effectum spccia- 
litcr bcncdicta, quae, materialiter inspecta, nil refert an sex, vel 
quinque, vel quindecim decadibus constet. Quod enim atlinet ad 
coronam materialem, sive haec sex, sive quinque, vel quindecim 
decades contineat, dummodo rite sit benedicta cum apphcatione 
indulgentiarum S. Birgittae, aeque acquiri cum ea possunt tam pri- 
mae indulgenliae sub littera A), quam secundae sub Uttera B). 
Harum siquidem indulgentiarum differentia haud pendet a differen- 
tia coronae materialis, sed a divcrsa ratione eam 7'ecitandi (Cf. 
Beringer, tom. I, pag. 3G4). 

770. Pro obtinenda facultate benedicendi coronas cum appli- 
catione indulgentiarum S. Birgittae, vel ad S. Sedem recurrendum 
est per organum ex. gr. S. Congregationis Indulgentiarum, vel ad 
Abbalem Generalem Canonicorum Regularium Lateranensium, cujus 
residentia est apud S. Petrum in Vinculis de Urbe. 

Hodie S. Sedes solet, una simul cura potestate benedicendi pia 
objecta cum applicatione indulgentiarum Apostolicarum, conce- 
dere etiam facultatem applicandi coronis indulgentias S. Birgittae. 
De hac re vide formulam, qtiam sub n. 631 transcripsimus. 

771. Qui hanc facultatem obtinuit sive a S. Sede, sive a prae- 
dicto Abbale Generali, potest indifferenter indulgenlias S. Birgitlae 
applicare coronis sive quinquc, sivc sex, sivc decem aut quindc- 
cim decadum. Nam indultum quod a S. Sede conceditur, faculta- 
lem Iribuit benedicendi gcneratim coronas ct rosaria: pagella " 
vero Ablxitis Generalis expresse continet potestatem benedicendi 
coronas terccntum vcl quinquc vcl quindecim dccadum, itcmque 


350 PARS  11.  DE  INDULGKNTIIS  IN  SPECIE. 

coronas sex decadum a S. Birgiita insiitiUas, easque omnes cum 
applicaiione indulfjeniiarum omnium S. Birgiliae nuncupaiarum. 

772. Ad applicandas indulgentias coronae S. Birgittae su/pcit 
signum crucis, et hoc sive facultas obtenta fuerit ab Apostolica 
Sede, sive a praefato Abbate Generali Ganonicorum Regulariuni La- 
teranensium. Licet enim in novissimo Kituali Romano approbata 
adsil specialis formula pro benedicenda saepedicla corona, usus 
tamen ejus minime requiritur ad valorem. (Cf. Melata, Manuale de 
Indulgentiis, pag. lo3). 

773. Et hic meminisse juvat, quod jam alibi, praesertim sub 
n. 636 et sqq. dictum est, unam eamdemque coronam et ideo 
etiam coronam S. Birgittae recipere posse indulgentias diversas, 
ex gr. indulgentias Apostolicas, coronae Crucigerorum, et rosarii 
S. Dominici, dummodo a Sacerdote vel Sacerdotibus legitima fa- 
cultale munitis benedicatur cum applicatione respectivarum indul- 
genliarum. Ad bas tamen acquirendas non sufficit una tantum re- 
citatio, sed tot, quot sunt indulgentiae diversae, quae cujuslibet 
coronae sunl propriae. 

774. Omnes coronae recitari utique possunt alternatim cum 
aliis, sed ad assequendas indulgentias oportet, ut quilibet coronam 
manu ieneat et in reciiatione adhibeat. Excipitur corona seu ro- 
sarium S. Dominici, pro quo concessum est (vid. n. 651) ut indul- 
gentiae acquiri etiam possint, licet una tantum persona rosarium 
manu teneat, eoque in recitatione de more utatur. 

775. Brevis conspectus rerum notabibum coronae S. Birgittae. 

1. Haec corona sex decadibus constat, quarum quaelibet 
componitur uno Pater, decem Ave Maria et uno Credo; in fine 
additur aliud Paier cum tribus Ave Maria. 

2. Eliam coronae quinque decadum ditari possunt indul- 
gentiis, quae concessae sunt verae coronae S. Birgitlae, dummodo 
habeantur peculiares facultates. In ejusdem recitatione praescribi- 
lur Credo in fine cujusque decadis, non autem Paier cum tribus 
Ave Maria post quinque decades, nec meditatio mysteriorum vi- 
tae D. N. J. C. 

3. Non eaedem ac numero pares concessae sunt indulgen- 
tiae vera.e coronae S. Birgittae et coronae quinque decadum. Prio- 
rem coronam recitantes acquirere possunt omnes indulgentias in 
Summario descriptas; alteram recitantes lucrari possunt binas ple- 
narias lantummodo, quae in fine dicti Summarii notantur. 


CAP.  IV.  INDULGKNTIAK  OBJECTIS  PIIS  AFPLICATAE. 351 

4. Potestas benedicendi hiijnsmodi coronas lam sex deca- 
dum, quam ordiiiarias, esl penes Ordinem Canonicorum Regula- 
rium Lateranensium. 

o. Etiam in coiona S. Hirgittae ad lucrandas indulgentias 
centum dierum pro unoquoque Pater, vel Ave vel Crcdo requi- 
ritur intentio recilandi integram coronam, quamvis non desit qui 
aliter senliat, eam quoad modum acquirendi hanc pecuharem in- 
dulgentiam aequiparans coronae Crucigerorum. 

6. Corona Birgillina malerialiter inspecta constare potest 
vel sex, vel quinque, vel quindecim decadibus. Supradicta enim 
indulgentiarum differentia non pendet a differentia coronae mate- 
rialis, sed a modo diverso eam recitandi. 

7. Ad apphcandas praediclae coronae indulgenlias sufficit 
signiun crucis. 

% XI. 

PARVA CORONA IMMACULATAE CONCEPTIONIS B. M. V. 

776. Corona haec a P. Bonaventura a Ferraria Ordinis Capuc- 
cinorum circa annum 1845 promulgata, quindecim constal granis 
in tres partes divisis : Iria grana ahquantulum a ceteris separata 
designant Pater noster, aha duodecim grana Ave Maria. Coronae 
hujusmodi adnecti solet numisma Immaculatae Conceptionis. — 
Modus praedictam coronam recitandi docelur a RaccoUa, ut se- 
quitur : 

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Amen. 

Prima pars. Benedicta sit sancta et Immaculata Conceptio 
beatissimae Virginis Mariae. 

Postea recitalur unum Pater noster, quatuor Ave Maria et 
unum Gloria Patri. 

Secunda pars. Benedicta sit sancta etc. Unum Pater etc. 
omnia ut supra. 

Tertia pars. Benedicta sit sancta etc. omnia ut supra. 

777. Indulcentiae. Sumnms Pontifex Pius IX, Brevi 22 [Junii 
1855, omnibus Christifidehbus, qui quotidie per mensem dictam 
coronam corde saltem contrito el devote recitaverint, concessit 

Indulgentiam plenariam ea die lucrandam, in qua confessi 
sacram Communionem sumpserint. 


3o2 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Imlulgentiam trecenlorum ilierum toties quoties corde saltem 
contrito et devote recitabitur (Raccolta, pag. 300). 

778. Ad lucrandas descriplas indulgentias minime requiritur 
ut quis corona materiali utatur in hunc effectum benedicta. Rac- 
colta enim, quae norma esse debet ad decidenda dubia, quae 
forte oriuntur de conditionUms lucrandarum indulgentiarum, 
prorsus silet de corona materiali benedicenda. Tales ergo indul- 
gentiae non sunt reales, nempe adnexae coronae materiali, sed 
sunt personales, adnexae scilicet simplici recitationi precum prae- 
scriptarum: 

§ X[l. 

CORONA B. JOANNAE VALESIAE (I). 

779. Joanna de Valois, filia Ludovici XI regis Francorum, nata 
est die 23 Aprilis 1464, et omnigenis virtutibus ac meritis piena 
obdormivit in Domino die 4 Februarii 1504. Ob singularem de- 
votionem ardentissimumque amorem, quo erga beatam Virginem 
Mariam flagrabat, Ordinem Monialium instituit, qui de Beata Ma- 
ria Virgine, vel de Annuntiatione, sive etiam Ordo Decem Vir- 
tutum seu Decem Beneplacitorum ipsius B. M. Virginis nuncupatur. 

Pro novi Instituti fundatione Deus dedit huic piissimae famu- 
lae suae coadjutorem fidelem vereque prudentem, P. Gabinelem 
Mariam, Sacerdotem Ordinis Minorum de Observantia, in Provin- 
cia Alverniae, loco Hiom, nobihbus parentibus ortum anno 1463. 
Antea vocabatur Gilbertus Nicolas, sed cum Romam se contulis- 
set, atque Leoni PP. X se praesentasset, Summus Pontifex doctri- 
nae et sanctitatis tanti viri probe conscius, primaevum nomen in 
Gabrielem Mariam, adstantibus ahquot Cardinalibus, commutavit. 
Hic pius servus Dei, qui in Gallia etiam hodie titulo Beati passim 
insignitur, fuit Pater, Generahs et Visitator praedicti Ordinis An- 
nuntiationis : ipse regulam composuit juxta modum a B. Virgine 
indicatum, ejusque approbationem ab Alexandro VI anno loOl et 


(I) Cf. Chalippo, Vitn di S. Frnnccsco, pag. 174-175; Regle des Religieuses 
de rOrdre de rAnnonciade, edit. Agen 1867; Ilebrard, Sainte Jeanne de Valois elc. 
Paris 1878, sed praecipue Wadding. tom. XV, pag. 240; lonn. XVI, pag. 61 ctc. 
ad ann. 1.oOI-l.'jl7. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 353 

confirmationem a Leone X anno lol7 obtiniiit. Ipse tandem euin- 
dem Ordinem Iriginta annornm spatio singulari sollicitudine et prii- 
dentia gubernavit. 

Merito igitur dici potest, P. (labrielejn Mariam fuisse,, una si- 
mul cum B. Joanna, Institutorem Ordinis Annuntiationis. De isto 
celebri et sanctae vitae Religioso, qui ilerato fuit Vicarius Genera- 
lis familiae Ultramontanae, contra haereticam pravitatem Inquisitor, 
et Studii ac Gonventus Parisiensis Gommissarius, hoc elogium Mo- 
niales Annuntiationis quotannis, ipso migrationis die, legebant (Wad- 
ding. tom. XVI, pag. 334): 

« Obiit Rmus PcUer, quondam Generalis Commissarius 
Cismontanae (Ultramontanae relate ad Italiam etc.) familiae, mi- 
randis virtulibus ornatiis, frater Gabriel Maria, qui pro suis 
ingenuis naturae dotibus et meritis, semper apud Heroes Imperii 
et regii sanguinis fuit apprime existimatus, praesertim ob summam 
ad Dei Genilricem devotionem. Hic fuit sacratissimi Ordinis decem 
beneplacitorum Virginis Mariae Legislator primm, corrector 
sincerus, amator et protector praecipuus, qui post celebria in Or- 
dine acta ad Dei laudem, Ecclesiae et Ordinis aedificationem, post 
Gonventuum in partibus diversis constructionem et Ordinis propaga- 
tionem, ipse plenus bonis diebus, vocante Domino, Ruthenae inpace 
quievit anno Domini 1332, die 27 Augusti » (Gf. Annal. Wadd. qui 
tom. XV et XVI pluribus in locis de B. Joanna et P. Gabriele loquitur). 

780. Ex dictis patet, Ordinem Annuntiationis esse institutio- 
nem Franciscanam. Unde ipsa B. Joanna expresse voluit, ut idem 
Ordo a Patribus Ordinis S. Francisci de Observantia regeretur et 
gubernaretur : Praelati et Fratres Ordinis Minorum, ita habetur 
in Regula cap. V, per Sedem Apostolicam habent regere Sorores 
hujus Religionis y) . Et ita factum esse, liquido constal ex historia 
Ordinis Minorum. 

Notandnm tamen est Ordinem Monialium de Annunliata, nec 
Regulam S. Glarae, nec illam Tertii Ordinis sequi, sed unam spe- 
cialem profiteri. 

781. Regula praefati Instituti tota innitilur decem Virtutibus 
boatae Mariae Virginis, de quibus explicitc vel implicite fit mentio 
in sacro Evangelio, quns virtutes inferius cilandas, Sorores dictl 
Ordinis debent pro viribus imitari. 

Praeter Ordinem Virginum specialiter ad honorandam Ma- 
trem Dei institutum, R. Joanna Valesia etiam secundum et tertium 

23 


3o4 PAHS  II.  DE  INDULGENTllS  IN  SPECIE. 

Ordinem fundavil. Hic Tertius Ordo vocatur Ordo Pacis (Cf. He- 
brard cap. Vlll, p. 291 et sqq.). 

782. Ilis praemissis, nolio coronae B. Joannae de Valois faci- 
lior redditur. 

llaec Corona componitur undecvm granis albis, sex granis 
riLbris, et tredecim granis nigris, ita tamen ut quaelibet ex his 
tribus partibus, quibus Corona constat, habeat unum granum ce- 
teris crassius, super quo recitatur unum Pater pro Summo Pon- 
tifice et pace S. Matris Ecclesiae. Quare 

1° Praemissa recitatione unius Pater noster super globulo 
seu grano albo grandiori, prout fit in rosariis communibus, reci- 
tantur deinde decem Ave Maria super decem parvis granis pariter 
albis in honorem decem Virtutum B. Mariae Virginis, quae sunt: 
puritas seu virginitas, prudentia, patientia, humilitas, fides, de- 
votio seu virtus orationis, obedientia, paupertas, charitas, dolor 
seu compassio. Haec corona per se solam, dicitur corona decem 
Virtutum, quae tamen conjungitur cum duabus quae sequuntur. 

2'' Recilato, ut supra, Pater noster pro Summo Pontifice et 
pro pace S. Ecclesiae super crassiori grano rubro, in ceteris glo- 
bulis dicuntur quinque Pater et quinque Ave Maria in honorem 
quinque Piagarum Domini nostri Jesu Christi et quinque principa- 
lium Dolorum B. iMariae Virginis. 

3" Recitato pariter Pater noster, ut supra, in globulo gran- 
diori nigro, super ceteris duodecim granis nigris dicuntur duode- 
cim Ave Maria in honorem duodecim praecipuorum SS. Sacra- 
menti Altaris fructuum, qui sunt : charitas, gaudium spirituale, 
pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, dulcedo, fides, 
modestia, continentia, castitas. 

Descripla corona sive coronae, nuncupatur triplex corona seu 
triplicatum rosarium B. Joannae de Valois, certe fidelibus parum 
nota, de qua, utpote ab Ecclesia approbata et induigentiis ditala, 
non erat in hoc opere nostro silendum. 

783. Quoad praefatae coronae recitationem sciendum est, bea- 
tae Joannae mentem fuisse, ut Christifideles ad Virginis famulatum 
magis allicerentur, et tres peculiares ejusdem B. Mariae Virginis 
devotiones honorarent, nempe: 

a) Ut fideles intelligere possint verba divini Fiiii sui. 

b) Ut quinque ejusdem Filii sui plagas saepe mente reco- 
gitent et medilenlur. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 35S 

c) Ut sanctissimum luicharistiae Sacramenlum speciali modo 
venerenlur. 

Hinc est, quod triplicatum rosarium vocari eliam soleal corona 
Irium devotionum B. M.  Virginis. 

784. Anno 1877 Teschenii in Silesia prodiil hbellus Germanico 
idiomate conscriptus, cui titulus latine redditus ita sonat : « Ordo 
Pacis, sive ejusdem tres devotiones in honorem B, M.  V. ». 

Jam vero S. Congregalio die 28 Aug. 1879 (Decr. auth. N. 448) 
in examen revocavit hujusmodi hbellum, et ilhco deprehendit, in 
60 contineri indulgenlias jamdiu revocatas a Benedicto XIV per 
Decrelum diei 6 Martii 1756. Ex lioc Decreto, a S. C. Indutg. anno 
1879 allegato, cuique apparebit, quot et quaenam sint Indulgentiae 
triplici coronae B. Joannae Valesiae adnexae. En Decretum : 

SSmus D. N. Benedictus XIV omnibus et singuhs utriusque 
sexus Christifidelibus, qui quotidie per integrum mensem Coronam 
B. Joannae Valesiae, triplicatum Bosarium nuncupatum, devote 
recitaverint, semel intra eumdem mensem, die nempe ab unoquo- 
que ad sui hbitum ehgenda, in qua vere poenitentes, confessi ac 
sacra Communione refecti pro christianorum Principum concordia, 
haeresum exstirpatione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias 
ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suo 
rum indulgentiam consequi valeant. 

lis vero, qui in singuhs feriis sextis Quadragesimae singulisque 
septem B. M. V. festivitatibus, ut supra, dictam coronam recitave- 
rint, septem annorum totidemque quadragenarum, ac tandein pro 
qualibet ejusdem coronae devota recitatione, indulgentiam centum 
dierum in perpetuum benigne concessit. Revocatis omnibus et sin- 
gulis aliis indulgentiis, quae pro ejusdem coronae recitatione 
asserebantur concessae. 

Declaravit insuper Sanctitas Sua, ul quis consequi possit prae- 
fatas indulgentias, requiri, ut corona sit de more benedicta a Su- 
perioribus Ordinis Annuntiationis B. M. V. sub regula S. Francisci 
a Sede Apostohca approbati, vel a quohbet Confessario ordinario 
Moniahum ejusdem Ordinis, et propterea eisdem Superioribus Or- 
dinis et Confessariis dictas Coronas benedicendi facultatem tribuit 
et impertitus est. 

Deinde Summus Pontifex prohibet, ne hujusmodi coronae 
utpote benedictae vendantur, aut alteri commodentur etc. 

Dat. Bomae, die 6 Martii 175G etc. 


ik.. 


3.36 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

785. Cum igitur anno 1879 a S. Congregatione Indulgentia- 
rum declaratum fuerit « nullis aliis indulgentiis frui posse co- 
7'onam B. Joannae Valesiae recitantes, nisi illis, quae hahentur 
in supra relato Decreto » consequitur nullam fidem esse adhiben- 
dam illis scriptoribus, qui de eadem corona agenles, asserunt il- 
lam vel partem ejus recilantes lucrari indulgentias mille anno- 
rum et mille dierum, vel decem mille annorum et decem mille 
dierum etc. 

786. Anno 1858 Episcopus Aginnensis (Agen) per suum Vica- 
rium Generalem, qui Superior erat Monasterii Annuntiationis loci 
Villaenovae ad Oldum (de Villeneuve-sur-Lot), petiit a Summo 
Ponlifice Pio PP. IX, ut inter alia declarare dignaretur: 

1. Quod Religiosae Annuntiationis de Villeneuve-sur-Lot ma- 
neant in posterum jurisdictioni ordinariae Episcopi dioecesani pe- 
nitus subjectae. Quod si contingat, dictas Religiosas erigere sive in 
dioecesi Aginnensi, sive alibi, alias Domus, hae pariter respectivis 
Episcopis subjiciantur. 

2. Quod, hoc non obstante, dictae Religiosae gaudeant gratiis 
et privilegiis, quae a Summis Pontificibus fuerunt ipsis concessa, 
dummodo tamen ab Apostolica Sede non fuerint revocata. 

3. Leo PP. X approbavit triplicem coronam B. Joannae de 
Valois. Hujusmodi corona componitur undecim granis albis, sex 
granis rubeis et tredecim granis nigris. Benedictus XIV, per decre- 
tum S. Congregationis Indulgentiarum diei 6 iMartii 1746 (1756?) 
concessit indulgentias fidelibus praedictam coronam recitantibus, 
dummodo a Superioribus Ordinis Annuntiationis vel ab ordinariis 
et extraordinariis Confessariis Religiosarum fuerit benedicta. 

Infrascriptus Sanctitati Vestrae supplicat ut declaret, praedictas 
indulgentias lucrari posse a fidelibus, quamvis coronae benedictae 
fuerint a Presbyteris saecularibus Superioribus aut Confessariis An- 
nuntiationis. 

Circa initium anni 1860 descriptis petitionibus responsum 
fuit, ut sequitur : 

Ex Audientia SSmi... sub die 13 Januarii 1860, Sanctitas Sua, 
attenta relatione Episcopi Aginn., ea quae sequuntur declaravit, sta- 
tuit atque decrevit : 

1° Sorores ab Annuntiatione nuncupatae praefatae Domus loci 
Villanova ad Oldum in dicla dioecesi Aginn. existentis, quae in 
praesens vola simplicia tantum emittunt, subjaceant dumtaxat ju- 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS PIIS  APPLICATAE. 357 

risdictioni ordinariae Episcopi in omnibus ad praescriplum Ca- 
nonum. Quod vero spectat ad Domus in posterum erigendas et ad 
eas quae in aliis Dioecesibus exislunt, recurrendum erit in casibus 
particularibus respectivis Episcopis. 

^^^' Gaudeant gratiis spiritualibus et indulgentiis, quibus legi- 
lime fruebantur Sanctimoniales praefali Instituti, quatenus gratiae 
et indulgentiae non fuerint revocatae. 

3° Confessarius ordinarius praefatae Domus, licel presbyter e 
Clero saeculari, poterit benedicere Triplicem Coronam juxta in- 
dultum Benedicti XIV diei 6 Martii 1746, typis Rev. Camerae Apo- 
stolicae editum, servata in reliquis omnibus illius forma et tenore. 
— Contrariis quibuscumque etc. — Romae. 

G. Card. Della Genga, Praef. 

A. Archiep. Philippen., Secret. 

Concordat cum originali. 

JoANNES Episc. Aginnensis. 

787. Vigore Indulti diei 24 Augusti 1860, cujus originale in 
Archivio Episcopi Aginnensis asservatur, Summus Pontifex Pius IX 
concessit in perpetuum presbytero saeculari, qui erit Superior 
Monialium Annuntiationis loci Villanova dioecesis Aginn., /acw^- 
tatem benedicendi triplicem coronam beatae Joannae cum appli- 
calione indulgentiarum a Benedicto XIV indulto 6 Marlii 1746 
concessarum. Praedictus tamen Superior uti non poterit hujusmodi 
facultale, nisi accedat consensus Episcopi (Vid. Regle cit. in prin- 
cipio). 

788. CoUige ex dictis : 

a) Quemadmodum Moniales omnes in GaUia et aliis regio- 
nibus non amphus hodie subjacent respectivis Ordinibus Regula- 
ribus, ita Moniales Annuntiationis non amphus hodie subdunlur 
Ordini Minorum. 

b) Cum Praelati Ordinis nostri cessaverint esse Superiores 
Ordinis Annuntialionis, nequeunt ipsi sine speciah facultate triph- 
cem coronam benedicere. Vi enim Decreti supra relati Benedicti 
XIV, corona benedici debet a Superioribus Ordinis Annuntiatio- 
nis B. M. V. vfcl a Confessario etc. Superiores autem hodie sunl 
Episcopi, a quibus Moniales dependent. 

cj Indulgentiae a Benedicto XIV triphci coronae adnexae, 
sunt communes omnibus Christifidehbus eamdem coronam devote 


3o8 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

recitanlibiis, duni ab initio indulgentiae tunc temporis eidem co- 
ronae adnexae, acquiri tantum poterant ab iis, qui ad Ordinem 
Annuntiationis pertinebant, et speciatim a Sodalibus Tertii Ordinis, 
seu Ordinis Pacis, pro quibus quotidiana recitatio triplicatae co- 
ronae constituebat sacrum Officium (Cf. Hebrard, pag. 301). 

§ xni. 

NUMISMA IMMACULATAE VIRGINIS MARIAE CONCEPTIONIS, 
vulgo MEDAGLIA MIRACOLOSA (I). 

789. Notitia historica. Anno Christi 1830, quod legitima te- 
stantur monumenta, Beatissima Dei Mater sanclimoniali cuidam 
foeminae, Catherinae Laboure nuncupatae, e famiha Puellarum cha- 
ritatis S. Vincentii a Paulo, sese videndam exhibuit; eamdemque 
jussit curare, ut Numisma in honorem Immaculatae Conceptionis 
suae cuderetur. 

Cudendi autem ea lex erat ex visu, ut in adversa fronte Dei- 
parae prostaret effigies, virgineo quidem pede serpentis proterens 
caput, manibus vero patuUs subjectum terrae orbem radiis illu- 
strans ; inscripta circum circa ea prece : 0 Maria concepta sine 
peccato, ores pro nobis, qui ad te confugimus. Inesse autem in 
fronte aversa sacrosanctum Mariae nomen debebat, eminente su- 
pra crucis signo, binis inferius adjectis cordibus, altero obsito spi- 
nis, altero ense transfosso. 

Jubenti Virgini paruit puella ; remque divinitus acceptam even- 
tus comprobavit. Vix enim novum Numisma in vulgus prodiit, il- 
lico a Christifidehbus, uti rehgio Matri sanctissimae pergrata, coH 
certatim ac gestari coeptum ; in Galha primum, mox, probantibus 
Episcopis, ubique terrarum. Cujus augescentis in dies reverentiae 
ac fiduciae id causae fuit, quod a Virgine respiciente plurima pa- 
trabantur mira seu corporis aerumnis levandis, seu animis e vi- 
tiorum coeno eruendis. 

Tantae pientissimae Matris per sacrum Numisma potentiae ac 
hberahtatis ut memoria recoleretur, simulque christianorum gen- 
tium  erga Immaculatam ejusdem  Virginis  Conceptionem  rehgio 


(I) Vid. documenta et Lectiones Officii liturgici apud iNouv. Rev. Tiieolog. 
lom. XXVIi, pag. 152 et sqq. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 3^)9 

ampliores haberet auctiis, censnit Apostolica Sedes, quod dudum 
ab ea pro sacratissimo Rosario et carmelilico Scapulari concessum 
fuerat, Manifeslationcin hanc sanctissimae Dei parentis et sacrum 
ipsius Numisma pecuhari festo quotannis commemoranda. 

Qnamobrem tota factorum serie a Sacra Rituum Congregatione 
recognita malureque perpensa, ex ejusdem Congregationis consulto, 
Leo XIH Pontifex Maximus Societati Presbyterorum S. Vincentii a 
Paulo, quibus ex sancti Auctoris lege solemne semper fuit illabem 
Mariae originem profiteri et colere, Manifestalionis ejusdem Rea- 
tae Virginis officium et Missam celebrare concessit, idemque indul- 
tum ad singulos Episcopos ac Religiosorum familias petentes extendit. 

Praejacla de re notitia historica ex lectionibus IV et VI Officii 
liturgici desumpta, modo in compendium resumuntur amplae con- 
cessiones ab Apostohca Sede factae in mernoriam et honorem B. Ma- 
riae Virginis Immaculatae a Sacro Numismate, vulgo della Meda- 
glia miracolosa. 

790. Officium, Missa et Festum, Leo PP. XIII, die 23 Julii 
1894, Officium et Missam in honorem B. M. Virginis Immaculatae 
a Sacro Niimismate approbavit, simulque festum sub tilulo Mar 
nifestationis Immaculatae Virginis Mariae a Sacro Numismate 
quolannis, die 27 Novembris, ab Alumnis Congregationis Missionis 
sub ritu dnplici secundae classis, et ab expetentibus locorum Or- 
dinariis Religiosorumque Familiis sub ritu duplici majori celebran- 
dum indulsit. 

791. Indulgentia plcnaria pro visitatione ecclesiae. Per Breve 
Ad augendam diei 24 Augusti 1894, laudatus Pontifex omnibus 
Christifidelibus vere poenilentibus et confessis ac sacra Commu- 
nione refectis, qui die festo Manifeslationis Immaculatae Mariae 
Virginis a Sacro Numismate, videlicet die 27 Novembris, quamli- 
bet ecclesiam sive oratorium piis domibus adnexum Prcslrijtero- 
rum Congregationis Missionis, sive Fitiarum Charitatis, ubique 
terrarum existentibu^, a primis vesperis usque ad occasum solis 
diei hujusmodi singulis annis devole visitaverint, et ibi pro con- 
suetis finibus pias ad Deum preces effuderint, plenariam indul- 
gentiam, defunctis quoque applicabilem benigne concessit fad se- 
plenniumj. 

792. Festum penes Fitias a CharHtate. Rmus D. Antonius 
Fiat Superior Generalis Congregationis Missionis et Filiarum a Cha- 
ritate S. Vincentii a Paulo, a SSmo D.  N.  Leone XIII efilagilavit, 


o(iU PARS  II.  DE  INDULGENTUS IN  SPECIE. 

ut in omnibus ecclesiis sive oratoriis earunidem Filiarum a Clia- 
rilate, quotannis die ^7 Novembris, a quovis Sacerdote in eis Sa- 
crum facturo celebrari valeal Missa nuper ab Apostolica Sede ap- 
probata et Alumnis suae Gongregationis concessa pro festo Mani- 
festalionis Immaculatae Virginis Mariae a Sacro Numismate, vulgo 
della Medaglia miracolosa. 

Sacra porro Hituum Congregatio, utendo facultatibus sibi spe- 
cialiter a Summo Pontifice tributis, annuit juxta preces, dummodo 
lamen in respectivis Kalendariis Dioecesium, in quibus praefatae 
Filiae a Charitate degunt, non occurrat quoad Missam solemnem 
duplex primae classis, et quoad lectas duplex etiam secundae clas- 
sis : quo in casu Sacra eadem Congregatio idem privilegium ad 
aliam subsequentem diem liberam amandari concessit : servatis ru- 
bricis. — Die 7 Septembris 1894. 

793. Provisio in casu quo Lazaristae et Filiae a Charitate 
non habeant vel parvam haheant ecclesiam. Si contingat, ut ali- 
cubi Alumni vel Filiae a Charitate ecclesiam suae domui contiguam 
non habeant satis ampiam, vel ea careant omnino, eadem Sacra 
Rituum Congregatio, porrectis precibus praelaudati Rmi Dni Anto- 
nii Fiat annuens, concessit ut ab iisdem enuntiatum festum in 
aliena ecclesia, de consensu respectivi f^arochi vel Rectoris, recoh 
valeat ; facta scihcet potestate singulis Sacerdotibus, inibi Sacrum 
facluris, Missam propriam celebrandi nuper Alumnis dictae Con- 
gregationis Missionariorum concessam. — Die 12 Novembris 1894. 

794. Facultas transferendi festum. Supplicante eodem Rmo 
Dno Antonio Fiat, Moderatore Generah Congregationis Missionis, 
praefata Sacra Riluum Congregatio, utendo facultatibus a Summo 
Pontifice sibi specialiter tributis, benigne indulsit ut extrinseca so- 
lemnitas ejusdem Manifeslationis tum ab Alumnis ipsiusmet Con- 
gregationis, tum a Filiabus Charitatis, in ecclesiis, sive pubhcis, 
sive propriis, sive aliorum, de Rmi Ordinarii consensu, oratoriis, 
ubi opportunius videbitur pro locorum adjunctis, institui valeat 
aliqua die vigesimam septimam Novembris subsequente, facta po- 
testate Missas omnes celebrandi proprias de eodem festo. Id aa- 
tem sub his restrictionibus, id est : Dummodo non occurrat du- 
plex primae classis, vel Dominica privilegiata primae classis, aut 
aliquod festum Deiparae quoad Missam solemnem, et duplex etiam 
aut Dominica privilegiata secundae classis quoad Missas lectas, 
Missa quoque Conventuah vel Parochiah  OfQcio  diei respondente 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 361 

non omissa, ubi eam celebrandi onus adsit ; servalis Rubricis. — 
Die l^ iNovembris 1894. 

795. Indulgcntiae d/iristifidelibits rite rccipientibus Numisma 
Immaculalac Conceptionis conccssac. Christifidelibus Numisma mi- 
rificum, vnlgo la Medaglia miracolosa, juxta approbatum ritum 
recipientibus, concessa est a Summo Pontifice Leone Xll[ die 12 No- 
vembris 1895, indulgentia plena?^ia, expletis conditionibus prae- 
scriplis : 

ajdie receptionis ; b) die Pascbatis ; cj die Immaculatae Gon- 
ceptionis beatae Mariae Virginis fEx pagclla dclegationis Rmi Su-. 
per. Gcn. Congr. Missionis). 

Insuper eidem Numismati adnecti possunt a Sacerdote legitima 
facultate praedito, Indulgcntiae Apostolicae, quas jus est lucrandi 
omnibus fidelibus iUud deferentibus. 

796. Ad obtinendam facultatem benedicendi et imponendi fide- 
bbus praedictum Numisma cum ritu approbato, cui adnexae sunt 
indulgenliae speciales, ad Superiorem Generalem Missionariorum a 
S. Vincentio a V^u\o fLazzaristiJ recurrendum est, Hue de Se- 
vres, 9o, Paris (S. C. H. 18 Nov. 1895). 

797. RlTUS BENEDICTIONIS ET IMPOSITIONIS SACRI NUMISMATIS I. M. V. 

vidgo Medaglia miracolosa (S. R. C. 18 April. 1895). 

Sacerdos benedicturus saci^um Nimisma Inimaculatae Vir- 
ginis Mariae Conceptionis , superpclliceo et stola indiUus abso- 
lute incipit : 

^. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
R\ Qui fecit coelum et terram. 
^. Dominus vobiscum. 
^. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. 

Omnipotens et misericors Deus, qui per multiplices Immacu- 
latae Mariae Virginis appariliones in terris mirabilia jugiter pro 
animarum saluto operari digiiatus es : super boc numismatis si- 
gnum tuam benedictionem benignus infundc ; ut pie boc recolen- 
tes ac devote gestantes, et illius patrocinium sentiant et tuam mi- 
sericordiam consequanlur. Per Cbristum Dominum nostrum. Amen. 


302 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Deinde Numisma aspergit aqua benedicta, et ipsum postea 
imponens dicit : 

Accipe sanctum Numisma, gesla rideliler, et digna veneratione 
prosequere : ut piissima et Immaculata coelorum Domina te pro- 
tegat atque defendat ; et pietatis suae prodigia renovans, quae a 
Deo snppliciter postulaveris tibi misericorditer impetret, ut vivens 
et moriens in materno ejus amplexu feliciter requiescas. Amen. 

Vel si sint plures : Accipite sanctum Numisina, gestate fide- 
liter, et digna veneratione prosequimini : ut piissima et Immacu- 
lata coelorum Domina vos protegat atque defendat ; et pietatis suae 
prodigia renovans, quae a Deo suppliciter postulaveritis vobis mi- 
sericorditer impetret, ut vivenles ac morientes in materno ejus 
amplexu feliciter requiescatis. Amen. 

Jnde prosequitur : Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, elei- 
son. Pater Nosler. 

^. Et ne nos inducas in tentationem. 

^. Sed libera nos a malo. 

:^. Regina sine labe originali concepta. 

^. Ora pro nobis. 

^. Domine, exaudi orationem meam. 

i^. Et clamor meus ad te veniat. 

^. Dominus vobiscum. 

i^. Et cum spirilii tuo. 

Oremus. 

Domine Jesu Christe, qui beatissimam Virginem Mariam ma- 
trem tuam ab origine immaculatam innumeris miracuHs clarescere 
voluisti : concede, ut ejusdem patrocinium semper implorantes, 
gaudia consequamur aeterna. Qui vivis et regnas in saecula sae- 
cuiorum. Amon. 

§ XIV. 

NUMISMA S. BENEDICTI ABBATIS. 

798. In parvo libello, qui Romae a Rmo P. Abbate S. Pauli 
tradi solet Sacerdotibus, qui ab eo facultatem obtinent benedicendi 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 363 

nuniismata S. Benedicti, haec legnntnr: « Etsi SS. P. Benedictus, 
dum in vivis ageret, pio et devoto cullu veneraretur Crucera, in 
qua fuit salus, vita et redemptio nostra, illiusque signo usum 
fuisse ad quaelibet magna perpetranda apertissime conjici possit 
ex Libro II Dialogorum S. Gregorii Papae : tamen an el quando 
a nostro Patriarcha traditum fuerit numisma S. Grucis vel 
orationes illae praedicalae, incertum est. — Videtur potius abs- 
que ulla ambage affirmandum, lioc numisma originem ab insigni 
miraculo sumpsisse sub initio saeculi undecimi>y. Ilujusmodi mi- 
raculum in eo consistil, quod adolescens Bruno, filius Ilugonis co- 
raitis Egisheimensis (Egisheim in Alsatia), qui postea Summus Pon- 
lifex fuit sub nomine Leonis IX, inter Sanctos deinde relalus, dum 
in extremo vitae agone esset constilutus, « vidit scalam e cubili suo 
in coelum ascendenlem, splendoreque circumfusam, et descenden- 
tem per eam senem (S. Benediclum) venerabili aspectu monastica 
indutum veste, qui Crucem quamdam ori ejus superimponens 
pristina donavit sanitate ». 

799. Anno 1647 in monasterio Mettensi (Melten in Bavaria) 
repertus fuit Codex membranaceus, in quo descripta erat Crux 
sive numisma S. P. Benedicti; ad cujus normam praesens cusum 
est et Christifidelibus traditum (Ibid.). 

Praedictum numisrna in una parle repraesentat imaginem S. 
Benedicti, in altera Crucem, his lilteris signatam in linea perpen- 
diculari: 

C. S. S. M. L., idest: 

Crux sancta sit mihi lux. 

In linea transversali: N. D. S. M. D., scilicet: 

Non draco sit mihi dux. 

In zona aulem numismatis orbiculari adnotantur litterae: 

V. R. S. N. S. M. V. 

S. M. Q. L. I. V. B., nempe: 

Vade retro, Satana; nunquam suade mihi vana: 

Sunt mala quae libas ; ipse venena bibas. 

In quatuor partibus triangularibus, quae per Crucis angulos 
efformantur, extant lilterae 

C. S. P. B., idest: 

Crux Sancti Patris Benedicti. 

Saepe in superiori Crucis parte habetur monogramma SS. No- 
minis Jesu, consuetis iitteris expressum I II S, vel etiam verbum 


3G4 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Pax (Cf. Rescr. aulh. N. 199; lib. cit. ; La Medaille ou Croix de 
Saint Benoit, surtout dans les Missions, Lille et Bruges, Desclee, 
De Brouwer). 

800. (iratiae innumerae enarrantur derivatae fidelibus ex pio 
usu descripti numisnialis cum invocalione S. Benedicti, quae legi 
possunt in supra citatis bbellis. Numisma siquidem seu Crux inclyti 
Patriarchae S. Benedicti eflicax est adversus maleficia, ahasque 
quashbet operationes diabolicas; ad animaha vel peste vel epide- 
mia laborantia, vei maleficio detenta, curanda et sananda;ad ten- 
tationes repellendas; ad conversionem obtinendam ahcujus pecca- 
toris; ad praegnantes mulieres divino auxiho opitulandas, ne ab- 
ortum faciant, sed prospere fihos enitantur; ad homines a fulmi- 
nibus salvos et incolumes servandos etc. 

Ut quis his favoribus perfrui possit, sufficit unam ex prae- 
dictis medalliis venerari, vel eam devote secum deferre. Eam insu- 
per parietibus et januis potest affigi, cum fundamentis instruitur, 
in vas injicitur, in quo aquam animalia bibunt ad eorum incre- 
mentum et incohimitatem. 

801. Quamvis ad participandum enuntiatos favores nuUae 
praescribantur preces, sed usus devotus satis sit, consulitur la- 
men quahbet saltem feria tertia, quae dies est sanclo Benedicto 
speciafiter consecrala in universo Ordine monastico, recitare quin- 
que Gloria Patri in memoriam Passionis D. N. J. C, tres Ave 
Maria in honorem beatissimae semper Virginis hnmaculatae Ma- 
riae, et tres Gloria Patri ad intercessionem S. P. Benedicti in- 
vocandam. Quod et simihter una cum precibus supradictis repeti 
potest, quoties aliqua pecuharis gratia ab omnipotenti Deo, per me- 
rita S. P. Benedicti, imploratur (Libel. cit. Rmi P. Abb. S. Pauli). 

802. Indulgentiae. Summus Pontifex Benedictus XIV sub die 
28 Decembris 1741 praedictis numismatibus rite benedictis indul- 
gentias concessit ac per suum Breve diei 12 Martii 1742 confir- 
mavit, simul approbans specialem formulam eadem benedicendi. 

Cum valde numerosae sint indulgentiae tam plenariae quam 
partiales, omnes defunctis etiam applicabiles, concessae iis fide- 
libus, qui aliquod ex dictis numismatibus secum deferunt, longum 
profecto esset integrum earum elenchum transcribere. Si cui pla- 
ceat eum legere, adeat Bescripta authentica N. 199, pag. 139 et 
seqq., vel Decr. auth. edit. Prinzivalli, append. N. 111, pag. 8; 
vel cit. hbellum). 


CAP.  IV.  INDUI.GENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 863 

Nos sequentes tantnm indulgentias pli^narias indlcabimus: 

Igitur laudatus Pontifex Henedictus XIV omnibus et singulis 
Christifidelibus praefata numismata rite benedicta devote geslan- 
tibus, nec non cum vel corarn aliquo eoritm orantibus, ac in- 
simul pia opera, prout infra suis cuique locis respeclive injungi- 
tur peragentibus, indulgentias modo et forma, quae praescribitur, 
clementer indulsit, videbcet: 

Qui sallem semel in hebdomada Coronam Domini, vel beatis- 
simae Virginis Mariae, vel Rosarium ejusve tertiam partem, aut 
Officium vel divinum, vel parvum ejusdem B. Virginis Mariae, 
vel Defunctorum, aut septem Psalmos Poenitentiales vel Graduales 
recilare, aut rudimenta fidei docere; aut detentos in carcere vel 
ahcujus Domus hospitahs aegrolos visitare, aut pauperibus sub- 
venire, aut Missam vel audire, vel, si est sacerdos, celebrare con- 
sueverit; si vere poenitens et sacerdoti per Ordinarium approbato 
confessus sanctissimum Eucharistiae Sacraraentum sumpserit in 
quolibet ex diebus infrascriptis, nimirum die festo 

Nativitatis D. N. Jesu Christi, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascen- 
sionis, Pentecostes, SS. Trinitatis, et Corporis Christi; 

Item die Conceptionis, Nativitatis, Annuntiationis, Purificatio- 
nis et Assumptionis B. Virginis Mariae; nec non primo die Novern- 
bris festo Omnium Sanctorum, ac die festo S. Benedicti, et pro 
haeresum extirpatione, fidei catholicae exaltatione ac propagatione, 
pace et christianorum Principum concordia, ceterisque Romanae 
Ecclesiae necessitatibus pias ad Deum preces effuderit, plenariam 
omnium peccatorum suoritm remissionem et Indulgentiam con- 
sequatur, 

Qui vere poenitens, confessus, sacraque Communione refectus 
in P'eria quinta Coenae Domini, et in die Paschatis Resurrectionis, 
pro S. Matris Ecclesiae exaltatione, Summique Pontificis conserva- 
tione pias ad Deum preces effuderit, easmet acquiret Imlulgen- 
lias, quas iisdem diebits Sanctitas Sua popitlo benedicens pu- 
blice elargitur. 

Qui in arliculo mortis constitutus animam suam Deo pie 
commendans, praemissa peccatorum suorum Confessione, sumpta- 
que SSma Eucharistia si potuerit, sin minus elicita cordis contri- 
tione, Jesu et Mariae nomina ore si poterit, alioquin corde saitem 
invocaverit, plenariam omniitm peccatomtm suorum remissionem 
et Indulgenliam consequatur. 


366 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

803. Ad liicrandas descriptas indulgenlias atque alias quae 
in proprio elenclio recensentur, Ires requiruntur conditiones, nempe: 

1. Ut Medalliae sint ex auro, argento, aere, auricalco, vel ex 
alio solido metallo confectae. 

2. Ut praescinpta fonnula sint benedictae a Patribus Bene- 
dictinis vel ab alio Sacerdote iegitima facuUate munito. Formula 
invenitur tum in Append. Ritualis Romani, tum in libello saepius 
citato etc. 

3. Ut fideles dicta Numismata secum devole gestent, et pre- 
ces vel pia opera pro qualibet indulgentia praescripta fideliter 
adimpleant. 

Praefata Numismata cum dictis indulgentiis benedicta nequeunt 
vendi, aut commodari sive aliis precario dari; alioquin carent in- 
dulgentiis jam concessis juxta expressam declarationem praelau- 
dati Pontificis Benedicti XIV. 

804. Pro obtinenda facuitate benedicendi hujusmodi Numis- 
mata porriguntur preces Rmo P. Abbati Monasterii S. Pauli extra 
muros Urbis Romae, qui est Procurator Generalis Benedictinorum 
Congregationis Cassinensis. Generatim recurri etiam potest ad Supe- 
riores cujuscumque Monasterii seu Abbatiae Ordinis S. Benedicti. 

§ XV. 

PARVA STATUA S. PETRI. 

805. Ex benigna concessione Summi Pontificis Pii IX per Re- 
scriptum S. Congregationis Indulgentiarum diei 4 Febr. 1877, et 
ex dispositione SS. D. N. Leonis PP. XIII, manifestata in Audientia 
diei 27 Aprilis 1880 Emo Card. Secretario Brevium, omnes Chri- 
stifideles, qui apud se retinent parvam statuam funa statuettaj 
S. Petri, similem illi, quae in Basilica Vaticana prope Confessio- 
nem colitur, necnon singula familiae membra, quae cum eis com- 
morantur, lucrari possunt: 

Indulgentiam quinquaginta dierum semel in die„ dummodo 
corde saitem contrito et devote osculentur pedem parvae statuae, 
quae tamen a Summo Pontifice fuerit benedicta (Raccolta pag. 
386; Vide Acta Ord. Min. ann. II, pag. 194). 

Eidem parvae staluae adnecti quoque possunt, ut constat ex 
dictis (vid. n. 623, 631), indulgentiae apostolicae. 


\ 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJEGTIS  PIIS  APPUGATAE. 367 

§ XVI. 

AGNUS DEI. 

806. Numismala sacra ex cera confecta, propter Agni iign- 
rani in symbolum Christi patientis, solent vocari Agnus Dei (Ma- 
cri, tlierolexicon, verb. Agnus Dei). 

Eorum origo, saltem quoad substantiam, est proculdubio 
antiquissima, iicet auctores discrepent in ea assignanda, cum alii 
eara repetant a quarto Ecclesiae saeculo, alii a quinto et alii se- 
rius vei malurius. Diximus quoad substantiam, quia in quantum 
ad accidentalia abquas mutationes subierunt: varie enim in va- 
riis temporibus consecrabantur et non semper eadem forma con- 
ficiebantur. Aliquando enim quadri, aliquando rotundi, vel ovales 
vel instar stellae  vel  agnorum praeparabantur. 

807. Nonnulii Scriptores non absque fundamento affirmant, 
praefatos Agnus sive Agnos Dei habendos esse tamquam memo- 
riale cujusdam usus priorum Ecclesiae temporum, in quibus die 
Sabbati Sancti cereus paschalis praecedentis anni frangebatur, ac 
ejus frustula fidelibus distribuebantur tamquam signum vel sym- 
bolum divini Redemptoris redivivi, ut ex eorum combustione et 
suffumigatione, virtule meritorum Christi, arcerentur daemones ab 
ipsorum fideUum habitationibus et tempestates ab eorum agris. 

808. Conficiuntur Agnus Dei ex cera alba, pura, virginea, 
qua humana denotatur natura a Christo, virtute divina, sine ulia 
mixtione aut contagione culpae, in purissimo Mariae Virginis utero 
assumpta. Agni imago in illis imprimitur, Agni illius immaculati 
symbolum, qui pro humana reparatione in ara crucis immola- 
lus est. 

809. Cura praeparandi et effingendi Agnus Dei olim ad Sa- 
cristam Pontificum speclabat, sed postea indulto Clementis VIII 
monachis Cisterciensibus Congregationis Fuliensis in Urbe deman- 
data fuit, quodque privilegium praeter Leonem XI ipsis confirma- 
vit Paulus V. 

810. Agnus Dei benedicendi potestatem jam a saeculis sibi 
reservarunt Summi Pontifices. Quilibet Pontifex solet eos bene- 
dicere primo anno sui Pontificatus, ac deinde in quolibet septennio 
infra octavam Paschae, modo sequenti : 


368 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Summus Pontifex indulus amictu, alba, cingulo, stola el mi- 
tra, aquam benedicit, infundens balsamum et chrisma, dicitque aii- 
quas preces in Caeremoniali praescriptas ; deinde linteo praecin- 
ctus, cum Cardinalibus assistentibus, immergit formascereas, nempe 
Agnus Dei, in aqua benedicta, ac exlractae extenduntur supra 
munda mantilia, ut exsiccentur, ibique Papa eas denuo benedicit. 
Postea in capsis reponuntur et conservantur usque ab Sabbatum 
in Albis, quo die, dicto in Missa Agnus Dei, et peracta Commu- 
nione, Subdiaconus accedit ad ferendum pollubrum seu vas his 
numismatibus cereis refertum, praecedente cruce, el ad portam 
SaceUi Pontificii perveniens, alta voce haec verba intonat: Pater 
Sancte, isti sunt Agni novelli, qui annuntiaverunt vohis, Alle- 
luja ; modo veniunt ad fontes, repleti sunt claritate, Alleluja. 
Eadem verba rephcat in medio Sacelh, et tertio tapdem ante so- 
hum Pontificis. Postea Summus Pontifex Agnus Dei Cardinahbus 
primo distribuit, qui intra eorurn mitras eos recipiunt, deinde 
Episcopis et Abbatibus, qui simiiiter in mitras recipiunt, ac suc- 
cessive Praeiatis ac etiam Poenilentiariis S. Petri aibis casulis in- 
dutis, qui in birretis accipiunt (Cf. Macri, loc. cit. et Moroni Di- 
zion. di erudiz. verb. Agnus Dei, qui minutim modum describit, 
quem tenuit Gregorius XVI). 

811. Primitus in Agnis Dei aiiud non imprimebatur nisi solus 
Agnus cum cruce, sed posterioribus saecuiis imprimere coeptum 
est ex aitera parte imaginem B. M. V. vel SS. Apostolorum, vel 
aliorum Sanctorum (Cf. Moroni, ioc. cit.). 

812. Quo cultu, qua reverentia digni sint praefati Agnus 
Dei, quinam et quot sint miri eorum effectus, late exposuit Sum- 
mus Pontifex Sixlus V in Litteris Apostoiicis in forma Brevis scri- 
ptis anno 1586 Paschaii Ciconiae Duci Venetiarum, ad quem de 
more sacras cereas Formas a se benedictas miltebat: 

« At, quam eximio cultu, ajebat Pontifex, quantaque venera- 
tione digna sit haec sacra res, quicumque illius materiam, formam, 
consecrationis modum, preces, ac mysleria, quae in ea continen- 
tur, noverit et attente consideraverit, faciie inteliiget. liii enim 
Agnus Dei ex cera aiba, pura, virginea conficiuntur ad denotan- 
dam Christi humanitatem ex sanctissimo Virginis utero absque 
ulia contagione, et sola Dei virtute sumptam. Imago Agni, quae in 
illis est, Agnum illum immacuiatum repraesentat, qui pro humani 
generis reparatione in iigno Crucis est immolatus. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 369 

« Adhibetur aqua benedicta, cujns substantia ad maxima 
quaeque Sacramenta in veleri et novo Testamento usus est Deus. 

« Aquae miscetur halsamiim, unguentorum omnium praestan- 
tissimum, ad designandam famam optimam, quam Christianus ve- 
luti suavissimi odoris fragrantiam in sua conversatione debet re- 
dolere. 

« Postremo superinfunditur Chrisma, quo charitas virtutura 
omnium maxima figuratur, et quo eadem templa, altaria, vasa, et 
ipsi homines Dei cultui praeparantur et consecrantur. 

« In hac vero aqua benedicta, balsamo et chrismate mixta, 
hi Agnus Dei ab ipsomet Pontifice merguntur et baptizantur, et 
lam ante, quarn post mersionem sanctissimis precibus et orationi- 
bus idem Pontifex Deum obsecrat, ut easdem illas formas ce- 
reas imagine Agni impressas, benedicere, sanctificare, conse- 
crare, eisque virtutem caelestem infundere dignetur, ita ut qui 
iUas pie et devote, et cum fide habuerint et detulerint, eorum 
crimina deleantur, maculae peccatorum abstergantur, veniae 
impetrentur, gratiae conferantur ; praeterea, ut fragor grandi- 
num, procella turbinum, impetus tempestatum, ventorum rabies, 
et infesta tonitrua temperentur ; fugiant et contremiscant mali- 
gni spiritus, nulla hic adversitas dominetur, nulla aeris co7TU- 
ptio, nullus morbus caducus, nulla maris tempestas, nullum in- 
eendium, nullave iniquitas noceat ; parturientes cum partu in- 
columes conserventur ; omnes denique ab aquarum inundatione, 
a morte subitanea, et a cunctis adversis liberentur. 

« Haec sane propitiationis et gratiarum dona a Deo miseri- 
cordiarum Patre et bonorum omnium largilore vere tribui atque 
concedi his cereis Formuhs sic benedictis et baptizatis, praesertim 
summo Sacerdote ipsius Christi in terris Vicario tam pie orante 
ac supphcante, firmiter credendum est, sicuti idipsum saepissime 
irtagnis et variis miraculis, quae diversis tem.poribus divina boni- 
las per haec sacra operari dignata est, fuit saepius comprobatum. 
Nec mirum esse debet, si non semper iidem contingant effectus, 
quoniam id ex infirma utenlis fide, vel ex aha occulta causa, non 
ex defectu virtutis rei sacrae, accidere cerlum est... » (Vid. Bene- 
dictum XIV, De Servorum Dei Beatificatione, tom. IV, part. I, cap. 
V, n. I^i; part. 11, cap. XXI, n. 12). 

813. Virtutes Agnorum Dei in bonum et utililatem fidelium 
optime indicantur in illis etiam sanctissimis precibus, quas Summus 

24 


370 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Pontifex lam anle quam post mersionem recitat. Exorat enim Deum, 
ut eas formas cereas benedicere, sanctificare et consecrare digne- 
tur, iisque tantam virtutem impertiat, ut quicumque recta fide ac 
vera pietate iisdem usus fuerit, haec bona ac beneficia consequatur : 

i^ Ut aspectu vel contactu Agni in cereis illis formis im- 
pressi excitentur fideles ad memoranda sub eo symbolo Redem- 
ptionis nostrae mysteria, conceptisque grati animi sensibus di- 
vinam in nos bonitatem benedicant, venerentur ac diligant: fiden- 
tes fore ut per eam peccatorum veniam obtineant, et maculas 
omnes abstergant. 

2** Ut ad vivificae Crucis signum in iisdem cereis impres- 
sum, maligni spiritus contremiscant et fugiant, facessant gran- 
dines, subsideant venti, dissipentur tonitrua, abigantur turbines, 
fulgura et tempestates. 

3° Ut rlivinae benedictionis virtute non praevaleant diabo- 
licae fraudes, insidiae et tentationes. 

kp Ut parturientes cum fetu incolumes serventur, eumque 
feliciter in lucem emittant. 

5° Ut Christifideli eisdem devote utenti nulla dominetur ad- 
versitas, nulla noceat pestilentia aerisque corruptio, nullus co- 
mitialis morbus eum cor^Hpiat, nulla maris tempestas, nullum 
incendium, nulla inundatio, nulla adversus eum praevaleat ma- 
lignitas. 

6° Ut in prosperis adversisque casibus divina protectione 
muniatur, ab humanis vel diabolicis insidiis, a subitanea et 
improvisa morte, a cunctis denique malis et periculis liberetur 
per vitae et passionis Jesu Christi mysteria (Vid. Ferraris, verb. 
Agnus Dei, vel pagellam, quae a distributoribus Agnorum Dei 
tradi solet pro fidelium instructione). 

814. Virtus et efficacia Agnorum Dei exprimuntur sequenti- 
bus versibus, quos, juxta Quaranta verb. Agrius Dei, Urbanus V 
misit insimul cum tribus Agnus Dei ad Graecorum Imperatorem: 

Balsamus et munda cera cum chrismatis unda 
Conficiunt Agnum, quod munus do tibi magnum, 
Fonte velut natum per mystica sanctificatum. 
Fulgura desursum pellit, ct omne malignum. 
Peccatum frangit, ut Christi Sanguis, et angit. 
Praegnans servatur, simul et partus Hberatur. 
Munera fert dignis, virtutem destruit ignis. 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 371 

Portatus munde de fluctibus eripit undae. 

Morte repentina servat, Satanaeque ruina. 

Si quis honorat eum, relinet super liostc tropliaeum. 

Parsque minor tantum, tota valet integra quantum. 

Agnus Dei, miserere mei, 

Qui crimina tollis, miserere nobis. 

Non minori clarilate mirabiles Agnorum Dei virtules com- 
prehenduntur sequenti carmine : 

Pellitur lioc signo tentatio daemonis atri, 

Et pietas animo surgit, abitque tepor. 
Hoc aconita fugat, subitaeque pericula mortis, 

Uoc et ab insidiis vindice, tutus eris. 
Fulmina ne feriant, ne saeva tonitrua laedant, 

iNe mala tempestas obruat, istud habe. 
Undarum discrimen idem propulsat, et ignis, 

Ullaque ne noceat vis inimica valet. 
Hoc facilem partum tribuente, puerpera foetum 

Incolumem mundo proferet, atque Deo. 
Unde, rogas, uni tam magna potenlia signo ? 

Ex Agni meritis, haud aliunde fluit. 

Descripti versus reperiuntur penes omnes fere Auctores, qui 
agunt de praefatis Formis cereis (Vid. Bened. XIV, loc. cit., Fer- 
raris, Lezana etc). 

815. Ut debita reverentia habeatur erga Agnus Dei, Grego- 
rius XIII in sua Constitutione edita anno 1572, quae incipit Omni, 
haec habet : « Statuimus et ordinamus, ac sub excommunicationis 
poena ipso facto incurrenda prohibemus et interdicimus, ne quis- 
quam sive vir, sive mulier, saecularis aut ecclesiastici, etiam re- 
gularis Ordinis... Agnus Dei per Romanum Pontificem benedictos, 
depingerej inficere, minio notare, vel aurum, aut colorem ali- 
quem illis imponere, aut quidquam aliud super inducere, neque 
depingi aut miniari facere, nec illos venales proponere, seu te- 
nere, quovis praetextu, qualibetve de causa audeat. Verum eos 
albos et mundos Agnum illura purum et innocentem repraesen- 
tantes, qui occisus pretiosissimo Sanguine suo nos redemit, decen- 
ter ac reverenter haberi, deferri, et custodiri praecipimus... » (Vid. 
Lezana, verb. Agnus DeiJ. 

Hic tamen sequentia notanda sunt: 
a) Per diclam Constitutionem non videtur prohibilum lales 
Agnos Dei thecis aureis,  argenteis, sericis, crystallinis aut vitreis 


372 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

in gyrum circumornare aut coronare, uti de facto in dies fieri vi- 
demus a probis viris tum Religiosis tum saecularibus. 

b) Interdicitur omnibus eos venales proponere aiU tenere, 
sed hoc est intelligendum de venditione simoniaca, qualis esset 
si ratione benedictionis venderentur, aut charius ratione iUius; 
secus dicendum, si ratione sohus materiae, cerae scihcet, ex qua 
conficiunlur. Constat enim caHces et patenas consecrata eodem 
modo vendi posse (Lezana, Ferraris etc). 

c) Excommunicatio per praefatam Constitutionem inflicta 
nulli erat reservata,' et post Constitutionem Apostolicae Sedis 
Summi Pontificis Pii IX sublata remansit. 

d) Non est hcitum cereos Agnos Dei liquefacere una cum 
alia cera, ut possint sic multipUcari. Hujusmodi enim liquefactio 
esset profana nimis actio, repugnans menti Pontificum, tam rigide 
el constanter sibi reservantium potestatem benedicendi seu sacrandi 
Agnos Dei, p?^aeparandos a Monachis S. Mariae Fuliensis. 

e) Tangere seu conlrectare Agnus Dei per se et absolute non 
liceret nisi Clericis dumtaxat in Sacris constitutis, cum Agni Dei 
non solum sint sacri et benedicti, sed etiam oleo sacro et chris- 
mate consecrati. Modo vero usus obtinuit, ut etiam laicis et fe- 
minis eos liceat attingere, maxime si hoc fiat ex pietate et de- 
votione, vel ut imponantur in aliqua capsula, aut thecis aureis et 
argenteis vel similibus ligentur et ornentur, ut decentius custo- 
diantur (Cf. Ferraris et Lezana). 

f) Constat ex expositis, praedictos Agnus Dei nulla pro- 
prie dicta Indulgentia fuisse ditatos, sed quidem multa beneficia 
et gratiarum dona afferre fidehbus, qui fide ac pietate apud se 
reverenter tenent. 

ARTICIJLUS  III. 

DE SCAPULARIBUS IN GENERE. 

NOTIO SCAPULARIS, EJUSQUE PRIMITIVA ORIGO. 

816. Scapulare seu scapularium, si nomen spectes, a scapula 
(humero) derivat, et vestem denotat quae humeros  tegiL Fertur^ 


CAP.  IV.  INDULGENTIAE  OBJECTIS  PIIS  APPLICATAE. 373 

antiquos Monachos liujusmodi vesle usos fuisse dum laboribus ope- 
ribusque manualibus vacabant, praesertim vero cum super hume- 
ros ponderosa objecta portabant, idque ne offenderentur humeri, 
neve dilaceraretur tunica (Cf. Moroni, Dizionario di erudizione ; 
DWvino, Enciclopedia). 

Successu temporis Scapulare a quibusdam Ordinibus Regula- 
ribus ut pars proprii habilus assumptum est, ac ita confectum ut 
una pars pectus, altera scapulas contegeret. Gum autem istiusmodi 
Rehgiosi Ordines adjungere sibi ceperunt laicorum Congregatio- 
nes, tunc vel particulam habitus vel signum aliquod ex eorum 
veste respective depromptum, ipsis concesserunt. Sic Ordo Mino- 
rum chordam dedit, Augustiniani cincturam, Trinitarii, Carmeh- 
tani, Servitae, Mercedarii Scapulare, quod pro majori fidehum 
commoditate ad parvam formam redactum est. Unde S. Indulg. 
Congregatio docet, quod « Parva Scapularia, quae fideles gestare 
solent, in sua origine et institutione aliud non sunt, quam Sca- 
pularia variis Ordinibus religiosis propria, pro majori fidelium 
commoditate ad parvam fojinam redacta » (Decr. 18 Aug. 1868. 
N. 423). 

817. Ex variis scapularibus inter antiquiora recensentur sca- 
pularia SS. Trinitatis, — B. M. V. de Monte Carmelo, — Septem Do- 
lorum B. M. V., — B. Mariae Virginis de Mercede. — Inter re- 
centiora connumerantur scapularia — Passionis D. N. J. C, — 
Crucis et Passionis Domini Passionistarum, — Immaculatae Con- 
ceptionis B. M. V. 

Novissimis temporibus fidelium pietas aha duo scapularia in- 
vexit, scilicet B. M. V. de Bono Consilio et — S. Josephi Spo7isi 
B. Mariae Virginis. Quibus omnibus addi potest scapulare SS. Cor- 
dis Jesu, etsi lato sensu, ut suo loco videbimus, dicatur scapulare. 

818. Quatuor vel quinque ex memoratis scapularibus recen- 
tiori aetate saepe fuerunt inter se unita ac simul fidehbus impo- 
sita, et sunt 

Scapulare (album) SS. Trinitatis, quod est proprium Ordinis 
SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum. 

Scapulare (tanneum) proprium Ordinis Carmehtarum. 

Scapulare (nigrum) Septem Dolorum B. M. V., proprium Or- 
dinis Servitarum. 

Scapulare caeruleum Immaculatae Conceptionis B. M. V., pro- 
prium Congregationis Theatinorum. 


374 PARS  II.  DE INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Scapulare rubrum Passionis D. N. J. C, propriuQi Congrega- 
tionis Missionum S. Vincentii de Paulo. 

819. Ex dictis collige, scapularia fere omnia et certe celebriora 
a religiosis Ordinibus vel Congregationibus originem traxisse, atque 
ab iisdem fuisse praecipue propagata. Ex quo factum est, ut eadem 
scapularia tamquam propria respectivorum Ordinum vel Congre- 
gationum habita semper fuerint et adhuc habeantur. Exinde etiam 
provenit, ut ApostoHcae Sedis benignitate Superioribus praefato- 
rum Ordinum sive Congregationum jus fuerit reservatum be- 
nedicendi et imponendi fidelibus respectiva scapularia, cum fa- 
cultate ad id delegandi alios Sacerdotes, etiam Ordini extraneos. 

820. Scapularia ad quatuor classes reduci possunt : 

1. Scapulare quod est signum seu insigne essentiale alicu- 
jus Confraternitatis, ita ut ChristifideHs nequeat ingredi in Con- 
fraternilateni sine induitione hujusmodi scapularis, et simul nequeat 
rite induere dictum Scapulare, quin eodem tempore inscribatur 
et ingrediatur in Confraternitatem. Taha sunt scapularia supra 
enuntiata SS. Trinitatis, B. M. V. de Monte Carmelo et Septem Do- 
lorum, quibus addendum est scapulare album B. Mariae Virginis 
de Mercede. 

2. Scapulare quod est signum quidem alicujus Sodalitatis, 
non tamen essentiale, ut est illud quod confratres et consorores 
piae Unionis Immaculatae Conceptionis B. M. V. in Ecclesia Ara- 
coehtana de Urbe erectae, induere possunt, quin lamen teneantur 
pro fruitione indulgentiarum (Vid. Rescr. auth. Summar. pag. 580 
circa finem). 

3. Scapulare quod non est signum alicujus Confraternita- 
tis, sed cujus induitio rite peracta ejusque delatio jus tribuit chri- 
stifideh lucrandi certas speciales indulgentias, ut sunt scapulare 
caeruleum B. M. V., et scapulare rubrum Passionis D. N. J. C. et 
SS. Cordis Jesu. 

4. Scapulare quod non.est nec signum alicujus Confrater- 
nitatis, nec jus tribuit ad lucrum indulgentiarum. Taies sunt 
ilh parvi habitus (vulgo abitini), qui devotis fidehbus distribui 
solent vel a saecularibus vel a Sacerdotibus sine uUa riluali be- 
nedictione et impositione, et deferri solent tantummodo pro devo- 
tione erga Dominum Nostrum, vel B. Mariam Virginem, vel ah- 
quem Sanctum. 


CAP. IV. indulgp:ntiae objectis piis applicatae. 375 

§ II. 

MATERIA SCAPULARIUM. 


821. Materia scapiilarium clare deterininatur a S. Sede re- 
sponsionibus ad quaesitus, quos hic subnectimus : 

l^ Utrum ad scapularia conficienda necessario et exclusive 
adhibenda sit materia ex lana, vel iitrum sumi etiam possit 
c^llinum (cotone) aliave similis materia ? 

Et quatenus Affirmative ad primam partem, et Negative ad 
secundam, 

2° Utrum vox pannus, panniculus, ah auctoribus commu- 
niter usurpata, sumi debeat in sensu stricto, idest de sola lanea 
textura proprie dicta (vulgo tessuto, tissu), vel utrum etiam 
inlelligi possit de lanea textura reticulata (vulgo lavoro di ma- 
glia, thicotage) et de quocumque laneo opere acu picto (nicAMO, 
broderie), adhibito tamen semper colore praescripto? 

3^ Utriim validum sit scaputare ex panno laneo coloris 
praescripti, quod intexta vel acu picta habet ornamenta pariter 
ex lana, sed diversi coloris ? 

4'' Utrum validum sit scapulare ex panno laneo coloris 
praescripti, quod intexta vel acu picta habet ornamenta ex ma- 
teria non lanea v. gr. ex serico, argento, auro etc. ? 

Emi Patres... rescribendum esse duxerunl : 

Ad 1™ Afjirmative ad primam partem ; Negative ad se- 
cundam. 

Ad 2"^ Afjirmative ad primam partem ; Negative ad se- 
cundam. 

Ad 3" Affij^mative ; dummodo ornamenta talia sint, ut co- 
lor praescriptus praevaleat. 

Ad 4™ Ut in praecedenti. 

Summus Ponlifex Pius IX resolutionem Sacrae Congregationis 
ratam habuit (Decr. 18 Aug. 1808. N. 423). 

822. Novissime S. Congregatio Indulgenliarum ad dubiuni sibi 
propositum : An Scapularia confecta non ex lana contexta, sed 
subcoacta (feulre, feltro), Christifidelibus imponi possint, quin 
ipsi amittant indulgentias gestantibus Scapularia concessas? 


Ot 


76 PARS  II.  DE  INDULGENTIIS  IN  SPECIE. 

Resp. Negative, juxta Decretum in una Urbis d. d. \S Au- 
gusli 1808 ad dubium 2°^ quod in originali  textu ita legitur : 

Utrum vox pannus, panniculus ab auctoribus communiter 
usurpata sumi debeat in